Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1924 (30. évfolyam,1-7. szám)

1924-01-01 / 1. szám

54284 1^ H XXX. évfolyam. Budapast, 1924. január 1. »\4Í. i. 1. azam. SEpeszek Országos SzirkstztSság ás kiadó­hivatal : BUDAPEST, IX., FERENCZ-KÖRUTI7 Csekkszámla szám: 15529. TELEFON: JázssiT49-42. sz. FeleISs szerkesztő: HEGYI SÁNDOR gépész, szőv. titkár. A kiadásért felelős; FREY JÁNOS főgépész A lap szellemi részére vonatkozó bármilyen ir.ányu közleményeket kérjük ssövetségünk elmére küldeni’ Megjelenik minden hó 1-án. ELŐFIZETÉSI DÍJ: Tagoknak a tagdíjban. Nemtagoknak évi . 3000 K Boldog újévet kíván a velünk egifüttériö, Jöban-rosszban velünk kitartó kartársaknak és kedves családjaiknak, valamint a t. munka­adóknak és eg^éb jóakaróinknak. A veietöség. A szövetség ezidei hagyományos bálját február hó 2-án, szombat este ’/29 órától tartja a Vin.Wenkheim palota helyiségeiben; bejárat a Baross-utcai főkapun. Atiszta jövedelem az Özvegy- és árva segélyalap javára fog fordittatni. Tekintettel a nemes célra már ezúton is tisztelettel kérjük a t. Kartársak és családjaik valamint jóbarátaink és ismerőseink minél nagyobb számban való megjelenését. Újévi vezérszózat a t. Munkaadókhoz és Gépészkartársakhoz. Isten az ő legkedvesebb teremtményét, az embert a szeretet, munka, tudás és be­csület képességeivel ruházta fel. E képességek együttvéve teszik annak foglalatját, amit Isten az ő teremtő és fentartó hatalmából velünk megosztott. Mi gépészek különösen hálát adhatunk Istennek, hogy minket az életföntartás egyik jelentős eszkö­zének, a gépek irányitásának és vezetésének képességeivel megáldott. Munkásságunk azon­ban csak úgy válik mindinkább értékesebbé és úgy a munkaadók, mint a magunk részére jövedelmezőbbé, ha az életnek néhány alap­igazságát állandóan szem előtt tartjuk és mindenkor hiven követjük. Elsőbben is tudnunk kell, hogy áldozat az élet törvénye. Nem szabad azt hinnünk, azt várnunk, hogy áldás és boldogság fakad­jon számunkra, anélkül hogy előzőén ma­gunk is munkát és szeretetet áldoztunk volna. Ez ép úgy lehetetlen, amint el nem képzel­hetjük, hogy vetés nélkül arathassunk. De az bizonyos, hogy áldozat és áldás mindig együtt jár, — nevük egybehangzása is azt mutatja — s minél nagyobb az áldozat, annál nagyobb az áldás is. Nincs az a munka, amelynek talajából a boldogság és megelé­gedettség csirája ki ne keljen. Munkálkodjék tehát mindenki, hogy abból számára az ál­dás és boldogság csirája fakadjon. Az emberi természet veleszületett ösz­töne a munka, — a törekvés, hogy minél tökéletesebbet, minél hasznosabbat végezzen. A munkából állandóan isteni kisugárzás árad felénk, állandóan érézzük Isten jelen­­voltát s teremtő és fentartó hatalmának ve-wv^^ lünk való megosztását, az isteni munkában ^“’^7 való résztvételünket. / A munka lelki erőnket fokozza és szuny­­nyadó testi erőnket megujitja. Igazán boldog csak a munkás ember lehet, mig a dolog­­talan lanyha ember az unalomnak és go­noszságnak lesz áldozata. A munka az isteni erőnek legfőbb ki­fejezője s minél többet, minél hasznosabbat dolgozunk, annál jobban belekapcsolódunk az isteni legfőbb erőbe, annál többet vonunk magunkhoz a legfőbb isteni hatalom tulaj­donságaiból. De miként a munka az isteni erőnek kifejezője, úgy a szeretet az isteni léleknek a földön való megjelenése. S szeretetet ember­társainktól is csak cserébe a magunk szere-. tétéért nyerhetünk. Szeressünk tehát minden­kit, hogy minket is szeressenek. A szeretet, munka és becsület életsor­sunknak és minden boldogulásunknak egy­­egy alapköve és e három tényező által éle­­tünk értéke és legfőbb boldogsága állandóan emelkedik. De tökéletes boldog életet bárki is csak úgy élhet, ha minél több magával egyenlő gondolkozása és ugyanazon lelki légkörben mozgó emberekkel él.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék