Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1925 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1925-01-01 / 1. szám

54284 XXXI. évfolyam Budapest, 1925. Január 1. GíPEüZEK Országos HIVATALOS LAP Szerkesztőség és kiadó­­hivetal; Felelős szerkesztő: HEGYI SÁNDOR gépész, szöv. titkár. Megjelenik minden hó 1-én. BUDAPEST, A kiadásért felelős: FREY JÁNOS főgépész. IX.. FERENC-KÖRUT 17 Kiadótulajdonos: GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ELŐFIZETÉSI DÍJ; Csekkszámla szám: 1S529. A lap szellemi részére vonatkozó bármilyen irányú közleményeket TAGOKNAK 1 N;G Y E N. TELEFON: József 49-42 sz. kérjük szövetségünk elmére küldeni. Nemtagoknak évi 3 ar. kor. Boldog újévet kiván a velünk együttérző, jóban-rosszban velünk kitartó kartársaknak és kedves családjaiknak, valamint a t. munkaadóknak és egyéb jóakaróinknak. Az elnökség és választmány. A szövetség ezidei hagyományos bálját 1925. január hó 31-én, szombat este ‘/29 órától tartja a Vili. kér., Wenkheim-palota helyiségeiben; bejárat a Baross-utcai főkapun. Báljainknak az elmúlt években történt mindenkori nagyobb látogatottsága folytán és különösen arra való tekintettel, hogy az 1924. évi bálon a tagok, kedves családjaikkal és ismerőseikkel, valamint egyéb jóbarátaink oly szép számmal jelentek meg, hogy a rendel­kezésre állott 6 nagy terem kevésnek bizonyult, a rendezőség az idén a W^enkheim-palota összes helyiségeit kibérelte, úgy hogy az idén úgy a táncoló párok, mint az egyéb szó­­rakozók és az étkezés céljaira, bőséges és kényelmes helyről gondoskodva van. Ugyan­csak gondoskodott a rendezőség elsőrendű zenéről, kitűnő ételekről és italokról s minden­ben pontos kiszolgálásról. A zenét az Egyetemi hallgatók 12 tagból álló zenekara (Kocsis Lajos vezetése alatt) szolgáltatja. A tiszta jövedelem az özvegy- és árva segélyalap javára fog fordittatni. Tekintettel a nemes célra, már ezúton is tisztelettel kérjük a t. Kartársak és családjaik, valamint isme­rőseik minél nagyobb számban való megjelenését. Belépőjegyek a szövetség irodájában, IX., Ferenc-körut 17, II. emelet (a hivatalos időn kivül is), továbbá a rendezőség valamennyi tagjánál és este a báli pénztárnál kaphatók. Személyjegy 35.000 K, családjegy 3 személyre 80.000 korona. A bál-rendezőség. Jogviszonyaink rendezése és a Magánalkalma­zottak jogviszonyáról szóló törvénytervezet. Ismeretes kartársaink előtt Szövetségünknek már évtizedekre visszamenő küzdelme, melyet a jogviszo­nyaink rendezése érdekében folytatunk. Ennek meg­nyugvásra való elintézésére több alkalommal magas­­állású személyiségektől határozott ajánlatot kaptunk. Elismerjük, hogy a háborús évek és ezeket követő forradalmi idők hasonló kérdések megoldására nem engedtek időt, de ma, amikor már az ujjáépités kor­szakát éljük, reménykedtünk, hogy most már rövid idő múlva ezen régen vajúdó kérdés megoldására is sor kerül. Ezen reménykedésünket táplálta az a körülmény is, hogy hónapok óta hallunk a magánalkalmazottak jogviszonyáról szóló törvény rendezéséről és a ka­pott Ígéretek alapján biztosra vettük, hogy ezzel kap­csolatosan a mi jogviszonyaink is rendeztetni fognak. Most amikor ezen 76 §-ba foglalt törvénytervezet előttünk fekszik, a legnagyobb csalódás érzete tölt el bennünket, mert bármilyen nagy figyelemmel ta­nulmányozzuk is, de rólunk gépészekről még halvány vonatkozásban .sem találunk intézkedést. Nem tudjuk elhinni, hogy ez szándékosan történt. Nem pedig azért, mert lehetetlennek tartjuk, hogy az illetékes tényezők a gépésztársadalom tagjait, akiknek állásuk fontos­ságáról és felelősségéről nap-nap után szaklapokban olvashatunk hozzáértő szakemberek tollából hasábos cikkeket — hogy még arra sem tartanák érdemes­nek, hogy részükre legalább a kereskedő-segédeké­hez — kik egyébként nagyon derék szorgalmas tagjai a társadalomnak - hasonló jogokat ne biztosítanának. Különben is Szövetségünk választmánya 1924. dec. 17-én tartott ülésén foglalkozott ez üggyel és oly értelmű határozatot hozott, hogy beadvánnyal fog fordulni a kereskedelemügyi miniszterhez, hogy a törvény a gépészekre is félre nem magyarázható módon kiterjesztessék és részükre képességük és állásuk fontossága szerint a magánalkalmazottak ré­szére biztosított ös.szes jogok és szolgálatbeli előnyök biztositta.ssanak. ' í ■ •«'e»(• ifc W e■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék