Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1926 (32. évfolyam, 1-11. szám)

1926-01-01 / 1. szám

54284 XXXII. évfolyam Budapest, 1926. Január 1. Gépészek Országos HIVATALOS LAP Szerkesztőség és kiadó­­hivatal: Felelős szerkesztő: HEGYI SÁNDOR gépész, szöv. titkár. Megjelenik minden hó 1-én. BUDAPEST, A kiadásért felelős: FREY JÁNOS főgépész. — IX.. FERENC-KÖRUT 17 Kiadótulajdonos: GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ELŐFIZETÉSI DÍJ: Csekkszámla szám.. 15529. A lap szellemi részére vonatkozó bármilyen irányú közleményeket TAGOKNAK INGYEN. TELEFON: József 49-42 sz. kérjük szövetségünk címére küldeni. Nemtagoknak évi 3 ar. kor. Boldog újévet kíván a velünk együtt érző, jóban és rosszban velünk kitartó kartársaknak és kedves családjaiknak az Elnökség. Gépész bál. A szövetség hagyományos bálját 1926. február 1-én, hétfőn este V29 órai kezdettel tartjuk a VI., Gyár-utca 4. sz. alatt a Magyar Kereskedelmi Utazók Egyesülete helyiségé­ben. Mulatságunkat szombat helyett hétfőn vagyunk kénytelenek rendezni, mivel a ne­künk megfelelő helyiségek az egész farsangra szombat estére le vannak foglalva. Miután bálunkat követő nap február 2-ika Gyertya­szentelő Boldogasszony ünnepe van, a bá­lázóknak kedvező és bőséges alkalom leend afpihenésre. Villamosok; 4,6, 10 és földalatti. A tiszta jövedelem az özvegy- és árva­alapra fog fordittatni. Felülfizetéseket lapunk nyugtázni fogja. A zenét Kóczé Antal zene­kara szolgáltatja. Belépőjegyek a szövetség­ben egész nap, valamint a rendezőségnél kaphatók és este a báli pénztárnál. Személy­jegy 35.000 kor., családjegy 80.000 korona. A Rendezőség. A rendezőség tagjai. Tiszteletbeli elnök: Kiss György. Pénztárnnkok; . Bodó Dávid és Branauer Rezső. Pénztári ellenőrök: Bleha Miklós, Garai Mi­hály, Murán János, Ujj Zsigmond. Háznagy: Hegyi Sándor. Jegyzők: Sipos Ferenc, Gyurcsik Sándor, Karakas Sándor, Szomódy István. Főrendezők: Man­­dics Gáspár, Skergula Lajos, Virga János. Táncren­dező : Orbán János. Rendezők: Antal Gyula, Feke Pál, Biró József, Czifery István, Csucsay György, Ekschmidt Péter, Folk József, Borbély Zsigmond, Simon Imre, Légrádi Károly, Gróf Béla, Hölczl Rezső, Mag József, Nagy Gyula, ifj. Raszl Ferenc, Sipos Dénes, Strublics György, Veres József, Blazsovszky Gyula, Hartman Fülöp, Sarkady Sándor, Szabó Zol­tán, Truba Sándor, Zisek Sándor, Kukucska Ferenc, Ujváry Sándor, Panyik Rudolf, Wranovits Manó. Nagy Imre kartárs a Beszkár volt egyik ny. főgépésze, a temetkezési csopor­tunk tagja mégha t. Özvegye az 5,000.000 korona temetési segélyt megkapta. Kérjük ennélfogva a te­metkezési csoport tagjait, hogy fejenkint 20.000 K-t postafordultával befizetni sziveskedjenek. Azoknak akiktől 15-ig nem érkezik be a pénz, költségükre ajánlott levét fog menni, mert abban a hiszemben leszünk, hogy ezen üzenetünket nem olvasták. 40 éves a Szövetség. Hatalmas metropolisok, a föld minden részén lalálható ipari gócpontok, égnek meredő, sűrűn egy­más mellett helyet foglaló gyárkéményekkel jelzik a legmaibb kor technikai előhaladottságát. Az óceán­járók ezrei, melyek mindegyike egy-egy középszerű város lakosságával népességével felér, 3—4 sőt 5 kéményen ontják magukból a fekete égéstermékeket, jelezvén, hogy a technika lett az elemeken úrrá. Milliónyi számú és fajtájú gépmadarak fejünk felett repdesve riasztják meg birodalmukban a lég eddigi kizárólagos urait, tanulságot tevén arról, hogy az éter is a gépnek, a tudománynak hatalmába jutott. A világvárosok háztetőin ma már pókhálósz'erü há­lózata a rádióállomásoknak játszi könnyedséggel teszik lehetővé, hogy Glóbusunk másik felén elhang­zott szavak, kacajok, melódiák, stb. általunk hall­hatók legyenek. Egy nagyszerű világ alakult immár ki, a régebben elképzelt csodák váltak valósággá- Erő, ész, idő, tér dimenziók fogalmai nyújtják már, már perspektivájukat arról az útról, amely a nagy Megismerés felé vezet. Népek milliói élnek az erő és ész olyan égisze alatt, amely a mai ember meg­ítélése szerint egy rég letűnt világ szellemi nagylé­téhez hasonul. A fejlődés nagyszerűsége milliárdnyi apró mo­lekuláját hozta össze az eddig fel nem ismert erők tárának és egy lüktető, zakatoló, lármás, változatok­kal teljes élet teremtődött meg. A technikáról szó­lunk. Ez a technika lényégé ma. Vájjon amikor el­fogulatlan lélekkel fezekről igy ábrándozunk va^ elgondolkodunk, lehet-e megfeledkezni az emberről ?

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék