Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1927 (33. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

.-i .. 1 i ,1J11-Í1LL11J|IU,U.ÍÍJ.. U, ^4284 XXXIII. évfolyam \ Budapest, 1927,/január 1. 1. szám. HIVATALOS LAP SzerkesztSség és kiadó­­hivatal: Laptulajdonos és kiadó; Megjelenik minden hó 1-án. BUDAPEST, a „GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ELŐFIZETÉSI DÍJ; IX.. FERENC-KÖRUT 17 Felelős szerkesztő: KISS GYÖRGY. évi 5 pengB. Csekkszámla szám.. 15529.A lap szellemi részére vonatkozó bármilyen irányú közleményeket TAGOKNAK A TAGSÁGI TELEFON: József 49-42 sz. kérjük szövetségünk dinére küldeni. díj ellenében Jár. Boldog újévet kívánunk összes tagtársainknak és barátainknak. És a hivő ember alázatával hajiunk meg az Isten végtelen jósága előtt, hogy nekünk, gyarló embereknek megengedte a jövőben vetett reménnyel üdvözölni az uj 1927 esztendőt. Szövetségi életünkben az elmúlt esztendő is az előbbiekhez legtöbb esetben hasonló szürke esztendő volt. Sőt ha nézzük és összehasonlítást teszünk a rég múlt és a jelen viszonyok között, meg kell látnunk az óriási különbséget és pedig a jelen hátrányára. Tehát senki se csodálkozzon és ne rójja a vezetőség rovására, ha Szövetségünk ez évben sem tudott nagyobb eredményt elérni. A vezetőségben meg volt a tettre vágy. de sajnos, megcsonkított Hazánk rettenetes nehéz helyzete a gépésztársadalom tevékenységét is megbénította. Ennek dacára nincs és nem is lehet ok a csüggedésre. Erős akarattal és szívós odaadó munkálkodással előbbre lehet és előbbre is kell vinni a gépészek érdekeit. Ehhez a munkához kérjük a Mindenható segedelmét Kartársainktól pedig jóakarata támogatást. az ELNÖKSÉG. Gépész báL A szövetség hagyományos bálját 1927. február 12-én, szombat este ’/29 órai kezdettel tartja a VI., Gyár-utca 4 sz. alatt a Magyar Kereskedelmi Utazók Országos Egyesülete helyiségeiben. . A ti.szta jövedelem az özvegy- és az árvaalapra fog fordittatni. Felülfizetéseket lapunk nyugtázni fogja. A zenét Kóczé Antal zenekara szolgáltatja. Belépő­jegyek a szövetségben egész nap, valamint a ren­dezőségnél kaphatók és este a báli pénztárnál. Személyjegy 2 Pengő 50 fillér, családjegy 6 pengő. A Rendezőség. A rendezőség tagjai. Tiszteletbeli elnökök; Kiss György, Gulyás Elemér, Csibra József, Morvay János, Kubista Lajos, Veszély Ferenc. Vigalmi elnök : Csapó Mihály. Pénztárnokok: Bodó Dávid, Branauer Rezső. Pénztári ellenőrök: Bleha Miklós, Garai Mihály, Hegyi Sándor, Farkas Dezső. Háznagy: Csizmarek József. Jegyzők: Törő Gyula, Gyurtsik Sándor, Sipos Ferenc, Eckschmidt Péter. Főrendezők: Mandics Gáspár, Skergula Lajos, kispesti' Farkas Ferenc. Táncrendező: Orbán János. Rendezők: Antal János, Antal Gyula, Balog József, Biró József, Borbély Zsigmond, Cziffery István, Csengeri László, Csucsay György, Dege István, Fekete Pál, Folk József, Frey János, Gasparits Ferenc, Griger János, Gróf Béla, Hölczl Rezső, ifj. Heisler Gyula, Kanyó Ferpfflc, Kazda Nándor, Lahó Antal, Lengyel Kálmán, Murán János, Nagy Gyula, Novota Dezső, Nyiri János, Panyik Rudolf, Punk Károly, Raszl Ferenc, Reitz Vilmos, Sarkady Sándor, Simon Imre, Sipos Dénes, Strublics György, Trenka János, Truba Sándor, Vincze Béla, Vranovits Manó, Zisek Sándor. Meghívó. A Gépészek Országos Szövetsége újpesti fiókja 1927. január hó 22-én tartja hagyományos bálját az Újpesti Ipartestület disztermében, Király-u. 5. szám alatt. Villamosközlekedés az 55-ös. A, B és J j' 1- zésü kocsikkal. Összes kartársainkat és jóbaráta­inkat ezúton is tisztelettel meghívja és szeretettel várja a ___ Rendezőség. Jegyzőkönyvi kivonat. A Gépészek Országos Szövetsége 1926. évi december hó 22-én tartott választmányi üléséről. Jelen voltak: Morvay János, ügyv. alelnök. Kubista Lajos, alelnök. Farkas Dezső titkár, Bodó Dávid pénztáros. Veszély Ferenc, felügy. biz. tag. Farkas Ferenc, Frey János, Gróf Béla, Hegyi Sándor, Csapó Mihály, Karakas Sándor, Kiss Ferenc, Matuszka Dezső, Rozgonyi Gyula, Zombory Lajos választmányi tagok. A jegyzőkönyvet Simonyi vezeti. Morvay ügyv- elnök az ülést megnyitva, elné­­-xésél—kéri a választmánynak, hogy az egy hét előttre affcófeo. íüCv&Binx Sgsi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék