Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1928 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1928-01-01 / 1. szám

54284 XXXIV. évfolyam i.. 1 J J Budapest, 1928. január 1.--------------------------------^ sz. lm tematatíis 3/--M8..______ 1. szám. M m HIVATALOS LAP Szerkesztőség és kiadó­hivatal: BUDAPEST,­IX.. FERENC-KÖRUT 17 ,------ A Csekkszámla szám.. 15529.' TELEFON: József 349^2 sz. Ij Laptulajdonos^ és kiadó: ^ a ,:RÉ>ÉSZEK ORSZÄJI'OS SZÖVETSÉCE. Felelős KISS GYÖRGY. .szellemi részé^ kérjjiJi |(y^líozü j/á fövetségiii* 'ármilyen irányú közleményeket cinlére küldeni. Megjelenik minden hó 1-én. ELŐFIZETÉS! DÍJ: évi 5 pengő. TAGOKNAK A TAGSÁGI BIJ ELLENÉBEN JÁR. Gépészbál. A .Gépészek Országos Szövetsége“ székházalapja javára jótékonycélu láncestélyét az idén február hó 25-én, szombat este VsQ órai kezdettel a Magyar Kereskedelmi Utazók Egyesülete összes helyiségeiben VI., Jókai ucca 4 (Gyár ucca) rendezi. Tekintettel a jótélwny célra és különösen azon körülményre, hogy mostani bálunkat az évtizedes szokástól eltérőleg a sz^áz-alap javára fogjuk rendezni, felkérjük összes tagtársainkat családjaikkal, barátaikkal és ismerőseikkel egyben, hogy ezen mulatságon teljes szómban résztvenni szíveskedjenek. Azt hisszük, nem kell bővebben fejtegetnünk, hogy milyen elsőrendű érdeke a Karnak, hogy székháza legyen. Lapunk legközelebbi számában részletes tájékoztatást hozunk a bálra vonatkozólag- Egyébként minden szövetségi tag részére meghívót is fogunk küldeni. Aki barátai, ismerősei részére meghívót kíván küldetni, szíveskedjék ezt titkárságunknál a hivatalos órák alatt, d. u. 4—8-ig telefonon bejelenteni. Az együvétartozás jelentősége. Az együvétartozás szükségességének illusztrá­lására talán a legmeggyőzőbb bizonyítékul egy tég­lát vehetünk, mely egymagában is értéket képvisel ugyan és több esetben apróbb célokra is használ­ható, de ha mégis valahol több tégla egymástól összefüggetlenül szétszórtan hever, mindenki által csak lim-lomnak tekintetik és nagyon sok esetben még bosszúságot is okoz, különösen akkor, ha az ember megbotlik benne. Ellenben ha az egyes' tég­lákat bizonyos rendszerességgel egymás mellé és fölé rakják, az építő művész alkotása bontakozik ki belőlük, mely monumentális nagyságában az em­berek bámulatát és gyönyörködését váltja ki és azonkívül még nyugalmas puha és meleg otthont is biztosit részükre. Megvédi őket az idő viszontag­ságaitól és biztosítja a részükre az egyedüllét sza­badságát. Tehát az együvétartozás törvényszerűségénél fogva az egyes, alig valami értéket képviselő tég­lákból nagy értéket képviselő épületek lesznek, melyeknek ellenállási ereje sokkal sikeresebben szemb eszóll az időnek mindent kikezdő vasfogával, mintha egy tégla magárahagyottan hever és egy társzekér könnyen összezúzhatja. Az együvétartozás törvényében rejlő erő éppen Így vonatkoztatható az emberiségre is. Az összetar­­tozandóság ösztöne hozta létre az emberi egyedek­­ből álló nemzeteket és azok keretein belül az azo­nos érdekű társadalmi osztályokat. Sőt még a tár­sadalmi osztályokon belül is vannak külön csopor­tok, melyek azonos érdeküknek sikeresebb megvé­dése céljából alakultak és a tömegerő importáló nagysága biztosítja részükre mindazokat az eszkö­zöket, amelyekkel az élettel való küzdelemre a győ­zelem kilátásának nagyobb esélyeivel indulhatnak. Aminthogy — tárgyi esetre vonatkoztatva — a leg^ nagyobb építőművész sem tud monumentális épü*| leteket alkotni, ha a neki szükséges anyag szétszór-J^ tan hever, hanem csak akkor, ha a szétszórtan heverő anyagot az építés helyére összpontositják. A legnagyobb hadvezér sem tud sikeres támadási intézni az ellenség ellen, a megfelelő ember­anyag nélkül, még kevésbbé, illetve a .siker min­den reménye nélkül küzdenek az olyan egyének, akik azonos érdekeik -dacára, az életben szétszórtan tévelyegnek, vagy pedig az érdekeikkel semmit sem törődő, nagyon sok esetben azokkal egyenesen szemben álló csoportosulásokban keresnek elhe­lyezkedést. Az ilyképen cselekvő egyének, ha pilla­natnyilag el is érik az ő egyéni sikereiket, de ez a siker nagyon ingatag alapon álló, mert nem az együvétartozás törvényének sziklaszilárd alapján áll és csak egy kis rosszindulatú szellő kell hozzá, . hogy a biztosnak gondolt pozíció összeomoljék. Mi történik ezután? Hogy a téglánál való hasonlatnál maradjunk, megkezdődik az egyedül, vagy a szét­szórtan heverő téglák sorsa. Ez pedig, mint fentebb láttuk, nagyon szomorú sors. Az egyedül álló em­ber, a bajával is egyedül marad. Minthogy sehova sem tartozik, mindenki igyekszik tőle szabadulni. Ha pedig olyan csoportosulásban helyezkedétt el, . amely nem tudja a baját — már csak azért sem, mert az érdekeik nem azonosak — átérezni, ilyen- . kor bizony kell, hogy tudatára ébredjen annak, hogy az ilyen helyen ő csak megtűrt személy. Az ilyen

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék