Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1929 (35. évfolyam, 1-11. szám)

1929-01-01 / 1. szám

I U - . I 111 f ’ 54284 XXXV. évfolyam Budapest, 1929. január GtFtSZEK HIVATALOS LAP Szerkesztőség és kiadó­­hivatal: Laptulajdonos és kiadó: Megjelenik minden hó 1-én. BUDAPEST, IX., FERENC-KÖRUT 17 a „GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. ELŐFIZETÉSI DÍJ: Felelős szerkesztő: KISS GYÖRGY, évi 5 pengő. Csekkszámla szám.. 15529. A lap szellemi részére vonatkozó bármilyen irányú közleményeket TAGOKNAK A TAGSÁGI TELEFON: József 349-42 sz. kérjük Szövetségünk elmére küldeni. díj ELLENÉBEN JÁR. meghívó. A Gépészek Országos Szövetsége 1929. évi január hó 5-én, szombat este fél 9 órai kezdettel a Szent Gellért szálló „fürdőcsarnok“-ában, (bejárat a Gellérthegy felől, Kelenhegyi-uti kapun), székház­alapja javára az idén is megrendezi a hagyományos Gépészbált, melyre összes tagjainkat családjukkal, barátaikkal és ismerőseikkel együtt ez úton is tisztelettel meghívja a Rendezőség. Jegyek válthatók a Szövetség központi titkárságánál, a rendezőbizottság tagjainál és a bál napján a bejárati pénztárnál. Személyjegy ára 2 P 50 fül, családjegy 6 pengő. Jegyek ára és felülfizetések, vala­mint adományok a Szövetség 15529. számú postatakarékpénztári chequeszámlájára is befizethetők. Felül fizetéseket a szövetségi hivatalos lapban nyugtázunk. A zenét Koczé hírneves cigányprímás szolgáltatja 16 tagú zenekarával. Az ételek és italok első­rendű minőségét és polgári árait, valamint a figyelmes és pontos kiszolgálást a Gundel cég, a Gellért­­szálló nagy vendég löse garantálja. Külön személyre szóló meghívókat is kibocsátottunk és minden egyes tagunk részére elküldöttük. Ha valaki ezt a külön meghívót nem kapta volna kézhez, ez ne akadályozzon senkit a megjelenésben. Természetes, hogy minden szövetségi tag családjával együtt külön meghívó nélkül is résztvehet a bálon. Boldog új évet kívánunk minden tagtársunknak és barátunknak. Kívánjuk, hogy ez az év, mely a mai nappal ránk virrad, a megértésnek éve legyen. Értsék meg e világ hatalmasai, hogy a kicsi­nyeknek is joguk van az élethez. Értsék meg, hogy az az épület, melyet a hazugság és kapzsiság talp­kövére emeltek, sokáig fönn nem állhat. Az igazság, ha csak egy harmatcseppnyi is, sziklát repeszt; ha oly vékony is mint a fűszál, kikezdi a rekesztéke­­ket s ledönti a hazugságnak nagy, hatalmas, lát­szatra ékes mivű csarnokát. Már lazulnak a kövek. Már megmozdultak trianoni sírunk boltozatai. Lesz feltámadás, eljő majd az igazság diadala! Legyen ez az új év a megértés éve — befelé is. Magyar a magyart ne bántsa, de értse meg. Ha megértette, ne forduljon el tőle rideg közönnyel, ha­nem érezze meg, hogy valami köze van ahhoz a másikhoz, akit eddig figyelembe sem vett, akivel azelőtt mit sem törődött. Értse meg és érezze meg, hogy mi, akik egykor a szép, nagy, szabad hazá­nak boldog fiai voltunk, ma egy megcsufolt, kirabolt, megcsonkított rab országnak szomorú koldusai va­gyunk. Érezze meg a közös sorsot, hogy testvérek vagyunk a szenvedésben. Ne keresse senki azt, ami elválaszt bennünket egymástól, hanem azt ke­resse, ami összekapcsol. Csak igy szerezhetjük meg és növelhetjük naggyá a leghatalmasabb regeneráló erőt, a nemzeti szolidaritást. Csak megértő, meg­bocsátó, magas szempontú, nemes önzetlenség képes alkotni. Amennyire igaz ez a tágabb, nemzeti viszony­latban, épp annyira igaz, a mi szűkebb körű egye­sületi életünkben. Ha azt akarjuk, hogy mozgalmunk eredménnyel járjon, legelőbb is meg kell ismernünk egymást; megértenünk azokat a célokat és törekvé­seket, melyek tagtársainkat fűtik. Azokat közös ne­vezőre kell hozni és be kell kapcsolni abba a fő­áramkörbe, melyben a nemzeti szolidaritás energiája cirkulál. Bármennyire is áthatja a vezetőséget a tenni akarás nemes szándéka, önmagában mit sem tehet, ha a tagok és barátok jóakarata támogatása nem Önmagát és a Szövetséget támogatja, aki hirdetőinknél vásárol és vásárlásai alkalmával lapunkra hivatkozik. I , T ’■ r i'ir irwin Brrr'ir’T l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék