Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1930 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-01 / 1. szám

54284 XXXVI. évfolyam Budapest, 1930. január 1. 1.szám. Gépészek Orszácos Szövetsége HIVATALOS LAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Laplulajdonos és kiadó: Megjelenik minden hó 1-én BUDAPEST, A „GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE“-------ß IX., FERENC-KÖRÚT 17. Felelős szerkesztő; ELÖFlZEfÉ»('DÍJ: —— — KISS GYÖRGY N'-'* Csekkszámla szám 15529. A lap szellemi részére vonatkozó bármitjfen irányú T A G>Ö 1K K Telefon: József 349-42 sz. közleményeket kérjük Szövetségünk címé^.küldeni a tagsági díj elleíében jár.--------4-------------------------------------­M gq Q ívó. J' A Gépészek Országos Szövetsége 1930. évi február hó /l-érij^zombat este fél 9 órai kezdettel a Magyar Kereskedelmi Utazók Orsz. Egyesülete helységeiben (Vlr<)okai ucca 4. azelőtt Gyár ucca) székházalapja javára az idén is megrendezi a hagyományos GÉI^ÉSXnÁET melyre összes tagjainkat családjukkal, barátaikkal és ismerőseikkel együtt ez úton is tisztelettel meghívja a RENDEZŐSÉG. Jegyek válthatók a Szövetség központi titkárságánál, a rendezőbizottság tagjainál és a bál napján a bejárati pénztárnál. Személyjegy ára 2 P 50 fill, családjegy 6 pengő. Jegyek ára és felülfize­­tések, valamint adományok a Szövetség 15529. számú postatakarékpénztári csekkszámlájára is befizet­­hetők. Felülfizetéseket a szövetségi hivatalos lapban nyugtázunk. Elvárja a Szövetség minden egyes tagjától azt a csekély áldozatot, hogy a tehetősebbek legalább egy családi jegy, a kevésbbé tehetősek legalább egy személyjegy árát a szövetségi székház alapja javára beküldjék. A zenét Kóczé hírneves cigányprímás szolgáltatja 16 tagú zenekarával. _______________ tJf év Ismét lepergett egy év az örökkévalósíig óra­­iniivében. Ha az elmúlt 1929. esztendőre visszate- 1. intünk, a csalódás fájó érzése szorítja össze szí­vünket, ez az év sem váltotta be a hozzá fűzött re­ményeket. Csonka hazánk letiporva, ellenségeink kénye-kedvének kiszolgáltatva ezer sebből vérzik. A törzsről leszakított részeken élő testvéreink a hó­dítók i.gája alatt nyögnek, vergődnek és az állítva óhajtott szabadulás egyre késik számukra. A társa­dalom életereje határokon innen is, túl is tovább sorvad a ránehezülő gazdasági válság nyomása alatt. Az e.gész civilizált világ jajgatva kiált szaba­dulás után. Valami nagy baj történt itt! Az ember nem okult, nem szállt magába a világháború v'éres li a.gédiájának láttán, bűnét újabb bűnökkel tetézte, átadta ma.gát a kapzsiság gaz ördögének, mely leg­hívebb szövetsé.ges társával, a hazugsá.ggal most teljesen leigázta. •E gyászos tapasztalatok láttán az új év regge­lén sóvárgón kiáltjuk a világba; Boldog új évet! Elég volt a hazu.gság gaz uralmából. Nem akarunk minden maradékostól a kapzsiság hitvány marta­léka lenni. Jöjjön az új év igazság.gal, megértéssel, új élettel. Hozza el minden ember számára a köl­csönös jó belátáson alapuló i.gazi békét. Hozza el minden níagyar számára a trianoni sírból való bol­dog feltámadást. És hozza el a mi becsületes, dol­gos, áldozatkész és mindig békességre igyekvő gé­pésztársadalmunk számára is az öt méltán megillet,^ tár.sadahni megbecsülést. Hozza el végre közel féy évszázados küzdelmünk diadalát, szövetségi mopO galmunk céljainak beteljesedését. Hozzon önzetlen, nemes, tiszta jószándékot, hogy a bajokon egymás terheinek hordozásával segíteni tudjunk. Hozza el a már kialakulóban levő kari, társadalmi és nemzeti együttérzés teljes kibontakozását. Hisszük, hogy ez az új év több vonatkozásban előre fogja lendíteni közös céljainkat. Tudjuk, hogy a vezetőség egymaga vajmi keveset tehet, de kar­társaink támogatásával majd megvalósíthatókká válnak azok a ma még délibábnak tetsző tervek és elgondolások is, melyek ma kartársaink legjobbjait foglalkoztatja. Terveinket, céljainkat nem kell itt ismertetnünk. Csak azt akarjuk kiemelni, hogy egyesületi életünket az eddiginél társadalmibbá óhajtanok tenni, abban a meggyőződésben, hogy az így megerősödött szövetség alkalmasabb lesz a nagy gazdasági érdekek kiküzdésére. Munkánkhoz mély ti.sztelettel kérjük összes ta,gtársinknak az előző évihez képest még fokozottabb mérvű szíves támo­gatását és jó reménységgel eltelve kívánunk minden egyes kartársunknak boldog új évet. mm 'C’I í^\TV^l-4r^7 lí ÍT hirdetőink igénybevételénél lapunkra hivatkozik Mi l-iLiVyil 1 rivyZj JU A j csak a közismerten legjobb cégeket hirdetjük és ezek legtöbbje engedményt ad azok részére, akik ^iyí-.T^oo^rf#3>f lapunkra hivatkoznak Nekünk pedig ezzel O^IV CooCgCl l o lillír; ?íTip|ll Kérjük tehát, hogy minden rendelésnél, vagy érdeklődésnél hivatkozzék lapunkra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék