Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1931 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

um XXXVII. évfolyam Budapest, 1931. január 1. szám. gépészek Országos Szövetsége HIVATALOS LAP Megjelenik minden hó 1-én Laptulajdonol és kiadó: Szerkesztőség <• kiadóhivatal: — A„GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE“ BUDAPEST, Előfizetési ár: évi 6 pengő. Fclelós szerkesztő: IX., FERENC-KÖRÚT 17. a szöv. tagjainak díjtalan. KISS GYÖRGY Telefon : lózsaf 349-43 M. — szöveísécrí elnök. — Hirdelések díjszabás szerint. aSzékesfővároskelenföldiáramfejleszló telepének főgépmeslere. Csekkszámla szám: 13339 Múlt Végiglapozva, a Szövetség töri éneimén, lélekben en is átéltem annak minden fázisát s most, amidőn az újév küszöbén visszapillantok a Szövetség 45 éves múltjára, az eredményből azt látom, hogy ez a nmjd­­iiem félszázados múlt meddő harcokban merült ki. Nem íikarok kritikát gyakorolni, még kevésbbé kárhoz­tatom a mindenkori vezetőség érdemes tagjait s mind­azokat. akik ré.szt vettek a munkában, sőt elismeréssel kell adóznom azokért a küzdelmekért, amiket hosszú éveken át folytattak, de ilyenkor, amikor egy-egy év lezárul, fordulópontot jelent az újév kezdete s a vi-^sza- I)illantásná! önkéntelenül magunkbaszálluidí, hogy számotví'saünk. miként sáfárkodtunk az elmúlt esztendő­ben. Tehát nem mások, hanem önmagunk bíráskodunk a sajfvt cselekedeteink felett s minden emberben kell annyi erkölcsi bátorság legyen, hogy beismerje, ha tévedett. lís most tegyük mérlegre a végzett munkát és az elért eredményeket. Nyomban látni fogjuk, hogy e kettő nem áll egymással arányban. .Mert mit hozott az elmúlt 45 esztendő ? Egyedüli eredmény csupán az, hogy a Szövetség a nehéz megpróbál atások közepette is fenn tudta tartani önmagát. Ámde ez vajmi kevés eredmény. A Szövetség ma is a kezdet kezdetén áll s ha Így halad, a gyermekcipőt észrevétlenül az öregkor papucsával cseréli majd fel. Hiába kilincselt, hiába depulációzott, hiába irt hangzatos cikkeket, hiába gyűlt kongrusszusokra különböző alakulatokban, a gépészek sem tudott lendiieni, sőt az eredménytelen­­magát a Szövetséget is alapjában megingatta. Mert a sok kudarc után részben bele­fáradtak, részben beleuntak s feladiák a harcot. Ez az, a mi nem le t volna szabad bekövetkezzen soha. De a Szövetség történetéből sajnálattal látom, hogy vannak olyan kiváló tagok, akik a múltban élénk tevékenységet fejtettek ki, mig ma távol tartják magu­kat a Szövetség beléletétől s minden tevékenységük abban merül ki, hogy a tagdijakat befizetik. Nem kei’esem az okát, hogy miért, de úgy sej.em, hogy itt az egyéni okok erősebbek a Szövetség érdekinéi. Mert ha nem igy volna, akkor ma is csatasorban állanának. Hisz ma, amikor minden züllik, recseg, ropog, összeomlással fenyeget, amikor a megfeszült tülekedés közepette elkéjEedt ábrázatok merednok ránk, Víigy őrült terveket szőve kaján mosolyra torzulnak s a különböző ])ártok tüzet, lángot fújnak egymásra, ma nagyobb szükség van az együttérzésre és összetartásra, mint valaha. S ebben a léleknélküli harcban csak ségek sirozata azok fogják a helyüket megállani, akik világos fejjel állanak e szédületes káoszban. A gépésznek már hiva­tásánál fogva helyén kell legyen a józan esze s szive. Ezt a kettőt tehát igyekezzenek minden körülmények^ között megtartiini s ne vívjanak meddő személyi tárgyi harcokat, ne pazarolják kicsinyes dolgokra \ erőiket. Hanem ahelyett — ha látják, hogy az eddigi \J eszközök gyöngék voltak s nem juttatták célhoz, ha megritkult soi-aikba hiába várnak külső segítséget s minden eddigi igygkezetük megtört a közöny rideg falán, vagy fennakadt a bürokrácia paragrafus erde­jén, — önmagukból meritsenek nj erőt s olyan fegy­verekkel induljanak :iz ujabbi küzdelmek elé, melyek bírják a harcot. S ezt ,a fegyvert képességeik fokozása adja majd a kezükbe. Mert a gépész az összes ipari munkásság között a legkiválóbb lelkiintelligenciával kell rendelkezzen. Tanuljanak, fejlesszék magukat úgy lelkileg, mittt szakmabelileg. Ne csak az állam által rendezett ipari tanfolyamokat végezzék el teljes lelki­­ismeretséggel, hanem foglalkozz mák a legszemélyeseW) önképzési tevékenységgel is. A tör: énelem is bizonyitja, nogy az cnképzésből lehet a legnagyobb hasznokat meriteni. A világ legnagyobb szellemi óriásai is auto­didakták voltak, korszakalkotó találmányaikat önmaguk­ból termelték ki. Edison vagy Ford is az iparból nőttek világnagyságokká. Igaz, hogy ehhez rátermettség kell. De eg,y igazi, vérbeli gépésznek is születni kell arra, épugy', mint a festő, szobrász vagy muzsikus már a születésekor magával hozza a hajlamot. ; Tehát senki se feledkezzen meg a saját egyéni értékéről. Az Isten halhatatlan lelket adott minden­kinek s igy önmagától függ, hogy idővel hová emel­kedik. Mindezeknek pedig a magasahh lelkiélet a fejlesztője, vezetője. De viszont senki se hecsülje túl a saját értékét, legj'en öimnigának szigorú bírája s az önmegismerés alapján ítéljen mások felett. Cseleke­deteiben, szakmabeli, polgári és politikai magataitásá­­ban az egészséges, igazi önérzet, az absolut korrektség, a kötelesség tudás kell vezesse, hogy kiérdemelje embertársai megbecsülését s a szeretet, az áldozat­­készség, a szív és az ész mtelligenc'ája kell megnyil­­vámdjoii úgy a magán, mint társas életében. így tudnak majd hivatásuk magaslatára emelkedui. És ha mindezen tulajdonságuk birtokában erőiket bármilyen formában egyesitik, meg vagyok győződve, hogy nem lesz szükség kilincselésre, mert minden ajtó nyitva lesz előttük. A becsület, a tudás lesz legerősebb fegyverük, amellyel önmagukat és egyesületüket naggyá tehetik, de csak úgy, ha az egész gépésztár­sadalom együt.érez, nem vonva ki belőle a gépész­­mérnököket seng hogy velük az alkotóerő a gyakor-Előnyhöz jut, ha hirdotöink igénybevételénél lapunkra hivatkozik. Mi csak a köz­ismerten legiobb cégeket hirdetjük és ezek legtöbbje engedményt ad azok részére, kik lapunkia hivatkoznak. Nekünk pedig ezzel Kérjük tehát, hogy minden rendelésnél vagy érdeklődésénél hivatkozzék lapunkra. szívességet tesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék