Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1935 (41. évfolyam, 1-12. szám)

1935-01-01 / 1. szám

'fbktU XLl, évfolyam Budapest, 1935. januárul. Gépészek Országos HIVATALOS LAP Megjelenik minden hö 1-én Előfizetési ár; évi 6 pengő, a szöv. tagi'ainak díjtalan. Hirdetések díjszabás szerint. Laplulajdonos és kiadd : A„GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE“ Feielős szerkesztő és kiadd: Főmunkatárs; KISS GYÖRGY SZOMODY ISTVÁN szövetségi einök, szövetségi titkár a Székesfőváros keicnföldiáramfejiesztö telepének fögépmestere. Szerkesztőség Ijj^addhivatal B UD A«EST, XI., LÁGYMÁNWSI-UTCA 7. Telefon : 59-3-42 sz. Csekkszámla szám: 15529. Uj év! Itt van. Megy, fut az idő ami a bölcsek szerint tulajdonképpen nem is létezik, csak a közelfekvő ismeretek számolnak vele. Az élet, az organizmus megy és működik. Az igazi perpeíum mobile. Ebben az örök életben az eszmék, rendek és ezek küzdelmei je­lentik a valót. Ebben a küzdelemben őrlődünk változunk. A küzdelmek adják az életet magát. A mi gépészi küzdelmünk is az egyetemes törvényszerűségen alapszik. E küz­delmünk lokális bár, de mégis számolni kell benne az örök törvények tételeivel. Nagy szerepet játszik benne az egyéniség kérdése, amelynek ezirányuságához bölcs felemelkedettséggel kell alkalmazkodnunk. És amikor mi a központban ezt tesszük, egy igen nehezen megoldható feladatot oldunk meg. Szivünk és energiánk teljességével küzdünk Önökért kartársaink és hisszük, hogy a jövő 1935. évben törekvéseink eredményt fognak hozni. Amikor ezen küzdelmeinkhez. íagíesívéreink támogatásét és bizalmát kérjük szivből kívánunk összes kartársainknak Boldog ui esztendőt. Az elnökség. Szépirodalmi rész Szerkesztőségünkelhatározta, hogy lapunkban a sorozatos egyesületi ügyek és szakközlemények mellett felüdités céljából gépészi toliakból szépirodalmi cikkeket is hozzunk. I. Kacsa Peti. Irta: Szomódi Ihtváu Gárdonyi Kátsájáról keresztelte őt el a gőzös vendéglői szatira. Törzscigány az istenadta egy ferencvárosi ven­déglőben. Ott irtóztatja nyir-reszelőjével, fogyott húro­kon a zenei nimbuszt. Kitünően egybehangzik elret­tentő zenéje a borgőzös danák fals hullámaival. Tö­pörödött testét szmoking fedi, amiről rögtön észre le­het venni, hogy magasabb sorból származott, (már ugyanis a szmoking). Fényes és kopott, de azért mé­gis szmoking. Rajta a füstködön átszürödött villany­fény millió irányba törik szerte. Lábain elnyűtt, kétes­­alakú cipők, amelyek vasporos kefével dörzsölődíek össze. Indiai szinü arcán ott ül a szappanundor ő^^k lett a gyomor-vákum és éles vonalban válik el fe­kete deres hajától. Gonddulta homloka alól sóvár, sötét széniekkel, fülhegyezve lesi az ivókat és a leg­első felcsattanó nótafoszlányra rögtön reszelni kezdi hokkadt száraz fáját. Huzza — huzza irtóztatóan és cigerettázik. ,,Leesik“ számára egy-egy fröccs és egy* két hatos, de sokkal több gúny, megaláztatás és go­rombaság ! (De hát ez a mesterséggel jár). így folyik Kacsa Peti „élete“ keserün-szomorun nap-nap után. Az éjfélutáni 2 órai záróra után görnyedve to­­porkál el a közeli kaftba (ott még nincs zárva) kár­tyázni. Jobban mondva gibicelni egy kártyaparti mellé! 0 a gibic prototypusa. Pénzre gibicel. A nyert pártik után örömteljesen harsan fel eigányaccentusa a „jó játékra“, de a vesztett parti után irtó haraggal szidja haverját a „rossz játék“ miatt és ilyenkor tuss gyanánt szájban tartott eigerettacsutkája mellől dühö-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék