Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1936 (42. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

55/^'íT^ XLll. évfolyam. 1->0 li' l i M ' Ili lílí/4Ji¥ltlllÉÉi 1. w / nyAlo (X CA>A/ ^ / M A T r pí r? N ö ^/vsyii^j Budapest, 1936. január 1 1. széni Gépészek Országos Szövetsége HIVATALOS LAP y Megjelenik minden hó 1-én. Laptulajdonos és kiadó : Szerkesztőség és kiadóhivatal: — A „GÉPÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE“ BUDAPEST, Előfizetési ár: évi 6 pengő. Peielős szerkesztő és kiadó: XI, LÁGYMÁNYOSI UTCA 7 a szöv. tagjainak dijialan. KISS GYÖRGY Telefon: 59-3-42. sz.------- ­szövetségi elnök. — Hírdciésck díjszabás szerint. a Székesfőváros kelenföldi áramfejlesztő telepének főfelügyelője Csekkszá r.la szám : 15529. Kartársi szeretetünk egész melegével köszöntjük az új év alkalmával összes tagjainkat, őszinte tisz­telettel és szeretette! üdvözöljük szövetségünk Párt­fogóit és Barátait Äz Elnökség. 1936. Megint eltűnik egy esztendő, — parányi csepp az enyészet végtelen tengerében és megint kezdődik egy új esztendő, — parányi csepp a jövő végeláthatatlan óceánjában. A mai ember a kor rohanó forgatagában nem igen ér rá nyugodt elmélkedésre, a múlt, jelen és jövő szem­lélődő átgondolására. Manap?ág sokkal kevesebb idői fordithalunk a nagy események megvitatására, szellemi megemésztésére, mint apáink és nagyapáink. Tőlük is hallottuk már, hogy meggjorsult az idők járása, de az ő koruk változása, megifjodása, előrerohanása az előző korral szemben mégsem volt olyan száguldó, mint a mi korunké. Nemcsak bizonytalan emlékekben jut kifejezésre az idők ütemének gyorsulása, hanem kézzelfogható, szemmel látható jelképekben is. A gyorsaság jelképe ne­kik még a gőzgép és a gyorsvonat volt, — a mi korunké a repülőgép és a film. A repülőgép, amely a távolságokat példátlanul rövid idő alatt hidalja át, s a film, amely a vászonra dolgozott élet jeleneteit pillana­tok alatt pergeti le szemeink előtt, — ezek ami korunk jelképei. Ahogyan a technika modern megjelenési formái haladtak a régiekhez képest, — úgy gyorsult meg a mi életünk üteme is. Hiába volnánk nyugodt vérmérsékle­­tüek, kissé konzervativek, hiába szeretnénk egy lélek­­zetnyi pihenést, — az idő ezt nem ismeri, nem tűri. Az emberi becsvágy, az új alkotások, felfedezések vágya, ezek alkalmazásának ösztöne, — magában véve mind­megannyi szép mozzanat, de valahogy mintha túlment volna azon a határon, amely az embert lelkesíteni, meg­örvendeztetni tudja. Örülünk az új találmányoknak, élvezzük előnyeiket, de szorongó érzéssel vetjük fel a kérdést: Ez a foko­zódó gyorsulás boldogságot hoz-e az emberiségnek? Büszkék vagyunk a tudomány, az ötletesség sikereire, a megismerés új területeinek meghódítására, de egy kis keserű szájízt sem tagadhatunk le, ha a rohamos hala­dás hátrányaira gondolunk. Miből ered ez a lelkűnkön átsuhanó árny? Abból a tudatból, hogy az ember sor­sának javulása nem tart lépést a technika fejlődésével. A technika rohamlépésekben, az ember sorsának javulása csigamódra cammogva halad előre. Amikor a szekér Így az egyik évből ki és a má­sikba befordul, az az érzés vesz erőt rajtunk: Ti nagy szellemek, akik a természet titokzatos erőit megismeri­tek, foglyul ejtitek és az emberiség szolgálatába állítjátok, gondoljatok többet az emberek, az ember sorsára. Fej­lesszétek a tudományt és a technikát, de tegyétek bol­dogabbá az embert is. Dr. Schannen Béla, illf' hirdetőink igénybevételénél lapunkra hivatkozik. Mi csak a köz­­y IlUZ. ismerten legjobb cégeket hirdetjük és ezek legtöbbje engedményt ad azok részere, kik lapunkra hivatkoznak. Nekünk pedig ezzel Kérjük tehát, hogy minden rendelésnél vag;y' érdeklődésnél hivatkozzék lapunkra.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék