Gépészek Országos Szövetsége - Hivatalos Lap, 1939 (45. évfolyam, 1. szám)

1939-01-01 / 1. szám

Gépészek Országos Szövetsége hírek SZÖVETSÉGÜNK ÜGYÉSZE: Dr. Schannen Béla ügyvéd XIV., Thököly-iít Ili. sz. Telefon: 296—563. Fogad Alaponként d. u. 3-tól 5-ig és minden pénteken este 7—8 óra között szövetségünk központi helyiségé­ben XI., Lágymányosi-u. 7. SZÖVETSÉGÜNK ORVOSA: Dr. Smóling Jeyiö főorvos IX., Üllői-út 25. Telefon: 188—052. A Szövetség tagjainak rendel naponként: d. u. i—6 óra között. Fo­gászati rendelője is ugyanazon időben tagjainknak mérsékelt díjazás mellett áll rendelkezésére. — MEGEMLÉKEZÉS. 3938. dec. 18-án volt ■ JiiU'Xiuidik ^yfqi'diilú ia. lioav Viwszely Ftrßng, a szék. luv. iosei>03ze." nöko meghalt. Az évforduló alkalmából szövetsé­günk és a fővárosi gépészek képviseletében a sír­jánál megjelentek: Morvay .János és neje, Csizma­­]-ek, Plecli Gyula, Zombori Lőrinc, Mátai Gáspár és Békéssi József kartársak és az önzetlen, jó kar­­lárs, hűséges barát iránt való megemlékezésül a sírjára koszorút helyeztek. — BKANAUER KAROIjY a Jlöck István gépgyár részvénytársaság műhely főnöke hosz­­szabb l>etegség után 1938. dec. hó 14-én meghalt, 'remetése dec. 16-án volt óríisi részvét mellett a ke­­re})esi temetőben. Bi'finauer Rezső kartársunk az elhunytban testvér-bátyját veszítette el. Branauer kartársunk ezúton fogadja bensőséges részvétünket. — HALÁLOZÁS. Plech Sándor a budapesti Király malom ny. fögépésze 3938. dec. 11-én, 61 éves korában Puszta-szántón meghalt. Az ottani te­metőben nagy részvét mellett helyezték örök nyu­galomra. Plech Gyula szövetségünk választmányi tagja az elhunytban testvérbátyját gyászolja, ki­nek ezúton fejezzük ki őszinte részvétünket. — RÁDIÓ TANFOLYAM nyílik meg január hó 15-én a in. kir. áll. mechanikai és elektromosipa­ri szakiskolán. A tanfolyam hetenként háromszor este 6—9-ig tart. A tanfolyam tartama kh. 3 hónat>. .Jelentkezni lehet az iskola igazgatóságánál (Buda­pest, VIIL, Tavaszmező utca 15.). Tandíj: 35.80 P, a. tanfolyamra felvehető bárki, akit a tanfolyam tárgyköre érdekel. — MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZEIÁ) TAN­­FÜLYAjM. Az Országos iMagyar Gazdasági Egye­sület a földmívelésügyi miniszter megbízásából 1939. január 3-iki kezdettel a m. kir. Pelsőiparisko­­lán (Budapest, Vili., Népszínház utca, 8.) mező­gazdasági gépkezelő tanfolyamot rendez. A tanfo­lyam célja a traktor és traktoros talajművelő szer­számok működésének, gyakorlati kezelésének, üze­mi karbantai’tásának (‘Iméh'ti és gyakorlati oktatás útján való ismertetése. Kiterjeszkedik a tanfolyam ezen kívül a cséplőgépek üzemi karbantartására, a yetőmagtisztílógépek kezelésére és első sogélynyűj­­tásra. A tanfolyam időtartama 20 tanítási nap, egész napi elméleti és gyakorlati oktatással. A tan­­foly;im hallgatója lehet minden 18-ik életévét be­töltött egyén, aki a traktorok vezetésével, vagy ke­zelésével kíván foglalkozni. A tandíj 15 pengő. A jelentkezések 1938. december 22-ig levél lormájáhan az OMOE titkári hivatalához intézendők. FELHÍVÁS! Kérjük t. dogjainkat, hogy bár­miféle célra hozzánk beküldendő pénzküldemé­nyeik alkalmával ajieai^ ' pénzutalvány, a'csekkszelvényen okvetlen je- I ’. csKCíIjenek, hogy melyik alapra könyvel­jük javukra. Mert ennek elmulasztása esetén az esetleges bekövetkezhető tévedésekért felelősséget nem vállal az Ehiökség. — POSTAI KÜLDEMÉNYEK nyugtázása 1938. november 29-től december 27-ig: Lakos és Székely gépgjmr hirdetés 38.40, Po<lleszny János 3, 111. Farkas Ferenc 5, Spóner Árpád 3, Vaskői Miklós 12, Fekete Lajos 3, Póstássy József 1, Kazánköpor Vállalat hirdetési díj .33.60, Magyar Fogaskerékgyár Kft. 50, Bogyi Dezső 12, Unger Károly 4.20, Füredi Lajos 3, Bedi István 10, Kő­míves Ödön 12, Fritsch Ede 10, Rajhona János 3, Bernhárdt Henrik 3, Győiá Fiók 9.60, Fleischliacker József 8, Soós -lózsef 12, Révay Dezső 13, Bagdy Sándor 10, Zsolnai Károly 6, Róka József 25.80! Pfneisz Jenő 3, Páter Géza 12, Hódmezővásárhe­lyi fiók 16.80, Apor Leó hirdetés 57.60, ^lazányi Gyula 8, Rich Kiinger hirdetés 56.38 pengő. — Ka­rácsonyi segélyre: Hoi-váth József 2, Csizmarek József 5, Táskay János 2, Sallay Sándor 2, Ablon­­czy Barna —.50, Vajda Kálmán —.50, Kovács Im­re 2, Csöszy Elek 1, Dedy István 4, Körmendy Gyu­la 2, Simon .József 1, Lengyel Kálmán 3, Bodó Dá­vid 2, Biezó Gábor 4, Svircsek Ádám 2, Nemezes Károly 4, Zölley Gyula 3, Beckmann Rezső 5, IIó­­dusz Nándor 2, Katona Béla 5, Lahó Antal 4, özv. Ro.sta Jánosné 10, Dege István 2, Ágoston József 3, Darnótczy í'erenc 1, Révay Dezső 3, Kolozsy Endi-e 1, Garai Mihály .3,Leucht(‘r Artur 4, Gaál Sándor 2, II. Kiss György 8, Zöldy Ijajos 1, iVIusz­­ka. h’erenc 3, Misura Milos 3, Szomódy István 5, Blázsik István 1, Szomódy István propagandára 10, Biró József kar. seg. 5, Kóder .lózsef 2, Aradsz­­ky iMihály 2, Géczy József 1, Dinka Ferenc 2, Bú­zás Zsigmond 2, Pfneisz Jenő 5, Páter Géza 2, Szarvady László 2, Zombori Lőrinc 2.50, Keller Imre 1, Spánitz Ferenc 5, Mazányi Gyula 5, Sár— kady Sándor 5 ],)engö.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék