Glasul Mureşului, ianuarie 1934 - iunie 1935 (Anul 1-2, nr. 1-29)

1934-01-22 / nr. 1

ORGAN AL PARTIDULUI NATIONAL LIBERAL DIN JUD. MUREŞ „Rostul nostru“ Interesele mari ale viejii Neamului nostru ne fac să pornim la o muncă de lămuriri şi de îndrumare a opiniei publice. Zilele, prin cari trecem, sunt grele; ele pretind dela fii acestei ţări o strângere de rânduri în jurul celor mai sfinte îndatoriri şi o înţelegere deplină a rostului fiecăruia in viaţa statului. Mai ales în această lăture de ţară, problemele a se pun, ies din cadrul obicinuit; ele poartă un caracter spe­cific nu numai din punct de vedere na­ţional. dar şi economic, politic şi mai ales cultural. Vom ii tribuna lor şi vom căuta să le punem şi să Ie găsim soluţiile. Partidul liberal e un nesecat isvor de energii, de valori şi de învăţămin­te. Viaţa neamului nostru este strâns legată de istoria şi de marii conducă­tori ai acestui partid. Dela 1848 şi până azi; dela Româ­nia cea supusă şi expusă bunului plac al Ruşilor şi al Turcilor, până la Ro­­mânia-Mare, biruitoare şi glorioasă, n’a fost eveniment hotâritor în Istoria Ţării, care să nu fi fost soluţionat cu concursul şi cu jertfa marilor lui con­ducători ; — iar astăzi, după o viaţă sdruncinată şi după guvernări nerod­nice şi păgubitoare, tot în acest par­tid şi-a pus ţara nădejdea unei grab­nice şi temeinice îndreptări. Dela acest isvor de energii şi în­văţăminte ne vom alimenta şi inspira şi vom încerca să ducem până ’n ce­le mai îndepărtate colibe ale judeţului, sfatul şi îndrumarea necesară în toate problemele, ce frământa viaţa satelor şi a oraşelor noastre. Chemăm cu toată căldura sufletului să vină lângă noi pe toţi cei ce iu­besc sincer ţara şi neamul şi cari văd în partidul liberal pe cel mai cald apărător al dreptăţii, al muncii şi al cinstei, şi care a înţeles mai bine ca oricine marile nevoi ale viejii atât in­dividuale cât şi sociale şi care ne-a dat şi pe cele mai nemerite şi bine studiate soluţii. Ne adresăm cu aceiaşi inimă deschi­să tuturor celor ce trăesc alăturea de noi, din pământul mănos al patriei şi stau sub ocrotirea aceluiaş steag sfânt, ca să ne dea concursul în opera de lămurire, pentruca viaţa satelor şi ora­şelor noastre, să apară armonică şi într’o atmosferă de prielnică colabo­rare. Const. 1. C. Brătianu Preşedintele partidului naţional liberal. — Gheorghe Tătărescu Preşe­dintele Consiliului de miniştri. — Alexandru La­­pedatu Ministrul Cultelor şi artelor, preşedin­­partidului naţional liberal din Ardeal. preşedinte de partid şi un nou preşedinte al consiliului de mi­niştri. Un moment a fost vorba chiar de trecerea partidului în opozi­ţie. Dar atunci, din marea rezer­vă de bărbaţi superiori, pe care totdeauna partidul naţional libe­ral i-a avut din belşug, s’au des­prins doua figuri, impresionante prin covîrşitorul prestigiu şi prin marea capacitate de munca. Const. I. C. Brătianu şi Gheorghe Tă­tărescu. Acţiunea lor a fost sal-Destinul a voit ca în momen­tul când partidul naţional liberal îşi asuma răspunderea celei mai grele guvernări româneşti de du­pă râsboi, conducătorul său, is­cusitul preşedinte I. G. Duca, să cadă fulgerat de gloanţele ce­lor trei ucigaşi ce-şi ispăşesc acum pedeapsa în bine meritata tem­niţă. O clipă toate cugetele au fost uluite, partidul liberal trecea prin­­tr’un moment greu, tragic, căci nimeni nu se aştepta la acest în­grozitor desnodământ şi nimeni nu se gândea, înainte cu două­­zecişipatru de ore, că la înce­put de an nou, vom avea un nou DI* Gh. Tătărescu. Trei mari conducători Cu nădejdea că opera ce înce- care va înţelege, cât de calzi apărăto­pem e un pas spre bine şi spre zile ri suntem ai drepturilor sale. mai senine, mergem cu încredere în sufletul sănătos al poporului nostru, Glasul Mureşului. vatoare. Dl. Const. I. C. Brătianu a restabilit încrederea în partid, însufleţindu-1 pentru marea misiu­ne a guvernărei, iar Dl. Gheor­ghe Tătărescu, cel mai capabil şi mai strălucit reprezentant al ti­nerei generaţii din partidul naţio­nal liberal, din încrederea M. S. Regelui Carol II, a reconstituit gu­vernul sub prezidenţia D-sale. Apariţia celor doi mari bărbaţi politici la conducerea partidului şi guvernului liberal, a însemnat un puternic imbold pentru marea ac­tivitate pe care partidul naţional liberal o pune în slujba ţărei. Dl. Const. I. C. Brătianu, prin auto­ritatea vârstei şi a vieţei sale ne­pătate de nici o bănuială, ca şi prin marele prestigiu de care se bucură, conduce partidul cu mul­tă dreptate şi demnitate, asigu­rând guvernului prezidat de Dl. Tătărescu cel mai larg sprijin. La rândul său Dl. Gheorghe Tătărescu, conduce frânele gu­vernărei cu o mână îndrâsneaţă, isbutind să realizeze un număr impresionant de înfăptuiri abso­lut necesare pentru viaţa neamu­lui şi statului românesc. Alături de Dl. Const. I. C. Bră­tianu şi Dl. Gheorghe Tătărescu, noi, liberalii ardeleni, purtăm un venerat respect D-lui Ministru Al. Lapedatu, preşedintele partidului naţional liberal din Ardeal. D-sa face parte din marea ple­iadă de harnici cărturari ardele­ni şi a dovedit în politică un ma­re simţ al realităţilor, arătându­­se a fi un mare creator şi un neîntrecut organizator. De 15 ani de când conduce Ardealul liberal, Dl. .Alexandru Lapedatu a luptat cu multă însu­fleţire pentru a creia partidului pretutindeni organizaţii puternice, cari constitue azi tăria partidului liberal din Ardeal. Citiţi Glasul Mureşului ANUL I,___________________Nr, 1. Târgu-Mureş 22 Noemvrie 1934. _______Sub direcţia unui comitet._______ _________Redactor: M. Costin. Apare săptămânal. Preţul 1*— Leu. Ahonatnenful anual • Pentru particular Lei 60 /vpondmenim anual. pentTM autorităţi Lei 100 Dl. Const. I. C. Brătianu.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék