Glasul Mureşului, ianuarie-iunie 1938 (Anul 5, nr. 124-142)

1938-01-23 / nr. 124

GAZETA PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL din JUD. MUREŞ Votaţi lista liberală j Apare în fiecare Duminecă Director: EMIL A. DANDEA 2 Lei N-rul. Abonamentul: anual 50 Lei. (do^i pinude) aaBaaÍBBaaaBaaÉa¥iaaaaaBaaaBaBBBBBaBaaIiaBaBálínrnlÍBÍMBaaaBaaaaaaaaaBaaBaaBaaaBBBaaBaaBÍHBaaaaBaaaaai^fflíaaBHa Rugăciune pentru ziua de 24 Ianuarie Doamne, fă ca în această zi să se sălăşluiască în toate inimile româneşti pacea şi bunăînţelegerea Potoleşte Doamne pe cei răi, celor harnici dă-le puteri de muncă, celor drepţi dă-le curaj să lupte pentru dreptate, iar pe cei sărmani ajută-1 Doamne în neputinţa lor Dă Doamne pământului ţării belşug îndeajuns, linişte la hotare şi îndestulare înlăuntru, Iartă-I Doamne pe cei păcătoşi şi răsplăteşte-I după dreptate pe cei buni. Binecuvânta Doamne şi întăreşte pe Regele nostru Carol li, acum şi în vecii vecilor, Amin. Vom avea iarăş alegeri Votaţi(două puncte) Trăiască partiduS roasf ioruail­­liberai reintreegit ! Guvernul prezidat de dl. Goga neavând în parlament decât 39 de deputaţi, s’a hotărât să facă alte alegeri sperând că de astă dată va avea mai mulţi deputaţi de­cât toate celelalte partide. Alegerile vor avea loc în 2 Martie. Partidul liberal, şi toate celelalte partide, au arătat că nu e bine să se * facă acum alte alegeri tulbu­rând ţara şi făcând atâtea cheltueli, cerând că aceste alegeri să se facă mai târziu. Totuş guvernul n’a vrut să asculte şi s’a hotărât să facă alegeri. In aceste alegeri partidul / liberal se prezintă întregit şi cu oamenii cari l-au urmat până acum pe dl Gheorghe Brătianu, (în toată ţara sunt peste o sută de mii), cari adăugaţi la vechii noştri prieteni alcătuesc astfel cea mai puternică armată politică din România. Chemăm dar din nou la luptă pe toţi prietenii noştri dela sate şi dela oraşe, pe luptătorii noştri încercaţi în luptele grele din trecut, pe fruntaşii noştri cari vreme de patru ani au muncit necon­tenit pentru binele satelor româneşti, pe toţi acei cari au fost ajutaţi de către par­tidul liberal, cerându-le să lupte cu toată însufleţirea pentru reuşita partidului nostru. Lista noastră este a doua, spre drepta, pe buletinul de votare, şi are semnul schim­bat, două puncte ft ft nu mai e stâlpul, căci guvernul, după cum arătăm ;n altă parte a gazetei, a chimbat legea votărilor. Deci votaţi cu toţii lista cu două puncte ||$ ft împotriva noastră luptă guvernul Dlui Goga, ungurii, garda de fier şi naţional ţă­răniştii. Bunii liberali nu se tem însă de nimeni! încrezători în legile ţării şi în puterea partidului liberal, cunoscândstrăiucitele fapteale partidului nostru şi văzând pretutindeni bunăstarea lăsată de guvernul liberal, ei vor susţinea din toate puterile şi cu toate jertfele lista parti­dului liberal, ce are în frunte pe preşedintele nostru dl. E. Dandea. Votaţi lista liberală ft ft (două puncte). La 10 Ianuarie, în şedinţa de­legaţiei permanente centrale ţi­nuta la locuinţa şefului partidu­lui d. Const. Brătianu, s-a ho­­târît in unanimitate şi cu mare însufleţire reîntregirea liberală prin revenirea în partid a gru­pului condus de d. George Bră­­tianu. La şedinţă au luat parte toţi membrii delegaţiei. Şeful parti­dului a făcut o scurtă expunere asupra situaţiei politice actuale, apoi dă citire următoarei scri­sori a dlui George Brătianu : ..Domnule Preşedinte, Am convingerea pe care am Oh.aîiffcaiai-o Şi puolic şi m con­vorbirile ce le-am avut împre­ună, că împrejurările grele prin cari trece ţara cer partide pu­ternice şi unite şi că ele impun în primul rând o unire a forţe­lor liberale. Am obţinut în acest scop de­pline puteri dela partidul meu şi mă declar gata, în cazul când delegaţia permanentă pe care o prezidaţi ar fi de aceeaş părere, să realizăm îndată întregirea. Prietenii mei, împreună cu mine, înţeleg îndeajuns atitudi­nea ce o impun interese supe­rioare, pentru ca să vă încre­dinţez că vom lucra cu tot de­votamentul pentru binele ţării şi al partidului naţional-liberal, sub conducerea dumitale şi că îţi vom da concursul nostru în îndeplinirea maréi sarcini a că­rei răspundere o porţi. ss. GH BRATIANU“ D. preşedinte propune dele­gaţiei să accepte cererea, pre­cizând ca d. Gh, Brătianu a fă­­cut-o fără enunţarea de condi­­ţiuni din partea sale. D. Gh. Tătărescu, preşedintele fostului guvern liberal de stră­lucite înfăptuiri, a luat primul cuvântul arătând că reîntregi­rea tuturor forţelor liberale în aceste momente este o necesi­tate care interesează şi binele neamului românesc, care se do­vedeşte tot mai mult ea sub conducerea partidul liberal pros­­perează. Aşa s-a desăvârşit acest im­portant act politic ! Fără sgomot, fără parăzi, jurăminte şi ’pupă­turi cum s-au făcut în alte par­tide, ca a doua zi să se desfacă unul sau altul. Este o dovadă mai mult de seriositatea, discip­lina şi demnitatea conduitei po­litice a partidului naţional-li­beral. Toate suflarea românească consideră ca o buna prevestire acest eveniment, pentru viitorul neamului românesc, pe care în realizările lui rodnice de perma­nentă înflorire şi prosperate partidul nostru l-a condus în tre­cut şi tot partidul naţional-libe­ral va fi chemat să-l desăvâr­şească în viitor. Trăiască partidul naţional­­liberal reîntregit! Comunicatul Sinai ai şedinţei deleg a­ţiei permanente După şedinţa delegaţiei perma­nente s‘a dat apoi un comunicat oficial, cu următorul cuprins: Delegaţia permanentă a parti­dului naţional-liberal s’a întrunit azi 10 Ianuarie 1938 ora 5 p. m. sub preşediniia d-lui Constantin 1. C. Biătianu preşedintele parti­dului. D. preşedinte al partidului fă­când o expunere asupra situaţiei politice generale, exprimă senti­mentul de încredere şi de recu­noştinţă al partidului pentru ma­rea operă constructivă realizată de guvernul prezidat de d. Gh. Tătărescu, operă care a însemnat o perioadă de propăşire a statului român. Delegaţia a aclamat cu entuzi­asm pe d. Gh. Tătărescu şi pe membrii fostului guvern. in continuarea expunerii sale, d. preşedinte ai partidului a ară­tat condiţiunile în care s’a cons­tituit actualul guvern, indicând atitudinea pe care urmează să o aibă partidul naţional-liberal faţă de el. Delegaţiunea hotăreşte că par­tidul naţional-liberal, neînţelegând să facă dificultăţi acestui guvern, este decis a rămâne apărătorul (Continuare pag. 4) Anul V. No. 123. Tg.-Mureş, 23 Ianuarie 1938.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék