Glasul Mureşului, ianuarie-iunie 1940 (Anul 7, nr. 220-244)

1940-01-05 / nr. 220

im«, it Hr. man e. «. thmmm Kant. 2 <-£( GAZETĂ SĂPTĂMÂNALĂ DE ÎNDRUMARE N7 ION ALA, Şl CULTURALA. ' T^Aiv.mr'A Redacţia şi Administraţia TELEFON: Abonamentul: anual 99 Lei. Tg.-Mureş, 5 lan. 1940 Director : EMIL A. DANUE.A str.Că'ăraşilor 105(Cas» soiMarii»»«.) 392 şl 14-3 Abonament de sprijin 5oo Lei. Anul VII. No. 220 MBKÎinn mniMnin «nwiiMnHiannBiiBB ■■■■■■■■ aflBBHBaBBBBCiB ES !3SáiBnH■■■■■■■■ naiiaa mbiiib PORUNCA Ostaşii cari sträjuesc le hotare au avut bucuria de a vedea grija părin­tească a M. S. Regelui, care a petrecut sărbători­le Crăciunului, împreună cu Marele Voevod Mihai, în mijlocul lor. Trecând prin Cluj şi Oradea înalţii oaspeţi au mas la unităţile de pe zona de vest, iar din or­dinul M. S. d. primminis­tru G. Tătărescu şi alţi miniştrii au împărţit da­rurile între străjuitorii graniţei dela Nistru. In o cuvântare M. Sa a spus: „scopul oştirei mele nu este a râoni la ceiace nu este al nostru, ci este ca, într'un gând de pace să păzească hotărâţi ceiace este româ­nesc“ . inait Ordin de zi ai EVL S. REGELUI In această zi de înnoire a anului, primul Meu gând se îndreaptă către voi apărăto­rii graniţelor Româneşti. Străjuitori fără şovăire ai entităţii naţionale, pe credinţa şi pregătirea voastră se ro­­zimă ţara spre a şi spori încrederea în viitor. Astăzi, când împrejur ăi ile nevoite de noi, au impus chemarea sub arme a unui însemnat număr de ostaşi, trebue să vă străduiţi cu toţii ca pregătirea voastră să fie cât mai temeinică. Sufletul de eroi al acelora cari‘ au purtat glorioşi haina ostăşească, care astăzi este a voastră, să vă fie veşnic pilda datoriei. încrederea pe care Eu şi Ţara întreagă am pus o în voi să fie răsplătită prin credinţa cu care veţi şti să vă faceţi în otice clipă da­toria. Toată căldura inimei Mele se îndreaptă către voi trimi ţându-vă primele Mele urări ale anului. Să ne dea Dumnezeu pace, linişte şi spor la muncă. La mulţi ani! CAROL R Anglia a trimis îmbrăcăminte pentru"reîugiaţii polonezi din Ungaria şi România, din care au sosit 100.000 de costume. ceasului de iaţă încă din primele zile dela lansarea apelului pentru subscripţiile la împrumutul de înzestrare a Armatei, reacţiunna publică din toată ţara, a fost aceea aşteptată. Apelul la subscripţiile pentru Armată a fost ur­mat de ecoul inimilor. — Daţi!, s’a strigat din toate părţile. Acum când operaţiile de subscripţie, continuă cu toate necazurile noas­tre de acasă, şi cu cele care ne vin din afară, încrederea a rămas in­tactă. Subscrierile sunt un examen al conştienţii na­ţionale. Fiecare oferă nu numai ca pentru un bun plasament’ dar şi cu con­vingerea că aceste sacri­ficii de bani, consimţite la timp, ne vor scuti de alte sacrificii mai mari, cine ştie când. Iată pentru ce apelul Statului, pentru întărirea proviziilor Armatei [noas­tre este amplificat de mii de glasuri româneşti, convingătoare, fraternale, poruncitoare : Daţi pentru Armată! Manifestaţii ostăşeşti la Târgu-Mureş Depunerea jurământului re­cruţilor dela cele 4 regimente din Tg.-Mureş, a dat loc la o impunătoare manifestaţie. In faţa catedralei ortodoxe, s'a instalat o tribună cu drape­lele ţârei, de o parte şi de alta stau de veghe două tunuri de mare calibru, iar în faţă pira­mide de arme, puşti mitraliere şi mitraliere, toate noui. După liturghie, soboru de preoţi a ofi­ciat un serviciu divin special depunerei jurământului. Recruţii au fost aranjaţi pe confesiuni, au depus ' jurământul de noui ostaşi ai patriei române. Di General Georgescu Pion Comandantul Diviziei 20-a a rostit o vibrantă cuvântare ară­tând profundul patriotism ce trebue să-l aibă tinerii soldaţi, neţărmurită credinţă Supremului Comandant al oştirei, către Ma­­jestatea Sa Regele Carol al II-lea, de sacrificiu în timp de pace şi de răsboiu pentru în­tărirea şi apărarea Patriei Ro­mâne. Pildă puternică a dat pe Regele Cel Loial Ferdinand I-u, când a jurat: „ l/oi fi bun ro­mân“ şi a fost unind într’o Românie Mare pe toţi Românii. Pământurile au fost date ţăra­nilor drept răsplată a grelelor lupte din fostul răsboiu mondial. Defilarea nouilor soldaţi. In admiraţia tuturora, cu ţinută militărească ireproşabilă, plini de avânt, tinerii ostaşi cu vred­nicii lor comandanţi ău defilat cu drapelele regimentelor lor,. in faţa comandanţilor în frunte cu d. general Georgescu Pion. Au defilat muzica Regt. 82 Inf. Comandantul garnizoanei Dl Colonel Dumitrescu comand. P. S., cu ofiţerii fără unităţi şi dela liceul militar. Regtul 82 Inf., cu drapelul şi noul Comandant Dl Lt. Colonel Ciobanu. A urmat Rgtul 39 artilerie cu Dl Colonel Dobrotescu. Regtul 40 art. cu drapelul şi coman­dantul Dl Colonel Casianu. De­filarea s’a încheeat cu Regtul nou sosit în Tg.-Mureş 7 cava­lerie ou Dl Colonel Dtru Fupes­­cu. Dl General a felicitat pe comandanţi şi pe ofiţerii instruc­tori, pentru înaintata instruire a recruţilor. Acum s’au văzut şi roadele muncei şi pregătirei premilitare. Sfinţirea şi serbarea dela casa ostăşească a Regt. 82, a avut loc după masă. Edificată din economiile regimentului, cu buna gospodărire a fostului co­mandant Dl Colonel loan Dimi­­triu’ care plecând pe zonă a continuat lucrările Dl Colonel Dumitrescu. In frumoasa sală culturală militară, încap peste 1500 oa­meni. Are o acustică minunată, luminoasă şi cu scenă perma­nentă pentru spectacole. Noul comandant a adus elogii Dlui General Georgescu Pion, care oriunde ar fi realizează opere de valoare pentru viaţa românească. Ziarele au relatat pecetluirea „Doinei lui Eminescu“ cu munca ostaşilor ce stau de veghe la hotar, pe vârful unui munte de 700 m. şi pe o supra­faţă de 4 km. patraţi plantat, scriindu-se numele lui Eminescu pe 10.000 brazi. S’a executat apoi un bogat program de tinerii ostaşi pregă­tiţi de Dl Căpitan Dragan, Dl Sublocotenent Teodor Chirca şi cu concursul Comandantului de Centru P. P. II-lea Tg.-Mureş, profesor Nie. Oprea. IVI. S. Regele şi primul ministru al ţării între soldaţi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék