Gyermekgyógyászat, 1997 (48. évfolyam, 1-6. szám)

1997 / 2. szám - EREDETI KÖZLEMÉNYEK - Böröczk Márta: A Hellbrügge-féle Fejlődésrehabilitációs Központban járva..: Montessori-terápia - pedagógusszemmel

Összefoglalás Szerzők a Hellbrugge professzor által alapí­tott és kifejlesztett Fejlődésrehabilitációs In­tézetben (München) szerzett tapasztalataik­ról számolnak be. Meggyőződésük, hogy világszerte terjedő szemlélet meghonosítása óriási előrelépést eredményezne egy soka­kat érintő egészségi és szociális probléma ja­vulásában. Kulcsszavak: rehabilitáció, szociálpediatria, mentális retar­dáció, Montessori-terápia A matematikában sikertelen, az iskola és a tananyag által testileg-lelkileg megnyomo­rított diákkal együttérző matematika-fizika szakos tanárként régóta foglalkoztatott, mi lehet az oka, hogy sokszor eredménytelen a tanár, a diák, a szülő mindenféle fajta, a jobb tanulmányi eredmény elérésére irá­nyuló erőfeszítése. Úgy vélem, hogy a ha­zájában és a nemzetközileg egyaránt elis­mert, Hellbrügge gyermekgyógyász pro­fesszor által létesített és Münchenben 3 év­tizede eredményesen működő Szociálpe­­diatriai és Fejlődésrehabilitációs Intézet­ben találtam meg a probléma valódi okát. (A tanulmányút lehetőségéért osztályveze­tőmnek, Kovács Ferenc főorvos úrnak és Péter Ferenc professzor úrnak tartozom köszönettel.) Hellbrugge professzor szerint, csecse­mőkorban minél előbb kell felderíteni azo­kat a nem szembetűnő fejlődési rendelle­nességeket is, melyek a későbbiekben nehezen behozható hátrányt jelentenek a gyermek életében.c6) A gyermekorvosok is állítják, hogy a legkiválóbb diagnoszták az édesanyák, mégis vannak esetek, melyek azt bizonyítják, szakember segítsége nél­kül sokszor az édesanya nem veszi észre az eltérést. Iskoláskorban például azért nem tudja megtanulni a gyermek a helyes­írást vagy az idegen nyelvet, mert akuszti­kus hallása nem egészen tökéletes. Hellbrugge professzor hatására (1-3) és annak érdekében, hogy minél előbb elkez­dődhessen a legcsekélyebb, de mégis ke­zelésre szoruló fejlődési rendellenességgel született csecsemő ill. a kisgyermekek fej­lesztése is. Németországban 1970-ben be­vezették az ingyenes szűrővizsgálatokat, melyek az újszülött, a csecsemő ill. kis­gyermek különböző fejlődési szakaszaiban végzendők el. Rögtön a születés után, a születés utáni 3-6. napon, 4-6 hetes kor­ban, 3-4 hónapos korban, 6-7 hónapos korban, egy-, kettő-, négy- és ötéves kor körül. A vizsgálatok tartalma egy előre nyomta­tott vizsgálati füzetben szerepel, melybe az orvos beírja leleteit, és ezt minden anyuka a szülés után megkapja. A korai vizsgála­tokkal pl. már újszülöttkorban fellelhető Gyermekgyógyászat 1997. 2. Böröczk Márta Budapest 23. Pf. 14 1277 A Hellbrugge-féle Fejlődésrehabilitációs Központban járva... Montessori-terápia — pedagógusszemmel Böröczk Márta tanár, Montessori terapeuta Budai Gyermekkórház-Rendelőintézet (főigazgató: dr. Blatniczky László)

Next