Gyógyászat, 1934 (74. évfolyam, 1-52. szám)

1934-11-25 / 47. szám

690 GYÓGYÁSZAT Pacchioni gödör látható. Mindezek alapján initrasellaris hypophysis-tumor vehető fel kissé fokozott általános agy­­nyomással. Nov. 26. Bal­láta tágabb, mindkettő a rendesnél tágabb, összetöríteni nem tud, de az ujjait látja. Vizsgálat köziben álltalános reszketés fogja el. Cornealis érzékenység megtartott. Gyors hullámú kéztremor. Élénk térdtünet. Romberg vizsgálatnál kis idő múlva ingás. Hyptokinesis nincs. Behunyt szemmel óvatosan lépked. Beszéd szabad. Psychiikai­lag eltérés nincs. Néha nehezebben hall. Szaglás rendben. Nov. 27. Férje rosszul van és emiatt hozzátartozói a­­beteget hazavisziik azzal, hogy a hátralévő 6 kenést otthon elvégzi és annak megtörténte után újra jelentkezik. Kétizben volt nálunk az angyalföldi intézetben kezelés alatt. Először 1928 január 20-tól június 6-ig és akkor javultan bocsáttatott el, miután április 6-án előzőleg szabadságra ment. Január 20-án történt vizsgálatkor a hozzáin­tézett kér­désekre nevét megmondja, 46 éves. További feleletei zavar­tak. Milyen vallású? „Én vagyok Csehszlovákia.“ Foglalko­zása? ÚjFekete varrónő, fekete fehér.“ Mióta van itt? ,­Augusztus óta a férjemmel együtt.“ További kérdésekre választ nem lehet kapni, önként beszél. Egyszer azt mondja, hogy a zsidók templomában van, őt állandóan izgatják. Itt erkölcstelen in ők vannak. Obscén szavakat használ. Később mondja: „gyújtsák meg a villanyt“. Majd sírvafakad, hogy őt megverte az Isten 1927 augusztusában. Az összes ablakok l­e vannak törve. Beszéd köziben újra sírvafakad. Hely, idő­­és személyek tekintetében nem tájékozott. Figyelme csak rövid időre kelthető fel és nem kitartó. Han­gulata emelkedett. Időnkén­t azonban hirtelen sírva fakad, de csak rövid időre. Hangja rekedt. Jelenleg is fol­y­tam be­szél­. Obscén szavakat használva egyik tárgyról a másikra átiszökell. Maniacalis, úgy viselkedésében, minit előadásában is. Bizalmatlan környezetével szemben, mindenkiről azt hiszi, hogy őt támadni és molesztálni akarják. Mindenkit elkerget magától. Olykor énekelni kezd. Kikérdezéskor bal emlőjét kezébe veszi. Obscén szavakat használ és viselke­dése sexuális ingerlékenységre mutat. Mivel feleleteket nem ad rendszeresen, fogalomalkotás, emlékezés, ítélőképesség nem vizsgálható pontosan. Belátással sem cselekményeibe, sem betegségeibe nem bír. Nem befolyásolható környezete részéről. Arckifejezése zsavartságra mutat, diü­hsösséget, izgatott­ságot tükröz. Családi vonatkozású és szavaló modorban elő­adott megjegyzései után, miközben mellét csapja, majd in­gét húzogatja, azt mondja: „Petőfi Sándor gatyában táncol“. Alacsonytermetű, közepesen fejlett csont- és izomrend­szerrel bír. Magas, előredomborodó homlok. Kifejezett ko­ponyadudorok. Szemei kissé kidülledtek. Nyelve bevont, kii­­nyújtáskor szélein apkrahullámú remegés észlelhető. Fülei odanőttek. Homlokon verticális ráncok mutatkoznak rend­szerint. Orr feltűnően vörös. Felszólításra kinyújtott kezei­nek ujjait folyton behajlítja, összeteszi, azokon kisfokú, durva hullámú íremegés észlelhető. Pupillák egyenlőek, tágak, sem direct fényre, sem al­kalmazkodásra reactiót nem lehet látni (igaz ugyan, hogy hroscin hatásral is magyarázható). Fejkerülete 519 mm., fej­hossz: 176 m­m­., fejszélesség: 152 mm., magasság: 96 mm. További kórlefolyási feljegyzések szerint jan. 25-én tisztátalan, a figyelőből sin­cs öl­re helyeztük. Jan. 26-án Psychomotoirikus nyugtalansága nem szűnik, d­esorientált, logorrthoeás, beszéde incohaerens. Jan. 28 Nyugtalan, za­vart, kellő tájékozódásra nem képes. Beszéde incohaerens, kérdésekre értelmes válaszokat nem tud adni. Vér Wasser­mann negatív. Jan. 30. Zavart, incohaerens. „Bizony én okos vagyok, mint a nővérem, aki járt 4 polgárit. Kérem, tessék megnézni, ez itt egyenes, de kérem, ha köhögök, fáj és rán­­cigáltak, mint a kutyát, ide-oda dobtak engemet“, mondja egy izben minden actuális vonatkozás nélkül. Jan. 31. Nyug­talan, zavart. Este 2 kom luminal-natrium imjectiót kapott subeutan. Febr. 3-án. Tájékozatlan, zavart, nyugtalan. „Me­­t ott vagyunk, ahol tegnap, de, hogy hol, azt nem tu­dom. Ez, azt hiszem, kórház, ez az, amit eladott, de, hogy kinek, azt sem tudom“, mondja többek köztt. Demens, be­látástalan. Febr. 5-én. Állandóan nyugtalan, hangulata euphoria és depressio között váltakozik, kissé elbut­ult, za­vart, értelmetlen­ség­eket fecseg. Febr. 7-én. Pupillavizsgálat: Pupillák tágak, direct fényre és együttérzésre reactio nin­csen. Alkalmazkodás és pislantás után a pupillákon szűkülés és utána tágulás mutatkozik, bár kis terjedelemben, függet­lenül a fénybehatástól. A felmutatott tárgyakat nem látja, min­t mondja, már jó pár hete vak. Fényérzése nincs. Febr. 23. Többnyire euphorias, indokolatlanul derült kedvű, bőbeszédű, sokszor teljesen zavart, incohaerens, minden betegségérzet és belátás nélkül. Márc. 8. Kórosain emelke­dett hangulatú, logorr­hoeás. Beszédéből értelmes tartalom többnyire hiányzik, az sokszor teljesen zagyva. Demens. Márc. 25. Kórosan emelkedett hangulatú, többnyire nyug­talan és zavart. Apr. 6. Házi téritvény mellett négynapi „ideiglenes“ szabadságra bocsátották. Apr. 11. Szabadságb­ól jelentkezett. Szabadságát egy hóval meghosszabb­ito­ttuk. Máj. 6. Szabadságáról jelentkezett. Élénk, emelkedett han­gulatú, zavart. Otthon hozzátartozója szerint eléggé jól vi­selkedik, különösebb zavart nem­ okoz. Szabadságát egy hó­val meghosszabbítottuk. Jun. 6. Szabadságáról javultan vég­leg elbocsátottuk. Másodízben 1928 augusztus 16-án hozták be. Augusz­tus 211-én történt vizsgálatkor nevét megmondja, 44 éves, nk­, a foglalkozása „bolond“, mert tébolydában van, a férje kórházban van. Most a Szil. István-kórházban van. Május elsején vagyunk, 1928-ban. Csak egy napja van itten, a sógor asszonyával jött ide, mert nem tudott járni, ő igen rosszul volt, injecti­ókat­ adtak neki és miikor a negyediket beadták, akikor idehozták. Ő a „tomboló“ osztályon január elsején a 13-ik ágyban­ volt. Azután alig érthető szavakat mormol el és közben sír, panaszkodik, hogy ülőhelye, a szék, nagyon kemény, nyomja a fejét, a karjait, végül azt mondja: „tessék sziveniszálni, van itt drót, ha nincs kés“. Neki felmutatott tárgyakra ujjakon válaszolja: 3 ujj, 2 ujj, 4 köröm, mutatja kezeivel, itt van a brossom, adják ide az ágyról. Természetesen nem lát semmit. Kérdés nélkül is folyton beszél, elmondja, hogy álmai voltak, nagyon félt, de nem mert szólni senkiinek. Később majdnem elesettem ül helyén, majd pedig hirtelen erélyes hangon elkezd nótázni: „­azt is a babám varrta ki rajta, jaj, jaj, jaj“. További kér­désekre nem ad választ. Pup­il­lák egyenlőek, igen tágak, fényre, együttérzésre, alkalmazkodásra és összenézésre reactiót nem le­het kiváltani. Térdreflexek feszítés miatt nem válthatók ki. Sziv­árványillártyák színe zöldesbarna. Fejmé­retei: kér.: 520, (hossz.: 173, szél.: 151, m.: 100 mm. Alacsonyabb termetű, közepesen fejlett csont- és izom­­rendszerrel bir, általános tápláltság közepes. Bőrszín időn­ként halvány, máskor arcbőr sötétvörös (különösen izgalmi állapotban.). . Hely, idő és személyek tekintetében nem tájékozott. Figyelme nehezem és csak rövid időre köthető le. Hangulata többnyire nyomott, siránkozik, majd hirtelen felélénkül, jó­kedvű rövid időre. Alak-, tárgylátásai vannak, teljes vaksága dacára lát maga körül járókelőket, tárgyakat. Belátásit sem cselekményeibe, sem betegségébe nem mutat, ítélőképessége fogyatékos. Aug. 23. Nyugtalan, ágyában végtagjait dobálja, folyton beszél, hallueimailiók hatása alatt van, zavart, helyzetét mér­legelni nem tudja. Tartós fürdőre sem nyugodott meg, éjjel l­eszélt. Gyengén táplálkozik. Aug. 26. Zavart, igen sokat beszél, nyugtalan. Lázas, maximális hőmérsék 38.7° C. A láz oka physicalis vizsgálattal nem mutatható ki. Aug. 27. Lázas, maximális időmérsék 39.6° C. Mindkét tüdő alsó lebe­nye felett tompult dobos kopogtatási hang, ausculta­ti­ónál kifejezett crepitatio. Puteus szapora, száma: 136. Therapia: Prissnitz a mellkasra, camphor. Aug. 28. Igen gyenge a pulsus, ismételt camphor után is alig érezhető, légzés ritka, horkoló. Délután 1 órakor meghalt tüdőgyulladás következtében. A megejtett boncoláskor kitűnt, hogy a kopotnyacso­ntok közepesen vastagok. A dura megvastagodott, rajta az agy convexitá­sának, valamint az agyalapi részen a scala médiá­nak megfelelően sok borsónyi és ennél kisebb kemény fa-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék