Gyógyszerészek Lapja, 1923 (18. évfolyam, 1-31. szám)

1923-01-01 / 1. szám

50155 XVIII. évfolyam­ l.[szám. ^ ^ ^ ^^ ^ Budapest, 1923. január 1. Megjelenik minden hó 1., 10. és 20-án, ÁRA PÉLDÁNYONKINT 30 KOR. TAGOK DIJT­ALANUL KAPJÁK. Előfizetési ára : negyedévre­ 200 kor., félévre 400 kor., egész évre 800 kor. Szerkeszti: BOGLUTZ VIKTOR Felelős szerkesztő: GYARMATI IMRE Belső munkatárs: Dr. DÖMÖTÖR LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal, IV., Mu­zeu­m­­ körút 17., I. em. Telefon : „ József ” 103-14. Hivatalos órák d. e. 9­1-ig. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 19318. Eb Ura Fokó. Irta: Dr. Gaál Endre (segéd korában). A négyes bizottság kedden fog egy általános budapesti gyógyszerész segéd­gyűlésen beszámolni azon megbízatásról, amellyel az összesség érdekeit a budapesti Gyógyszerész Testülettel szemben érvényre juttatni óhajtotta, hogy a mindkét részről kívánatos béke végre helyreálljon. Bármilyen tárgyilagos is legyen a bizottság beszámolója, az eredmény oly semmitmondó, oly­­tartalmatlan, hogy nem egy, de száz alakról fog felhangzani az onódi országgyűlésen elhangzott az a történelmi mondás: „Eb ura fakó“. Ez pedig harci riadó.­­ Szövetségünk e négyes bizottság útján a legnagyobb mérséklettel s talán mondhatni saját erejét szerényen kicsinyeivé, kérvény formájában oly korlátok közé szorította követeléseit, hogy a Testületben, ha csak egy parányi jóindulat s hozzá­teszem okosság is lett volna, a kívánalmak teljesítésén kapva kellett volna kapnia. Ámde ezen eljárás helyett valóságos munkauzsora javaslatot tárt a segédek elé s hiszi, hogy a segédi karban nem akad senki, aki a javaslatnak összes hibáit, mondjuk teljes értéktelenségét észre­venné. A javaslat maga egy gerinctelen alkotmány. Annak létrejöveteléért a Testület szavatolni nem akar. Keresztülvitelét rábízza egyes tagok akaratára, vagy vonakodására. A fokozatok becsületes és helyzetet javító módozatainál csak ott nem statuált kivételt, ahol a mai helyzet vagy még annál kedvezőbb fenn áll. A magasabb fokozatok megadására senkit sem kötelez, azzal érvelvén, hogy a Testületnek végrehajtó hatalma nincs. Sőt az egyes tagokat is, ha el is fogadnák magukra nézve a tervezetet, feloldja a magasabb, vagyis az 5 és 6 fokozatok teljesítése alól és ami a legnagyobb nevetség lenne, ezt a hosszú szolgálatot teljesítő, családos segédek érdekében teszi. Nos, hátha ilyen a helyzet, hogy a gyógyszerész segédek összes mozgalmainak csak az az eredménye, hogy az érdemesebb segédek is csak az elcsapatástól mentetnének meg, akkor mit várjanak azok, akik kevesebb szolgálattal még annyi érdemet sem szereztek, mint idősebb kollégáik. Úgy látszik a Testület nagyon igazságos a hosszú évek szolgálataiért, mert ezeken vág korbáccsal végig akkor, amidőn a válaszként adott javaslatával kényszeríti őket, vagy vándorbolo­­fogni, vagy szolgálni a régi kenyéren, esetleg olcsóbbért is. Hiszen, ha a segédek ezen esztelen javaslatot elfogadnák, napirenden volnának az olyan titkos szerződések, amelyeknek értelmében papiroson a 6. osztálynak megfelelő fizetést húzná a segéd, a valóságban azonban a 3 vagy 4. osztálynak a fizetését élvezné. Az uzsora bármely formában is forduljon elő, nem egyéb, mint a kényszerhelyzetből eredő szükségnek kizsákmányoló kihasználása. A Testület javaslata ezen újfajta uzsorát teremtené meg. Éppen az idősebb segéd van abban a helyzetben, hogy talán családja fentartása miatt is, csakhogy kenyere legyen, hallgatagon kénytelen elfogadni a legnagyobb szívtelenségre való feltételeket is. Gyógytáreladók és vásárlók k 1 “ d'­Ga”

Next