Gyógyszerészek Lapja, 1924 (19. évfolyam, 1-14. szám)

1924-01-01 / 1. szám

‘^, X/IV. évfolyam /. «ds­. ^ ' ••- X 1.I ^ Budapest, 1924. január 1. CSIKÓS ÁDÁM Kiadásért és szerkesztésért felelős : BOGLUTZ VIKTOR Megjelenik minden hó 1. és 15-én. TAGOK DÍJTALANUL KAPJÁK. Előfizetési ára: negyedévre 10000 K. Szerkesztőség és kiadóhivatal: IV., Muzeum-körut 17., I. em. Telefon : „ József ‘ 103-b­. Hivatalos órák d. e. 9—1-ig. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 19318 50155 ( _ )) ■ Dr. Andriska Viktor magántanári habilitatiója. A budapesti kir. m. Pázmány Péter tudomány­egyetem Orvoskari Tanártestülete december 19-én tartott ülésén dr. Andriska Viktort, a közegészség­tan tanársegédjét .Az egészségtani vizsgáló mód­­szerek“ című tárgyból egyetemi magántanárrá­­ra­­bilitálta. Örömmel közöljük e hírt, mert Andriska Viktor, aki maga is gyógyszerész, Egyesületünk ve­zetőségének tagja, az egész gyógyszerészi kar osz­tatlan szeretetét és tiszteletét bírja. Alapos képzett­ségével, rendkívüli szorgalmával és nagy ambitió­­jával méltán rászolgált arra a nagy kitüntetésre, melyben most részesült. Andriska dr. „A tej hygieniai bírálatáról“ cí­men tartotta a II. sz. sebészeti klinika tantermében magántanári próbaelőadását, melyet az orvosi fa­­cultás tanárain és tanszemélyzetén kívül szép számú közönség hallgatott és nagy tetszéssel fogadott Andriska Viktor nagyon értékes tudományos munkásságot fejtett ki. Számos dolgozata közül csak a következőket említjük meg: Vaj vizsgálati módszerek (Gyógyszerészi Közlöny 1910), Strychni­n kimutatás korban (Gyógy­szerészi Folyóirat 1910), A különböző eljárá­sokkal elkészített thedital c­he­mi­a­­ vizsgálata (Gyógyszerészi Folyóirat), Uj el­járás lisztek finomsági fokának meg­határozására (Liebermann professzorral együtt közölt dolgozat, Zeitschrift für Unsers, der Nahrungs und Genussm.), A gyógyszerészek és az élelmiszervizsgálat (Gyógyszerészi Folyóirat 1912), Egyptomi cigaretták vizsgálata ópiumra (Magyar Orvosi Archívum), A gyer­mekek táplálására alkalmas lisztekről (Természettudományi Közlöny), A gyógyszerész laboratóriuma (Siegler Jánossal együtt irt közlemény, 1916), A fer­rum lacticum pót­lása a syrup­os hypophosphorosusban, Mi rontja különösen a levegőt a vilá­gító gáz égése alkalmával? (Orvosi Heti­lap 1920), A levegő salétromossav és sa­létromsav tartalmának meghatáro­zása (Magyar Chemiai Folyóirat 1920), A cyan­­hydrogenes féregirtásról (Liebermann pro­fesszorral együtt végzett vizsgálatok, Magyar Chemikusok lapja 1920), Uber Ursache und Bekampfung einer Typhusepidemie (Dr. Freunddal együtt irt közlemény, Archív für Hygienie), Fontosabb nem hivatalos gyógyszerek vizsgálata (Népegészségügy 1920), A levegő szénoxyd tartal­mának meghat­ár­ozása (habilitatios dolgozat, Gyógy­szerészi Közlöny 1923). Ezeken kívül számos ismere­­tető cikke jelent meg különböző szaklapokban. Közleményeiből megismerjük Andriska kiváló tehetségét, melyet nagy sikerrel értékesít a tudo­mányos búvár­lat terén. Alapos képzettsége és éles ítélőképessége megküzd a legnehezebb kérdésekkel is, melyeknek megoldását sokszor igen érdekes saját módszereivel sikerül megtalálnia. Előadásai, melye­ket különböző szakegyesületek ülésein szokott tar­tani, tudományos szempontból rendkívül tartalma­sak s emellett élvezetesek, a legbonyolultabb kérdé­seket is csodálatosan könnyen érthető formában tudja megmagyarázni s talán éppen ez az oka annak, hogy hallgatóinak figyelmét mindvégig le­köti. A személyes érintkezésben rendkívül kedves, előzékeny és nagy tudása mellett is szerény; meg­jegyzései és véleményei azonban már az első pilla­natban elárulják a kiváló képzettségű szakembert. P­arfümerle Fiorinda illatszm is piperasiappangyk­ BUDAPEST, X . SZAPÁRY­ UTCA 31. (az I­bia-HüMk Rt. alapítása)

Next