Gyógyszerészek Lapja, 1925 (20. évfolyam, 1-20. szám)

1925-01-01 / 1. szám

50155 XX. évfolyam 1. szám. Budapest, 1925. január 1. — .i—n ■i—.t..., Megjelenik minden hónap 15*ik napján. Egyleti tagok díjtalanul kapják. Előfizetési­­ára : negyedévre 60.000 korona. Kiadásért és szerkesztésért felelős: BOGLUTZ VIKTOR Szerkesztőség és kiadóhivatal: Baross-tér 9-ik szám, Ill­ík emelet. — Telefon: „József" 103*14. — Hivatalos órák d. e. 9—1*ig. — Postatakarékp. csekkszla 19318 Kiáltvány. Legutóbbi lapszámunkban már megír­tuk közgyűlésünk történetét. A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel, tűrhetetlenül elvhű vízőrei mellett szavazott és ezzel a választás­sal bebizonyította azt, hogy sem Gaál Endré­nek, sem senkinek, aki nem tartozik kö­zénk, nincs hatalma ahhoz, hogy kénye-ked­­ve szerint beavatkozzék önálló és független szervezetünk belső ügyeibe. Ez a közgyű­lés beigazolta azt is, hogy egyesületünk tag­jai nem engedték magukat megfélemlíteni, mert illő komolysággal utasították vissza azokat az insinuációkat, amelyek vezérein­ken keresztül az alkalmazotti kar önálló szervezkedési szabadságát célozták bék­lyóba verni. A közgyűlés tehát lezajlott. A közgyű­lés után kötelességszerűen a választmány kiküldött egy bizottságot, hogy hivatalosan is vegye fel a tárgyalást a két gyógyszertár­­tulajdonosi korporációval. Békés hajlandó­ságainkat egy a múlt lapszámunkban már ismertetett átiratban is közöltük a tulajdonosi testületekkel, megemlítvén átiratunkban azt, hogy békét akarunk, mert az áldatlan test­vérharc, mely egyik félre nézve sem kívá­natos, következményeiben mindkét félre nézve káros. 1* Őszinte, békés hajlandóságainkat doku­mentáló ezen átiratunkra a gyógyszertár­tulajdonosi testületek egyike sem válaszolt, ellenben dr. Gaál Endre magához hivatta ki küldötteinket és kijelenttete előttük, hogy a tulajdonosi kar testületei nem hajlandók tárgyalásba bocsátkozni mindaddig, míg elnökünket és titkárunkat el nem távolítjuk Ezt a hatalmi pózban tetszelgő kijelen­tést, mely semmibe vette közgyűlésünk vezéreinkkel szemben megnyilvánuló bizal­mát, szükségesnek tartjuk leszögezni és ol­vasóink emlékezetébe mélyen belevésni, hogy kellő értékén­ szállíthassák azokat a mozgalmakat, amelyek a Gaál-féle beavat­kozás nyomán keletkezőben vannak. A lealázást is célzó kijelentésnek leszö­­gezése már csak azért is fontos, mert hisszük, hogy a távol élő gyógyszertár­tulajdonos kartársaink többsége a kari béké­­ ­C is E­M­IA magyar vegyipari R.­T. 1 gyártja az összes galenikumokat, injekciókat, pilula-1 BUDAPEST, III . kát, tablettákat és felkent tapaszokat dr. VÁHOSSY­­ Bécsi út 96. Telefon 99-93. ZOLTÁN ny. r. egyetemi tanár ur ellenőrzése mellett. W­I­­­T Orvosokénál ajánlva: Intertrigo, d­ermatitis, decubitus, hyperhydrasis,rtishydrosis. eccema eseteiben\ ILIIUS Klinikailag kipróbálva! Jobb, versenyképesebb a külföldinél. I Sfe? l TZLkw., „ gyermekhintőpor.Sioool-crém“K&Baby-crém I­I 1­­­ VI tv V IC l , i . arab­ia,1 i4 f.

Next