Gyógyszerészek Lapja, 1926 (21. évfolyam, 1-22. szám)

1926-06-01 / 11. szám

14. oldal GYÓGYSZERÉSZEK LAPJA 11. szám Nemzetközi embervédelmi kiállítás. Május hó 29-én nyitotta meg a különböző kép­viseletek és a közönség nagy érdeklődése mellett a Kormányzó úr őfőméltósága az Embervédelmi ki­­állítást. Az emberiség vezető egyéniségei, különösen az orvostudomány és közegészségügy zászlóvivői, nagy lendülettel igyekeznek az emberi test romlá­sát megakadályozni. A megnyílt Embervédelmi ki­állítás gazdag anyaga is ezt a célt szolgálja. Ez a tudományos színvonalon álló és egyben oktató ki­állítás teljes képet nyújt arról a hatalmas munká­ról és lelkesedésről, amit az embervédelem érdeké­ben az egész művelt világ kifejtett. A megnyílt ki­állítás nagy és tanulságos anyagából megállapít­hattuk, hogy az embervédelem tudományos munká­jában Magyarország is elfoglalta az őt joggal meg­illető helyet. A kiállítás anyaga nemcsak az orvostudomány, közegészségügy, hanem a szociálpolitika és az álta­lános, embervédelmi kultúrmunka gyűjteményeit foglalja magába. A kiállításon - eltekintve a kül­földet — a hazai közegészségügyet és embervédel­met szolgáló cégek is képviselték magukat, azonban nem hagyható említés nélkül, hogy még­sem olyan arányban, mint ahogyan reméltük. Hisszük azon­ban, hogy a kezdet nehézségein túlesve, a legköze­lebbi alkalommal a várt eredmény nem fog elma­radni. A közegészségügyet szolgáló cégek közül az alábbiakra hívjuk fel olvasóink figyelmét: A Richter Gedeon vegyészeti gyár ismertetése. Megbízható, tiszta és hatásos gyógyszerek gyár­tása kétségtelenül hatásos támogatója az egészség helyreállításának és így közvetve az embervédelem­nek. Ily irányú működése szempontjából kétségte­lenül a legelsők között áll a Budapest-kőbányai gyógyszervegyészeti gyár. A Richter-gyár 1901-ben alakult meg. Szeré­nyen, alig néhány munkateremben kezdődött a munka, de csakhamar kitűntek a gyárnak nagy kö­rültekintéssel, pontossággal és tisztasággal készült gyártmányai, a gyártelep mindjobban bővült és ma nemcsak a bel-, de külföldön is fogalmat jelent a „Rich­ter“-név. Az utolsó évtizedek gyógyszertudo­mányának fejlődésében a gyár is tevékeny részt vett. Az orvostudomány minden ágát figyelemmel kísérve, a Richter-gyár mindig a legteljesebb mér­tékben igyekezett annak eredményeit felhasználni, régebbi készítményeket és gyártási eljárásokat a tudomány akkori színvonalának megfelelően töké­letesíteni, a drága külföldi készítményeket olcsó, de époly jó, sokszor még tökéletesbb hatású hazaiak­kal pótolni,­­ de ezen kívü­l a gyárhoz kapcsolt tu­dományos kísérleti laboratóriumok maguk is hozzá­járultak ehhez a fejlődéshez, új gyógyszerek, új gyártási eljárások egész sora született e laborató­riumokban és nem csekély elismerés illeti meg a gyárat azért is, hogy különösen hazánknak mostani szomorú esztendeiben az egyetemi és egyéb tudomá­nyos intézeteknek kísérleti állat és vegyi anyagot rendelkezésére bocsátva, a hazai orvostudomány fejlődéséhez is jelentékenyen hozzájárult. Ez a mindjobban növekvő termelés tervszerűen keresztül vitt, szigorú munkamegosztást tett szüksé­gessé. A régi, csaknem kizárólag galenikus eljárá­­soka­l dolgozó gyógyszertudomány az orvostudo­mány haladásának megfelelően, mindjobban a che­­motherapiás gyógyszerek előállítására fordította figyelmét, míg az utolsó években a belső secretióról való ismeretek rohamos fejlődésével kapcsolatban, egy egészen új gyógyszerkészítés eljárás csatlako­zott ezekhez: az organotherapia céljait szolgáló praeparatumok gyártása. A Richter-gyár mindhá­rom területen a legjobbat alkotta, csak az Adigan­­ra, a Bismosalvan-ra és a Glandustrin-ra vagy Ti­y-

Next