Gyógyszerészek Lapja, 1926 (21. évfolyam, 1-22. szám)

1926-06-01 / 11. szám

11. szám. GYÓG­YSZ­ER­ÉSZ­EK LAPJA 15. oldal. revideá­ra kell utalnunk és e gyártási módok precíz keresztülvitele céljából a fent említett gyógyszerké­­szítési princípiumoknak és a gyógyszerkészítési technika egyéb követelményeinek megfelelően a gyárat különböző osztályokra tagolták; ezek a kö­vetkezők: 1. Organotherapiás osztály. Ez foglalkozik az állati szervekből nyert készítmények előállításával. 2. Kémiai preparátumok osztálya. Itt az orga­nikus, szintetikus preparátumok készülnek. 3. A narcosis-osztály, melynek terjedelmes re­akciós edények, desztillátorok, rectifikátorok, gáz­mosók, kondenzátorokból álló berendezése biztosítja az Aether, Chloroform és Chloraethyl abszolút tiszta állapotban való előállítását. 4. A hydrogén hyperoxyd-osztály, melynek be­rendezése magas vácuum-deszti­l­látorokból, keverő edényekből, szűrőkből áll. Innen kerülnek ki a kü­lönböző erősségű hydrogén hyperoxyd-készítmé­­nyek. 5. A tabletta-osztály. Itt készülnek a legkülön­bözőbb fajtájú tabletták és pilulák és ugyancsak itt történik azoknak csokoládé- vagy cukoranyaggal való bevonása, diagn­ozása. 6. A porit­ó-osztályban különböző szisztémájú malmok őrlik a legkülönbözőbb, részben tablettá­­zásra kerülő, részben poralakban forgalomba ke­rülő anyagokat. 7. A tápszer-osztály, amelyben hatalmas főző, vácuum-szárító és légritkító készülékek segítségével táplisztek, tápcukrok és malátakivonatok készül­nek. 8. Az injekciós­ osztály, melyben a legmaga­­sabb fokú tisztaság és sterilitás mellett úgy az or­­ganotherapiás, mint a kémiai preparátumok ampul­lába töltése, azok leforrasztása és sterilezése törté­nik. 9. A polemikus preparátumok osztálya, mely­ben galenikus módszerekkel, a főként növényi ere­detű preparátumok, p. o. az Adigan, készülnek. 10. Tudományos osztályok: a) üzemelőkészítő laboratórium, b) a kísérleti laboratórium, c) az ana­­lytikai laboratórium, d) a physiológiai és biológiai laboratórium, e) könyvtár, amely a tíz pontban fel­sorolt munkahelyiségekben végzett anyag feldolgo­zását és a gyógyszerirodalom eredményeinek szem­meltartását biztosítja. 11. A csomagoló és expedíciós osztály. A gyár beosztásának e rövid leírása is tiszta ké­pet ad arról a rendszeres és céltudatos munkáról, mely a Richter-gyárban folyik. Ezt igazolják azon­ban ennek a gyárnak nagyszámú készítményei ma­guk is, melyeket külön felemlíteni nem is szükséges. Fennállásának 25-ik esztendejében a Richter­­gyár büszkén tekinthet vissza arra, amit eddig tg­ért és ez a fejlődési fok bizton remélnünk engedi, hogy hazai gyógyszeriparunk a jövőben is a ma­gyar szorgalomnak, leleményességnek és tudomá­nyosságnak lesz igazolója. A Krompecher tápszergyár, Felkán, melynek hátterében impozánsan törnek az ég felé a Tátra gigászi hegyei, épült fel a híres Krompecher tápszergyár. Az ózondús levegő, fes­tőién szép vidék ideális otthont adott annak a gyár­nak, amely a néphigiéne ápolását, fejlesztését tű­zte ki célul. A felkai Krompecher tápszergyár, mely zabtápszereivel tette nevét népszerűvé, már 70 év óta áll fenn. A gyárüzem mindig lépést tartott a technika és a higiénea fejlődésével és ez a magyará­zata annak, hogy ma már a tápszeripar legmaga­sabb standardját képviseli. A Krompecher tápszergyár alapkőletételénél is már az lebegett az alapítók szeme előtt, hogy kü­lönösen a zabnak a modern tudomány által felfede­zett nagy alimentáris értékét fogja megfelelő táp­szerek útján a néphigiéne rendelkezésére bocsátani. A gyárü­zem, amely voltakép egy nagyszabású laboratóriumnak is nevezhető, ennek a komoly cél­kitűzésnek megfelelően látott munkához. Foglalko­zik ugyan malomszerű­leg árpadaza előállításával és borsóhántolással is, de figyelmét elsősorban a zab­tápszerek, továbbá nemes búzából előállított Har­matkása, stb. produkálására fordította. Hosszadal­mas, aprólékos tanulmányok előzték meg a zabtáp­­szergyártás megkezdését. Mindenekelőtt a gyár igazgatósága azt tette ve­zérelvévé, hogy tekintettel a különböző zabfajták táplálási valérjének feltűnő eltéréseire, a tápszer­­készítéshez csakis príma minőségű hegyizabot hasz­nál fel, amely empirikus és teoretikus megállapítás szerint legdúsabban tartalmazza a szervezet felépí­téséhez és konzerválásához szükséges tápanyago­kat. A modern vitaminelmélet jelentékeny szerepet játszott a tápszerek készítésénél alkalmazott eljárás megválasztásánál. Minthogy valamennyi szerző megegyezik abban, hogy a magasabb, nem is túlsá­gosan magas hő a vitaminok némelyikének hatóere­jét elpusztítja, a Krompecher tápszergyár a zabtól f­ő­szerkészítmények szárítását 35 fokon, azaz az em­beri test­hőnél valamivel alacsonyabb temperatúra mellett végzi.. Ilyen előfeltételek mellett készülnek a Krom­pecher tápszergyár készítményei, u. m. Zabpehely, Zabliszt, Zabderce stb., amelyeket mindig előszere­tettel alkalmaznak, valahányszor zabtherapia aján­latosnak mutatkozik. Emellett azonban a Krompecher tápszergyár fáradhatatlanul kísérletezett egy olyan ideális táp­szer előállítása érdekében, amely a zab óriási táji­­értékének fundamentumára épülve, egy gyakorlati­lag is tökéletes tápanyag-komplexum legyen. Az új tápszerne­k tehát nemcsak a tápértékek vehikuluma-

Next