Gyógyszerészi Közlöny, 1932 (48. évfolyam, 1/3-16/48. szám)

1932-11-27 / 16. (egyesített 48.) szám

228 GYÓGYSZERÉSZI KÖZLÖNY karakteres portrék és barokkos mozgalmas­­ságú, sokszor litterális kezdeményezésű kom­pozíciók egy vérbeli impresszionista művész époly artisztikus, mint tehetséges megnyilat­kozásai. Hűvös nyilvánvalóan Rodin-tól kapta első impulzusait, azonban újabb művei — fő­­kép japán­ férfiképmása, Bárczy-portréja és nagy, kettős figurálisa — már a tiszta, plasz­tikai kifejezés felszabadultságát dokumentál­ják. Főereje különösen a portré-alakításban mutatkozik meg legteljesebben. Zárt leegysze­rűsített formáin mindig lélek sugárzik át, s ez a lélek egyformán jellemzi a szobrászt és mó­del­jét. Kár, hogy a helyiség túlságosan zsúfolt. A négyes sorokba állított szobrok kissé árta­nak egymásnak. Gyógyszerész hazafias közéleti szereplése. Október 23-án avatták fel a nagytétényi Or­szágzászlót, mely ünnepélyre Urmánczy Nán­dor, az eszme szülője is megjelent, méltatni a félárbocra eresztett zászló jelentőségét. Gyö­nyörű őszi napon pergett le a műsornak szebb­nél szebb száma, felejthetetlen nyomot hagyva a nagyszámú közönség lelkében A lelkesedést Fáy Ignácnak, a község szeretett gyógysze­részének gyújtó beszéde lobbantotta lángra. Fényes szónoklatának hatása alatt az egy be­gyüli nagy tömeg lelkesen ismételte az esküt, amelyet az Országzászló jelképez. Azóta, a mű a nagytétényi Fő uccán áll a balatoni főút mentén és hirdeti a magyar dacot és a­ község hazafias közönségének áldozatkészségét. Erős hatású szerek ismételt kiszolgálásáért elítélt gyógyszerészek. A gyógyszerészi gyakorlatban tudvalevőleg gyakran előfordulnak oly orvosi vények, ame­lyekre az orvos ráírja a „sem­per repetetur“ kifejezést, mert, heroikus szereket tartalmaz­ván, humánus érzésük nem engedi, hogy a hu­zamosabb gyógyszerhasználatra utalt beteg­nek a vény újabb átírásával költséget és idő­­veszteséget okozzanak. A helyzet azonban az, hogy az ilyen vényeket a fenti jelzés ellenére sem szabad ismételten elkészíteni. A gyógy­szerész helyzete ily esetekben sokszor igen nehéz, mert nem egyszer előfordult, hogy az erősen szenvedő beteg­ különféle fenyegetések­kel szorította rá, a gyógyszerészt vényének megismétlésére. Ilyen megismétlés miatt, mint akkoriban megírtuk, eljárás indult több buda­pesti gyógyszerész ellen és a fennálló rendelet áthágása, miatt közülük kilencet a kerületi elöljáróság mint büntető bíróság, el is ítélt egyenként 10 napi elzárásra és 200 pengő pénz­bírságra. A súlyos ítéletet a hágai kokain­­egyezményről szóló 7430/21. M. E. rendelet 2. §-a alapján hozták, amely a hadí­tószereknek engedély nélkül való megszerzésére, illetve ki­szolgáltatására, vonatkozik A polgármester, mint második fórum, jóváhagyta az ítéletet. A belügyminisztérium hosszú tanácskozások és szakértők meghallgatása után most megsem­misítette az ítéletet és a kilenc ,gyógysí­tfúró­­­az 51.000/1930. N. M. r. 13. §-ába ütköző ftdSá. §-a szerint megtorlandó vétségben mon­dott ná­ki csupán bűnösnek. Ezek szerint a paragra­fusok szerint a kettőskeresztes gyógyszerek (méreg) kiszolgáltatása csak akkor teljesít­hető, ha az orvos újra aláírja és dátummal látja el a receptet. A vétkes gyógyszerészek az enyhébb minősítés folytán harmadik fokon csak 20—200 pengős pénzbírságokat kaptak. A jelentékenyen enyhített ítélet ellenére is ,sa­ját érdekükben nyomatékosan figyelmeztet­nünk kell kor­társainkat az erős hatású szerek kiszolgáltatására fennálló rendelkezések szi­gorú betartására. Apró hírek. —­ A vallás- és közoktatásügyi miniszter Er­­nyey József gyógyszerészt, a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának igazgatóját újabb öt évi időtartamra kinevezte a Műemlékek Országos Bizottságának rendes tagjává. — A Magyar Vegyészeti Gyárosok Orszá­gos Egyesülete Balla Sándor gyógyszerész kormányfőtanácsost, a Wander rt. vezérigazga­tóját, az Egyesület végrehajtó bizottsági tag­jává választotta meg. — F. hó 27-én, vasárnap lesz a Magyar Drogista Otthon sándorutcai négyemeletes székházának ünnepélyes felavatása, amelyre a Magyar Drogista Testület, a Budapesti Dro­gista Ipartestület, és a Drogista Ifjak Egyesü­lete együttesen bocsátották ki a meghívókat.­­• A büntetőtörvényszék annak idején négy­száz pengő pénzbüntetésre ítélte Szekeres Endre újpesti gyógyszerészgyakornokot, aki motorbiciklijével két évvel ezelőtt elütött egy asszonyt. A királyi tábla most a büntetés vég­rehajtását háromévi próbaidőre fel­függesz­tette. SZERKESZTŐI LEVELEZŐ —' — N­­­« •» ■■■■ S. K. A gyógyszerészi kamara létesítése tárgyá­ban osztrák kartársaink alig varrnak előbbre, mint mi. Pedig náluk már 26 esztendővel ezelőtt, az 1906. év december hó 18-án megalkotott gyógy­szertári törvény megígérte, hogy a gyógyszerészi rend képviseletére, beleértve a kondícióskodó gyógyszerészeket is, nőirodalmi tanácsban képvi­selt valamennyi királyságban és országban gyógy­szerészi kamarák fognak létesíttetni és hogy e kamarák hatáskörét és szervezetét külön törvény fogja szabályozni. Mindez bizony máig se történt meg. Az osztrák gyógyszerészek összessége most publikált egy 32. §-ból álló kamaratörvén­y-terve­­zetet, terjedelmes indokolással egyetemben. S. I. Mentoltapasz előállítására Dieterich szerint 75 rész Emplastrum Diachylon simplex, 10 rész Cera flava és 5 rész Resina Pini összeolvasztott tömegébe, némi lehűtés után, 10 rész mentolt ke­verünk bele. B. S. Pilulae Argenti nitrici készítésére a kö­vetkező előirat ajánlható: Rp. Argenti nitrici 1.00, Tragacanthae pulv. 0.30, Boli albae 10.00, Glycerini e~g.­ g. at f. pilulae No 100. Ki­sodrásához kevés­sal­­kell használni. A labdacsok szemenként 1 centigramm ezüstnitrátot tartalmaznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék