Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. február (8. évfolyam, 26-50. szám)

1952-02-01 / 26. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK ! Vili. évfolyam, ‘ifi. nám, 1953 február 1, péntek Ara 50 fillér i—..................................................... ......... MAI SZAMUNKBÓL A magyar kormány tiltakozó jegyzéke az angol kormányhoz a fasiszta emigránsok londoni kon­ferenciája ügyében. — Szüntesse inog a győri álloniásfönökség a csavargyár! vonat késését. _ Uj automata távbeszélő központot kap Mosonmagyaróvár. Február 1. a Szabad Nép meg;e'cníséneb to-ik évfordulója, a magyar sajtó napja Ma 10 esztendeje, a Hcrthy-fa­­sizmus legvéresebb napjaiban 1 zer veszedelem s rendőrpribékek légiójának üldözése közben, tit­kos, elrejtett nyomdában elin­dult útjára egy újság. Nevében viselte minden becsületes ma­gyar dolgozó legszentebb vá­gyát, ezt a két szóit: Szabad Nép, Az első szám vezércikké­nek ez volt a címe: „Szabad nép, szabad országban.“ Schön­­herz Zoltán elvtárs, a Párt ak­kori titkára írta — nemsokára mártírhalált halt, a szabad né­pért, a szabad országért. Az új­ságot Rózsa Ferenc elvtárs szer­kesztette — ö is a csendőrpri­békek kezei közt, a legkegyetle­nebb kínzások után halt vértanú­­halált az Andrási-laktanyában. ösies magatartásával arra mu­tatott példát: hogyan váltják be a kommunisták azt, amit a mun­kásosztály a magyar dolgozó nép felszabadításáról, a népért folytatott, áldozatos harcról a Szabad Népben írtak. „Rákosi Mátyás lapja“ — ezt hirdette büszkén első oldalán az illegális Szabab Nép. „Fogad­juk, hogy bátorságunkkal és odaadó munkánkkal akarunk ve­zetőinkhez méltóiénak mutatkozz n!“ — írta a Szabad Nép abból rz alkalomból, hogy a Szovjet­unió segítségével 16 évi rabság­ból ltíszabadult Rákosi Mátyás tlvjjárs. A Szabad Nép első mun­katársai úgy mutatták meg, hogy hűséges harcosai Rákosi elvtárs­­ná'R, hogy — amikor a német és magyar Gestapo veszett ügynö­kei árulás folytán felfedezték a Párt nyomdáját — fegyverrel ke­zükben szálltak szembe a fasisz­ta gyilkosokkal. Ságvári Endre ivtársat csak három pribék el­pusztítása után tudták halálra sebezni. Az önfeláldozó harcosok nyomába új harcosok léptek. Éj­ielenként villany nélkül, kézzel hajtott gépeken készítették a Párt röpcéduláit. Ellenállásra, szabadságharcra buzdították, a nép elnyomóinak gyűlöletére ne­velték a munkásokat. S a Sza­bad Nép és a többi sajtótermék ■eljutott a munkások kezébe. Kézröl-kézre adták a munkások, Utakban, drága kincsként őriz­ték. Tanultak, lelkesedtek, harc­ra' indultak a szavai nyomán. Az illegális Szabad Nép éles fegy­ver volt a Párt kezében. Segí­tette a Pártot a függetlenségi mozgalom kiszélesítésében a fél­revezetett tömegek öntudatra éb­resztésében, szervezésében. A nagy politikai célokat összekap­csolta a dolgozók mindennapi legégetőbb problémáival. Külö­nösen sokat foglalkozott a sze­gényparasztság helyzetével és hirdette az „aktiv“ harcot, a •-zegényparasztság életét pusztító nagybirtok felosztásáért. A Szabad Nép megjelenésének első napjától híven követte min­den kommunista újság példaké­­|rét, a bolsevik sajtót, a lenini Iszkra és a lenini-sztálini Prav­da harcos útját. Azért válhatott a magyar munkásosztály hiva­tott tanítójává, az egész magyar dolgozó nép szilárd egységének építőjévé, azért harcolhatott hű­ségesen népünk legszentebb érde­keiért, mert azon az úton járt, amelyet a bolsevik sajtó, s a Bolsevik Párt, az egész nemzet­közi munkásosztály nagy tanítói, Lenin és Sztálin mutattak számá­ra. „A sajtó a legerősebb fegy­ver, amelynek segítségével a Párt a maga a neki szükséges nyelven minden nap és minden órában beszél a munkásosztállyal.“ Az illegális Szabad Nép szava a fold alá kényszerített, de legyőz­hetetlen Párt szava volt. A Párt szavát hallották, akik cikkeit ol­vasták. A Párté volt az egyen­lőn hang, amely szembeszállt a zsarnoksággal —• ezért bíztak szavában, hitték igazát a magyar dolgozók. S a magyar nép élő lelkiCsmeretének szavát fojtot­ták el a fasiszta népgyilkosok, amikor kegyetlen üldözéssel, so rozatos kivégzésekkel (megaka­dályozták a Szabad Nép megje­lenését 1942 tavaszán. Két éd fél esztendei szünet után 1944 szeptemberében jelent meg ismét. Sztálin hős katonái akkor már Bulgária és Románia felszabadí­tása után magyar földre léptek, s győzelmes harcokban hazánk­ból is kiűzik Hitler banditáit, szabaddá teszik a népet, az or­szágot. „A Szabad Nép minden sorá­ban ott lüktessen az élettől duz­zadó, erejében és céljaiban biztos országvezető Párt friss, egészsé­ges érverése.“ Ezt írta Rákosi elvtárs a Szabad Nép első, sza­badén megjelent számában 19-15 március 25-én. A Párt szavára indult meg a „friss, egészséges árverés“ az ország romjai kö­zött. A Párt harcolt a belső és a kívülről acsarkodó ellenség el­len, s a Párt központi lapja, a Szabad Nép, helytállt minden tá­madással szemben. Százezrek kenyere lett a Szabad Nép. Ha­sábjain Pártunk vezetői szól­tak dolgozó népünkhöz. Rákosi elvtárs cikkei: következő láncszem“, „A Párt: élcsapat“ „A népi demokrácia néhány pro­blémájáról“, „A tanácsválasztás­ról“, „A bolsevizmus hatalmas ügye“ és még számos más cikk, melyek mindegyike emlékezetes eseménye népünk életének. Helyt tudott állni a Szabad Nép, mert lúven követte Lenin szavait: „A sajtó csak akkor lesz eleven és életképes, ha öt vezető és állandóan író, irodal­már mellett — 500 és 5000 nem hivatásos Irodalmár munkatársa lesz.“ A Szabad Nép — s mellet­te Pártunk minden más lapja — „eleven és életképes“ újság lett a lenini tanítások útján, mert el­sőrendű kötelességének tartotta, hogy kiépítse kapcsolatait a tö­megekkel. Erről tanúskodnak azok a levelek, amelyek százával és ezrével érkeznek a Szabad Nép .szerkesztőségébe. Munká­sok és parasztok, dolgozó né­pünknek minden rétegéből ér­keznek a levelek a Szabad Nép­hez, s Pártunk minden lapjához. A Szabad Nép mellett a megyei pártlapok — köztük a Györ-Sop­­ronmegyei Hírlap is — a dolgo­zó néppel ezernyi szállal össze­kötve, a béke, az építés gondola­tának zászlóvivői. Lehet-e Pártunk legkisebb lap­jával is összehasonlítani a kapt-Minden nap teljesítsük túl a tervet! Anyagtakarékossággal, a minőségi harcolnak a dolgozók az 1952. termelés emelésével tervév sikeréért Mi, a „Ságvári Endre" ifi- brigád tagjai, szeretett vezé­rünk, Rákosi elvtárs születésnapjának tiszteletére az alábbi felajánlást tesszük: 1- Az eddigi termelési átlagunkat napi, 10 darabbal nö­veljük. Ezt az emelkedést nem kampányszerűen, hanem ál­landóan tartani, sőt fokozni akarjuk. I ! i 2. Munkánk minőségét megjavítjuk és selejttermelésiin­­két minimumra csökkentjük. 3. A fokozott anyagtakarékosság érdekében vállaljuk, hogy mindenféle anyaggal, fo gyószerszámmal, ezenkívül vil­lannyal és olajjal takarékoskodunk és gépeinket üresen já­ratni. nem hagyjuk. Gépeinkre Nazarova-szerződést kötünk. 4. A munkafegyelem megszilárdítása érdekében felszá­moljuk az igazolatlan hiányzást és elkésést. A Győri Autógyár .,Ságv ári Endre" ifi-brigád tagjai: ■•C'ßcmez Béla, Schmikl József, Bckö Ilona, Csömör András. Határidő előtt teljesíti negyedévi tervét a Soproni Épületasztalosipari Vállalat jgppMt A Soproni Épületasztalosipari Vállalat dolgozói is tanújelét ad­ták Pártunk és Rákosi elvtárs iránt érzett szeretüknek azzal, hogy vállalták: 1952-es első ne­gyedévi tervüket határidő előtt 6 nappal befejezik. Ennek érde­kében az üzemben azokat a dol­gozókat, akik 100 százalék alat­ti teljesítményt érnek el, brigá­dokba, jó szakmunkások mellé fogják beosztani. Tervbe vették, hogy a gyakorlottabb fiatal dol­gozókból saját kérésükre ifi­­brigádot szerveznek. A Knábel, Maráczi és Fodróczi brigád vál­lalta, hogy teljesítményét 5—10 százalékkal emeli. Dévényi Teo­­fii, aki eddig is kiváló eredményt ért el 130 százalékos átlagtelje­sítményével, vállalta, hogy ezt a teljesítményét 145 százalékra emeli. A kézimühely és a gép­műhely műszaki dolgozót páros­­versenybe léptek egymással és komoly Írarc folyik, hogy melyik üzemrész ér el minőségileg és mennyiségileg legjobb termelést A párosverseuyben szerepel a Deák-mozgalom kiszélesítése is. 15.000 forint megtakarítás a Gazdasági Vasutaknál Mi, a Győri Gazdasági Vas­ijai: dolgozói is csatlakozunk a vagongyári daruüzem fei hí­vásához. Rákosi elv társ iránt érzett szeretetünk jeléiül az alábbi szocialista vállalást tesszük: í 1. 1952 első negyedévi ter­vünket árutonnában és utaski­lométerben március hó 25-re 100 százalékban teljesítjük. 2. Vállaljuk, hogy a Gazda­­mozgalom torén ez év első ne­gyedévben 15-000 forint meg­takarítást érünk el. 3. Anyagtakarékosság terén az első negyedévben 2000 fo­rintot takarítunk meg népgaz­daságunk számára. í, A munkaerő jobb kihasz­nálásával, a munka jó meg­szervezésével 8000 forintot ta­karítunk meg az első negyed­évi béralapunkból, 5, A munkafegyelem megszi­lárdítása terén vállaljuk, hogy az igazolatlan mulasztásokat teljesen felszámoljuk- Kívánunk Rákosi elvtársnak sok erőt és egészséget, hogy továbbra is vezessen és irá­nyítson bennünket. Győri Gazdasági Vasutak dolgozói. Új brigád alakúit a Gardéniában A Gardénia-gyár dolgozója: Rotnankovics Éva DLSz tag vál­lalta, hogy az eddigi S5 száza­lékos elsöosztályü árumennyisé­get 91 százalékra emeli. ígé­retet tett arra, hogy fclváltójá­­nak, Szabó Ilonkának úgy adja át munkamódszerét, hogy az ed­digi 55 százalékos elsöoeztáiyú áru helyett legalább 70 százalék ban elsöosztályü árut termeljen. Lolli- József sztahanovista tűd szövő vállalta, hogy az eddigi teljesítményét 5 százalékkal eme­li és ígéretet tett arra, hogy az egyik tüíigépre, ahoi még soha nő nem dolgozott, három hónap alatt kiképezi Makrai Téré; DISz fiatalt tüliszövönönek. Az etaminszövö üzemrész művezetői „Március Ü'-brigádot alakítot­tak. A brigád feladata egy gép generáljavítása. ftonszsiriános és Puszíasomirja teljesítene sertésbeailási kötelezettségét Tanácsaink jó munkája ered­ményeképpen egyre több község­ben születik szép eredmény a sertés- és zsírbe gyűjtés terüle­tén is. Azokban a községekben, ahol a tanács nem tűr lazaságot az állami fegyelem terén, és jó munkával harcol azért, hogy a község dolgozó parasztsága kö­telezettségének időbeni, pontos teljesitéssével járuljon hozzá a Párt úr kormányzat határoza­tának sikeres végrehajtásához, ott nem is marad cl az ered­mény, Mosonszentjános dolgozó parasztsága á gabona- és kuko­­ricabegyüjtésben is megállta he­lyét. Az első eredmények után a tanács jól fogott hozzá a zsír­­é3 sertésbeadás szorgalmazásá­hoz is. A jó munka eredménye: a község az előirányzott 28D mázsa sertés helyett már 320 mázsa sertést gyűjtött be. Pusz­­tasomorján is 111 százalékra teljesítették már a dolgozó pa­rasztok sertésbeadási kötelezett­ségüket. Súlyos mulasztása van az ál latbegyü jtés terén Hegyesha - lomnak. Sertésből az előiránv - zott mennyiségnek alig 20 szá­zalékát gyűjtötték be eddig. A lemaradásért Sit is a községi tanácsot terheli a felelősség, mert meghátrál a feladatok előtt és a kötelezettségükről megfe­­ledkezőkkel szemben nem allen] - mázzá a törvényt. talista világ akármilyen lepedő nyi „sajtóorgánumát“? A kapi­talista nagytőkések rothadt er­kölcsű sajtója, a jobboldali szo­ciáldemokraták, munkásárulók bértcllnokai, Titoék szennyes, uszító újságai a magyar dolgo­zók előtt egy már rég letűnt vi­lág, a Hortliy-rendszer napjai nak sötét emlékét idézik. Népünk ina már tisztán látja a háborús uszítók céljait, méginkább meg­tanulta szeretni szépülő életét gyűlölni ellenségeit. A Párt saj­tóját is felhasználja kemény fegwerként azért, hogy ez a múlt soha többé vissza ne térjen. Népünk soraiból ezrével nőnek tó azok a munkáséit, parasztok, egyszerű dolgozók, értelmiségiek, akik leveleikkel is hozzásegítik Pártunkat a háborús uszítók s belső ügy nökeik elleni harc, építő munkánk sikereiért folyó küz­delem győzelmeihez, A Györ- Sopronmegyei Hírlap két hónap­pal ezelőtt még 254 levelet ka­pott a megye dolgozóitól, a lap levelezőitől. Az elmúlt hónapban 328, január hónapban pedig 523 levél érkezett a szerkesztőség­be. Mi ez, ha nem annak a bizo­nyítéka, hogy a Párt sajtóját magukénak, barátjuknak, harci fegyverüknek érzik a dolgozók? Mi ez, ha nem annak bizonyíté­ka, hogy az a hare, amelyet a Szabad Nép 10 évvel ezelőtt ül­döztetés viharai között megkez­dett, egyre győzelmesebben halad nagyszerű célja, a szocializmus győzelme felé? Győzelmek ünnepe a Szabad Nép megjelenésének tizedik év­fordulója. Méltán avatta ezt a napot Pártunk és kormányunk évenként visszatérő nagy ünnep­pé, a magyar sajtó napjává Győzelmeket ünnepelünk — új győzelmek kivívására indulunk el ezen a napon. Február máso­dlkán az ország minden részéből összeül a fővárosban a magyar sajtó levelezőinek első országos konferenciája. Ez az esemény emedi még inkább országos ügy­­gyé a magyar sajtó napjának fé­nyes ünnepét, A magyar sajtó levelezőinek első találkozása még szilárdabbá építi Pártunk és a dolgozó nép közötti eltéphető! - len kapcsolatot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék