Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. március (8. évfolyam, 51-76. szám)

1952-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK Ara 50 fillér MAI SZAMUNKBÓL Mentsük meg Beloiannisz elvtársat! — Megyénk dolgozói !s tiltakoznak a görög fasiszták gyilkosság! Ki í - lete ellen — A Soproni Vasöntö­dében a nők is jó szakmunkások akarnak lenni — Kezdjük el a ta­vaszi munkákat — végezzük el a simitózást! Üdvözöljük a járási pártfunkcionáríusok országos értekezletét Egy éve tartotta meg Pártunfk, történelmi jelentőségű II. kongresz­­-szusát. Ezen a kongresszuson Rá­kosi elvlárs a további siíkereink ki­vívása érdekében megmutatta a Párt, az egész dolgozó magyar nép előtt álló feladatokat. Célkitűzéseink valóra váltásának, ötéves tervünk győzelmének, a falu szocialista át­alakításának legfőbb záloga: Pár­tunk szüntelen erősödése. A kon­gresszus kitűzte a feladatot: első­sorban falusi pártszervezeteinket kell erősítenünk, hogy a döntő stra­tégiai feladatot, a mezőgazdaság szocialista átszervezését eredménye­sen oldhassuk meg. Ezért mondja ki a kongresszusi határozat: „Meg kell erősíteni a pártszervezeteket és meg l;ctl javítani a pártmunkát mindenütt, de elsősorban és döntően a falun.“ A járási párlfunlkcióná­­riusok ma összeülő országos tanács, kozápwr rt' kongresszus határozatának szellemében vizsgálja meg eddigi eredményeinket és tűzi rki további feladatainkat a falusi párlmunka terület éh. A járási pártfunkcionáriusok szá­mot adnak arról, hogy saját terüle­tükön Rákosi elvlárs bölcs útruuta­­tá-ai alapján milyen eredményeket érlek cl a falusi pártmunka megja­­vílásában, a falusi pártszervezetek megerősítésében. Ez egyben azt is nicgtmilatja: helyesen ismerték-e fel ezen a téren a feladataim>. A járási pártbizottságok csak akkor végez­­lh'tm'k igazán eredményes munkát, ha helyesen irányítják, segítik és hatásos ellenőrzéssel támogatják az egységes falusi párlvewtőségck és pártalapszervezetek munkáját. A já­rási pártbizottságok fontos f ada­ta: megtanítani a helyi pártszerve­zetek vezetőit arra, hogy az-ck egy­re inkább támaszkodva a párttag-' ságra, jó vezetői legyenek a falu­nak. .4 kapuvári járásban. Beled köz ég pártszervezetének javaslatá­ra n falu dolgozó parasztjai egysé­gesen csutlakoz.uk ahhoz, hogy köz­ségük egészéld versenyre hívja ki Kapuvár község dolgozó parasztjait t: jobb mezőgazdasági munka, a be. gyűjtési kötelezettségek teljesítése érdekében. Ahhoz, hogy a falu, a termelő­szövetkezet, a gépállomás, az állami gazdaság fejlődése állandó és gyors legyen, legfontosabb feladat a párt­­építés, a Párt állandó erősítése. A i.göri járási pártbizottság/ ezt fel­ismerne, fontos feladatának tartja, hogy a du naszegi négy termelőcso­­poribem mielőbb megalakuljon a póriszervezet, és a már régebben maga lakúit term lő csoportokban működő pártszervezeteket is erő­sítse. A győri járásban az elmúlt hetekben a lermelőszöve.lkez ti mozgalomban azért érlek el ered­mények''!, mert a járát i pártbizott­ság közvetlen alapos helyszíni se­gítséget ad a falusi púrlszeraezctik­­rek és az itt dolgozó népnevelők jó agilációs munkával ismertették a már meglévő termelőszövetkezetek zár s zá ma (fásainak eredményeit. Ugyancsak a begyűjtésben is azért érlek cl a győri járásban eredmé­nyeket, mert a pártbizottság nagy súlyt helyez a Párt és a. tanács munkájának megjavítására. Ezzel szemben a kapuvári járásban, mert a pártbizottság elhanyagolta a falu­si pártszervezetek és tanácsok erő­­‘ílé'ét, úgy a begyűjtésben, mint a t rmolőszövetkezcli mozgalom ta­rén, egyaránt lemaradás mutatkozik. A pártoíktalás, a népnevelő- és pártcsoport munka, a tag- és tagje­löltfelvétel rendszeresítés?, a bírá­lat és önbírálat helyes alkalmazása biztosítja pártszervezeteink tömeg­­befolvasának növekedését. Amelyik jáTási pártbizottság a feladatokat helyesen oldja meg, olt az eredmé­nyek sem maradnak el. A már le­zajlott ehavi taggyűlések általában a sikeres munka eredményeiről ad­nak bizonyságot. Átlagosan kétszer annyi tagjelöltet neveltek az ünne­pi taggyűlések előtt, mint ahogy az elmúlt hónapok során tapasztalható volt. Pártunk erősítésével egyidőben járási pártbizottságainknak támo­­gntniok, segíteniük kell a tanácsok munkáját. A jó közigazgatás a falu szocialista fejlődését is előmozdítja. „Túlzás nélkül el lehet mondani — mondotta Rákosi elvtárs a kongresz­­szuson —, hogy jó tanácsok nélkül nemcsak jó közigazgatás, de jó ter­melőszövetkezeti fejlődés sem tesz.“ Nem egyedül Szil község a példa arra, hogy ahol a tanács a begyűj­tést fontos feladatának tartja, ott a termelőszövetkezeti mozgalom is fejlődésnek indul. Pártunk erősíté­sét szervesen egészíti ki a DISz munkának megjavítása. S ez is nagymértékben függ pártbizottsága­ink munkamódszerétől. Ezt tapasz­taljuk a csornai járásban is, ahol a páirtbizottsáig törődik a DISz bizott­ság munkájával, segíti a fiatalokat, ennek nyomán a csornai járásban egyre inkább Pártunk politikájának támogatójává, új tag- és tagjelöltek nevelőivé válik a DISz. Hogy egy­­cgy járásban, sőt azon túl is mi­lyen a Párt és a dolgozók közötti kapcsolat, igen nagymértékben függ a járási párt funkcionáriusok lói, de elsősorban a pártbizottság titkárá­tól, akik a Párt parasztpolitikájá­nak a megjavításához sokoldalú és állandó segítségei kapnak Rákosi elvtársiul. Rákosi elv-társ mindem megnyilvánulása, beszédei, Írásai arra is példát adnak, hogyan kel! a pártiunkc'cnáriuscknaik a dolgozók közelébe kerülni. Hogyan kell se­gítő szóval, barátsággal a nép nyel­vén beszélve megértetni a dolgozók­kal, hogy a mi Pártunk a munká­sok és parasztok ügyének nagy ve­zetője. Amelyik járásban, vagy csak annak egye.: részein is akadozik rt párlmunka, rosszul megy az oktatás és az agitáció, ahol kevés a tag- és tat, jelöli felvétel, olt biztos, hogy Bekösd elvtásrs jótanácsait nem tart­ják be teljes egészében. A járási párlfunkcionáriusok or­szágos értekezletének jelentőségéi különösen az növeli meg és teszi ünnepélyessé, hogy egybeesik Ré '.iO- i olvtárs születésnapjára való készü­lődéssel. Az egész magyar nép az üzemek dolgozóinak példája nyo­mán teljes sz: r telével készül a 60. születésnap méltó me günneplésére. Nemcsak a párttagok, a pár Ion­­kívüli kis- és középparaszt; k egya­ránt «’határozták, begy még jobban művelik meg földjüket, még jobban készülnek fel a tavaszi mezőgazda­­sági munkára, a még nagyobb ter­més eredményeként. E cél érdeké­ben hívta ki Ménföcsancsk dolgozó parasztsága az egész megye minden egyes községét versenyre a nagyobb terméshozamért é: a begyűjtés ered­ményesebbé tételéért. Ehhez a mun­kához ad a falu dolgozóinak erőt, önbizalmat a nehézségek leküzdésé­hez Rákosi elvlárs éleiét megisme­rő és egyre terjedő olvasómozgalom. De nem is leltet felsorolni azt a sok változatosságot, ahogy munkával, ajándékok készítésével, Pártunk P méntőcsanaki pártszervezel uj mozga mat ir.di:olt el megyénkben: „Termelj az idén többet, mint tavaly“ lássál szemben az Idén 3—1 szer kapálunk. 10. Napraforgónál is alkalmaz­zuk a négyzetes vetési, valamint a pólbeporzást is. 50 holdat ve­tünk ci négyzetesen és 80 holdon pótbeporzást végzünk. 11. A takarmány-félék (lucerna, vöröshere, ballacim) termését oly módon fokozzuk, hogy kora ta­vasszal először és minden kaszá­lás után mrgfogasoljuk a táblát. 12. Lucernánál Ls alkalmazzuk 35 holdon p. pótbeporzást, söprű­­zésse’, 13. Őszi kalászosoknál, amennyi­­ben felfagyás mutatkozik és a ta­laj nedvesség! állapota megengedi, henge,rezünk. A rendesen fejlődő vetéseket a fagy veszély megszűn­tével. de legkésőbb április 13-ig fogasoljuk. Rozsvetéseinken 100 százalékban alkalmazzuk a pőthv­­porzásí, hogy ezzel a rozs abla­kosságát megszüntessük. A tavaszi munkálatok elvégzé. sere, községünkben rendelkezésre áll 02 kétfogalos, 47 egy fogy fos és 56 egyéb igaerő. Ezeknek a mun­­kábaállítását úgy szervezzük meg, bogy a fogalerővel nem rendelke­zők részére Is biztos ivá legyen a fogaterő a munkálatok eh ég*!. Lére. Községünk és Gvirmót a ver­senytárs község, valamint a dolgo­zó parasztok munkájának kicrlé­­kelésére versenybizottságot szer­vezünk r. mezőgazdasági állandó bizottság keretein beiül. A verseny­­bizottság irányítja az. egyénileg dolgozó parasztok versenyét is, va­lamint annak kiértékelésére meg­szilárdítjuk a dülöfelelös hálóza­tot. A „Termelj az idén többet, mint tavaly“ mozgalom eredmé­nyei;, nyilvántartási könyvben ve­zetjük. A versenybizottság 10 na­ponként értékeli ki a versenyt, amit a versenytáblán kérésziül is­méidét a dolgozó parasztokkal. Az első csatlakozísok A pártszervezet által kidolgozott versenyfelhíváshoz olt az ünnepi taggyűlésen a pártszervezet tagjai egymásután je’cntették be csatla­kozásukat. Mező István dolgozó paraszt, pártvezetőségi tag felszó­lalásában elmondta, hogy az ipari munkásság milyen szép eredmé­nyeket ért már eddig is el a .Termelj ma többet, mint tegnap” mozgalom keretében. Felhívta a párttagok figyelmét, hogv ne ma­radjanak szégyenben Rákosi elviá: az ipari munkások előtt. Ö maga vállalta, hogy kenyérgabonából holdanként 10 mázsa helyett 12 mázsát, cukorrépából 180 mázai helyett 200 mázsát termel. Bognár József az idei 10 mázsás búzater­mésével szemben 12 mázsás ter­mést vállalt. I’roliá-szkn József középparaszt, párttag vállalta, hogy búzából 9 mázsa helyeit, az idén 12 mázsát, rozsból 8 mázsa helyett 11 mázsát, cukorrépából 170 n-ázsa helyett 200 mázsát ter­mel. erősítésével készülitek megünnepel­ni a falu dolgozói Rákosi elvlárs 00-ik szü'elésnapját. A dolgozó pa­rasztok bádásak Rákosi elutátr -nak, a megyében épülő egyre több falusi kullúrotthonért, az egyre boldogab­bá váló életükért. Járási pártbizott­ságaink feladata, hogy Lenin-SzUüin legjobb magyar tanítványainak út­mutatását követve még ti i>b és gaz­dagabb sikerek kivívására vezessék a dolgozó parasztok jó barátaivá, pártfunkcionáriusok az évek során a dolgozó ‘parasztét jó barátivá, legjobb segítőikké váltak. De mi­vel a falu fejlődésével ehtáJasztha­lattanul összefügg az ipar. ft város gazdasági és kulturális erősödése, ezért nemcsak a falu, az egész dol­gozó magyar nép nagy vátoké zás síd tekint a járási pártfunketonáriusnk országos értekezlete elé és tanáé - kozdjaikhoz sok sikert is eredményt kíván. VIII. évfolyam, 51. szám. 1952. március 1. szombat. Február 28-án, csütörtökön esle a ménfőcsanaki pártszervezet tag­jai ünnepi taggyűlésre jöttek össze a feldíszített párthelyiségben. Az­előtt sokszor harcolnia kellett a pártszervezetnek azért, hogy minden tag ott legyen a taggyűlésen, a község legtávolabbi részeiből ín. Most, szinte kivétel nélkül itt van mindenki; Különös jelentősége van ennek a taggyűlésnek, Rákosi elvtórs születésnapjára való készülődés közben. Ezen a taggyűlésen határozták cl a pártszervezet tagjai, hogy szeretett vezérünk, Rákosi elvtárs születésnapjának tiszteletére új mozgalmat kezdeményeznek és a „Termelj az idén többet, mint tavaly“ mozga­lomhoz valá csatlakozásra hit.iát' fel a menve dnlanzó nnrasztsánát. Felhívás nipavénlí rlnlvnzó narasztsáoához vetkezőképpen érjük el: 1. Első és legfontosabb felada­tunk a tavaszi munkálatok idő* bent elvégzése. Ennek érdekében már kltisztítottnuk 150 mázsa tava­szi árpát és zabot, a hátralévő 34 mázsát március 5-ig kitisztítjuk. Az üszögkár elkerülése végeit a ta­vaszi árpát csávázzuk és erre be­szereztünk 12 kiló higanyos csá­vázószeri. 2. A vetések zavartalan elvégzé­sére biztosítva van 28 darab vető­gép, amelyeknek jobb kihasználá­sát dűlőnkénti beosztással biztosít­juk. így az árpát 3 nap alatt el tudjuk vetni, 3. Az őszi mélyszántások tava­szi clmunkálását (simítózását) amint a talaj megengedi, elvégez­zük, de legkésőbb március 25-ig. 4. A tavaszi árpa elvetését, amint a talaj hőmérséklete megengedj, azonnal megkezdjük és legkésőbb március 25-ig elvégezzük. 5. A tavaszi búzát is azonnal el­vetjük, mihelyt a földre rá lehet menni, de legkésőbb március 10-ig. 6. A lucerna, vöröshere, baltá­éi m, napraforgó vetését is' legké­sőbb március 25-ig elvégezzük. 7. A magasabb cukorrépatermés érdekében már alászántottunk ősszel, holdanként 100 kilogramm szupert osztó tol. A vetési munkála­tokat cukorrépánál is 3 nap a'att elvégezzük. Az első kapálás előtt a répára fejtrágyánként pétisót szórunk ki. Az cgyelést 3—4 levél­ben végezzük el. Amint a bolha­­kártétel észrevehető lesz, „Hungá­ria Matadorral“ beporozzuk répa­­vetésünket. Az egyelés után még háromszor megkapáljuk a répát, emeljek közül az aratás előtii ka­pálás, mélykapálás lesz. 8. A kora tavasszal megsimító­­zo'í, vagy megfogasolt burgonya­­földeket ültetésig gyommentesen tartjuk. A burgonyát áprils 20-ig elvetjük. Az ül lété"t vagy kapával végezzük el, vagy töltögető ekével barázdát húzunk és ebbe vetjük. A burgonyát kikelés után megfő • gasoljuk. az első kapálást kézzel adjuk, míg a többit fogatos erővel végezzük. Virágzásig a burgonyát legalább háromszor töltögetjük. A jövőévi jó burgonyatermés érde­kében virágzáskor a legszebb tö­veket kijelöljük és a gyenge fejlő - désű töveket eltávolítjuk, illetve értékesítjük. 9. Kukoricánkat legkésőbb ápri­lis 2l)-ig elvetjük. A négyzetes ve­tést u tavalyi 5 kaiasztrális hold­dal szemben az idén 100 holdon alkalmazzuk. A kukorica pótbe. porzásái pedig 200 holdon végez­zük el. A tavalyi kétszeri kapá-Pártunk, a Magyar Dolgozók Pártja II. kongresszusán célul tűzte kJ, hogy az ötéves terv végére me­zőgazdaságunk termelését 54 szá­zalékkal kell emelni az 1940.es évihez viszonyítva. A felemelt öt­éves terv eredményeképpen az, hogy hazánk ipari országgá lett. Ménfőcsanak dolgozóinak életét is megváltoztatta. 1949-ben a község­ből 7—800 dolgozó .járt munkára a győri üzemekbe. Ma 1500—1600 dolgozónak vált lehetővé, hogy iparban dolgozzon, ami a község­ben 600 forintos átlagkereset mel­lett is közel egymillió forintot je­lent minden hónapban. Főiskolá­inkon mintegy 30—40 tamilunk vau, középiskolákban iöbb mint 60 an tanulnak. Néphadseregünk­ben községünk fiataljai közül 12 katonatiszt van. Ipari tanulóink száma 36, akikből szakmunkás tesz. Ezzel szemben mit adott közsé­günk államunknak, a tervnek? Ménfőcsanak 1051-es begyűjtési tervét globálisan 120 százalékra teljesítette, de kukoricából még 17 százalékos adósságunk van. Ha összehasonlítjuk mai éírtiiu­­keí azzal, amilyen a múltban volt, hatalmas különbséget látunk. Tud­juk, hogy mindezt elsősorban a Szovjetuniónak köszönhetjük, Par­tunknak és szeretett vezérünknek, Rákosi elvtársnak, akinek győzel­mes harcai eredményeképpen lesz mindig boldogabb életünk. Ezért mi, ménfőcsanaki dolgozó parasz­tok, többet akarunk termelni az idén, mint tavaly és Rákosi elvtárs 60. születésnapjának tiszteletére versenyre hívjuk a megye minden dolgozó parasztját. Ipari dolgozó­ink napjainkban a ..Termelj ma többet, mini tegnap“ mozgalmat indították el, bogy tervüket sike­resen teljesítsék. Mi köveivé az ipari munkásság példáját, az 1952- es mezőgazdasági munkálatok si­kere, a Minisztertanács határoza­tának teljesítése és a jó termés érdekében községünkben elindítjuk a „Termelj az idén többet, mint tavaly“ mozgalmat. Ennek megfe­lelően javasoljuk a községi ta­nácsnak, hogy az alábbiak szerint dolgozzuk ki községünk tervét. Búzából a tavalyi 9.15 mázsa helyett 10 mázsát, rozsból 8.08 mázsa helyett !) mázsát, őszi árpá­tól 1(1.06 mázsa helyett 11 mázsát, tavaszi árpából C.C8 mázsa helyeit 10 mázsát, kukoricából 10 mázsa helyett 12 mázsát, cukorrépából 176 mázsa helyett 289 mázsát, bur­gonyából 65 mázsa helyett 70 má­zsa' tirmeiünk, többek között. Ezeket az eredményeket a kö-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék