Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. április (8. évfolyam, 77-100. szám)

1952-04-01 / 77. szám

IILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! MII. évfolyam, 77. szám. 1952 április 1, kedd. Ara 50 filler Munkások, munkásnök, műszaki dolgozók! Az első negyedévi terv teljesítésével és túlszárnyalásával készüljelek felszabadulásunk nagy ünnepére! Beloiannisz elesett! Előre ^április 4 méltó megünnepléséért! A Loy-mozgalom segítette a Vagongyár sztahanovista kovácsmühelyét a negyedévi terv befejezéséhez I A vagongyári sztahanovista kovácsüzemek dolgozói 105.9 szá­zalékra teljesítették negyedéves tervüket. Mi, a kovácsüzemek dolgo­zói, hálával és szeretettel goudolunk felszabadítónkra, a nagy Szov­jetunióra. Hálánk jeléül felajánlásokkal készülünk a nagy nap meg­ünneplésére. Ürömmel jelentjük, hogy negyedéves tervünket határ­idő előtt: március 29-én reggel 6 órakor befejeztük. Előirányza­tunk tiilteljesitésc forint értékben népgazdaságunk számára 1.056.000 forint többtermelést jelent. Mindezt jól kifejlődött verse nymozgalmunknak köszönhetjük. Eredményeink eléréséhez hozzájárult a szoros együttműködés a társüzemeinkkel. A vállalások teljesítését nagyban elősegítette a Loy-mozgalom, amelyhez mindenegyes dolgozó csatlakozott. Ezt be is bizonyították az elért eredmények, mert mindennap többet ter­meltek, mint az előző napon. Vállalásuk teljesítésében a kommu­nisták jártak élen. Minden párttag tett felajánlást és azt maradék­talanul teljesítette is. Vcrscnylcndiileliik magával ragadta a párlon­­kíviili dolgozókat is, akik lelkesen követték a kommunisták példáját. Elért eredményeink erőt adnak további céljaink eléréséhez, még odaadóbban, nagyobb lendülettel fogunk harcolni tervünk második negyedévének időelőtti befejezéséért. Vadas János párttitkár h., Káló József DI.Sz titkár, Biró Sándor szakszerv, titkár, Háromszéki József főoszt, ve*, h. Nyalka község 142 százalékra teljesítette első negyedévi sertésbeadási tervét .Soha, emberemlékezet óla még ennyi szenny, vér és aljasság nem lapadt a zsarnokok, a népclnyo­­mók kezéhez, mint most, amikor az amerikai imperialisták és gaz csatlósaik tajtékzó dühvei igyek­szenek idéig-óráig tartani roska­tag uralmukat. Nincs szó, amely kifejezné azt az elvetemültséget, amelyre háborús terveiket építik nyugat urai. Amíg belelövetnck a francia bányászokba, és az olasz löldfoglaló parasztokba, addig a békéről ömlengenek Amerikában — és négereket akasztanak az ,.emberi szabadság1“ jegyében. Vi­etnamba, Indonéziába fegyvereket szállítanak, hogy vérengzéssel pró­bálják megtörni a nép . szabadság­­harcát, Koreában pedig felsora­koztatják igazi szövefségeseiket, a ..baktérium hadsereget.“ Vér, üszők, rom, sirás és könny jelzi Útjukat, bárhova teszik be lábukat az amerikai imperialisták. És most, e vandálok parancsá­ra négy olyan ember esett össze holtan, a gudii börlönudvar kő­­fa'a előtt, akik életük minden pőr­éét népük szabadságáért, függet­lenségéért áldozták. És, hogy e gyilkosságnak törvényes keretet adjanak, az ítélet végrehajtása előtt pár héttel elindították a tör­ténelem egyik legszennyesebb pe­rét. A „vádlott“ N'ikosz Beloian­nisz, a Görög Kommunista Párt Központi Bizottságának tagja es VÖ társa volt. A bírók a görög nép hóhérai voltak, a monarcho-fasisz­­ták, de mögöttük az amerikai im­perializmus parancsolt. A görög kommunista hazafiak perét a mo­­lun'cho-fasiszták annak a hadjá* tatnak keretében rendezték meg, amelyet az amerikai hatóságok követelésére a béke, a demokrácia és fa haladás görögországi erőinek elfojtása érdekében indítoltak. A hadjárat tervét az amerikai nagy­­követség tanácsosa, Peurifoy dol­gozta ki. A lerv magába foglalta á görögországi baloldali lapok be­tiltását, a baloldali képviselők par­lamentből való kiűzését és a gö­rög haladó személyék tömeges Ie- Isk-tóztatását. így került sor a Erim Tisz Irinisz (békéharcosok) című lap betiltására és így került Sör1 az Eda-párt és az Edne, a de­mokratikus ifjúsági szervezet több vezető tagjának letartóztatására. De kellett valami ok a kommu­nisták letartóztatására, az újabb kivégzésekre és ezért nemcsak .felforgatással“ hanem ..kémke­déssel" is vádolták őket. Még tit­kos rádióleadó használata is sze­repelt a „vádban“ — csak az nem, hogy a rádióleadót maga Rakind­­’ zsisz ircndőrparancsnok pribékjei listák el,, hogy ..bizonyításképpen“ ismét megtalálják. A tanúk Ange­­lopulosz, az Aszfáüa (a görög lit- 1 kosrendűrseg) osztályvezetője. Ra­­kindzsisz rendőrfőnök és más po­litikai rendőrségi tisztek voltak, kiknek „tanúvallomásai“ büzlöitek a kommunistaellenes rágalmak, aljas hazugságok. tömkelegétől. Napról-napra erőteljesebben liane­­zott a haladó világ szava, amely tiltakozott a görög hazafiak ha­­lálraítélése ellen. Ez nyugtalaní­totta a monarcho-fasiszla kor­mány tagjait és ezért siettették annyira a per mielőbbi befejezé­sét. „Az a sietség — írta az Ki­nősz című görög fasiszta lap — amellyel a kormány az ügyet át­tette a bírósághoz, a kormánynak azzal a törekvésével magyarázha­tó, hogy az amerikaiak előtt bizo­nyítsa tpvékeny koimnunislaclle­­nesscgél.“ A görög monarcho-fasiszta kor­mánynak azonban nem volt mit bizonyítania, hanem inkább alá­húznia azt a tényt, hogy a leg­messzebbmenőkig kiszolgálják amerikai uraikat. Peurifoy javas­latára halálra ítéllek Beloianniszt, Baciszt, Kalumenoszt és Argiri­­adiszt. Táviratok százezrei érkez­tek a világ minden sarkából, a Szovjetunióból, a népi demokra­tikus országokból és a nyugati ál­lamok haladó köreiből, amelyekben a dolgozók éles tiltakozásukat fe­jezték ki a népáruló monarcho* fasiszlák újabb gaztette ellen. A görög „bíróság“, hogy a törvényes utat megtegye, eljátszotta a ke­gyelmi kérvény komédiáját, de a király, aki egy húron pendül gyil­kos alattvalóival és amerikai urai­val, a kegyelmi kérvényt vissza­utasította. így következett be ez a világraszóló gaztett. Március 30’án hajnali fél 4 óra­kor az Aliién melletti Kalitea börtön egyik cellájának ajtaja ki­nyílt. A királyi ügyész felolvasta a kegyelmi tanács határozatát a négy hős görög szabadságharcos előtt. A határozat felolvasása után a halálraítélt hazafiakat erős ka­tonai őrizettel Gudiba szállítot­ták. Négy óra 12 perckor fényszó­rók világításánál agyonlőtték Beloianniszt, a Görög Kommunis­ta Párt Központi Bizottságának tagját, Baciszt, az Anteosz című folyóirat szerkesztőjét, Kalume­­nosz 16 éves kommunista ifjú­munkást és Argiriadiszt. Az egész haladó világ megdöb­benve értesült a monarcho-fasisz­ta kormány gyilkos gaztettéről. El kellelt tenniük az útból a négy hazafit, hogy takarják gyengesé­güket. Meggyilkolták a négy ha­zafit, hogy teljesítsék az amerikai imperialisták parancsát — ame­lyet nagyszívesen teljesítettek is. Legyilkolták a négy hazafit azért, mert azt hitték, hogy ezzel meg­törik a nép erejét, visszairiasztják a kommunistákat. Azonban téve­dett a fasiszta görög kormány és tévedtek imperialista gazdáik is! Sem a nép, sem a kommunisták erejét megtörni nem lehet. Belo­iannisz nevét — amely magába foglalja a hazaliságol, az elszakít­hatatlan szereidét és hűséget né­pe és Pártja iránt és a szakadat­lan. kemény harcot az elnyomók ellen — ezt a nevet és hős tár­sait a görög nép sóira nem fogja elfelejteni, s nem fogja elfelejteni a világ egyetlen becsületes dolgo­zója sem! Kifejezni sem lehet azt a mély gvülölctet, amelv lángol a nép szívében a monarcho-fasisz Iák iránt. Beloiannisz és három társa halála megtorlást kíván. A gudii gyilkosok felett egyszer majd a nép fog ítélkezni, mert most erősebb a görög nép. mint valaha. Erősebb, mert most már tisztán látják, hogy egy olyan el­lenséggel állnak szemben, akik semmitől sem riadnak vissza, akik méltó szövetségesei azoknak az amerikai -fenevadaknak, akik bak­tériummal gyilkolják Korea lakos­ságát. A görög nép felismerte az ellenséget teljes aljasságában és azt is tudják, hogy előbb-utóbb puszlulnfók kell ezeknek a haza­­áruló gyilkosoknak Athénből, egész Görögországból. A gyilkosok felelt az ítéletet a eörög nép fogja meghozni, mint ahogy az egész világ haladó népe ítél majd egy­szer mindazok felett, akik bárhol a világ sarkában az emberiség bol­dog jövőjére törnek! Már csak néhány nap választ el bennünket legnagyobb nemzeti ünnepünktől, április 4*él81. Dol­gozó parasztságunk legjobbjai az állam iránti kötelezettségük pon* tos teljesítésével és túltcljesítésé­­vel készülnek erre a nagy napra. Megyénkben a hízottsertés begyűj­tés versenyében továbbra is Völesei község halad az élen, mert a köz­ség dolgozó parasztjai már eddig 130 százalékra teljesítették első ne­gyedévi tervüket. Ez az. eredmény elsősorban a tanács jó munkájá­nak köszönhető, amelynek tagjai, élén Pós Dénes v. b. elnökkel, személyes példamutatásukkal ala­pozták meg a tervteljesítést. Pós Dénes v. Ív elnök elsőnek teljesí­tette beadási kötelezettségét a köz­ségben, saját háztartása részére pedig ezután fog hizlalni. Hasonló jó példát mutatott Nagy József dolgozó paraszt, a mezőgazdasági állandó bizottság elnöke, aki egy 178 kilogrammos sertést adott le 130 kilogrammos helyett. Nem akarunk hálátlanok lenni álla­té.ajánlások keretében szép ered­ményeket értek el, különösen a tehenészetben. Az első negyedévi tojásbeadási .tervünket folyó hó 26án teljesítettük. Kiváló ered­ményt ért el Punger Géza fejőgu­lyás, aki a felajánlott 12.7 literes műnkhöz -— mondotta a tanács­elnök — az új útért, a kultúr­­liázért, a villanyért, az 53 rádió­ért, a gépállomás traktoraiért. V legutóbbi napokban megja­vult a sertésbegyüjlés eredménye A y alku községben is. A tanács az állandó bizottság tagjaival mindent elkö­vetett, hogy méltóképpen ünnepel­hessék meg felszabadulásunk he­tedik évfordulóját. Munkájuk alapján első negyedévi sertésbe­adási kötelezettségüket eddig 142 százalékra teljesítették. Az élenjáró községekről példát vehetnének az olyan lemaradtak mint Ravazd, Magyarfalva, Hideg­ség, Malomsok, Tét, Sokorópátka, Mórichida és még jóegynéhány község, amelyek sürgősen számoí­­ják lel eddigi lemaradásukat és az állam iránti kötelezettségük pontos teljesítésével fejezzék ki szer-etetüket és hálájukat hazánk felszabadulásának hetedik évfor­dulójára. fejési átlagol 13.1 literre Irljesi­­lelte. Hasonló jó munkát végeztek Köbli István fejőgulyás DISz tag, s a tehenészei többi dolgozói, akik nagyban hozzájárultak az első negyedéves terv teljesítéséhez. A növénytermelés terén Gaál József brigádja normáját állandóan lót! százalékra teljesítette. A verseny rendszeres kiértékelése és tudato­sítása újabb lendületet adott a munkaversenynek. Varga Béla igazgató. Négy „szakma legjobbja ‘ a Győri Vagongyárban A járműiparban 1952 február havi kiértékelés alapján a „Szak­ma légjobbja“ címért folyó ver­senyben a Vagongyár négy dolgo­zója ért el első, illetve második helyezést Baranyai András szta­hanovista esztergályos teljesítmé­nye 206 százalék, az elmúlt félév­ben selejtje nem volt. Két társá­nak adja át munkamódszeréi. Eredményé; észszerűsi lései vei, újí­tásaival éri el. alkalmazza a Ili­kor-féle gyorsforgácsotást. Az öt­éves terv teljesítésében 1953 októ­ber havi tervén dolgozik. A mun­kafegyelemben jó példával jár elöl. késése, igazolatlan hiányzása nincs. Baranyai András sztahano­vista ezekkel az eredményeivel a „Szakma legjobbja“ cint tulajdo­nosa lett. Az antogénhegeszlök közül Vö­rös Bajos szerezte meg a ..Szoknia legjobbja“ címért folyó verseny­ben az első helyezést. 5 őrös Lajos teljesítmény c 217 százalék. Mun­kamódszerét két társának adja át. akiknek teljesítménye a segítség­nyújtás révén 39—35 százalékkal emelkedik. Hat hónapja selejlmen les munkát végez. Az autogénbe­­gesztek közül országos viszonylat bau második helyezést Kállai (ií­­za ért el, 210 százalékos teljesít­ményévé!. Körhegesztéseit forgó­­készülékkel végzi, amelyet saját újításai alapján szerkesztett meg. Selejtmentesen dolgozik. A maro­sok között r. szakma legjobbja Foki Ferenc sztahánovista lelt. Teljesítménye 238 százalék. Az el­múlt hónapban 539 forintos auyagmegtakmtást ért el. Munka­módszer-átadása következtében egyik dblgozó társát sztahánovista szintre emelle. Babos Jánosné levelező. Javult a munka a vagongyári raktáraknál .4 Győri Vagongyár rektori terü­letén is vannak javulások. A ver­senymozgalom kiszélesedése erre a területre is kihat. így többek közölt a központi vastelcpet ragadom ki. Három éve annak, hogy a daru alatt rendet kellett volna teremteni, azon­­ban nem sikerült úgy, mint a mo«­­tani jv szervezés folytán. A jó mun­kával kitűnik n négytagú .,Vörös Csillag“'brigád, amelynek tagjai rzor. yalmas munkával elérték, hogy 110 százalékos teljesítményüket löt) szá­zalékra emelték fel. A brigád hen­gerelt kmezeker válogat és minőség szerint rakja össze. Aki ezelőtt egy hónappal látta ezt a területet, az rá sem ismer, mert rendeződik az anyagok tárolása és könnyebb az áttekintés. .Vem kell órákig keresni o; anyagot az üzem részérű. Ezért harcoltunk három éve a dolgozók­­kcl együtt, és most, az április t-i vcrscnylendü'et meghozta az ered­ményt. Széles Ferenc levelező, Győri Vagongyár, raktárakt 50.000 forint értékű áru terven felül Ürömmel jelentjük: a Fémdoboz- és Tubusművek dolgozói 1952 első negyedévi tervüket március 27-re maradéktalanul teljesítették és március hónap végéig 50.000 forint értékű árut adlak népgaz­daságunknak terven felül. Dcnner Károly párttitkár, Szaiai Irén H. b. elnök, (iutheil Ferenc vállalatvezető. A györsövényházi állami gazdaság március 26-án teljesítette első negyedévi tejtermelési tervét A györsövényházi állami gazda­ság dolgozói az április 4-re lelt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék