Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-01 / 127. szám

Ht.Ati PKm.ETÁtUAt rtiVT-SlLJETEtí ;ira SO filler Előre ez 5 éves terv Me évének győzelméért, a békéért! Koszöatjnka megyei békeíalálkezit Megyénk dsíguzá parasztsága teljesítette ígéretét: Unnepelhetne-e szebben, méltób­ban ma, a megyei béketalálkozó napján megyénk dolgozó paraszt­sága, mint azzal a büszke tudat­tal, hogy az elmúlt hét jó munká­jának eredményeképpen az orszá­gos begyűjtési versenyben az élenjáró megyék közé kerültünk. Még nincs egy hete, hogy szer­te a megye falvaiban, elhangzott a jelszó; a megyei béketalálkozó napjáig legyünk élenjáró megyé­vé! Es a jelszó nyomán megsok­szorozódott dolgozó parasztsá­gunk lendülete a begyűjtés mun­kájában és ennek a lendületnek jelmagyarázat: élenjáró teljesítményű járás közepes teljesítményű járás lemaradt teljesítményű járás Vili. érfo'vaui, 127. szám. 1832 júuius 1, vasárnap. A járások sorrendje a tegnapi kiértékelés szerint a kővetkező; 1. soproni járás 77.9 százalék, 2. téti járás 75.3 százalék, 3. a kapuvárt járás 71.6 százalék, i, a győri já­rás 65.7 százalék, 5. a mosonma­gyaróvári járás 64.8 százalék. 6. a csornai járás 61 százalék. A mai megyei béketalálkozóra elért nagy begyűjtési győzelmünk legyen újabb eredmények kiin­dulópontja. Ne feledkezzék meg megyénk dolgozó parasztsága és különösen a helyi tanácsok arról, hogy a félévi tervet még nem tel­jesítettük és ha nem fokozzuk a következő napokban és hetekben a begyűjtés ütemét, akkor mosta­ni győzelmünk csak múló siker lesz. Mutassa meg megyénk dol­gozó népe ugyanúgy, mint az el­múlt hetekben, hogy egyre szilár­dabban, egyre jelentősebb terme­lési és begyűjtési sikerekkel fe­jezi ki elszánt békeakaratát és gyűlöletét a háborúra törő ame­rikai imperialisták és kiszolgáló­ikkal szemben. eredményeit tükrözi a begyűjtési minisztérium ma kiadott országos versenyjelentése. Ebben a győze­lemben részük van azoknak a községeknek, amelyek most a bé­ketalálkozó előtt néhány nappal fejezték be első félévi tervüket. Tegnap jelentették a lövői és a szili dolgozó parasztok, hogy a község első félévi begyűjtési ter­vét hízott sert évből, tojásból, ba­romfiból és vágómarhából egy­aránt 100 százalékon túl teljesítet­ték. Abban a nagy eredményben, hogy megyénk az ötödik helyre került az országos versenyben, el­sősorban része van a soproni és téti járásnak, ahol az elmúlt hé­ten újabb jelentős mértékben ha­ladtak előre a félévi terv teljesí­tése felé. Jelentős mértékben ja­vított a munkáján a győri járás is, bár még igen sok a tennivaló, hogy az élenjárók közé kerülhes­sen. Megyénk eredményei még jobbak is lehetnének, ha a moson­magyaróvári és a csornai járás végre megjavítaná begyűjtési munkáját. A béketalálkozóra a begyűjtésben élenjáró megyék közé kerültünk! A begyűjtési minisztérium jelentése A félévi begyűjtései tervek ha- e téridő előtti teljesítéséért megin- n dalt mozgalom egyre erőteljeseh- t ben bontakozik ki. A béketaláiko- l zó tiszteletére tett felajánlások tel- k jesítése csaknem minden megyében í megjavította a begyűjtés ütemét, f A múlt héten a legjobb begy ti j- ^ tési eredményt Ismét Győr-Sopron megye érte el. Hízottsértésből 6, vágómarhából 3.2, tojásból 3.4, 1 baromfiból 3.6 és tejből 5.3 szá- ’ zalékkal növelte tervteljesítését. A J második legjobb megye ezen a hé- , len Veszprém, a harmadik leg- . jobb heti begyűjtési eredményt ' Vas megye érte el. Legrosszabb a ® heti begyűjtési eredménye Bács megyének. ^ A heti eredmények nagyobb vál- / (ozásokat hoztak a megyek rang- i listáján. t A megyék versenyének álbísa [ az összesített értékelés alapján: j 1. Szabolcs, 2. Békés, 3. Heves, 4. i Csongrád, 5. Győr, 6. Tolna, 7. 1 Vas, 8. Veszprém, 9. Best, 10. ' Szolnok, 11. Fajér, Ti. Komárom, 13. Eraanya, 14. Zala, 15. Hajdú, 16. Borsod, 17. Somogy, 18. Nóg­­rád, 19. Bács megye. Győr-Sopron pmegye állása az országos versenyben a félévi elő­irányzathoz viszonyítva; hízottser­tésből s kilencedik, tojásból a har­madik, baromfiból tizenkettedik és tejből a nyolcadik helyen ál­lunk, Ezek a sorozatos merényletek és provokációk nemcsak a fran­cia nép ügye. A francia dolgozók megmutatták, hogy visszájára tudják fordítani a megfélemlítés és terror politikáját. Feltornyo­­sodott a nép haragja és a szerdai j 50 ezer főnyi tömegű tüntetés , után a tiltakozó mozgalom hulla- ] ma öntötte el Párizst, a francia üzemeket, városokat és falvakat. Pár órával a gálád merénylet ] után az újabb fasiszta merényle­tek elleni tiltakozó mozgalom át­lépte Franciaország határait és csatasorba szólította a békeliar­­eosokat. A mi országunkban és itt, Győr-Sopron megyében is, a tiltakozó gyűlések, megmozduló- : sok százain elhangzó tiltakozó szavak mutatták, hogy megyénk munkásosztálya a proletár nem­zetköziség szellemében részt vál­lal Duclos elvtárs kiszabadításá­ért vívott harcból. „Nem enged­jük a fasizmust felülkerekedni — szabadságot Duclos elvtársnak.“ — így fogalmazták meg a dolgo­zók felszólalásaikban a békebi­­zottsógokhoz és a lapok szerkesz­tőségeihez küldött leveleikben, távirataikban a követelést. És ezt a tiltakozást mindjárt foga­dalom is követte; „Nem állunk meg a békeharcban, újabb terme­lési eredményekkel, terveink túl­teljesítésével válaszolunk a há­borús nyújtogat óknak!* Mi ad erőt, biztonságot ebhez az elszánt békeharchoz? Kapunk mi híreket nemcsak a háborús előké­születekről, hanem a béke lebirha­­taiian táborának erősödéséről is. Azon a napon, amikor a pribékek berontottak a Francia Kommunista Párt székházába, ugyanazon a na­pon a békf országában, a Szovjet­unióban világraszóló győzelem szü­letett a kommunizmus építésében. Két hatalmas folyam, a Volga és a Don egyesüli! A szovjet emberek megváltoztatták a térképet és ép­pen Sztálingrádnál alkották meg a ilcgnagyobb békemüvüket, a Volga- Don csatornát. Sztálingrád ennél­fogva jelképpé — a béketábor ere­jének jelképévé vált. De Sztálin­grád jelképe a fasizmus feletti győzelemnek is. ügy látszik, hábo­rús Őrjöngésükben megfeledkeztek erről Hitler követői! Nem véletlen, hogy éppen a bé­keharc legizzóbb napjaiban, a Duclos elvtárs letartóztatása é6 fogva tartása elleni tiltakozó moz­galomban születtek meg a mi me­gyénkben is a legkiválóbb béke­harcos eredményei. Ezek a terme­lési gyözlemek még erősebbé tet­ték a mi országunkat is. A Győri Vagongyár vagonosztályának dől-. gozói tegnap bocsátottak útnak 18 új biilenőkocsii, hogy meggyor­síthassák a diósgyőri nagykohó termelését. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár öntödéjé­ben a békeharc lendületében min­den eddigit túlszárnyaló csúcsered­mény született. Dolgozóink tudják, hogy a legeredményesebb békeharc: országunk erősítése, iparunk, egész népgazdaságunk fejlesztése, tér>. veink túlteljesítése. Erről beszél az a fényes ered­mény is, amely a falu jelenlegi leg­fontosabb békeharci területén, a be­; gyűjtésben született éppen a béke­• találkozót megelőző napokban. Má­• jus eleién még a 14. helyen állt . megyénk a megyék begyűjtési rang­• sorában. Egy héttel ezelőtt a nyol­; cadik, a legutóbbi napokban . pedig Ma reggel kilenc órakor a me­gyei kultúrotthon nagytermében megkezdik tanácskozásukat a me­gyei béketalálkozó küldöttei, akik városokból, falvakból magukkal hozták megbízóiknak forró lelke­sedéssel megfogalmazott üzene­tét; „Emeljetek szót a bc/ce vé­delmében!“ Tizekben a napokban minden békeszeretö ember előtt még vilá­gosabban megmutatkozott; való­ban mindent meg kell tennünk a béke. védelmében. Éppen a béke­­találkozót megelőző napokban új­ra megmutatták ördögi ábrázatu­­kat az új háború prófétái, az őr­­. jongfl Hitler őrült utódai. Minden becsületes, embert mély­ségesen megráztak azok a hírek, amelyek Franciaországból érkez­tek hozzánk. Ezek a hírek azt mutatják, hogy az amerikai hadi­­anyaggyárosok és koncra, vérre szomjas ügynökeik nem válogat­nak eszközeikben. Már keblükre ölelték Hitler hű szövetségesét, Francot, a spanyol nép hóhérát. Dollárokkal, hadianyagokkal ab­­rakolják a jugoszláv nép kirab­lóját és gyilkosát, a mi déli ha­tárainkon; leselkedő Tito-bandát. Szolgálatukba állították a japán háborús bűnösöket, akik már a második világháború idején fertő­zött baktériumokkal kísérleteztek a. kezeik közé került hadifoglyo­kon. Nemcsak keblükre ölelik a fasizmus minden szennyét és mérgező mocskát, hanem — amint Korea hős népe ellen irá­nyított embertelen merénylet mu­tatja — alkalmazzák is azok mód­szereit a pestist, a kolerát. Tanultak a fasisztáktól — er­ről beszélnek a párizsi hírek is. Hitler megszálló hatalma ellen annakidején felkelt a francia nép és hetvenezer vértanú adta éle­tét a nác-i betörök és leigázók el­leni harcban a nép szabadságá­ért. Ki vezette ezeket a mesébe ülő hősi küzdelmeketl A Francia Kommunista Párt, amelynek ve­retéi között ott állt az első vonal­­hím Jacques Duclos elvtárs, a Párt titkára. Halálra keresték ak­kor a náci kopók. Ki vezeti most az újabb népi ellenállást az új­jáéledő fasizmus ellen Franciaor­szágban? A Francia Kommunista Pál-t s a békeharcosok élén most ■is ott áll Duclos elvtárs, a fran­cia nép nagy fia. Annakidején a náci kopók nem tudták kezük közé keríteni — megtették ezt az Sri legények híi tanítványai. 'Amerikai parancsra letartóztatták Duclos elvtársat. Tegnap újabb merénylet híre érkezett hozzánk. A nép viharzó ellenállásán megrettent francia lakájkormány újabb gyalázatos lépésre ragadtatta magát. Ameri­kai praricsra megrohamozták — felrúgva a demokrácia és törvé­nyesség utolsó látszatát is — megszállták a Francia Kommu­nista Párt központi székházát. Beloiannisz és PhiJip Müller gyilkosai arra a Pártra emeltek kezet, amelyik Párt a legendás szabadsághősiik tízezreinek véré­vel írta he nevét az emberiség történőiébe. .1 Francia Kommu­­ilista Párt székhazában utoljára. i (leslapéi fasiszta pribékjei törtei be, most pedig a pestisrs bolhái és pn!kánunk hiba' „„kának. llidq citynek parancs,ir-i beté.rlel;. idí a francia lakájkar ruány pribékje bonatermés betakarítása, begyűj­tése. Köszöntjük o béketalálkozót! Olyan sikerrel töltse be feladatit, hogy az előttünk álló nagyszerű célok megvalósítására ‘— falun a gyors aratás, a cséplés és a begyűj­tés sikere lelkesítse megyénk dol­gozó népét. Köszöntjük -megyénk élenjáró békeharcosait és egész né­pünk, a világot átfogó békemozga lom győzelme érdekében azt kíván­juk, olyan szellemben lelkesítsék üzemek, falvak, városok dolgozóit a békeharcra, ahogyan Rákosi eiv­­társ, népünk vezére, legelső béke­­harcosunk tanítja: „Lankadatlanul, hűen, erőnket nem kímélve, küz­dünk tovább a béke frontján, t mindenütt olt leszünk, ahol a béke nagy ügyéért küzdeni és áldozni kell.“ által megvilágított úton. A beketa­­lálkozó ebből a szempontból is döntő időszakban ül össze. Egy hónap múlva nemcsak a harmadik, döntő tervév közepénél tartunk majd, hanem egyúttal egész ötéves tervünk második felének munkáját is megkezdjük. Hősi korszak ez né­pünk életében és a megyei béketa­­íálkozó akkor tölti be feladatát, ha ennek a hősi munkának ad újabb lendületet. „Nincs megállás a békeharcban“ ennek a jelszónak a jegyében indították el felhivásu­­;ka{ a Győri Lenszövögyár dolgozói arra, hogy július elsejét, ötéves tervünk második felének első nap­ját minden eddigit túlszárnyaló termeiéül eredményekkel kösRint­­sük. A mezőgazdaságban most kö­vetkezik dolgozó parasztságunk legszebb békefeTadata, az idei ga­,az ötödik helyre, az élenjáró me­gyék közé küzdöttük fel magunkat. Tisztelet és becsület a haza iránti kötelezettségüket példásan teljesítő dolgozó parasztoknak, akik büszke érzéssel ünnepelhetik ma, június elsején a békeharc nagy eseményét, megyei héketaláLkozót. De az ünnepség lelkes hangulatában — és éppen a további győzelmek ér­dekében — nem szabad megfeled­­_ kezni arról, hogy e téren továbbra is szégyenkeznünk kell az olyan községek miatt, mint Dór, amelyet ki kellett zárni a szabadpiaci for­galomból a kötelességtéljesítés el­mulasztása miatt. A békemozgalomnak ez a harcos tettekben megnyilvánuló fellendü­lése arra. mutat, hogy a béketalál­kozó után is a legszebb kilátások­kal indulunk tovább az ötéves terv

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék