Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. június (8. évfolyam, 127-151. szám)

1952-06-01 / 127. szám

Ht.Ati PKm.ETÁtUAt rtiVT-SlLJETEtí Vili. érfo­vaui, 127. szám, 1832 június 1. vasárnap. Köszöntjük a megyei béketalálkozót Ma reggel kilenc órakor a me­gyei kultúrotthon nagytermében megkezdik tanácskozásukat a me­gyei béketalálkozó küldöttei, akik városokból, falvakból magukkal hozták megbízóiknak forró lelke­sedéssel megfogalmazott üzene­tét. „Emeljetek szót a bé­ce vé­delmében!“ Tizekben a napokban minden békeszerető ember előtt még vilá­gosabban megmutatkozott: való­ban mindent meg kell tennünk a béke­ védelmében. Éppen a béke­­találkozót megelőző napokban új­ra megmutatták ördögi ábrázatu­­kat az új háború prófétái, az őr­­. Jongil Hitler őrült utódai. Minden becsületes, embert mély­ségesen megráztak azok a hírek, amelyek Franciaországból érkez­tek hozzánk. Ezek a hírek azt mutatják, hogy az amerikai hadi­­anyaggyárosok és koncra, vérre szomjas ügynökeik nem válogat­nak eszközeikben. Már keblükre ölelték Hitler hű szövetségesét, Francot, a spanyol nép hóhérát. Dollárokkal, hadianyagokkal ab­­rakolják a jugoszláv nép kirab­lóját és gyilkosát, a mi déli ha­tárainkon­ leselkedő Tito-bandát. Szolgálatukba állították a japán háborús bűnösöket, akik már a második világháború idején fertő­zött baktériumokkal kísérleteztek a­ kezeik közé került hadifoglyo­kon. Nemcsak keblükre ölelik a fasizmus minden szennyét és mérgező mocskát, hanem — amint Korea hős népe ellen irá­nyított embertelen merénylet mu­tatja — alkalmazzák is azok mód­szereit a pestist, a kolerát. Tanultak a fasisztáktól — er­ről beszélnek a párizsi hírek is. Hitler megszálló hatalma ellen annak idején felkelt a francia nép és hetvenezer vértanú adta éle­tét a nác­i betörők és leigázók el­leni harcban a nép szabadságá­ért. Ki vezette ezeket a mesébe ülő hősi küzdelmeket. A Francia Kommunista Párt, amelynek ve­zetői között ott állt az első vonal­­hím Jacques Duclos elvtárs, a Párt titkára. Halálra keresték ak­kor a náci kopók. Ki vezeti most az újabb népi ellenállást az új­jáéledő fasizmus ellen Franciaor­szágban? A Francia Kommunista Pár­t s a békeharcosok élén most ■is ott áll Duclos elvtárs, a fran­cia nép nagy fia. Annak idején a náci kopók nem tudták kezük közé keríteni — megtették ezt az Sri legények hís tanítványai. "Amerikai parancsra letartóztatták Duclos elvtársat. Tegnap újabb merénylet híre érkezett hozzánk. A nép viharzó ellenállásán megrettent francia lakájkormány újabb gyalázatos lépésre ragadtatta magát. Ameri­kai prar­csra megrohamozták — felrúgva a demokrácia és törvé­nyesség utolsó látszatát is — megszállták a Francia Kommu­nista Párt központi székházát. Beloiannisz és Philip Müller gyilkosai arra a Pártra emeltek kezet, amelyik Párt a legendás szabadsághősü­k tízezreinek véré­vel írta be nevét az emberiség történetébe. .­ Francia Kommu­­ilista Párt székházában utoljára­ i­­leslapoi fasiszta pribékjei törtek be, most pedig a pestisis bolhái és pa­kánunk hiba' „okának, llidy citynek parancs,k­­i beté­rlel.. idí a francia lakájkar­miány pribékje Ezek a sorozatos merényletek és provokációk nemcsak a fran­cia nép ügye. A francia dolgozók megmutatták, hogy visszájára tudják fordítani a megfélemlítés és terror politikáját. Feltornyo­­sodott a nép haragja és a szerdai­­ 50 ezer főnyi tömegű tüntetés , után a tiltakozó mozgalom hullá­­­­ma öntötte el Párizst, a francia üzemeket, városokat és falvakat. Pár órával a gálád merénylet­e után az újabb fasiszta merényle­tek elleni tiltakozó mozgalom át­lépte Franciaország határait és csatasorba szólította a békeh­ar­­cosokat. A mi országunkban és itt, Győr-Sopron megyében is, a tiltakozó gyűlések, megmozduló- , sok százain elhangzó tiltakozó szavak mutatták, hogy megyénk munkásosztálya a proletár nem­zetköziség szellemében részt vál­lal Duclos elvtárs kiszabadításá­ért vívott harcból. „Nem enged­jük a fasizmust felülkerekedni a szabadságot Duclos elvtársnak.“ — így fogalmazták meg a dolgo­zók felszólalásaikban a békebi­­zottságokhoz és a lapok szerkesz­tőségeihez küldött leveleikben, távirataikban a követelést. És ezt a tiltakozást mindjárt foga­dalom is követte. „Nem állunk meg a békeharcban, újabb terme­lési eredményekkel, terveink túl­teljesítésével válaszolunk a há­borús nyújtogat­óknak!” Mi ad erőt, biztonságot ehhez az elszánt békeharchoz? Kapunk mi híreket nemcsak a háborús előké­születekről, hanem a béke lebirha­­tatlan táborának erősödéséről is. Azon a napon, amikor a pribékek berontottak a Francia Kommunista Párt székházába, ugyanazon a na­pon a béke országában, a Szovjet­unióban világraszóló győzelem szü­letett a kommunizmus építésében. Két hatalmas folyam, a Volga és a Don egyesült! A szovjet emberek megváltoztatták a térképet és ép­pen Sztálingrádnál alkották meg a­­legnagyobb békeművüket, a Volga- Don csatornát. Sztálingrád ennél­fogva jelképpé — a béketábor ere­jének jelképévé vált. De Sztálin­grád jelképe a fasizmus feletti győzelemnek is, úgy látszik, hábo­rús őrjöngésükben megfeledkeztek erről Hitler követői! Nem véletlen, hogy éppen a bé­keharc legizzóbb napjaiban, a Duclos elvtárs letartóztatása és fogva tartása elleni tiltakozó moz­galomban születtek meg a mi me­gyénkben is a legkiválóbb béke­harcos eredményei. Ezek a terme­lési győzlesek még erősebbé tet­ték a mi országunkat is. A Győri Vagongyár vagonosztályának dol­­­gozói tegnap bocsátottak útnak 18 új biilenőkocsit, hogy meggyor­síthassák a diósgyőri nagykohó termelését. A Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár öntödéjé­ben a békeharc lendületében min­den eddigit túlszárnyaló csúcsered­mény született. Dolgozóink tudják, hogy a legeredményesebb békeharc: országunk erősítése, iparunk, egész népgazdaságunk fejlesztése, teré­­veink túlteljesítése. Erről beszél az a fényes ered­mény is, amely a falu jelenlegi leg­fontosabb békeharci területén, a be­­­gyűjtésben született éppen a béke­­ találkozót megelőző napokban. Má­­­jus elején még a 14. helyen állt­­ megyénk a megyék begyűjtési rang­­­sorában. Egy héttel ezelőtt a nyol­­­cadik, a legutóbbi napokban­­ pedig ,az ötödik helyre, az élenjáró me­gyék közé küzdöttük fel magunkat. Tisztelet és becsület a haza iránti kötelezettségüket példásan teljesítő dolgozó parasztoknak, akik büszke érzéssel ünnepelhetik ma, június elsején a békeharc nagy eseményét, megyei béketalálkozót. De az ünnepség lelkes hangulatában — és éppen a további győzelmek ér­dekében — nem szabad megfeled­­­­kezni arról, hogy e téren továbbra is szégyenkeznünk kell az olyan községek miatt, mint Dór, amelyet ki kellett zárni a szabadpiaci for­galomból a kötelességteljesítés el­mulasztása miatt. A békemozgalomnak ez a harcos tettekben megnyilvánuló fellendü­lése arra­ mutat, hogy a béketalál­kozó után is a legszebb kilátások­kal indulunk tovább az ötéves terv által megvilágított úton. A béketa­­lálkozó ebből a szempontból is döntő időszakban ül össze. Egy hónap múlva nemcsak a harmadik, döntő tervév közepénél tartunk majd, hanem egyúttal egész ötéves tervünk második felének munkáját is megkezdjük. Hősi korszak ez né­pünk életében és a megyei béketa­­lálkozó akkor tölti be feladatát, ha ennek a hősi munkának ad újabb lendületet. „Nincs megállás a békeharcban“ ennek a jelszónak a jegyében indították el felhívásu­­­kat a Győri Lenszövőgyár dolgozói arra, hogy július elsejét, ötéves tervünk második felének első nap­ját minden eddigit túlszárnyaló termeléül eredményekkel köszint­­sük. A mezőgazdaságban most kö­vetkezik dolgozó parasztságunk legszebb békefeladata, az idei ga­bonatermés betakarítása, begyűj­tése. Köszöntjük a béketalálkozót! Olyan sikerrel töltse be feladatit, hogy az előttünk álló nagyszerű célok megvalósítására .A falun a gyors aratás, a cséplés és a begyűj­tés sikere lelkesítse megyénk dol­gozó népét. Köszöntjük­­megyénk élenjáró békeharcosait és egész né­pünk, a világot átfogó békemozga­lom győzelme érdekében azt kíván­juk, olyan szellemben lelkesítsék üzemek, falvak, városok dolgozóit a békeharcra, ahogyan Rákosi elv­­társ, népünk vezére, legelső béke­­harcosunk tanítja: „Lankadatlanul, hűen, erőnket nem kímélve, küz­dünk tovább a béke frontján,­­ mindenütt ott leszünk, ahol a béke nagy ügyéért küzdeni és áldozni kell.“ Megyénk dolgozó parasztsága teljesítette ígéretét. A béketalálkozóra a begyűjtésben élenjáró megyék közé kerültünk! A begyűjtési minisztérium jelentése A félévi begyűjtéses tervek ha­ e téridő előtti teljesítéséért megin­­n­dult mozgalom egyre erőteljeseb­­­­ben bontakozik ki. A béketalálko­­­­zó tiszteletére tett felajánlások tel­­k­­esítése csaknem minden megyében­­ megjavította a begyűjtés ütemét.­­ A múlt héten a legjobb begy­ű­­­­­j­tési eredményt ismét Győr-Sopron megye érte el. Hízott sértésből 6, vágómarhából 3.2, tojásból 3.4, 1 baromfiból 3.6 és tejből 5.3 szá-­­­zalékkal növelte tervteljesítését. A­­ második legjobb megye ezen a hé- , len Veszprém, a harmadik leg-­­­jobb heti begyűjtési eredményt­­ Vas megye érte el. Legrosszabb a­­ heti begyűjtési eredménye Bács megyének.­­ A heti eredmények nagyobb vál- t­­ozásokat hoztak a megyék rang­­i listáján.­­ A megyék versenyének áldíja­i az összesített értékelés alapján:­­ 1. Szabolcs, 2. Békés, 3. Heves, 4.­­ Csongrád, 5. Győr, 6. Tolna, 7.­­ Vas, 8. Veszprém, 9. Best, 10.­­ Szolnok, 11. Fejér, Ti. Komárom, 13. Braanya, 14. Zala, 15. Hajdú, 16. Borsod, 17. Somogy, 18. Nóg­­rád, 19. Bács megye. Győr-Sopron­­megye állása az országos versenyben a félévi elő­irányzathoz viszonyítva: hízott ser­tésből s kilencedik, tojásból a har­madik, baromfiból tizenkettedik és tejből a nyolcadik helyen ál­lunk. Ünnepelhetne-e szebben, méltób­ban ma, a megyei béketalálkozó napján megyénk dolgozó paraszt­sága, mint azzal a büszke tudat­tal, hogy az elmúlt hét jó munká­jának eredményeképpen az orszá­gos begyűjtési versenyben az élenjáró megyék közé kerültünk. Még nincs egy hete, hogy szer­te a megye falvaiban, elhangzott a jelszó: a megyei béketalálkozó napjáig legyünk élenjáró megyé­vé! És a jelszó nyomán megsok­szorozódott dolgozó parasztsá­gunk lendülete a begyűjtés mun­kájában és ennek a lendületnek eredményeit tükrözi a begyűjtési minisztérium ma kiadott országos versenyjelentése. Ebben a győze­lemben részük van azoknak a községeknek, amelyek most a bé­ketalálkozó előtt néhány nappal fejezték be első félévi tervüket. Tegnap jelentették a lövői és a szili dolgozó parasztok, hogy a község első félévi begyűjtési ter­vet hízott sert­ésből, tojásból, ba­romfiból és vágómarhából egy­aránt 100 százalékon túl teljesítet­ték. Abban a nagy eredményben, hogy megyénk az ötödik helyre került az országos versenyben, el­sősorban része van a soproni és téti járásnak, ahol az elmúlt hé­ten újabb jelentős mértékben ha­ladtak előre a félévi terv teljesí­tése felé. Jelentős mértékben ja­vított a munkáján a győri járás is, bár még igen sok a tennivaló, hogy az élenjárók közé kerülhes­sen. Megyénk eredményei még jobbak is lehetnének, ha a moson­magyaróvári és a csornai járás végre megjavítaná begyűjtési munkáját. A járások sorrendje a tegnapi kiértékelés szerint a következő: 1. soproni járás 77.9 százalék, 2. téti járás 75.3 százalék, 3. a kapuvári járás 71.6 százalék, 4. a győri já­rás 65.7 százalék, 5. a mosonma­gyaróvári járás 64.8 százalék, 6. a csornai járás 61 százalék. A mai megyei béketalálkozóra elért nagy begyűjtési győzelmünk legyen újabb eredmények kiin­dulópontja. Ne feledkezzék meg megyénk dolgozó parasztsága és különösen a helyi tanácsok arról, hogy a félévi tervet még nem tel­jesítettük és ha nem fokozzuk a következő napokban és hetekben a begyűjtés ütemét, akkor mosta­ni győzelmünk csak múló siker lesz. Mutassa meg megyénk dol­gozó népe ugyanúgy, mint az el­múlt hetekben, hogy egyre szilár­dabban, egyre jelentősebb terme­lési és begyűjtési sikerekkel fe­jezi ki elszánt békeakaratát és gyűlöletét a háborúra törő ame­rikai imperialisták és kiszolgáló­ikkal szemben. jelmagyarázat: élenjáró teljesítményű járás közepes teljesítményű járás lemaradt teljesítményű járás ,ira Sc­hiller Előre ez 5 éves terv Me évének győzelméért, a békéért!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék