Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. július (8. évfolyam, 152-178. szám)

1952-07-01 / 152. szám

Ára SO fillér „Ha idejében betakarítottál: nyertél; ba késtél a betakarítással: vesztettél" (Sztálin) Ötéves terviiuk második feléuek küszöbén 9 soproni üzemek dolgozói is a koreai műszakra tett felajánlá­saikkal indulnak harcba a harmadik negyedévi terv teljesítéséért Ötéves tervünk igen fontos dá- Iurnához érkeztünk a inai napon. Július elsejével nemcsak a döntő eszt|:ndő második felébe Jepünk, hanem egyúttal csesz ötéves ter­vünk második szakaszát is megkezd­jük. Eredményekben gazdag kél és fél esztendő van mögöttünk. Pár­tunk II. kongresszusának határo­zata szelleméhen jelentősen fel­emeltük ötéves tervünk előirány­zatát cs ezt a felemelt tervet is dol­gozóink sikeresen teljesítik. Pár­tunk, Rákosi elvtárs állal vezetett harc eredménye, hogy egyre széle­sebben honlakoznak ki fiatal szo­cialista városunk, Sztálinvúros kör­vonalai és mindnyájunk büszkeségé­nek, a Sztálin Vasműnek több üze­me már számottevő termeléssel erő­síti népgazdaságunkat, üzembe he­lyeztük a November 7 Erőművet, megkezdtük a földalatti gyorsvasát építését. Győr-Sopron megyében öt­éves tervünk végrehajtása során olyan nagyszerű létesítmények szü­lettek meg, vagy vannak építés alatt, mint a Soproni Épületaszta­­losipari Vállalat, a mosonmagyar­óvári timföldgyári építkezés, vagy a győri Tanulóváros. l'.zt a lendületes építő munkál, győzelmeink eddigi sorozatút kell most fállítatnunk, amikor megkezd­tük olein's tervünk második felét. Azok a jelentések, amelyek az el­múlt napokban egymásután szá­moltak be üzemeink első félévi ter­sének .sikeres teljesítéséről, azt bi­zonyít iák, hogy békealkotásaink további építéséhez jó alapokat te" remis Iliink. Ugyanakkor dolgozóink hcLye.sen ismerték feh hogy előre­haladásunk lendítőereje a szocialis­ta munkaverseny és ezért a bor­­sodnádasdi kohászok példája nyo­mán 'üzemeink egymásután teszik meg munkafelajánlásukat az 1952-es tervév harmadik negyedévi tervé­nek teljesítésére, illetve túlteljesí­tésére. Az alkotmány ünnepe tisz­teletére indított munka versenyben a Győri Vagöngyár dolgozói például vállalták, hogv harmadik negyed­évi árutermelési tervüket két gőz­­daruval, hal salakos kocsival és 250 tonna tartánnyal túlteljesítik. Dolgozó népünk eggre jobban megérti, hoqg a termelés frontján elért ggözelmeink az egész világot átfogó békcmozgalomnak szerves ré­szét képezik. Otcve's tervünk célki­tűzéseinek megvalósításával nép­gazdaságunkat gyarapítjuk és egyút­tal hozzájárulunk a béketábor erői­nek növekedéséhez. A mi termelő-, munkánk is fegyver az imperialista háborús gyujtogatókkal szemben és azzal, hogy újabb és újabb győ­zelmeket vívunk ki a munkapadok mellett, segítjük az egész világ dol­gozóinak a harcát a békéért, a sza­badságért. a szocializmusért. Ez a felismerés vezette a Duclos Bánya­­gépgvár dolgozóit, amikor elhatá­rozták, hogv hazánk erősítéséért, a hős koreai nép megsegítéséért jú­lius I-löl 10-ig koreai műszakot tartanak. A Duclos Rúnyagépgyúr dolgozói­nak kezdeményezését napok alatt egész dolgozó népünk magáévá tet­te. üzemeinkben aktíva-értekezlete­ken, röpgyűtécken telték meg a dolgozók felajánlásaikat, hogv több és jobb munkájukkal fejezzék ki együttérzésüket a hős kojrea.' nép­pel. A mi békénket is védelmező koreai testvéreink iránti szerétét és­­az imperialista háború? gyújtoga- ■ lókkal szemben érzett mérhetetlen gyűlölet anyagi .erővé válik a ko­reai műszakra tett felajánlások tel­jesítésében. A győri békc-nagygyű­­lésen Tombácz Jenő, az acélöntődéi „Szabad Nép“ öntvény-faragó brr gád tagjainak nevében bejelentet­te, hogy a brigád 25 hossztartó he­lyett 30 hossztartót készít cl, A Mo­sonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár aratógépszerelő dolgozói felajánlották, hogy 100 ara-tógép szerelését négy nappal a július 15-i határidő előtt befejezik. Nincs olyan üzemünk, ahol a koreai nép hősies harcának támogatása ne jut­na kifejezésre a gyűjtés mellett a termelő munka eredményeinek nö­velésében is. A július 1-töl 10-ig tarló koreai műszak egybeesik a harmadik ne­gyedév és ötéves tervünk második felének megkezdésével. Es csak fo­kozza dolgozóink felelősségét a ko­reai műszak eredményességével kapcsolatban. Elsősorban Pártunk tagjaira vár az a feladat, hogv a koreai műszakban, ötéves tervünk második felének megkezdésekor személyes példamutatásukkal és fel­­világosító munkájukkal lelkesítsék dolgozó -társaikat a helytállásra, a kiváló eredmények elérésére és egyúttal megadjanak minden gya­korlati segítséget is az új munka­­győzelmek kivívásához, Népneve­lőink mutassanak rá az amerikai imperialisták Koreában elkövetett gaztetteire és ezen keresztül -tárják a dolgozók^ elé, milyen sorsot szán­nak az imperialista háborús gyúj­togatok a mi felszabadult népünk­nek is, Magyarázzák meg, bogy a koreai népet forintjaink mellett a leghatékonyabban a több és jobb munkával segítjük és ugyanakkor a legtöbbet tesszük a mi békénk megvédése érdekében is. Szítsak magasra a nemes lelkesedés lángját azzal is, hogy elmondják az ér­tünk is harcoló koreai hősök ön­feláldozó tetteit. Ismertessék Kim ír Szén elvtárs fiainak a fronton tanúsított ha-láitmcRvető bátorsá­gát és a hátroszágban bombazápor közepette is dolgozó koreai munká­sok rendíthetetlen helytállását. A koreai műszak, az alkotmány tiszteletére indított munkaverseny sikere igen nagy mértékben függ a műszaki dolgozók munkájától. A Tanulóváros építkezésének dolgozói levelükben arról írnak, hogy az alkotmány ünnepére tett felajánlá­suk teljesítését veszélyezteti a mű­szaki előfeltételek hiánya. Ez a le­vél arra figyelmezet, hogy. feltétlen szükség van a műszaki munka megjavítására a fizikai dolgozók vállalásainak teljesítése érdekében. Meg kell javítani az anyaggal és munkával való ellátottságot, maga­sabb színvonalra kell emelni a munka, megszervezését, biztosítani kell a fizikai dolgozóknak a mű­szaki segédleteket, hogy zökkenő­­mentesen tudják megvalósítani fel­ajánlásaikat. Néhány üzemünk az első félévi terv teljesítésében lemaradt, A da­­ruüzem például mindeddig, mm tudta megszüntetni lemaradását, ennek ellenére az üzem dölgo.zói vállalták, liogv harmadik negyed­évi tervüket kél gőzdaruvál túltel­jesítik. Lemaradt üzemeinknek el­ső sorban arra Kell törekcdnick, hrv— a koreai műszak lendületével fslszámo'ják adósságukat és úgy törjenek -előre, hogy harmadik ne­gyedévi tervüket maradéktalanul A Sopronkőhidai Szövőgyár kommunistáinak taggyűlésén a dolgozók nagy lelkesedéssel csatlakoztak a Duclos Bánya-gépgyár dolgozóinak felhívásához, ,4 taggyűlésen szám­talan felajánlás hangzott el. .4 felszólalók kö­zött olt volt Módos Jenőné is, aki a következüket mondotta: „Ismerem a koreai nép hősi harcát. Nekem is van egy életerős, egészséges gyermekem és én azt fel akarom nevelni. Ehhez béke kell. .4 békét. csak jobb munkával, a termelésben való helyt­állással tudjuk megvédeni. A koreai műszakra felajánlom, hogy a termelésemet 115 százalékról 120 százalékra- emelem. Három százalékkal emelem a minőségi termelésemet és a koreai békeműszak­ban minden nap munkaidő után két órát bent maradok munkamódszer-átadásra.“’ igaz ügyéért, a békéért, akkor mi a kötelességünk nekünk, akik békében étünk és dolgozunk. .1 vas­­öntödében elhangzóit röpgyülésen is számtalan felajánlás történt. Kakassi Albert munkaérdem­­rendcs kéziformázó sztahanovista, felajánlotta, hogy 1957. első negyedéves tervét augusztus 20-ig befejezi. Kakassi Albert brigádja pedig vállalta, hogy az új normával teljesítményüket 171 száza­lékos átlagról 200 százalékra emeli és a 2.1 szá­zalék körül mozgó selejtet felére csökkenti. .4 lá­gyító brigád, sem maradt le a többi brigád fel­ajánlása mögött Felajánlották, hogy a harmadik negyedévi tervüket tíz tonnával túlteljesítik, t. Előre reszelőbrigád tagjai is felszólallak a röp­gyülésen. ígéretet lettek arra, hogy a koreai mű­szak alatt az új normával teljesítményüket 209 százalékról 215 százalékra emelik. Jelentések a békearatás nagy napjairól Ahol már beleieziék az őszi­árpa aratását Megyénkben befejezéshez köze­ledik az ősziárpa aratása. Répce­­szemere, Pázmánd, Szárföld köz­ségekben már tarló van ott, ahol néhány nappal ezelőtt még az ősziárpa dús kalászait lengette a szél. A vági Úttörő, az enesei Al­kotmány, a tétlesvárpusztai Dó­zsa, a püski Lenin, a levéli Rá­kóczi tszcs is levágták már az ősziárpát. A tétlesvárpusztai Dó­zsában az ősziárp-a tarlóhántása után már a másodnövényeket is elvetették a csoporttagok. Bratják a búzát és a rozsot a rábacsanakiak Rába csónak községben az öszi­­árpa aratása után a dolgozó pa­rasztok megkezdték■ a búza, rozs aratását is ott, ahol már beérett a gabona. Vasárnap 1—5 holdnyi búsát arattak a faluban. Markó Ferenc dolgozó paraszt hétfőn a rozs aratásához látott hozzá. Az aratási munkálatok sokkal jobb úton haladnának, ha a tanácsel­nök elvtárs, Erdős Bálint tudná, kik azok a . dolgozó parasztok, akik példát mutatnak, s kik azok, akik lemaradnak az aratási mun­kában, 0 téti járásban jé ütemben folyik a másodnövények vetése • A téti járás 664 hold ősziárpájút szombaton az utolsó szálig learat­ták a termelőszövetkezeti csopor­tok tagjai és az egyénileg dolgo­zó parasztok. Példamutatóan élen­járt a munkában Gyarmat, Győr­­szemare, Kisbabot község, a csik­­vándi Szabad Nép, a gyarmati Zója tszcs. A termelőszövetkezeti csoportok az ősziárpa tarlójának mintegy harmadát már elvetették másodnövénnyel. Az egyénileg dolgozó parasztok 166 holdnyi te­rületen vetettek takarmányféléket másodvetésként. A járás ■ területén a tarlók 60 százalékát, 343 holdat felliántották. Tóth József 11 óra alatt 20 hold ősziérpát vágott le ararógépével .4 mosonmagyaróvári gépállo­máson Tóth József aratógépkezelő az ősziárpa aratásánál kiváló tel­jesítményt mutatott fel. Az elő­irt 15.3 hold helyett 11 óra alatt 20 katasztrális hold ősziárpát ara­tott le. Szádfai József aratógép­­kezelö a jó példán felbuzdulva, 7 óra alatt 13 hold ősziárpa aratását végezte el. Megyénk területén a gépállomások aratógépei eddig 691 hold föld termését aratták le, 0 horvátkimlei állami gazda­ságban 20 hold búzát arattak tegnap A megye állami gazdaságai kö­zül a Május 1. állami gazdaság kivételével, minden gazdaság be­fejezte az ősziárpa aratását. A horvátkimlei gazdaságban hétfőn hozzáláttak a búza aratásához, s mintegy 20 hold búzát vágtak le. A rajkai állami gazdaságban 237 holdnyi gabonát 7 aratógép és 3 kombájn két nap alatt aratott te. A kombájnok eddig még nem dol­goztak teljes erővel, működésük inkább próbának számított. Folyik az ősziárpa cséplése Jó ütemben folyik az ősziárpa cséplése a mezőörsi, nagyszentjá­­nosi, sóskáterei, a horvátkimlei állami gazdaságokban. Az első cséplési eredmények azt mulatják, hogy az ősziárpa esidén a köze­pesnél jóval nagyobb termest hoz. Rábacsanakon is megkezdenék már az ősziárpa cséplését, azon­ban a gépállomás mindezideig nem biztosított cséplőgépet a község számára. .4 rábacsanaki dolgozó parasztok sürgős intézkedést vár nak a gépállomások megyei köz­pontjától. Oz állami Gazdaságok Megyei Trösztje figyeunäbe! A megye állami gazdaságai a jelenlegi állapotok szerint ötna­ponként adnak jelentést a megyei tröszt számára a gazdaságokban folyó aratási munkákról. Ez nem elegendő ahhoz, hogy a megyei tröszt minden nap megfelelő ké­pet alkosson az aratás végzéséről, a gazdaságokban elért eredmé­nyekről, a munkát akadályozó hiá­nyosságokról. Feltétlenül szüksé­ges, hogy az állami gazdaságok na­ponta küldjenek jelentéseket a megyei tröszt számára, illetőleg n tröszt igényelje, hogy a gazdasá­guk naponta tájékoztassák az ara­tásról. Csak így lúd gyorsan és hatásosan intézkedni a tröszt a jó módszerek elterjesztése, a hibák felszámolása érdekében. teljesítsék, sőt mint a daruüzem dolgozói, igyekezzenek annak lúr lelieritésére is. űzőkben a «apókban és a későb­bek során is hassa át minden dol­gozónkat az a tudat, hogy a béké­ért, folyó harc igen komoly köve­télményeket" lámákat velünk szem­ben. Míg kell mutatnunk barátaink­nak, de ellenségeinknek is, hogv a béke védelmében készek vagyunk minden áldozatra, szilárdan cs egy­ségesen követiíik nagy Párlunkat a ízéke megvédésére irányuló küzde­lemben,-a szocializmus építésében. Előre a koreai műszak sikeréért.' Ar alkotmány ünnepére tett felaján­lásokkal vigyük győzelemre harma­dik negyedévi tervünk megvalósi­­i.isát! Előre öléves tervünk máso­dik szakaszában a még nagyobb eredményekért a béke védelmében, a szocializmus felépítéséértI \ III évfolyam, 152, szán-. 1932 július l, kedd. í Il it* PROLETÁRJAI iá* VESULJETEK GYŐR-SOPRONMEGYEI A Soproni Konfckcióüzem dolgozói kultúrtermükben tartottak lelkes röp­­gyűlést, ahol jelen volt az első műszak minden dolgozója. A koreai nép iránt érzett forró együtt­érzésük jeléül július 1-töl 10-ig ők is koreai mű­szakot tartatjaik. A röpgyülésen a felszólalók kö­zül Nyúl Teréz a következőket vállalta: „A sztahápovista brigád nevében felajánlom, hogy a koreai hét alatt 130 százalékos teljesít­ményt érünk el és 100 százalékban minőségi árut gyártunk.“ Rosta János a műszaki dolgozók ne­vében vállalta, hogy zökkenőmentesen oldják meg a gépek átállítását. A Soproni Vasöntöde öntudatos dolgozói tisztában vannak azzal, hogy amikor a koreai nép fegyverrel a kezében harcol A Soproni Pamutiparban Szabó Lajos művezető szólalt fel elsőnek, ö a nyolcas parti vezetője. Büszkén emlékezett uicg felszólalásában arról, hogy júniusban 102.3 szá­zalékos teljesítményük mellett 9S.3 százalékos mi­nőségi munkát végeztek. Ezt az eredményüket a koreai műszak alatt, ami a harmadik negyedéves terv kezdetét jelenti, tovább fokozzák. Szabó Je­­nőnó 12 gépes sztahanovista, a koreai nép iránt érzett szolidaritása jeléül felajánlotta, hogy mi­nőségét fokozza és munkamódszerét három lot) százalékon alul teljesítő dolgozó társának adja át. Heroielc Candor felajánlotta, bogi az ueiugep generálozását nyolc hét helyett hat hét alatt végzi el. f

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék