Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. szeptember (8. évfolyam, 205-229. szám)

1952-09-02 / 205. szám

VILÁG PROLETÁRJÁÉ EGYESÜLJETEK Vili.­evftMTam, 205. szám 1052 szeptember 2. kedd. A. A. Zsdanov élete és tevékenysége lelkesítő példa a S­zovjetúnió és a világ dolgozói szemében — írja a Pravda A szovjet sajtó megemlékezik A. A. Zsdanov, a Kommunista Párt és a szovjet állam egyik kiváló vezetője halálának ne­gyedik évfordulójáról. A. A. Zsdanov élete — írja a Pravda — hatalmas szocialista, hazánk szolgálatának nagysze­rű példája. Zsdanov a párt vo­naláért folyó harcban­­mélyen elvhű volt, nem ismert kíméle­tet a párt és a nép ellenségei­vel szemben. Határtalanul hitt a szovjet nép erejében és ké­pességeiben, állandóan gondos­kodott a kommunizmus építői­nek neveléséről, az új szovjet ember magasrendű erkölcsi tu­lajdonságainak fejlesztéséről. A. A. Zsdanov a szovjet nép emlékezetében — írja a cikk — Lenin-Sztálin eszméjének kivá­ló propagandistájaként él. A szocialista kultúra fejlődé­se szempontjából nagy jelentősé­gűek A. A. Zsdanov munkái az irodalom és a művészet kérdé­seiről. Szenvedélyesen követel­te az íróktól és a művészektől a bolsevik pártosságot, engesz­telhetetlen harcot az eszmeiet­­lenség, a kozmopolitizmus és a rothadó nyugati burzsoá kultú­ra előtti hajbókolás ellen. Egész tevékenységét a párt és vezére, J. V. Sztálin iránti odaadó szeretet hatotta át. A. A. Zsdanov, a kommunista párt lelkes fia, a nagy Sztálin hű tanítványa és harcostársa, nagyszerű életével és tevékeny­ségével lelkesítő példa a Szov­jetúnió és az egész világ dolgo­zói szemében — fejezi be a Travda. A szovjet dolgozók újabb felajánlásai a XIX. pártkongresszus tiszteletére A kirovi Május 1. gépgyárban verseny indult az SzK(b)P XIX. kongresszusa tiszteletére. A gyár n­agyteljesítményű emdődaru­kat gyárt, 10 darut már elküldött Kujbisevbe, Kahovkába és Türkmé­­niába, a kommunizmus építkezéseihez. A sztálingrádi vízierőm­ű építkezésénél e napokban a dolgozók ezrei tartanak sztahanovista műszakot a pártkongresszus tiszteletére. A vízierőmű építői pénteken ünnepi ülésen emlékeztek meg a sztálingrádi vízierőmű építéséről szóló minisztertanácsi határozat megjelenésének második évfordul­ójáról. Az építők megfogadták, hogy újabb munkasikerekkel köszöntik a XIX. pártkongresszust. A leningrádi gyárak és üzemek dolgozói is sztahanovista mű­szakokat tartanak a XIX. pártkongresszus tiszteletére. A Molotov acél- és dróthengermű hideghengerlő műhelyében valamennyi brigád vállalta, hogy csak kitűnő minőségű termékeket gyárt és határidő előtt teljesíti a harmadik negyedévi tervét. Magyar államférfiak üdvözlőtáviratai Vietnam nemzeti ünnepe alkalmából Ho Si Minh elvtársnak, a Viet­nami Demokratikus Köztársaság elnökének. A Vietnami Demokratikus Köz­társaság kikiáltásának 7. évfor­­dulója, a vietnami nép nagy nem­zeti ünnepe alkalmából a magyar nép és a magam szívből jövő sze­­rencsekívánataimat küldöm ön­nek. Őszintén­­kívánom, hogy a vietnami nép szabadságharcát a francia gyarmatosítók ellen, mi­előbb teljes siker koronázza. Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. ★ Hoang Minh Giam elvtársnak, a Vietnami Demokratikus Köz­társaság külügyminiszterének. A Vietnami Demokratikus Köz­társaság fennállásának 7. évfor­dulóján fogadja, Külügyminiszter Elvtárs, meleg üdvözletemet. Kí­vánom, hogy a vietnami nép hősi küzdelmének sikerei, amelyek nagymértékben erősítik a dicső Szovjetunió vezette béketábort és a gyarmati népek felszabadítói harcát, a vietnami nép szabadsá­gának és függetlenségének teljes kivívására vezessenek. Kiss Károly, a Magyar Népköztársaság külügyminisztere. fi szovjet szakszervezetek nagymennyiségű élelmiszer­rel és pénzzel segítik India éhező vidékeinek lakosságát Az indiai Andhra tartomány­beli éhezőket segítő egyesült bi­zottság levelet intézett V. V. Kuz­­nyecovhoz, a Szovjetunió Szak­szervezetei Központi Tanácsának elnökéhez, amely a többi között a következőket tartalmazza: Andhra tartományban szörnyű éhínség dühöng. Kérjük Önit, és Önön keresztül a különböző szov­jet társadalmi szervezeteket, se­gítsék pénzzel bizottságunkat. A pénzen rizst, tejet, konzerveket és más élelmiszereket vásárolhatunk az éhező lakosság számára. Kérjük Önt, segítse bizottsá­gunkat, hogy újabb ingyenes ét­keztetőhelyeket és egészségügyi állomásokat szervezhessünk. A Szovjetunió Szakszervezetei Központi Tanácsa táviratban fe­lelt az Andhra tartománybeli éhezőket segítő egyesült bizott­ságnak. A tanács távirata közli: ,,A szovjet szakszervezetek, a Szov­­jetúnió munkásai és minden dol­gozója nevében mély együttérzé­süket fejezik ki Andhra tartomány és Madrasz állam vidékeinek dol­gozói iránt. A lakosság megsegí­tése érdekében az egyesült bizott­ság rendelkezésére bocsátanak: 10 ezer tonna búzát, 5 ezer tonna rizst, 500 ezer doboz tejport. Ezen­kívül a szovjet szakszervezetek 250­ ezer indiai rúpiát adnak az éhezők számára. Ára 50 fillér MAI SZÁMUNKBÓL: A párt vezető szerepéről, a haza­fias nevelés, az ellenség elleni harc fontosságáról tárgyalt a DISz megyei választmány. — Fordítsa­nak nagyobb gondot az egészség­védelemre, az üzemi balesetek meg­előzésére. — Megnyílt a moson­­szentjánosi föld­mű­vesszö­vetkezeti áruház. — Tanévnyitó ünnepség a soproni egyetemen. Előre a harmadik negyedévi terv sikeres teljesítéséért Miért nem teljesíti tervét a harmadik műszak a Győri Lenszövőben? A Győri Lenszövőgyár dolgozója, Krausz Sándor levelezőnk legutóbbi levelében arról szá­molt be, hogy a pártnapon és termelési értekez­leten milyen felszólalások hangzottak el. A ter­melési értekezleten, illetve pártnapoin bírálták, hogy az éjszakai műszakban sem munkamód­szer-átadó, sem pedig népnevelő nem volt. Pedig köztudomású, hogy az éjszakai műszakban keve­sebb a termel­­és, ott van szükség fokozottabb mértékben a munkamódszer-átadásra és népne­velőmunkára. Ki kellene deríteni, hogy Czeglédi Józsefné 120 százalékos termeléséről hogyan esett vissza 65—70 százalékra. Azt is jó lenne tudni, mi az oka annak, hogy Bálint Károlyné már hosszú idő óta mindig az éjjeles műszak­ban betegszik meg. Vagy Fazekas Gyuláné hon­nan tudja már a műszak megkezdésekor, hogy ma megint nem fognak a gépek menni — írja levelében Krausz elvtárs. — Persze, hogy az ilyen jósokkal és időszaki megbetegedőkkel mű­szaknak nem tudja már hosszú idő óta teljesí­teni tervét. Minden partinkban van két-három ilyen szövőnő és ezek nagyban hozzájárulnak hanyag munkájukkal, magatartásukkal vetéster­vünk nemteljesítéséhez. Foglalkozzanak jobban a dolgozókkal a XV. Autójavító műszaki vezetői Az augusztus 20. verseny lendülete nem állt meg a XV. Győri Autójavító Vállalatnál sem. A dolgozók igyekeznek jobb munkával a harmadik negyedéves tervet sikeresen befejez­ni Székely László sztahanovista karosszéria­lakatos 170 százalékos, Molnár Imre és Pintér Vilmos kárpitosok pedig 180 százalékos tervtel­­jesítésnél tartanak. De vannak üzemünkben hiányosságok is. Műszaki vezetőink nem foglal­koznak egyénileg a dolgozókkal, holott Rákosi elvtárs ezt kötelességteljesítésként határozta meg. A dolgozókkal csak szakmai vonalon fog­lalkoznak, de nem törődnek azok munkamend es­tén való lazaságokkal, azok egyéni problémái­val. Nem foglalkoztak Szűr Károly, Takács Sándor szaktársakkal, akik búcsú miatt egy-egy napot igazolatlanul hiányoztak. Ha a munka­­fegyelem, tervteljesítés fontosságával tisztában lettek volna, akkor nem követték volna el ezt a lazaságot. Singer Dezső, XV. Autójavító Vállalat Dolgozója. Eredményes munkamódszerátadás folyik a soproni Sotex-gyárban A Soproni SOTEX-gyár posztószövődéjében több, mint harminc fiatal új munkaerőt talá­lunk. Ezek a dolgozók még csak pár héttel ez­előtt kerültek az üzembe. Most kezdik elsajátí­tani a posztólövés technikáját. A fiatalok mun­kaidejük lejárta után minden nap bentmarad­tak­ az üzemben egy, vagy két órára, hogy ez­alatt az idő alatt foglalkozzanak a szövőkkel. Reischl Alfréd alkotmányunk ünnepéig a vállalt, három dolgozó helyett 10 dolgozónak adta át munkamódszerét eredményesen, farkas Erzsi is nála tanult, aki az alacsony teljesítményét 102 százalékra emelte. Horváth Regina, Rácz István, Moravetz Irma 40—50 százalékos napi teljesít­ményüket 05 százalékra emelték a munkamód­szer átvétele után. Az augusztus 20-i verseny során elért eredmények arra kötelezik a SOTEX gyár posztószövödéjének művezetőit és legjobb szakembereit, hogy továbbra is foglalkozzanak a gyengébb teljesítményű dolgozótársaikkal, hogy minél előbb kiváló szakemberek váljanak belőlük és így biztosítsák a harmadik negyed­éves terv maradéktalan teljesítését, sőt túltel­jesítését. Megyénk gépállomásai megkezdték az őszi idényterv teljesítését A csornai gépállomás traktorosai eddig 230 hold talajmunkát végeztek el Gépállomási dolgozóink számá­ra elmúlt a nyári idény, augusz­tus 25-én hozzáfogtak az őszi idényterv teljesítéséhez. A csor­nai gépállomás traktoristái 230 hold talajmunkát végeztek el ed­dig. Viszonylag szép eredmény ez, azonban tovább lehet növelni a párosverseny-mozgalom­ kiszélesí­tésével. A sopronhorpácsi gépál­lomás dolgozói 1­96 hold talajmun­kát végeztek el az őszi tervtelje­sítés keretében. A gépállomáshoz 1800 hold föld tartozik. Ha a sop­­ronhorpácsi gépállomás dolgozói teljesíteni akarják az őszi idény­tervet, akkor sokkal jobban kell dolgozatok. A magyarkimlei gépállomás dolgozói augusztus 27-én tervis­­mertető értekezleten vitatták meg az előttük álló feladatokat. Az ér­tekezlet előtt a legjobb hat trak­torista jutalmat kapott a nyári idényben végzett jó munkájáért, Stummer József trakto­rista is a jutalmazottak között volt. A ju­talom átvételekor megígérte, hogy őszi tervét 110 százalékra teljesí­ti s az üzemanyag fogyasztást 5 százalékkal csökkenti. Halász Zoltán ugyancsak ilyen vállalást tett. Németh Mária traktorista no­vember 7-e, a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évfordulója tiszteletére vállalta, hogy tervét 110 százalékra teljesíti, az üzem­anyagfogyasztást pedig 10 száza­lékkal csökkenti. Párosversenyre hívta Mirkovics Júlia traktoris­tát, aki elfogadta a kihívást. A gépállomás Úttörő traktorosbri­­gádja párosversenyre hívta a Sza­badság traktorosbrigádot. Az értekezlet megszervezésénél hiba is mutatkozott. Nem értesí­tették az összes dolgozókat s így elég kevesen vettek részt a meg­beszélésen. Hiányosság a ma­­gyarkimlei gépállomáson az is, hogy a faliújságot nem állították az őszi idényterv teljesítéséért fo­lyó verseny szolgálatába , nem használják a hangoshíradót sem. A faliújság­­arra való, hogy azon ismertessük az eredményeket, megdicsérjük a jól dolgozókat, buzdítsuk a lemaradókat. Ha a gépállomás pártszervezete és szak­­szervezete erre is gondot fordít , akkor méginkább elősegítik az őszi ten­ teljesítéséért folyó har­­­ot. Tápon is alakult új termelőcsoport Szombaton este 13 tápi dolgozó paraszt elhatározta, hogy sza­kít az elmaradott, egyéni gazdálkodással s a közös gazdálkodás út­jára lép. Megalakították a termel­őcsoportot, amelynek elnökévé Nagy J. György 15 holdas középparasztot választották. A községi pártszervezet titkára, Nagy B. Lajos elvtárs, példamutató módon elsők között lépett a csoportba, őt Kiss B. Lajossal együtt intéző­­bizottsági taggá választotta a csoport tagsága. Eddig mindketten 10 hold földön gazdálkodtak. Kiss István v. b. elnök feleségével együtt írta alá a belépési nyilatkozatot. A csoport tagjai: Pőcze Gábor 11 holdas, Csukás István 9 holdas, Fekete László 12 holdas, Ti­z Lu­kács 10 holdas, Takács József 8 holdas, Pőcze Sándor 10 holdas Kiss Gyula 5 holdas dolgozó parasztok a soron következő munkákat már közösen, közös erővel végzik. Újabb községek és termelőcsoportok értékesít­­hetik felesleges gabonájukat szabadforgalomban Szombaton újabb községek és termelőcsoportok kapták vissza a gabona szabadpiaci értékesítésé­nek jogát. Győrladamér, Lövői, Ménfőcsanak, Iván községek dol­gozó parasztsága már szabadon értékesítheti felesleges gabonáját. A győrladaméri Esze Tamás és Iljics, a győrsági Boldog jövő, a dunaszentpál­i Egyetértés, az ed­­vei Május L és Dimitrov, a győr­­zámolyi Iljics és a lövői Dózsa né­pe termelőcsoportok is vihetik szabadpiacra gabonájukat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék