Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1952. november (8. évfolyam, 257-281. szám)

1952-11-01 / 257. szám

tflLAG PROLCTARJAt eoyeSÜLJETBK » Ara; 50 fillér. ★ Éljen a népek közti béke! Le a háborús gy új tagatokkal! ★ Rogács Alajos ikré­­nyí , Pintér József rá­­bapordányi, Sári Béla écsí , Kántor Kálmánná kajárpéci egyénileg dolgozó parasztok kö­telezettségük példa­mutató teljesítésével járultak hozzá megyénk harcához a minisztertanács be­gyűjtési vándorzászlajánakelnyeréséért Harcban a döntő tervév győzelméért! A vagongyári kovácsüzem a jó minőségért A Győri Vagongyár kovácsüzemének minő­ségi ellenőrzési osztályának dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom emlékének ün­nepére vállalásokat tettek. Vállalták, hogy a jó kooperáció érdekében a legyártott munkákat azonnal átveszik és így lehetővé teszik a kész-, vagy félkészáruk határidőre való gyors és pon' tos leszállítását. Arra ia ígéretet tettek, hogy a ©elejtcsökkentés érdekében a selejtet gyártó dolgozóval politikailag és szakmailag is beszél­getnek, segítséget nyújtanak munkájához és megmagyarázzák, hogy milyen nagy szükség van a minőség fokozására. A munkafegyelem megszilárdítása érdekében azt vállalták, hogy üzemrészükben az igazolatlan hiányzást és a kiesést megszüntetik. A kovácsüzemből egyik 1 Ivsejezőnk, Farkas Lajos, arról ír levelében, hogy üzemükben kiváló eredményeket érnek el a termelés terén. Nagy János pártonkívüli dől’ gozó átlagosan 160—170 százalékos teljesítményt ér el. Példaképül állítja Farkas Lajos a többi dolgozók elé Nagy Horváth Pál ifjúmunkást, aki e hónap második tíznapjában 170 százalékos teljesítményt ért el. A Cardo Bútorgyár felkészülése november 7-re A Cardó Bútorgyár dolgozóinak 75 száza­léka tett felajánlást november T-e megünneplé­sére. A felajánlások megtételénél példát mutat­tak a párttagok, akiknek 95 százaléka tett fel­ajánlást negyedik negyedévi tervük határidő előtti teljesítésére, a minőség megjavítására. A versenyek megszervezésénél kivették részüket a munkából a művezetők is. ígéreted tettek arra, hogy a verseny eredményessége érdekében rend­szeres kiértékelést végeznek. Ve nemcsak mun­kaversennyel, a termelés emelésével készülnek a Cardó Bútorgyár dolgozói, hanem csinosabbá, szebbé is teszik üzemüket. Az üzem ifjúmunká­sai kezdeményezésére vállalták, hogy minden üzemrészben új dekorációt készítenek. Gondoskodjék a vállalások kiértékel séről a Timföldgyár vállalatvezetősége A Mosonmagyaróvári Timföldgyár dolgozói is lelkesen harcolnak a döntő tervév győzelmé­ért. Az üzemrészek közül példamutatóan élenjár a vanádiunrüzem, amely október havi tervét három nappal a határidő előtt, október 28-án teljesítette. A Mosonmagyaróvári Timföldgyár­­ban a verseny lendületét nagymértékben visz­­szahúzza az, hogy a vállalati tervek elhanyagol­ják a kiértékelést. Nem tartják nyilván, hogy a dolgozók hol tartanak felajánlásuk teljesítésé­ben és így maguk a dolgozók tájékozatlanok munkájuk eredménye felől. A kiértékelésnek n művezetők részéről történő elhauyagolása kö­vetkeztében a szakszervezet nem tudja biztosi' tani a verseny nyilvánosságát. A Mosonma­­gyaróvári Timföldgyár vállalatvezetősége sür­gősen gondoskodjék a felajánlások kiértékeié' séről. Túlteljesíti tervét a Soproni Vasöntöde A Soproni Vasöntödében eddig VI dolgozó tett munkafelajánlást a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom évfordulójánál: tiszteletére. .1 versenymozgalomba, lelkesen bekapcsolódtak a műszaki dolgozók is. A műszaki dolgozóknak 95 százaléka Harcol szocialista kötelezettség válla­lással a döntő tervév sikeres teljesítéséért és túl­teljesítéséért. .4 fizikai és műszaki dolgozóknak a versenyben való részvétele, a felajá)ilások teljesítése eredményeképpen az üzem rendszere­sen túlszárnyalja tervelőirányzatát. Október első tíz napjában 107 százalékot teljesített a Soproni Vasöntöde, október második 10 napjában pedig 101.6 százalék volt az üzemi átlag. Előre a minisztertanács begyűjtési vándorzásziajáért A mosonmagyaróvári járás köz­ségeinek jelentős részében az el­múlt héten jelentős mértékben ja­vult a begyűjtési terv teljesítése. Különösen jó munkát végeztek Du­­nakilitin, Kisbodakon, Püskin, Ci­­kolaszigeten, Feketeerdőn és Du" naremetén, ahol már túlteljesít teüték a kulkorücabeadási elő' irányzatot. Vannak azonban a mosonma­gyaróvári járásban is olyan köz" ségek, amelyeknek gyenge mun­kája fékezi az egész járás verse* nyét. Ilyen többek között Beze* nye is, ahol a kukoricabegyüjté­­©i tervet mindössze 56 százalékra teljesítették eddig. Ennek első' sorban az az oka, hogy a község kulákjai halogatják . kötelezettsé­gük teljesítését és még mindig több, mint 200 mázsa kukoricával adósai államunknak. A bezenyei tanácsnak késedelem nélkül ke* meny kézzel kell rászorítania a kulákokat terVük teljesítésére. A begyűjtési állandó bizottságok tagjainak péklamu' tatása a soproni járás tervteljesítésének egyik alapja A begyűjtési tervek teljesíté­sében döntő szerepük van a be­gyűjtési állandó bizottságoknak. Megyénkben ezt leginkább a sop­roni járás begyűjtési állandó bi­zottságai értették meg, amit az is mutat, hogy maguknak a bizott­ságoknak elnökei járnak elől jó példával és így is elősegítik köz­ségük mielőbbi tervteljesítését, így többek között Hirt János répcevisi begyűjtési állandó bi­zottsági elnök, háromholdas dol­gozó paraszt, gabona, tojás és sertés évi beadását már 100 szá­zalékra, burgonyából 106. kuko­­ricából pedig 108 százalékra telje­sítette. Hasonlóképpen példát mutatott Mikó József nagylózsi, Fülöp Mihálynó lövői, Kebelei István nagycenki állandó bizott­sági elnök. Súlyos börtönbüntetésre ítéltek több kulákot A csornai járásbíróság tegnap­előtt ismét több szabotáló kulák bünperct tárgyalta. Idős Varga Béla sobori kulák, aki azelőtt 68 holdon gazdálko­dott és most is 46 hold gazdája, 570 liter tcjbeadással és 130 kilo­gramm sertésbeadással maradt adósa államunknak. Nyolohavi börtönre, 2000 forint pénzbünte­tésre, 3000 forint vagyonelkoozás­­ra ítélték. Ugyancsak népünk törvényeit szegte meg Szabados bajos szanyi volt vegyeskereskedő, aki jelen­leg 8 hold földön gazdálkodik. Három hold búzavetését nem vé­­gezto el és 130 kilogramm seri V beadással tartozott államunknak. A járásbíróság egyévi börtönre. 1500 forint pénzbüntetésre. 2tí(t forint vagyonelkobzásra és bá­rom évre a közügyektől való el­tiltásra ítélte. VIII. évfolyam, 257. szám. 1952 november 1, szombat. 1 AZ MDP GVflp-SOPEONMEOTl BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A bezenyei kulákok szabotálják a begyűjtést A begyűjtési verseny utolsó hete kezdődött meg. A most kö­vetkező öt nap alatt dől el a megyék, járások, községek végső helyezése az Októberi Forradalom évfordulójáig tartó ver sen y­­szakaszban. A legutóbbi napokban elsősorban az eddig elmaradt mosonmagyaróvári járás mutatott fel jelentős eredményt a kuko­­rieabegyüjtés terén és ha tovább is naprópnapra javítják ered­ményeiket, úgy a végső kiértékelésnél jóval előbbre kerülhet a járások rangsorában. Ugyancsak tovább javította eddigi teljesít­ményeit a győri járás is. Járásaink között csupán a csornai járás az, ahol a jelentős hátralékok ellenére, igen gyenge munka folyik még most, ezekben a döntő napokban is. Itt a végső ideje annak, hogy a csornai járás dolgozó parasztsága is, a többi járásokhoz hasonlóan, minden erejét latba vesse begyűjtési tervének 100 szá­­zalékos teljesítéséért. A begyűjtési verseny döntő napjai győzelmet csal; akkor érhetünk el, ha mindvégig fokozzuk a felvilágo­sító munkát és ennek nyomán a kö­­telczettségleljesilés üteméi. Éppen ezért percnyi késedelem nélkül meg kell szüntetni a begyűjtési munká­ban még sok helyült tapasztalható hiányosságokat, lazaságokat, Ez az előfeltétele annak, hogy győzelmet érhessünk el. A legfőbb feladat annak biztosí­tása, hogy ne csak a dolgozó pa­rasztság többsége, ne csak a közsé­gek többsége, hanem minden ter­melő, minden község, minden járás, maradéktalanul teljesítse begyűj­tési tervét. A politikai felvilágosító munkának, a párt nevelő szavának ezekben a napokban mindenki hez el kell jutnia. Meg kell értetni újból és újból, hogy miért érdeke a dolgozó parasztságnak a begyűjtési kötele­zettség mielőbbi teljesítése, de meg kell értetni azt is, hogy aki nem ■teljesíti beadását, és ugyanakkor el­adja, vagy elrejti az államnak járó terményt, attól az állam megvon mindenféle kedvezményt. Meg kell értetni azt is, hogy sertésvágási en­gedélyi csak olyan termelő fog a jövőben kapni, aki teljesítette ku­koricabeadási kötelességét. Szalai András kapuvári gazdálkodó pél­dául nem teljesítette begyűjtési ter­vét és ugyanakkor 7 mázsa kuko­ricáját másnak eladta. A kukoricái elkobozták és a hatósági eljárás is megindult ellene. Tanácsaink ezekben a napokban még fokozottabb figyelmet fordítsa­nak arra, hogy a kulákok maradék, talonul eleget tegyenek begyűjtési kötelezettségüknek. Megengedhetet­len az, hogy míg a dolgozó paraszt­ság túlnyomó többsége becsülettel teljesíti beadását, addig a kulákok kivonják magukat, szabotálnak és ezzel is kárt okoznak a dolgozó népnek és magának a dolgozó pa­rasztságnak is. Különös felelősség hárul ezekben a napokban megyénk lermielőcso­­portjaira, különösen azokra, ahol elmaradtak a kukoricatörési mun­kákkal és emiatt még begyűjtési kötelezettségüknek sem tettek eleget- Ezeknek a termelőcsoportoknak gyors tervleljesítése jelentő« mérték­ben járul hozzá ahhoz, hogy me­gyénk eredményesen harcoljon a minisztertanács vándorzászlajáért. A begyűjtési verseny sikere, — a tanácsok kemény, határozott mun­kája mellett —, most elsősorban a pártszervezetek, a népnevelők, a tő­­megszervezeti aktívák és a begyűj­tési állandó bizottságok tagjainak jó felvilágosító munkáján múlik. Ér­tessék meg minden dolgozó paraszt, tál, hogy nem mindegy; ma, vagy holnap leljesitik-e kötelezettségükéi. Éppen ezekben a napokban, amikor kormányzatunk gondoskodása foly­tán az őszi vásáron jelentőse,n ol­csóbban juthatnak sokféle iparcikk­hez a dolgozó parasztok, a gyorsan teljesített begyűjtésen keresztül több ]>cnzhez, több jövedelemhez jutnak és ezért több árut, több iparcikket tudnak vásárolni. Értessék meg népnevelőink, a béke őszinte har­cosai, a békék üldöttek, hogy sza­badságunk védelme, a béke erősí­tése jobb munkára, további ered­ményekre kötelez mindnyájunkat. Legyen a minisztertanács vándor­­zászlajáért folyó nemes vetélkedés újabb harcos kiállás népköztársasá­gunk, a dolgozó nép állama mellett és legyen egyben figyelmeztetés a békét veszélyeztető Imperialisták felé is, hogy Győr’Sopron megye dolgozó népe itt a nyugati határ­szélen egyemberként áll őrt és be­csülettel teljesíti rpindazt, . amit a haza elvár tőle. A begyűjtési verseny döntő nap­jaiba érkeztünk-'el, Ezekben a na­pokban dől el, hogy november ' én, a Nagy Októberi Szocialista f orradalom 35. évfordulóján, a be­gyűjtési verseny második szakaszá­nak végén, melyik megye, melyik járás, melyik község fejezte ki leg­jobban szeretetét és ragaszkodásét hazánkhoz az állam .iránti kötele­zettségének teljesítésével ég túltel * .if rilésével- Augusztus 20"án a be­gyűjtési verseny első szakaszának végén a hatodik helyen álltunk a megyék sorrendjében. Most az el­múlt hetek és hónapok eredményes munkája alapján az élenjárók kö­zé kerültünk és ha jól dolgozunk ezekben a napokban, megvan a le­hetőségünk ahhoz, hogy megszerez­zük az első helyet és ezzel a mi­nisztertanács begyűjtési vándor­­zászlaját. Begyűjtési lervteljesítésünk ered­ményei dolgozó parasztságunk fej­lődő kötelességórzelét, gyorsan nö­vekvő öntudatát bizonyítják. Példa erre Szárföld község begyűjtési munkájának javulása. Ezt a közsé­get tavaly súlyos lemaradása, ha­nyagsága miatt kizárták a szabad­piaci forgalomból. Még a nyáron is nagy nehézségekkel teljesítették csak gabonabegyüjtési tervüket Most vi­szont burgonyából 130, kukoricá­ból 101, baromfiból 112, tojásból 121, és szénából 107 százalékra tel­jesítették begyűjtési tervüket. Begyűjtési tervteljesítésijnk eddig elért eredményei azt bizonyítják, hogy dolgozó parasztságunk egyre nagyobb része megérti, hogyan függ össze az n kötelességteljesítése az ország építésével. Megértik dolgozó parasztjaink, hogy például a kapu­vári ünnepi vásáron azért tudtak több mint ötmiiló forint értékű iparcikket vásárolni, mert iparunk fejlesztéséhez és ezen keresztül a falu jobb áruellátásához ők is hozzájá­rultak kötelezettségük teljesítésével. A lébényi, mosonszentjánosi szö­vetkezeti áruházakban vásárló dol­gozó parasztok egyre inkább meg­értik, ha a cipők, csizmák között válogatnak, hogy bőrelhalása Ilkát az ő munkájuk, az ő kötelességtel­­jésftésük is elősegíti. Ha a dolgozó papaszt válogat a sokféle mosó és pipereszappan között, akkor tudnia kell azt is, hogy mindezt a napra­forgóbeadás tervének pontos telje­sítése is lehetővé teszi. Éppen, mivel a dolgozó paraszt­ság többsége egyre jobban megérti, hogy egyéni, közvetlen érdeke és az egész dolgozó nép érdeke egya­ránt kötelezettségének maradékta­lan teljesítése, ezért érzik becsület­beli ügynek, hogy batáridőre, sőt határidő előtt eleget tegyenek a ha­za iránti kötelességüknek, Ezért nö­vekszik napról'napra azoknak a dolgozó parasztoknak száma, akik vállalást tesznek, akiik versenyre hívják gazdatársukat és ezzol is ki­­- fejezik hozzájárulásukat a béke vé­delméhez, hazánk erősítéséhez. Ez az oka például annak is, hogy a . soproni járásban csupán az elmúlt ' tíz nap alatt 540-ről 1125-re emel­kedett a versenyvállalást tett dolgo­zó parasztok száma■ Az egész me­gyében pedig több mint 3000 dol­gozó paraszt áll párosversenyben a kapások begyűjtési tervének sikeré­ért, a minisztertanács vándorzászla­jának elnyeréséért, n Súlyos hiba tenne azonban, ha eddig ©lért eredményeinken megpi­hennénk, ha éppen most, a döntő napokban valamely tanácsnál, vagy pártszervezetnél úrrá lenne az ön­elégültség. Amit eddig elértünk, az csak félsiker, és teljes eredményt,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék