Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-01 / 51. szám

Az üfig@t sajté a magyar kormány közbelépéséről ü Meng halálraítélt malájföldi szabadságharcos érdekében Az angol sajtó és az angol rádió »esető helyen ismerteti azt a hírt, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya kifejezésre juttatta haj­landóságát arra. hogy Edgar Sac.­­'ctcrst, akit a magyar bíróság 1950- ben kémkedésért 13 évi bőrtöobűn­i-elésre ítélt, kiutasítja az országból, Amennyiben szabadonbocsátják Li Meng 21 éves kínai származású, Malájföldi szabadságharcos leányt, aki ellen múlt év szeptemberében az angol gyarmati bíróság halálos ítéletet hozott és akinek fellebbe­zését a londoni titkos tanács eluta­sítóba. Az angol sajtó és <az angol rádió beszámol arról is, hogy az aogol minisztertanács foglalkozott a ma­gyar kormánynak ezzel kapcsolatos jegyzékével. Li Menget mult év nyarán tartóz­tatták le a maLájföldi hatóságok és azzal vádolták, hogy résztvett a partizánharcokban. Vádjaikat azon­ban képtelenek voltak bebizonyí­tani. Ennek ellenére Li Menget Tlpoh városában bíróság elé állítot­ták azzal az űrüggyel, hogy kézi­gránátot találtak oála. Ismeretes, hogy Malájföldön a brit gyarmati hatóságok rendkívüli állapot címén, halállal büntetik a -malájföldi la­kosok fegyverviselését. Li Meng ügyét először egy olyan bíróság tárgyait», amely nők angol volt a® elnöke, a két ijliMÍk .-izomban malájföldi volt. A Mríijúgi komédiára jellemzőt, hogy a leány személyazonossága,t az og-yik rondőffa)ügyelő azzal igazolta, hogy három évvel a tár­gyalás eiött táycsövön látott egy szabadságharcos nőt, akiről az állította, hogy a vádlottal azonos A bíróság két malájföldi ülnök­­nem találta bizonyítottnak a vá dat és ártiitLanniaik mondotta k Li Menget. Az angol bíró azon bau a bíróság többségének állás pontját semmibe Téve, nem men telte fel Li Menget a vád alól és perújrafelvételt rendelt el annal ellenére, hogy az angol törvényei szerint is jogtalan volt Az ango hatóságok, hogy biztosak lehesse nek dolgaikban, a második tár gyialésQq. már egy angol bíró mel­lé egy angol ülnököt és csapéi egy malájföldit jelöltek ki. A ma 1 új földi ülnök ismét- az önérze tes-an és bátran fellépő Iá Menj felmentése mellett szavazott, { bíróság angol többséig« azonba-i: annak ellenére, hogy semmi újaid bizonyíték nem merült fel, halá­los ítéletet hozott. Li Meng ügyvédje fellebbezett a szingapúri fellebbviteli bíróság­hoz, amely a-zonban helybenhagy­ta a halálos ítéletet. Erre a ion­­doni úgynevezett ti tikos tanáéi­hoz fordult, amelynek jogában áll megváltozlaifni a gyarmati bíró­ságok ítéletét, A titkos tanács Li Meng fellebbezési kérelmét el­utasította. Az egész Malájföldön, az ázsiai országokban mindenütt-, sőt világ­szerte nagy felháborodást váltott ki Li Meng jogtalan elítélése. A Nemzetközi Demokratikus Nőszö­vetség 35 miljió tagja ne vében tiltakozott és felemelte szavát a halálos ítélet ellen az angol par­lament GO tagja, valamint számos angol társadalmi szervezet is. Tanácselnökök értekezlete SZOVJET B A RÁTÁIN ÍÜIO/ A in önzetlen munkádat meg akarom hálálni Szeretett Bikov Elvtárs! 1940-et írlak akkor, amikor tr, a Szovjetunió kiváló sztahanovista gyo-rsforgáesoSója, Győrben jártál, Akkor még én kezdő szakmunkás voltain. Kis üzemben dolgoztam. A sajtóból és a vagon­­gyári szakmunkásoktól értesültem arról, bogy a Vagongyár két legjobb esztergályosának, Horváth Eriének és Kék Zoltánnak személyesen adtad át gazdag tapasztalataidat, kiváló munkamódszered. Gyakorlatban mutattad be a helyes késflrzést és gyorsvágás mibenlétét. Horvátit és Kék szaktárcák teljesítményei az átvett tapasztalatok hatása foly­tán egyre emelkedtek. Nagyon szereltem volna én is megismerkedni ezekkel a munkamódszerek­kel. Amikor 1050-ben bekerültem a Vagongyárba, megnyílt előttem a lehetőség, hogy régi vágyam meg valósuljon. Részben a fenti szaktársaktól, részben periig a műszaki könyvtár könyvein ke­resztül, megtanultam, hogy nit is az a Ulkoy-féto késélezés és a gyorsvágás. Kezdetben sokat gondolkodtam a fprgácsjöi'ő Illőikor cs a negatív szögben letört él jelentősé­gén. Kissé bizonytalankodva, megtettem az első lépést az civtérstől tanult módszerrel élezett kés­sel. Nagyon elcsodálkoztam a nemvári eredmé­nyen-A gépein fordulatszámút bátran növelhettem, az előtolást megkétszerezhettem anélkül, hogy a meghajtó motor igénybevételt szenvedett volna. Késem éíturtüíma a szokásos másfél óra helyett négy órára emelkedett. Emellett a megmunkált felület simasága is jóval tökéletesebb lett. Ezek láttán elhatároztam, bogy a továbbiak folyamán gyoesvágással dolgozok. Az eredmény nem ma­radt cl. 1051-ben megkaptam a sztahanovista cí­met. Szeretett Bikov elvtárs, ügy érzem, hogy ezt az eredményemet nagyrészt neked köszönhetem. .1 le gazdag tapasztalatod, melyet önzetlenül ne­künk is átadtál, segített hozzá ahhoz, hogy in itt ifjúmunkás, én is nagyban elősegíthetem fejlődő szocialista iparunk kiépítését. A te önzetlen mun­kádat azzal szerelném meghálálni, hogy az üze­münkben gyártott gnzd.arokon keresztül én is harcos ifjúmunkása leszek a Sztálin elvtárs vezet­te kommunizmus építésének. Kedves Bikov elvtársi Gyárunk gyorsforgi­­rsolói nevében kérlek, hogy egy baráti levélben közöld velünk jelenlegi munkamódszeredet, ta­pasztalataidat. Szeretnénk elméleti, gyakorlati tu­dásodat teljes egészében magunkévá tenni, te­veled érkezését várva, maradok elvtársi üdvöz­lettel: ttorubszky Lajos, a Wilhelm Picék Va­gon- és Gépgyár darugépninhelyének kétszeres sztahanovistája. Hálás kössöjietem életbemaradásomérl A Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadseregé­nek küldöm hálás köszönetemet életbenmaradü­­somért és azért, hogy Zyzin ezredes, Győr roll katonai parancsnoka, Líebszkij őrnagy város­­parancsnokhelyettes, Szolomba és Makarenko alezredesek személyében meg is merh ellem az vj­­típusú embert, az „igaz emberi*, a szovjet em­bert. Aa lSíö-ös év elején családom teljesen szét­szóródott. Magam a nyilasok deportálásából megszökve, Győrben bujdostam, öt fiam közül n legidősebb katona volt. Második fiamat parti­­zöm gyanú miatt í évi börtönre Ítélték és kiütéses tífusszal feküdt Szencen. fjét ikerfiamat elhur­colták előbb egy komáromi pincébe, majd leven­teként elhurcolták Siket Németország felé. Csak annyit hallottam róluk, hogy háromszor is vissza akarlak szökni, de nem sikerült nekik- Agyonlőtték-e őket, vagy élnekf Iji tudtál Fe­leségem legkisebb fiammal maradt olt hon, de ok meg rólam nem tudtak semmit. Osok január vé­gén sikerült Összeköttetést szereznünk.. Akkor azután ők is Győrbe jöttek, de állandó rettegés­ben voltak miattam, meri hiszen szökevény vol­tam, akit bárki bárhol és bármely pillanatban köteles agyonlőni, vagy megölni. Lehetetlen le­írni, lehetetlen elképzelni azt az idegállapotot, amiben ilyenkor van az ember. Ezt csak átélni lehet, vagy belehalni. Ez az az élet, annröl Jó­zsef Attila azt írta: „Fitem és ebbe más is bele­halt már.“­Micsoda öröm vájt, amikor a győri kórház kapujában az elsp puskaport iistös, poros szovjet katonával összeölelkezhettem, A kórházban rej­tegettek ugyanis Petz, Nyári, Ágoston és*a tobt' derék győri orvos, A fertőző osztályon dugtak el — oda nem mertek bejönni a nyilasok. Valóság­gal szimbolisztikus helyzet adódott: a beteg meggyógyult, az egészséges, társadalomtól elkü­lönített visszatérhetett az vegészségesek kosé — o halálraítéltet visszaadták az életnek. Ezt az érzést nem lehet leírni, sem elképzelni -- ezt át kell élni. Azután jöttek a kibontakozás napjai, 'A vá­­rasparancsnokság adta a jó tanácsokat és a se­gítséget. Líebszkij elvtárs, emlékszel-e még arra az első, igazán vidám. és békés estre, amikor a te tanácsodra rendeztük meg a Széchenyi-téren az első lömegtáncot? Aztán a rohammunkára, a hidak rend behozására, a Magyar-Szón-jet. Tár­saság elindítására. Sok nehéz és szép munkát csináltunk együtt. Most is együtt dolgozunk a béke megvédésében. És most is segítitek a mi üzemünk munkáját gépekkel, munkamódszerei­tek átadásával, szovjet szakiroikilóimnál. El-el beszélgetek veletek és hallom buzdításotokat, ér­zem baráti leézszorításotokat. Elvtársi üdvözlettel köszönitek benneteket, szovjet katonák. Tárnok Gyulái, a dokumentációs iroda vezetője, a Győri Hajtóműgyár békelr­­soltságának titkára. ß, M. Faszllíívszfcií marsall íávlrafs Farkas Mihály hadserggtáhornokiioz Miniszter Elv-társ! A Szovjet Hadsereg és Haditengerészet 35, évfordulójára kül­dött üdvözletéért és a magyar néphadsereg harcosainak, tisztjeinek és tábornokainak jókívánságaiért fogadja szívbőljüvő köszönetemet. A. Vasziljevszkij, a Szovjetunió marcalija, a Szovjetunió hadügyminisztere. Rákosi elvtárs fogadta az indiai Köztársaság budapesti követéi A Bolgár Aépköztársoságr külügyminiszterének jegyzéke » iiiono/láv kiiliiirvminisxtériunikoz A Bolgár Népköztársaság külügy­minisztériuma február 26-án a szó­fiai nagykövetség útján jegyzéket intézett a jugoszláv külügyminiszté­riumhoz. A jegyzék többek között megállapítja, hogy a jugoszláv kor­mány ellenséges politikát folytat a Bolgár- Népköztársasággal és a bol­gár néppel szemben. E politika ér. dekében Jugoszlávia területén ké­meket és kártevőiket toboroznak és képeznek ki, akiket azután bolgár területre dobnak át, hogy ott végre­hajtsák a rájuk bízott kém- és kár­tevő feladatokat. Jugoszláv szervek a határon rendszeres provokációkat követnek el, hogy állandó feszült­séget tartsanak fenn a bolgár-ju­­goszláv határon. A kegyetlen terror következtében a Jugoszláviában élő bolgár állampolgároknak nincs meg az a lehetőségük, hogy érintkezést tartsanak fenn a belgrádi bolgár nagy követséggel. A Bolgár Népköztársaság belgrá­di nagykövetségét az UDB szervei ieljesen elzárják, a bolgár diplo­máciai alkalmazottakat példátlan negkü 1 önb őz tető tat é zkedés eknek vetik. alá. A jugoszláv kormány —, íiogy megnehezítse a két ország diplomáciai kapcsolatait — nem­­dvánatos személlyé nyilvánította i belgrádi bolgár »vagykövelség hőbb ilkalmazottját, noha semmivel sem .udta alátámasztani, hogy tevékeny­ségük összeegyeztethetetlen diplo­­páciai alkalmazotti mívoltukkal. A jugoszláv külügyminisztérium 1953 január 29-i jegyzékében min­den ok nélkül követette a Bolgár 9 ép köztársaság külügyminisztéri­­imától a belgrádi nagykövetség al­­calmazottai tatszámának csökkenté­­;ét. A Bolgár Népköztársaság kül­ügy miniszteri urna tiltakozott ez el­len az alaptalan követelés ellen és 1953 február 5-i jegyzékében rámu­tatott, hogy a bolgár hatóságok nem támasztottak akadályokat és nem kötöttek ki feltételeket, ha a szófiai jugoszláv nagykövetség új munka­társainak kinevezéséről volt. szó — ennek ellenére K- Ivanovot, j Bul­gária belgrádi ideiglenes ügyvivő­jét február 13-án figyelmeztették, hogy a bolgár nagykövetség vala­mennyi diplomáciai alkalmazottjá­nak el kell hagynia Jugoszláviát, kivéve egy diplomáciai alkalmazot­tat, aki a nagykövetség folyó mun­káját fogja végezni. Ilymódon minden alap. vágy­­konkrét vád nélkül, kénytelen volt elhagyni Jugoszláviát K. Ivanov, nagykövetségi tanácsos, Bulgária belgrádi ideiglenes ügyvivője, Va­­szil Nikolov, nagykövetségi első titkár és Nikola Krivlev alezredes, katonai attasé. A Bolgár Nép-köztársaság külügy­minisztériuma megállapítja, hogy a jugoszláv szövetségi végrehajtó ta­nácsnak ez az új ellenséges cselek­ménye szándékosan arra irányul, rogy még nagyobb nehézségeket tá­masszon a Bolgár Népköztársaság :s Jugoszláviai kapcsolataiban. A Bolgár Népköztársaság kül­­igytmínisztériuma a *lcghalározottab­­ian tiltakozik a jugoszláv külügy­­ninisztériumnál az ellenséges ose­­ékedetek ellen. A Bolgár Népköz­­ársaság külügyminisztériuma kije­­enti, hogy kizárólag a jugoszláv szövetségi végrehajtó tanács viseli i felelősséget a két ország közötti liplómáciai viszony rendszeres ron­­ására irányuló politika következ­­nényeiért. A minisztertanács és a Szakszervesetek Orszáaos Tanácsának elnöksége A begyűjtési minisztérium versenyjelentése Hazánk felszabadulásának ünne­pén adják út a begyűjtésben élen­járó megyének a m -niszlerlanács vándorzúszlajút, A legutóbbi értékö'-és szerint a begyűjtés versenyében az ország legjobb községe a zalamegyei Gu­­lorfölde, amely a tojásbegyújtés negyedévi tervét jelentősen túltelje­sítette, s ugyancsak túlteljesítette a lej, baromfi és a scrlésbegyiijtés czidcig esedékes tervét is, M«sod &■ a tolnamegyei Váralja, harmadik a szabolcsmegyei Panyola, negyedik az ugyancsak szabolcsmegyei Ny.r­­hátor, ötödik a hajdúmegyei Uedö község, A járások versenyében első a borsodmegyei mezöcsáli járás, má­sodik a soproni, harmadik * >0* máromi járás. A tejbegyüjtés versenyében ős­idéig Nógrád, Pest és Szolnok me­gye érte el a legjobb eredményt- Legsúlyosabb a lemaradás Győr, Szabolcs és Hajdú megyében. A töjáabegyüjtés versenyében Vas, Szolnok és Pest megye jár az élen. A legutolsók pedig Somogy, Rács és Baranya. A hízottsertés begyűj­tésének háromnegyedévi tervét legpéldúsgbban Békés, Komárom és Vas megye teljesítette, legjobban lemaradt Baranya, Bács és Bor­sod. A borbcgynjfés tervének tel jer sítésében Szolnok, Vas As Zala me­gye jár az. élen, legnagyobb a le* maradás Békés, Szabolcs és Bor­sod megyében. Rákosi Mátyás elvtárs, a Magyai N épköz 1 á nsaság Miniszter tanácsú­­naik elnöke, szombaton délelőtt fo­gadta K. P. S. Menont, az Indiai Köztársaság rendkívüli követét és meghatalmazott miniszterét, A fo­gadás alkalmával jelen volt Sík Endre rendkívüli kövei, meghatal­mazott miniszter, a külügymiuisz­­tórium politikai íöosztá tavának vezetője is. Szombaton Budapesten a belügy­minisztériumban értekezletei tar­tottak a Budapesti Városi Tanács és a megyei tanácsok végrehajtó bizottságainak cfnökei részére, Az értekezleten megjelent Rákosi Má­tyás «Ívtárs, a minisztertanács el­nöke. Résztvett az értekezleten Házi Árpád, a minisztertanács elnökbe lyeltese, Győré József belügyim niszter, Erdei Ferenc földművelés ügyi miniszter, Az értekezletei Győré József belügyminiszter mon dott beszédet a bürokrácia és az el hajlásúk öllenj harc kérdéséről. Az /. Országos Képzőművészeti Tanácskozás második nania A Magyar Képzőművészek é: Iparművészek Szövetsége rend-ezé sében szombaton délelőtt féli ti', órai kezdettel folytatták az I. Or­szágos Képzőművészeti tanácsiko zást. amelyen megjelentek Nor György, Mihálvfi Ernő, Erdei Sán­dor népművelési miniszterhelyet­tesek. Számos hozzászólás után Erdei Sándor népművelési miniszterhe­lyettes mondott beszédet, — a miniszterek az; illetékes srak­­szervezetek elnökségeivel egyetér­tésben előterjesztett javaslatára —­­az 1952. évi terv határidő előtti befejezéséért indított szocialista munkaverseny eredményét az aláb­biakban állapítja meg: A postánál a munkaverseny győz­tese és a verseny zászí a nyeneec m Központi Javítóműhely Vállalat. A verseny második helyezettjei A Soproni I. Körzeti Hivatal. A hivatal bevételi teljesítése 109 százalék, teljesítményi tervszerűsé­ge 93.5 százalék volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék