Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. március (9. évfolyam, 51-76. szám)

1953-03-01 / 51. szám

Korai vetéssel a magas terméshozamért Napról-napra, óráról k órár­a, több tanács é® termelőszövetkezet jelen­ti, hogy fokozott erővel folyik a tavaszi vetés munkája. A hét utolsó napjaiban már nem egy termelőszövetkezet, sőt egyikét község is jelentette, hogy teljes egészé­­ben befejezték a tavaszi árpa vetését. Ezek az eredményeik azt mutatják, h­ogy dolgozó pa- Kir­iságu­k egy része, elsősorban a termelő­­szerva.Étkeztetteik ömtusdsajtos dolgozói megértették: most, ezekben a napokban dől el, milyen lesz az idei termés. Annál súlyosabb azoknak a közö­ssé­gcikine­k­, dolgozó parasztoknak késleked­ése, ahol vontatottan halad a munka, vagy még egyáltalán nem kezdték meg a halaszthatatlan vetési földráték végrehajtását. A községi tanács­elnökök az egész község vetéstervének teljesítő á­ráért felelősek és éppen ezért, fokozott mérték­­ben kell ellenőrizniöik a munkáik menetét és siettetni a koratavasziak mielőbbi elvetését Kü­­lönösen a legnagyobb szigorral kell fellépni a szabotáló kulákok­kal szemben, akik mint az ősz­­szel, most is a vetés halogatásával törnek dol­­gozó népünk érdekei ellen. Használjuk ki ma, vasárnap is, a kedvező időjárást és teljes erő­vel folytassuk a munkát meneszerte a vetés mielőbbi befejezéséért. Órára- órára növekszik a bevetett terület nagysága a mosonmagyaróvári járásban is A mosonmagyaróvári járás termelőszövetke­zetei és egyénileg dolgozó parasztjai is nagy len­dülettel folytatják a harcot a koratavasziak mi­előbbi elvetéséért. Lipót község csütörtök estig 100 százalékig teljesítette tavaszi árpa vetés­­emét. Jól dolgozik a hegyeshalmi Táncsics termelőszö­vetkezet tagsága is, ahol a legutóbbi jelentés sze­rint 20 hold árpát és 15 hold borsót vetettek már el, emellett 20 holdon a simítózást is elvégezték. A mosonszentjánosi Haladás tsz 18, az újrónafői Április 4. tsz 20 hold árpát vetett már el. Újróna­­főn több mint 100 holdon a simítózást is elvé­gezték, a termelőszövetkezetekhez hasonlóan, jó munkát végeznek a járásban az egyénileg dolgo­zó parasztok a simítózás terén. Darnózsdin 60 holdat, Pusztasomorján ugyancsak 60 holdat si­m­­ítóztak már az egyénileg dolgozó parasztok is. A mosonmagyaróvári járás tanácsainak fokozott éberséggel kell ellenőrizniök a kutákok tevé­kenységét, mert ezek veszélyeztetik, hogy a já­rás eleget tegyen a minisztertanács határozatának. Meddig tűrik a bezenyei kutákok szabotálását? Míg a bezenyei dolgozó parasztok és a ter­­melőcsoport tagsága minden erejét megfeszítve, megkezdte a tavaszi munkákat, addig a község számos kulákja még a szükséges vetőmagot sem szerezte be és ugyanúgy ki akar bújni vetési kötelezettsége alól, mint az ősszel. Hakli János, Drobilich János, Gregorl István, Radák István, Haikli Simonna, Martinics Sándorné kulá­koknak nem szívügyük a tavaszi munka. Egyikük sem kezdte még el a vetést, sőt még a szükséges vetőmagot sem szerezték be. Itt az ideje annak, hogy a községi tanács a legkeményebb szigor­­val felelősségre vonja őket. A kapuvári járás egyénileg dolgozó parasztjai kövessék a termelő­szövetkezetek példáját A kapuvári járásban a vetési munkák üte­me nem mindenütt kielégítő. Míg a legtöbb ter­melőszövetkezet már jócskán előrehaladt a mun­kákkal, addig az egyénileg dolgozó parasztok je­lentős része nem követi ezt a lendületet. A ter­melőszövetkezetek közül a mihályi Táncsics és a répceszemerei Haladás jár az élen. Ezeket kö­veti a kapuvári Vörös Csillag tsz, ahol eddig öt hold tavaszi búzát, egy hold árpát és fél hold zabot vetettek el. Vontatottan halad a munka az egyénileg dolgozó parasztok jelentős részénél. Az egyéniek péntekig a járásban 284 hold árpát és 23 és fél hold zabot vetettek el. A vetési munkák­ban az egyénileg dolgozó parasztok Himód köz­ségben végezték eddig a legjobb munkát, a má­sodik helyen Kisfalud, a harmadik helyen Pető­­tiáza áll. Legrosszabbul megy a munka Dénesfa községben, ahol a községi tanácsnak sokkal eré­lyesebben kell ellenőriznie a vetési munkák me­netét. Teljesítsük maradéktalanul az április 4-i vállalásokat Az ÉDASz dolgozói az élüzem címért harcolnak A Bánya, és Energiaügyi Minisztérium e hónap 24-én kiértékelte az Áramszolgáltató Vállalatok között az élüzem címért folyó verseny eredményeit. A január havi eredmények alapján, az első helyezést, az Északdunántúli Áramszolgáltató Vállalat érte el. A vállalat azzal érde­melte ki ezt a megtisztelő címet, hogy a január havi tervét 111 szá­­zal­ékra teljesítette és a karbantartási munkákat is 100 százalékban elvégezte. A dolgozóknak 98,2 százaléka hosszúlejáratú versenyszer­ződést kötött és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a munkafegyelem is szilárdabb lett az elmúlt hónapban. A dolgozók a termelés emelése mellett, újítási javaslatokkal is biztosították a jó eredmények elérését. Januárban 115.885 forint értékű javaslatot nyújtottak be. Ezen kívül országos viszonylatban is jelentős újítást adtak be az importanyag megtakarítására. A vállalat dolgozói hazánk felszabadulásának évfordulója alkal­mából megfogadták, hogy az első negyedéves tervüket 3 nappal előbb befejezik. Ennek a felajánlásuknak a januárra eső részét 33 százalék­kal túlteljesítették. A dolgozók többek között azt is kitűzték célul, hogy 50.000 forint értékkel csökkentik a selejtet, s ezt a felajánlá­sukat 148 százalékra teljesítették. A munkavédelem terén az elmúlt évben súlyos hiányosságok voltak, de még ebben az évben is van tennivaló ezen a téren, mert még mindig vannak balesetek. Az ÉDÁSz dolgozói most valamennyien azért harcolnak, hogy az első negyedév hátralévő időszakában még tovább fokozzák a verseny­­lendületet és a negyedik negyedév végére jó munkájukkal elnyerhes­sék a büszke élüzem­eimet. Rovó István, igazgató Északdunántúli Áramszolgáltató Vállalat Február második tíz napjában nem teljesítette tervét a Sotex A soproni Sotex-gyár dolgozói az elmúlt tíz napban készáruban csak 80,5 százalékban tettek eleget tervüknek. A lemaradást nagyrészt az okozta, hogy az üzemben, a gőzellátásnál zavarok voltak, s több ízben állt a kikészítő és a festődő sem tudott megfelelő meny­­nyiségű anyagot biztosítani az üzemnek. A minőségre tett felaján­lás terén már jobb eredményeket értek el. Megfogadták­, hogy az elsőosztályú áru gyártását 95 szá­zalékra emelik. Jelenleg már 98,4 százalékban termelnek minőségű árut. A termelésük emelése mellett, nagy gondot fordítanak az anyag­­takarékosságra is. Felajánlásukban szerepel az is, hogy ebben a ne­gyedévben­­332.702 forint értékű anyagot takarítanak meg. A dolgo­zók közös, jó munka javai elérték, hogy már 8.510 folyóméternek meg­felelő­ anyagot, 297.000 forint érték­ben megtakarítottak. Ezeknek az eredményeknek a megszületésében része van annak, hogy az üzem sztananovistán, élenjáró dolgozó felajánlásuk értelmében, nagyobb segítséget nyújtanak a gyengébb teljesítményű, kevés szakmai tudá­sú dolgozóknak. Vállalták, hogy 18­ főről 150 főre csökkentik a norma szint alatt termelők számát, s az elmúlt tíz napban ismét tíz 100 szá­zalék alatti dolgozó teljesítette ter­vét 100 százalékban. A Sotex dolgozóinak fokozn kell a munkaverseny lendület­ét, hogy a második tíz napból fennma­radt közel 20 százalék adósságukat minél előbb letörleszthessék. 1,5 százalékra csökkent a selejt a Kisalföldi Gépgyárban A Kisalföldi Gépgyárban a dol­gozók arra tettek fogadalmat, hogy ebben a negyedévben az előző átlagos 5 százalék selejtet 50 százalékkal csökkentik. Az el­múlt tíz napban igen jó eredményt értek el ezen a téren. A terme­lés emelése mellett másfél százer fokra szorították le a selejtet. A felajánlások valóra váltásához szükséges a munkafegyelem meg­szilárdítása is. Ezért fogadták meg az üzem dolgozói, hogy a havi átlagos 18 napi hiányzást ebben a negyedben teljesen meg­szüntetik. A műszaki vezetők, a párt- és szakszervezeti aktíváik se­gítségével januárban szilárdult a munkafegyelem és már csak 1 nap esett ki a termelésből igazo­latlan hiányzás miatt. A terv teljesítéséért folyó küz­delemben jó példát mutat Keresz­tes József öntő 208, Brasch György sztahanovista mintaasztalos 191, Fehérvári Zsigmond öntő segéd­­munk­ás 182 százalékos teljesítmé­nyével. Az élenjáró dolgozók mel­lett azonban vannak még néhá­ny­an olyanok is, mint Puskás Fe­renc, aki igazolatlan hiányzásá­val akadályozta a terv teljesíté­sét. Egyre több rábatamási középparaszt lép a nagyüzemi gazdálkodás útjára A rábatamási dolgozó parasztok is elindultak azon az úton, amely a biztos, boldog jövőhöz vezet — írja Szalai Ilona levelező.­­ A hét elején öt, pénteken újabb két középparaszt család kérte felvéte­lét a termelőcsoportba. Tavaly so­kan még nem hitték, de­­most már egyre többen láják, hogy a nagy­üzemi gazdálkodás nagyobb jöve­delmet, biztosabb életet jelent a dolgozó parasztok számára. Bognár Imre- a termelőcsoport elnöke na­ponta ismerteti a kulturaatban a szövetkezeti gazdálkodás munka­­szervezetét, a tszcs alapszabályait, így értette meg Bella János, Pin­tér István, Varga Ferenc, Horváth László és még jónéhány dolgozó paraszt, hogy az ő helye is a ter­­melőcsoportban van. A rábatamási dolgozó parasztok körében napról­­napra növekszik az érdeklődés a szövetkezeti gazdálkodás iránt, s ennek nyomán a legközelebbi idő Kon vnait crómrkr­­­uiliance verb­.ln A Wilhelm Prick-gyár öntödéjében az elmúlt hó­nap­ban jó munkát végzett Nagy Ferenc művezető. Műszakia tervet 100 százalék fölött teljesítette, egyenletes termelés mellett. A műszaki feltételeket biztosítja és rendszeresen foglalkozik a gyengébb teljesítményű dolgozókkal . A Győri Textilben a minőségi felajánlás teljesítésében élenjár a pám­a­­szövöd­ében Illés Kálmánné. Teljesítménye 168 százalék és minőségi árut sző. A kikészítőben Szűcs Gyuláné 139 százalékos teljesítményével segíti a terv teljesí­tését. ★ A Pamutszövő- és Műbőrgyárban a DISz fiatalok közül Nagy Miklós 131, Bali Lajos 120 százalékos teljesítményé­vel mutat példát a zü­rri fiatal­nak­. Gépállomásaink DISz fiataljai a tavaszi munka élvonalában Már a nagy tavaszi munkák első felében is megmutatkozik, hogy megyénk számos gépállomásán az öntudatos DISz fiatalok megértik milyen felelősségteljes munkát vár tőlük a párt és egész dolgozó né­pünk. Az elmúlt napokban elért ,emelkedő eredmények azt mutat­ják, hogy kiváló DISz-tag trakto­rosaink a mezőgazdaság vonalán is küzdenek azért, hogy ifjúságunk a termelés rohamcsapatává váljék. Kiemelkedő eredményt ért el csü­törtökön Pólya Béla, a fertődi gép­állomás DISz titkára, aki nyújtott műszakban egy maga­sztálinyec­­traktorral 12 katasztrális holidon végezte el a mélyszántást. Jól dol­goznak a kapuvári gépállomás fia­taljai is. Ezen a gépállomáson két műszakban végzik a munkát. Az éjjeli­ műszakban Katona Oszkár brigádja harcol a magasabb termés­hozamért A brigád valamennyi dol­gozója DISz-tag Jó eredményt ért el közülük Varga András, aki hat, Csapó József, aki 5, és Szajkovics Lajos, aki 4 hold mélyszántást vég­zett el az éjjeli műszak során. A sopronhorpácsi gépállomáson Körn­ Ferenc DISz-tag, valamint Weiger Mihály és Antalovics József trak­torosok értek el jó eredményt az elmúlt napokban. Mikola Lajos, a moson» magyaróvári gépállomás vontatásának verseny» vállalása Mikola Lajos, a mosonmagyaróvá­ri gépállomás vontatása versenyre hívta ki megyénk gépállomásainak összes vontatásait Vállalta, hogy évi tervét 180, ezen belül első ne­gyedévi tervét 150 százalékra tel­jesíti Az állandó, hetenkénti kar­bantartást elvégzi és ezt a főgépész minden szombaton ellenőrzi. Taka­rékosság terén vállalta, hogy üzem­anyag fogyasztását 50 százalékkal csökkenti, az alkatrész fogyasztása terén pedig 500 forint megtakarítást ér el az első negyedévben. A gumi­kerekek állandó karbantartásával 20 százallékkal növeli azok élettar­tamát. I/Máim MAGYARKIMLEI GÉPÁLLOMÁS! A minisztertanács határozata előírja, hogy minden gépállomás összes gépi erejével segítse a fenn­ál­l szövetkeze­tek munkáját. Ma­­g­yarkimlen nem ezt tették, amikor a novákpusztai Törekvés terme­lőcsoporthoz a megígért három e­rőgép helyett előbb csak egy gé­pet küldtek ki. A másik két gép egynapos késése is jelentős mér­tékben hátráltatta a termelőcsop­ort tervének végrehajtását Ne fe­ledkezzenek meg: a gépállomás fe­lelős a termelőszövetkezetek ter­méshozamáért. GLÁFORDJÁNOSKAS KÖZSÉ­GI TANÁCS! A községben jó ütemben hala­d a tavaszi munka. Külön dicsé­retet érdemel Oláh József dolgozó paraszt, aki pénteken be is fe­jezte a tavaszi kalászosok vetését Ne tűrjék tovább, hogy Váraljai János kulák nyíltan csúfot űzzön a község dolgozó parasztságából. Tanítsák meg a vetést szabotáló kulákot arra, hogy lesújt a tör­vény mindenkire, aki álm­ok módo­n akadályozza a minisztertanács határozatának maradéktalan végre­hajtását. Az újszülöttek ingyenes csecsemm­elengye ellátása A Magyar Népköztársaság Mi­nisztertanácsának az anya- és gyer­mekvédelem továbbfejlesztéséről szóló határozata alapján március felól kezdődően az állam minden újszülött gyermek részére négyszáz forint értékben ingyenes csecsemő* kelengyét juttat. A belkereskedelmi, egészségügyi és a belügyminiszter együttesen szabályozták az újszülöttek ingye* nel, csecsemő kelengyével való el­látását. Az ingyenes utalványt a terhes nők lakóhellye szerint illetékes ta­­nács (Budapesten kerületi tanács­­kereskedelm­i osztálya) adja ki a terhesgondozási lap bemutatása alapján. Az ingyenes csecsemőkelengye ellátásra jogosult anyák március 1. után született gyermekeik része­­re Budapesten 19 anyák és gyer­­mek boltjában, a kijelölt áruházak­ban, vidéken pedig a nagyobb vá­­rosokban, megyei és járási székhe­lyeken kijelölt hollóikban az utal­ványra a következő cikkeket vehe­ tik át: Minden négyszáz forint é­rtékű ingyenes utalványra hat darab tet* Ta­ pelenkát, két darab gumipelen­kát, két darab bébivászoninget, két darab kötött réklit és két darab guminadrágot adnak ki. Ennek ér­­téke kb. 176 forint­ A fennmaradó 224 forint értékért a felsoroltakon kívül a következő cikkek közül szabadon lehet választani: bébi ti*­pegő, rugdalódzó nadrág, flanellta­­karó, váiszonpelenka, kocsipaplan, piketakaró, sapka, játszó, kocsika­bát, flanellpelenka, selyemtakaró, siffon­­kocsipárna, így például a kb. 176 forint ér­­tékű tetra­pellenka, gumipelenka, stb. átvétele után a szabadon vá­lasztható cikkek közül kívánság szerint lehet választani két tipegőt (74 forint) egy bébi játszót (32,50 forint) egy flanelltakarót (40 fo­rint), egy kocsipaplant (94 forint) ez összesen 416,50 forint. Az utal­vány négyszázforintos értékén fe­lül 16,50 forint értékkülönbözetet a vevő készpénzben fizeti ki a bolt pénztáránál, amelyről külön blok­kot állítanak ki. Az újszülöttek ingyenes csecse­­mőkelengye ellátásának részleteiről a tanácsok anyakönyvi hivatalai, továbbá a kijelölt boltok adnak tájékoztatást.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék