Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. április (9. évfolyam, 77-101. szám)

1953-04-01 / 77. szám

Újabb árleszállítások a Szovjetunióba?! Moszkva (TASzSz) A Szovjettínló Minisztertanácsa, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága határozatot hozott az élelmiszerek és Ipar­cikkek állami kiskereskedelmi árá nak újabb, nagymértékű. leszállítá­sáról. Az árleszállítások április 1-től lépnek életbe. Maradéktalanul teljesítsük a vetés és begyűjtés tervét A felszabadulási két új sikereivel április 4-e méltó megünnepléséért Schirk Jóssefné vezet a Soproni Selyemipar sztahánovisláinak versenyében Schirk Józsefné kétszeres szta­hanovista szövő, a Soproni Selyem­ipari dolgozója. 14 évvel ezelőtt is­merkedett meg a szövőgéppel és azóta nagyon megszerette szakmá­ját. örömmel dolgozik, mert mun­kájának megvan a gyümölcse. A felszabadulási hét tiszteletére ver­senyre hívta ki a szövődé sztahá­­novistáit a mennyiségi és a minő­ségi termelés emelésére. A srtahá-Tegmap a Wilhelm Peick Va­gon- és Gépgyárban újabb kinin" gasló egyéni teljesítmény Szüle" -tett. A® üzem legjobb dolgozója címet Varga Ernő villanykegesz" tő nyerte el. Varga Ermő troli-ve­zetéktartók hegesztésén, valamint széntartályok és egyéb apró mun­­'.kát hegesztésénél a Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyárban a felsza­badulási hét alatt eddig a legma­gasabb teljesítményt érte el. Na­pi átlaga 1173.5 százalék volt, ezen belül két órán át 1152 százalékot ért el. Porubszky Laj09 ifjúmunkás sztahanovista esztergályosnak tegnap ismét sikerült túlszárnyal­nia az 1000 százalékot. Felerősítő csavarok memetváigásán dolgozott és 1093.3 százalékos napi átlagtel­jesítményt ért el. Kétórás csúcs­teljesítménye 1340 százalék volt. Ezen a napon Porubszky Lajos keresete Í18 forintra emelkedett. Ne maradjanak le a lOi lakásos bérház dolgozói A 48-as Építőipari Tröszthöz tar­tozó vállalatok is jól harcolnak a negyedévi terv teljesítéséért, a felszabadulási hét sikeréért. A fel­­szabadulási hét lelkes versenyé­ben, 2í-én eleget tettek az első negyedéves tervüknek és hozzáfog­tak a következő negyedévi tervük teljesítéséhez. 4 törszthöz tarto­zó 48/1. Vállalat révfalui építke­zése 111 százalékos eredményével az első helyre került a felszaba­dulási hét eddigi szakaszában. A 6 bérház építkezésének dolgozói is jó munkát végeztek és átlagosan 131 százaiéitól teljesítettek. Dicsé­retet érdemelnek a 48/2. Vállalat timföldgyári építkezésének dolgo­zói is, akik a felszabadulási hét alatt 150 százalék feletti átlaggal dolgoztait. Lemaradás mutatkozik a 101 la­­ltásos építkezésnél, amely még 100 szá.iaU\'cra sem teljesíti minden nap a tervét. Ehhez nagyban hoz­zájárult, hogy az egyes brigádok, többek Icözött Kovács István, Hollenzen József, Nemes István brigádja sem váltották valóra adott szavukat. Brigádok versenye a Győri Fonóban A Győri Fonoda szeli aktorfpornó" dájában az l’es, 2-as gépen Nyers Kálmán, SzvÍTOsek Miklós és Nagy Lajos brigádja versenyez egymás­sal a felszabadulási hét szebb eredményeiért. Az első nyolc nap­ban állandóan Nyers Kálmán bri­gádja tört az élre. A legutóbbi ér­tékelés szerint a kéit lemaradt bri­gád megelőzte Nyers Kálmán bri­gádját. A Szvircsek brigád tag" jai jó munkaszervezéssel, a fe­gyelem betartásával, 117 száza­lékra teljesítették tervüket. Nagy Lajos brigádja 13-5 százalékra fo" kosta teljesítményét és ezzel túl­szárnyalták előző teljesítményü­ket. Nyers Kálmán brigádja ezen a napon mindössze 112 százalékot ért el. A párosvensanyzőik példája nyo­mán az egyes dolgozók is naponta emelik teljesítményüket. Saalai Gizella ifi, a felszabadulási hét alatt 112 százalékról' 132 százalék­ra fokozta teljesítményét. Udvardi Mária 13 százalékkal termel most többet, mint a fel szabadulási hót előtt. N^igy Tivadarnié ugyancsak a felszabadulási hét versenyében érte el a 126 százalékos teljesít­ményt. novistuk elfogadták Schirk clv­­lársnő kihívását és elhatározták: minden szerdán .sztahanovista na­pot tartanak és értékelik az elmúlt hell munkájukat. A legutóbbi ér­tékelés szerint Schirk Józsefnc ve­zet 160 százalékos teljesítményével és 100 százalékos minőségi mun­kájával. Jelenleg 6 gépen dolgozik és nagyrészt exportárut sző, ezért kü­lönösen igyekszik jó minőségű árut termelni. Munkája közben so­kat tartózkodik a gépe mögött a láncoknál. Figyeli a szálakat, hogy ne csavarodjanak össze és ezzel biztosítja a jó minőségű áru gyár­tását. Áldozatkész munkájával üte­mesen emeli teljesítményét és a ke­resete is állandóan 1000 forinton felül van. Most, a felszabadulási hét alatt még szorgalmasabban dol­gozik, hogy munkájával méltókép­pen kifejezze háláját a felszabadí­tó Szovjetunió iránt. 200 százalékon felüli eredmények a Győri Lenszövőben A Győri Lenszövő elótkészítö üzemében Tóth Mihály sztahano­vista főművezető partijában is emelkedik a teljesítmény a felsza­badulási hét alatt. Tóth Mihály főművezető és a művezetők most még nagyobb segítséget nyújta­nak a dolgozóiknak. Ennek a se­gítségnek eredménye megmutat­kozik abban, is, hogy számtalan dolgozó kélt-szeresére, vagy még magasabban teljesítette normáját. Legkiválóbb eredményt Kácz Pai­ne ért el, mert 277 százalékban tett eleget tervéinek. A munka helyes megszervezésével, a munkaidő jó kihasználásával, Németh Gyulámé is a legjobb dolgozók közé került. Teljesítményét . 206 százalékra emelte. Bálint Istvánná 211 száza­lékos eredményével segíti elő a felszabadulási hét győzelmét. A felszabadulási hét eddigi ered­ményei azt mulatják, hogy az üze" meli hősies munkát végző dolgozó." nak példáját követve megyénk dolgozó parasztságának nagyobb része is fokozza erőfeszítéseit a ta­vaszi munkák és a begyüjlési ter­vek teljesítése terén. Á községi vereenytáblákon egyre több olyan dolgozó panasztnak nevét olvashat­juk, aki elvetette az összes kora­­tavaszi növényeket és egyben be­adási kötelezettségének határidő előtt való teljesítésével köszönti felszabadulásunk nyolcadik évfor­dulóját. De nemcsak egyes dol­gozó parasztok, hanem égés? köz" ségek is bebizonyítotlák, lioőy leg" méltóbban munkával készülhetnek fel legnagyobb nemzeti ünnepünkre, április 4're. Különösen jó eredmé" nyékét értek el Kapuváron, Osli­­ban, Kópházán. Darnózseli közsé" gekben. Ha ezeket az eredményeket f'" gyelemmel kísérjük, akkor annál súlyosabb az a lemaradás, amely mind a vetési munkákban, mind a begyűjtés terén egyes járásokban és egyes községekben megmutat" kozik. A felszabadulás! hét hátra­lévő napjaiban falun nincs fonto­sabb feladat, mint hogy éppen eze­ken a lemaradt területeken javít­suk meg a munkát és teljesítsük a terveket. Az egyik legsürgősebb feladat a tavaszi árpa vetésének meggyorsí­tása és vetéstervének teljesítése. Míg a termelőszövetkezetek túltel­jesítették a tavaszi árpa vetéster­vét, addig igen sok községben az egyénileg dolgozó parasztoknak még komoly tennivalóik vannak. Külö" nősen súlyos a lemaradás a léti és a győri járásban. Egyes közsé" gi tanácsok különösen ezekben a járásokban különböző objektív okokkal igyekeznek niagyarázgatni az elmaradást. Ilyen okok azon" ban nem állnak fenn. Semmi sem indokolja például, hogy ugyan­akkor, amíg GvSrújfalun 100 szá" zalék-g el tudták vetni az árpát, addig a ve’ük párosversenyben álló Vámosszabadin alig felényire te** jesílették még az árpavetés tervét. Ravazdon is igen sokáig súlyos volt a lemaradás és csak az utol" só öt nap alatt javult a munka, amikor a tanács komolyan hozzá" látott a munkához. Ha a péri ta* nács is így cselekedett volna, akkor nem lenne meg *nár szégyenletes hátralékuk. Ugyanez vonatkozik az olyan siránkozó tanácsokra, mint az abdai. kajárpéci, nyúl!, ahol a tanács még mindig nem értette meg a dolgozó parasztokkal, hogy a ve­tőmagot csere, vagy vásárlás útján minden gazdálkodónak magának kell beszereznie, hogy senki se várjon vetőmagra. A vetéstervek maradéktalan tel­jesítése mellett a másik legfonto­sabb feladat az alapvető agrotech­nikai rendszabályok megvalósítása a magasabb terméshozam érdeké­ben. Még sok 'tennivaló van az őszi szántások elmunkálása, a fo" gasoiás, símítózás lerén, amelynek a m'niiszterlamács halározaIában ki" tűzött határideje tegnap lejárt, de még jelentős fcriiíeiekén kell a leggyorsabban elvégezni ezt a mun­kát. Haladéktalanul el kell végez­ni az őszi vetések hengerezését, hogy kiküszöböljük a március kő" zepén bekövetkezett éjszakai fa­gyok által okozol! esetleges káro­kat. Meg kell gyorsilani és minde­nült el kell végezni az ősziek fej­­trágyázását, mert ezek a rendsza" bályok a termelőszövetkezetekben és az egyénileg dolgozó parasztok­nál egyaránt jelentős mértékben fokozzák a terméshozamot. A téli szakelőadások, a széleskö­rű felvilágosító munka ellenére nem mindenütt alkalmazzák kielé­gítő mértékben a fejlettebb agro­technikai rendszabályokat, mint például a foereszäsoros vetést. Kü" Iönösen nagy a lemaradás ebben a tekintetben a csornai járásban. Sürgősen fel kelt venni a harcot az olyan nézetek ellen, amelyek lebe­csülik ezeknek a módszereknek jelentőségét és mindenütt biztosítani kell, hogy a legrövidebb időn be­lül sorrekerülő kukoricavetésnél sokkal szélesebb körben alkalmaz­zák a négyzetes vetés módszerét, amely nemcsak a terméseredményt növeli meg, hanem éppen a legna­gyobb dologidőben a növényápolás­­nál könnyebbé és gyorsabbá is > te­szi a munkát■ A tavaszi mezőgazdasági mun­kák meggyorsítása mellett a felsza­badulási hét másik fő feladata fa­lun az első negyedévi begyűjtési tervek teljesítéséért folyó harc fo­kozása. Az elmúlt napok és hetek során ezen a téren is születtek ki­magasló eredmények. Nem egy olyan község akad • megyénkben is, ahol a felszabadulási hét kezdete óta három-négyszeresére emelke­dett a tojásbegvüjtés eredménye. Ménföcsanakon, Röjlökmuzsajon és még jóegynéliány községben ugrásszerűen emelkedtek a begyűj­tési tervteljesítés számai. De ahhoz, hogy megyénk továbbra ia eredmé­nyesen harcoljon az elsőségért az országos begyűjtési versenyben, az szükséges, hogy ne csak néhány község, ne csak egyes dolgozó pa­rasztok, hanem az egész megye, minden község, minden dolgozó paraszt maradéktalanul teljesítse kötelezettségét. Hogy az előttünk álló feladató" kát sikerre vigyük, ahhoz az szükséges, hogy az élenjáró közte" gek módszereit, tapasztalatait ai* kalmazzuk megveszerle. Nem kü" lönleges módszerekről, nem új dol­gokról van szó. A legfőbb módszer a rendszeres napról-napra. házról­­házra folytatott állandó felvilágo­sító, népnevelő munka. Az ellenség most sem alszik. Zavart igyekszik kelteni a veíőmagkérdésben épp úgy, mint ahogy úszít a beadás ellen. Az ellenséges elemeknek ezl a tevékenységét csak a népnevelők bálor szava semmisítheti meg. Azo­­ké a népnevelőké, akik maguk is az élen járnak mind a mezőgazda­­sági munkák, mind a begvüjlési tervek teljesítésében. Az ő szavuk, az ő példájuk az a legfontosabb lendítő erő, amellyel az cdd'gi eredményeket elértük és amelynek segítségével pótolnunk kell a mu" lasztásokat is. A másik fű mód­szer a tanácsok meg nem alkuvá, kemény munkája, amellyel min­denütt érvényt kell szerezniük a törvényes rendelkezéseknek. A felszabadulási hét csak egyik szakaszát jelenti a magasabb ter­méshozamért és a begvüjlési tervek teljesítéséért folyó harcnak. Úgy dolgozzanak falusi pártszervezeie" ink és a tanácsok, hogy a felszaba­dulás; héten elért sikerek nyomán utána még fokozottabb lendülettel folytatódjon a munka. Ezt várja tőlük hazánk érdeke, ezzel ünne­pelhetik méltóan hazánk felszaba­dulásának nyolcadik évforulóját. VriAő PROLCTARJAt fOKfSŰl Jf T£K 9 IX. évfolyam, 77. szám. 1853 április 1, szerda. Ara 50 FILLÉR A Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár dolgozói táviratban jelentették Rákosi elvlársnak első negyedévi tervük teljesítését Drága Rákosi Elvtársi Ml, a Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár dolgozói, örömmé? je­lentjük, hogy felszabadulásunk nyolcadik évfordulójára Tállait ex­­portkötelezctteégünknck március 30-án elegei tettünk. Terven felül elkészítettünk hat másodosztályú szovjet személykocsit, egy vasúti gőzsegély darut, hat elektromos targoncát. Acélöntödénk a vállalt 56 tonna folyékony acélon felül 22 tonnával erősítette népgazdaságun­kat. Első negyedévi teljes termelési tervünkéi március 28-án mara­déktalanul teljesítettük 100 százalékos tervszerűség melleit, áruterme­lési tervünknek 30-án 116 százalékra tettünk eleget. Az elért eredményeket elsősorban annak köszönhetjük, hogy gyárunk kommunistái példát mutattak a vállalásuk megtételében és teljesítésében, és ezzel üzemünk minden dolgozóját helytállásra buz­dították. A felszabadulási hét munkasikereiért folytatott harcunkban lel­kesít az a tudat is, hogy jó munkával elérhetjük az élüzem kitün­tetést. Eddigi sikereink arra ösztönöznek bennünket, hogy második ne­gyedéves tervünkért folytatott harcunkat inég eredményesebben foly­tassuk és cxportkötelezettségiinknck, úgy mint ebben a negyedben, maradéktalanul eleget tegyünk. Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár dolgozói nevében: Szaló Lajos párttitkár, Hegyes! Antal ü. b. termelési felelős, Lakatos Albert vállalatvezető. Varga Ernő villany hegesztő 1173 százalékos teljesítményével megelőzte Porubszky Lajost Szodorai István Kossuth'díj as sztahanovista esztergályos ugyan­csak tegnap 1168 százalékot ért cl, tehát «szál az eredménnyel le­hagyta versenytársát, Porubszky Lajost. Kimagasló eredményt ért el Kállai Géza autogénhegesztő is. A csöbajlításnál és peremezésméi újítást vezetett be. Az újítás ré* vén 845 százalékra fokozta telje­sítményét. Kék István és Böhm László temezlakatosok 502 száza" lékot teljesítettek elektromos tar­goncák lemezeinek kiszabásán és elkészítéséin. Valics Antal lakatos, a daruszorolde dolgozója, 645 szá­zalékos mapi átlagot ért el, ezen belül fkét órán át 900 százalékot teljesített. Takács Antal sztahá" novista fúrós 410 százalékot ért el.-A legjobb gyáregység vándor­zászlaját a Beloiannisz sztahano­vista préakovéos ü%.em dolgozói nyerték el tegnap.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék