Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. június (9. évfolyam, 127-151. szám)

1953-06-01 / 127. szám

I FÉLÉVI TERV TEUESItESÉERT Ha az elmúlt rendszerben meg­­(kérdeaték volna egy munkástól, hogy miért dolgozik, a válasz kö­rülbelül ez lett volna: azért, mert ikell, mert a munka kenyeret je­lent, ha mindjárt olyan vékony szeletet is, mint az újságpapír. Szerencsések voltak, akik így vá­laszolhattak, hiszen nagyon so­kan — egyáltalán nem dolgozhat­tak. A volt Eoyal-szálloda előtti köpködő, vagy a Wennesz Jene­­úti népkonyha mindennapos láto­gatói legfeljebb arról beszélhettek volna, hogy milyen az élet, ha a vékony szelet kenyér is hiányzik. Tegyük fel ma is a kérdést: mit jelent a munkai A választ már nem lehet egyetlen mondat­ba belesűríteni. A munka a lét­fenntartás kényszerű, súlyos ter­űéből becsület és dicsőség dolgá­vá vált. A legjobb dolgozók mel­lén ott csillog a eztahánovista jelvény. Szeretet és megbecsülés veszi körül azokat, akik példa­mutatóan végzik feladatukat. A munka jelenti a jólét, a felemel­kedés forrását, nagyszerű terve­ink megvalósulásának eszközét. Munkánk nyomán nőnek ki a földből az új üzemék, kultúrott­­lionok, a Sztálin-úti lakóházak és válik majd termőfölddé a Han­ság ingoványos, lápos talaja. Ha csak ezt jelenti a munka, akkor is érdemes minden izom­szálunkkal, anyunk minden gon­dolatával bátran, keményen, har­cosan küzdenünk. A munka azon­ban ennél is több a számunkra: fegyver, amelyet eredményesen szegezhetünk a háborús gyújto­gatok és hazai ügynökeik mellé­nek. Fülünkben csengenek Rákosi elvtárs választási beszédének sza­vai, amelyek arra ta'nítanak ben­nünket. hogy nálunk a béke meg­védésének mindenki közvetlen harcosa, aki jól végzi munkáját. Ezért, az egész emberiség nagy ügyéért, a békéért fokozzuk nap­­ról-napra erőifeszítóseinket, ami­kor a munkahelyünkön becsület­tel belytáilunk, teljesítjük és túl­teljesítjük a tervben előírt fel­adatokat. Június elsejével a félévi terv döntő szakaszába léptünk. Egy hónap nehéz küzdelmei ' állnak előttünk és ezt a csatát győzel­mesen kell megvívnunk. A béke vezérkara hazánk fővárosában ta­nácskozik arról, hogy miként‘kell még eredményesebben síkra szán­nunk a békéért. Bennünket a Bé­ke-Világtanács budapesti ülése arra kötelez, hogy munkánkkal még magasabbra, még szilárdabb­ra építsük azt a bástyafalat, amely megtöri az imperialista háborús gyújtogatok minden el­vetemült. gonosz kísérletét. . Azért készül minden becsületes, bekeszerrtő dolgozó jobb munká­val r, Béke-Világtanács ülésére. A Wilhelm Pieck Vagon- és Gép­gyár több üzenne. mint a híd­­iizem, vagy a központi szerszám­­üzem. napokkal a határidő előtt teljesítette május havi tervét. A Győri Fonó dolgozói 3.6 százalék­kal túlszárnyalták májusi terv­előirányzatukat és tegnap aktíva­­értekezleten beszélték meg, ho­gyan tudnának még sikeresebben, harcolni a békéért. A Soproni Téglagyár dolgozói, akik több mint egymillió téglát adtak ter­ven felül népgazdaságunknak a választások tiszteletére, június 15-ig további 350.00(1 téglával akarják fokozni előnyüket, így válaszolunk mi tettekkel Eisenhower é* Churchill békeszú­­lamaira, amelyek mögött azonban hiába keressük az igaz, őszinte békeszándékot. Beszélhetett Eisen­hower arról, hogy egy repülőgép­­anyahajó árából hány iskolát le­hetne építeni, az amerikai hadi­anyaggyárosok szerint az „üzle" tét“ azért csak a repülőgépanya­­bajó jelenti — mi pedig felépít­jük az iij miénfőcsanaki iskolát. Nálunk nincsenek profitéhes ha­dianyaggyárosok, a mi tervünk.a béke terve és ez a terv erőt is ad országunknak, hogy megvédj ük alkotásainkat. „Minden erőnkkel, legjobb tu­dásunkkal küzdünk ötéves ter­vünk teljesítéséért, a béke meg­védéséért“ — írták a vagonüzemi dolgozók abban a vállalásban, amelyben célul tűzték ki, hogy kiharcolják a sztahánovista üzem cím elnyerését. A vagonüzemi dolgozók nagyszerű, béikeharcos kezdeményezés© példamutató me­gyénk valamennyi üzeme számá­ra. Természetesen nem arról van szó, hogy most a vagonüzemiek példáján fellelkesülve, többi üze­münkben elvessék a sulykot és olyaii vállalást tegyenek, ame­lyeknek teljesítése magasan, meg­haladja a lielyi ferővisizonydfcat és adottságukat. Annak azonban minden - üzemünkben megvan a módija, hogy jobb műszaki elüfel­­í'Telekkel. az <Venjáró munka­­módszerek elterjesztésével Jkiszé­­lesítsék a Szitahánov-mozgalmait új eztahánovisták tömegét nevel­jék ki és törekedjenek egyes jól dolgozó brigádok és üzemrészek termelését sztahanovista szintre emelni. A vagonüzemi dolgozók kezde­ményezéséből erőt kell meríteniük azoknak áz üzemeknek is, ame­lyek nehézségekkel küzdenek és eddig elmaradtak a tervteljesítés­ben. A Győri Textil megyénk leg­jobb üzemei közé tartozik, de a minőség itt sem kielégítő. A Sop­roni Lukatosárugyár. vagy az Öntöde- és Kovácsológyár szé­gyenszemre liátul kullog a megye üzemeinek versenyében, márpedig arra kell törekednünk, hogy no legyen egyetlen olyan üzemünk sem, amelyik ne teljesítené fél­évi tervét. Egy-egy üzem tei-vteljesítése attól függ, hogy minden dolgozó', minden brigád külön-külön , ho­gyan teljesíti tervfeladatát. A Bé­ke-Világtanács budapesti ülésének tiszteletére üzemeink dolgozói vállalásokat tettek a félévi terv maradéktalan teljesítése érdeké­ben. Minden dolgozó becsületbeli •kötelessége, hogy adott szavát valóra váltsa és legjobb tudása szerint hozzájáruljon az üzem. a •gyár üwvének teljesítéséhez. Ez nálunk a békéért folyó harcnak egyik legfontosabb formája és mint minden harcban, ebben is a kommunista dolgozóknak kell az élen,iármok. \ párttagok példa­mutató IT,ajánlásokkal éiS azok teljesítésével bizonyítsák be is­mételtén, hogy hivatoSt vezetői, az első vonalban küzdő harcosai a szocializmus építésének, a béke megvédésének. A hős koreai hazafiak vérük hullatásával harcolnak a békéért. A francia dolgozók a sztrájk fegyverével küzdenek az (elnyo­móik ellen. A mi fegyverünk a bé­kés építő munka. Vívjuk ki ezzel a fegyverrel a félévi terv teljes győzelmét. Jő növényápolással a bőséges termésért Több termelőcsoport, a nagy,'zentjánosi állami gazdaság, Dartwzseli község csatlakozott a 200 q-ás mozgalomhoz a bábolnai tapasztalatcsere értekezleten Az Ácsi Cukorgyár négy dunán­túli megye cukorrépatennelői szá­mára tapasztalatcsere-értekezletet szervezett szombaton a bábolnai állami gazdaságban. Megyénk több termelőcsoportjának, állami gazda­ságának és községének küldöttei is resztvettek az értekezleten. A bá­bolnai állami gazdaság 37 holdas, szépen kicgyelt cukorrépatábláján helyszínen nézték meg a termelők: milyen nagy lehetőségeket biztosit a nagyüzemi gazdálkodás a cukor­répa korszerű műveléséhez, vala­mint a gondos növényvédelemhez. A kultiválorral vám- állandó talaj­­művelés eredményeként a lab’a nagy részben tiszta, gyommentes sorokat láttak á termelők és látták a kultívátort működés közben is. A kultivátor előtt vetőgéppel péti­sót szórtak. Ugyanakkor meg lehe­tett figyelni azt is, hogy mennyire megnehezíti a növényápolási mun­kát, ha nem ügyelünk már a ve­tésnél a sorok egyenességére; a görbén vetett sorok között a bábol­nai gazdaság sem tudja alkalmazni a kapálógépet. Az időszerű növényvédelmi mun­kálatokat is bemutatták a gazda­ság dolgozói. — Előzőleg Madaras Károly cukorgyári agronómus tar­tott előadást a kártevők és az el­lenük való védekezés módjáról. — Az idén különösen veszedelmes ré­pa levéitclü ellen gépi permetezés­sel védekezik a gazdaság. (Ugyanaz a lövontustású, motoros meghajtású gép permetezésről másjéte kárte­vők elleni porozásra is állítható.) Ezen az értekezleten adta át a cukorgyár a cukorrépa megmunká­­lásúban az cgyelési munkálatokig bezárólag megyénkben élenjáró magyurkimlei Szabadiéig termelő­szövetkezetnek a vándor zászlót. Ez a szövetkezei már május 5-re befe­jezte az egyelést és végzett az első mély kapálással is. Az állami gazda­ságok közül a megyében a nagy­­szentjánosl gazdaság végezte idáig a legjobb munkát és ezért ez a gazdaság kapta meg a vándor­zászlót. Ebben az évben, a későb­biek sarán végzett munkák értéke­lésének során még kétszer adja ki a gyár a vándorzászlót. A vita során a mosonmagyar­óvári Dózsa tsz elnöke, fiagy Jó­zsef elvtárs vállalta, hogy csatla­kozva a 200 mázsas mozgalomhoz, 10 holdon 220 mázsa, 20 holdon 200 mázsa cukorrépát termelnek. A magyarkimlei Szabadság tsz 8 holdon vállalta 200 mázsa cukor­répa termelését. A nagybaráti Dó­zsa hat holdon, a tényöi Szabad Föld ugyancsak hat holdon, a esik­­vándi Szabad Nép -í holdon, a szentistvánpusztai Béke 10 holdon, a mosonmagyaróvári Rákóczi 10 holdon vállalt 200 mázsós cukorrc­­pátermelcst. .4 győri Uj Élet 16 holdon 200 mázsás termés eléré­séért harcol. Darnózseli község ki­küldöttje bejelentette, hogy 30 hol­don akarnak a község egyénileg dolgozó parasztjai átlagosan 200 mázsát termelni. Vámos Ferenc, a nagy szent jánosi állami gazdaság fö­­ogronómusa vállalta, hogy 50 hol­don érnek el kétszáz mázsás ter­mést. Kik járnak az élen a növpnyápolás terén a soproni járásban? A soproni járásban élenjárnak a növényápolásban: Németh Fái. Beznvák László völcseji középparasztohv. Űk is, valamint Berta István dolgozó paraszt is elvégezlek már a kukorica, napraforgó, burgonya kétszeri kapálását, a burgonya első toltögtetését, rozsvetéseike-n elvégez­ték a pójbeporzást. Olasz József 13 holdas, Boros Béla 12 hoida- Sarrag József 15 holdas szakonyi dolgozó parasztok az egyelési mun­kák után a cukorrépái, kukoricát, napraforgót kétszer megkapáiták és a burgonyát egyszer már meg is töltötték. Egyháza sfalo község­ben a dolgozó parasztok 90 száza léka elvégez,!« a pótbeporraó. \ növényápolási mókákban élenjár: Molnár Jenő 14 ho.das, Németh Jenő 12 holdas fcüzépparaszl, Major Miklós 6 holdas, Major Kálmán 8 holdas, dolgozó paraszt, — az egyclés után a cukorrépát, napra forgót, kukoricát, burgonyát kétszer megkapáiták. Ugyanezt uiood­­[isijük- cl Gucogi József 12 holdas,Balogh József 12 hoidas. Regen'; József 8 holdas lövői dolgozó pa rasztokról is. Nagvlózs községben Nagy István 15 holdas középparaszt végezle el napraforgónál cs ku­koricánál a kétszeri kapálást, s ala mint a rozs pólbeporzásál. A peneeztegi Szécsény tszcs-beu a kapálásnál Horválli Tst'ánné. Priszinger Györgyivé két munkaegységet téliesítettek egy nap alatt. Kertész Péter és Horváth Róbert pedig másfél munkaegységet. Csa­pó Gyuna cs Pusiker Islván, az újkén Béke Iszcs tagjai a kaszálásban értek el két munkaegységet egy nap alalt. M V V fi í II LA BE KE E R T A vagonosztály vezet a vagongyárf Üzemek versenyében Lelkesen folyik a Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyárban a Béke-Világtanács budapesti ülé­­íre timAüelére teát vállalások végrehajtása. A naponta megszülető kiváló teljesítmények bizo­nyítják a dolgozók harcos békeakaratát, A ter­melő üzemegységek közötti versenyben a hétfői nap folyamán a vagonüzem vitte el az elsőséget. Az első helyért való versengésben olyan dolgo­zók jártak az élen, mint Pap Ferenc lakatos, A forgóváz összeállításán hétfőn 210 százalékot ért el. Gergely István sztahanovista marós a sze­lencék marásán 187 százalékos eredményével já­rult hozzá az első hely elnyeréséhez. Bors Sán­dor fényező 230 százalékot teljesített ezen et na­pon. A második helyezést a hídüzeni nyerte el, harmadik a szállítógép, negyedik pedig a daru­üzem. A daruüzemben nagyszerű eredményt ért el Porubszky Lajos 327 százalékával. Nem sok­kal maradt mögötte Horváth János, a száüitó­­gépiizem marósa, aki a kereszt szögvasaik mará­sán 295 százalékos teljesítményi ért el, A ki­szolgáló üzemek versenyében hétfőn . az energUa­­üzem lépett az első helyre. Ebben az üzem-ben Gercbenics Imre géplakatos a gépjavitási mun­kálatokon 220 százalékot ért el és igy az ó szor­galmas munkájának is köszönhető, hogy az üzem élre tört. Második lett a központi szerszámüzem. A hétfői napon Szépéi Lajos köszörűs és Szakács Rudolf köszörűs neve került ki a dicsöségtabbi­­ra 200, illetve 162 százalékos teljesítménnyel. Pa­­rosversenyben vannak egymással. A kiszolgáló üzemek közötti versenyben oiz üzemek helyezése a következő: 1. energia, 2. központi szerszám, 3. öntöde, í. kováosüzem. MAI SZAMUNKBÓL; A minisztertanács határozata a papírgyűjtésről, — A balfí Micsurin tsz békcaratási terve — A sopronkÓTCsdi kul­­hírotlhou a nővénjápolás sikeréért — Sport, VitAö **out4«Ja/ ccyesui jeriK t TX. évfolyam, 127. szám. 1853 június 2, kedd. ARA 50 FILLER A Sopron Tűgvár dolgozóinak vállalása a június havi terv teljesítéséért A Soproni Tűgyár dolgozói április havi ter­vüket 112.6, május havi tervüket pedig 110.2 százalékra teljesítették. A Béke-Világtanács kö­zelgő üiéséwe-k tiszteletére az üzem dolgozói lel­kes felajánlásokat tettek június havi felemelt tervük teljesítése érdekében. A hidegsajtoló üzemrész dolgozói vállalták, hogy a 3000 kilo­grammes 'tervük végrehajtásánál figyelemmel lesznek a tervszerűségre és minden cikkből el­készítik a kívánt mennyiséget. A gombostű üzemrész dolgozói nz előírt 4000 kilogramm gombostű helyett 4500 kilogrammot akarnak el­készíteni június hónapban. A kjárpitosízog üzemrész 2800 kilogrammot vállalt a 2500 kilo­gramm előirányzattal ezömben. Ebben az üzem­részben dolgozik Kovács Árpád, aki a második negyedév elején meg nem élte el a 100 százalé­kot. Ma a békeversenyben U5—120 százalékot teljesít. Grubits Sándor, a kárpitosszeg üzem­rész beállító lakatosa április 4-re vállalta a 100 százalék lelérésétí. A választási békeversenybeu és a most folyó verseny-szakaszban állandóan 100 százalék felett teljesít. Újabb eékehercosok törnek az élre a Soproni Kenfekcióilzemben A Soproni Konfekcióüzem ötéves tervünk ajándéka, s a kezdeti létszám immár a három­szorosára emelkedett. Az új dolgozók közül so­kan az élenjárók színvonalára emelkednek fel a verseny során, Németh Júlia, aki ebben az évben került, a«? üzembe s a Béke-Világtanács ülésének tiszteletére 110 százalék elérését vállalta, május utolsó dekádjában 133 százalékot teljesített. Slof­­fer Gusztáváé is az új békeharcosok sorába.n van. A felajánlott 110 százalékos teljesítmény elérésé helyett a mai napig elérté a 127 százalé­kot. Kiss Valéria is azok közé a dolgozók köze tartozik, akik nemrég kerültek az üzembe, s ma már 123 százalékot teljesít a 110 százalékos vál­lalásával szemben. Kovács Sándorné is 110 szá­zalék elérését tűzte ki célul június 15-ig, a Béke- Világtanács ülésének napjáig. Május harmadik dekádjában a bekeversany folyamán elérte a 125 százalékot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék