Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. augusztus (9. évfolyam, 179-203. szám)

1953-08-01 / 179. szám

­ytllo PtJOLBlAtt3Ai ECYSSOt JETIK­­ IX. évfolyam, 179. szám. SRS trass* iSJEi JP 1953 augusztus 1. szombat. fijaSf piff? f c*;iV’; J?f AHA 50 FILLÉR AZ MDP GYŐR— SOPRONMEDYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A foo­máry programmja az egyénileg dolgozó parasztságéri - a lain­a Programm megvalósításáért „Tudják azt jól a mi vezetőink, hogy mi fáj az egyénileg dolgozó parasztságnak. A párt és a kor­mány már eddig is egész sor sérel­münket orvosolta. Kedvvel dolgo­­zunk, mert látjuk, hogy a mi élet­­színvonalunk emeléséért is sok minden történik. Bízunk abban és dolgozunk is azért, hogy a kor­mány programmja teljes egészében megvalósuljon“ — mondotta Kele­men József agyagosszergény­i kős­zénparaszt, aki elsők között tett eleget gabonabeadási kötelezettségé­nek. Nincs falu az országban, a mi megyénkben sem, ahol ne úgy beszélnének a kormány programm­­járól az egyénileg dolgozó parasz­tok, mint biztonságosabb, köny­­nyebb, boldogabb holnapjuk zálo­gáról. Különösen azóta nőtt nagyot a falu szemében a programm becsü­lete, mióta kézzelfogható­­tények, törvények és rendeletek sorozata mutatja, hogy a mi kormányunk — ellentétben a kapitalista államok kormányaival — nemcsak ígér, ha­nem tettekre váltja szavát. Programaiból valósággá lett a sok esetben jogtalanul, bürokratikusan kirótt beadási hátralékosok kárté­rítés-büntetésének eltörlése. Felül­vizsgálva a dolgozó parasztsággal szemben folytatott politikáját, a párt és a kormány megállapította, hogy a kártérítéseket gyakran a munkás-paraszt szövetség megsér­tésével, a dolgozó parasztok érde­keinek figyelembevétele nélkül ve­tették ki Ennek a hibának orvoslá­sa természetesen maga után vonja a munkás-paraszt szövetségnek, népi demokratikus államrendünk alapjának további megerősödését. Amint Karaffa Gyula, rábapordá­­nyi levelezőnk írja: 53.588 forintba tehető az az összeg, amelyet kárté­rítés-büntetések címén kellett volna megfizetniük a gazdáknak. Kormá­nyunk megtehette volna, hogy kü­lönösen az idei jó terméssel szá­molva, ragaszkodik a büntetések befizetéséhez. De a tavalyi aszályos esztendő nehézségeit látva, a kor­mány inkább könnyített a dolgozó parasztság helyzetén: nemcsak a kártérítéseket törölte el minden fel­­tétel nélkül, hanem elengedi a bea­dási hátralékot is azoknál a dolgo­zó parasztoknál, a­kik becsülettel eleget tesznek idei kötelezettségük­nek. Hogy milyen nagy segítség már ez is a falunak? Rábapordány községben a már említett kártérí­tési összegből, az elengedett 53.588 forintból minden második dolgozó paraszt jó minőségű bakancsot vá­sárolhat, vagy minden gyerek új cipőt kaphat. Programmból valósággá lett, hogy a termelőszövetkezetek mel­lett az egyénileg dolgozó paraszt­ság is számos olyan kedvezmény­ben részesüljön, amely eddig csak vágya volt a falunak. Hízott sertést vághat beadási kötelezettségének teljesítése előtt is az a dolgozó pa­raszt, aki igazolja, hogy a levá­gásra kerülő sertése mellett van olyan disznója, amelyet megihízlal­­va teljesíteni tudja 1953. II. félévi beadási kötelezettségét. Jelentős se­gítség a dolgozó parasztság számá­ra az is, hogy több mint 100 fo­rinttal felemelte a kormány a jég­­károsult gazdáknál a holdankénti b­ztosítási értéket és ez a gazda is részesülhet a kártérítésben 1953. január 1-ig visszamenően, aki ta­valy nem fizette pontosan a biztosí­tási díjat. A napokban került nyil­vánosságra az a rendelkezés is, hogy silóépítés céljára középlejáratú hi­telt biztosít a kormány az egyéni­leg dolgozó parasztság részére. A kölcsön feltételei is igen kedvezőek: évi ötszázalékos kamat és 5 évi egyenlő részletekben való törlesz­tés a feltétel.. Bizonyos, hogy az ilyen intézkedések tovább növelik a dolgozó parasztság termelési ked­vét. Az állami segítségnek ez a formája is rövid időn belül közvet­len hasznot jelent a falunak és egy­ben dolgozó népünk élelemmel való ellátását is tovább javítja. Programaiból valósággá lett, hogy a dolgozó parasztság adóter­het is könnyít államunk. Keme­­nesszentpéter községben 100 000 fo­rint adóhátralékot enged el a kor­mány, ha a falu becsülettel rendezi idei adótartozását, valamint az elmúlt évi adóhátralék felét. Ebből az összegből közel 5000 méter kartonanyagot vá­sárolhatnak a kemenesszentpéte­­riek,­­ a legkisebb gyereket is be­leszámítva, közel 10 méter karton jut ebből a mennyiségből a község minden lakójára. Programmból így lesz valóság­gá kormányunk minden ígérete, ki­vétel nélkül. Tovább folytatjuk az árleszállítás politikáját az iparcik­kek terén, így nemcsak műtrágyát, mezőgazdasági eszközöket vásárol­hat a falu, hanem olcsóbb ruhane­műt, lábbelit is. Ez részben­ már meg is valósult. Inget, bakancsot már most is 40—50—100 forinttal olcsóbban­­ lehet vásárolni, mint né­­h­ány hónappal ezelőtt. Beszéljenek erről,, tudatosítsák a térmevelők ezeknek az országos jelentőségű in­tézkedéseknek fontosságát, így vár­hatjuk, hogy mindezeknek az intéz­kedéseknek hasznát látva, egyéni­leg dolgozó parasztságunk nagy többsége is kemény munkával, az állam iránti keze érettségének pon­tos teljesítésével segít a kormány­­programmjának megvalósításában. Szabados Vendel 18 holdas kö­zépparaszt Kemenesszentpéteren 17 mázsa kenyér- és 11 mázsa takar­mánygabona beadását örömmel tel­jesítette, hiszen még mindig maradt 67 mázsa gabonája, amellyel szaba­don rendelkezik. Azok számára, aki­k eddig is becsülettel, a törvé­nyes utat járták, egyáltalán nem ne­héz a törvényszabta kötelességek teljesítése. Államunk el is várja a dolgozó parasztság egészétől, hogy maradéktalanul eleget tegyen tör­vényes kötelességének. Ma, amikor előtérbe került dolgozó népünk életszínvonalának gyorsabb emelé­se, többszörös szigorral kell őrködnie minden állampolgárna­k törvényeink betartásán. Csakis az ellenség ér­deke lehet az, hogy ne teljesítse a falu beadási terveit. Az ellenség meg is tesz ezért mindent. Özvegy Kocsis Józsefné écsi kulákasszony több he­lyre hordta be a baboná­ját, hogy kijátssza a begyűjtési tör­vényt. Dolgozó parasztságunk azonban az eddiginél is keményeb­ben sújtson le minden ilyen aljas mesterkedésre. közösítse ki, bélye­gezze meg a becsületes többség a törvényszegő törpe kisebbséget. Épp ezt a­­k­ormányprogramja mara­déktalan megvalósítása érdekében kell megkövetelni, a begyűjtési ter­vek hiánytalan teljesítését. A falu jogosan várja a programm meg­valósulását, az állam viszont jogo­san követeli meg, hogy törvényes kötelességét kivételi nélkül minden gazda a cséplőgéptől teljesítse. _---------------------------------------------------------------------____V Csökkentsük a selejtet. A kísérleti gyártás eredménye a Győri Gyapjúfonóban Még az év elején is sok baj volt a minőség­gel a Győri Gyapjúfonóban. A hibák kiküszöbö­lése érdekében bevezették a kísérleti gyártást és az előzetes technikai előírást. A kísérleti gyártás alapján csakis olyan áru kerül forgalomba, amelyből mintavéget készítettek és azt a keres­kedelem elfogadta. Ezzel a módszerrel elérték, hogy a második negyedévben az üzem nem ka­pott minőségi reklamációt., Az üzemrészek jobb munkáját ma már a Laboratórium is segíti. A laboratórium minden gyártásnak a menetét kivizsgálja és ha szüksé­­ges, javaslatot tesz a technikai módosításra. A minőség további javítása érdekében átszervez­ték a komplex­ mozgalmat is. Egy csúcsbrigád irányítja az üzemekben megszervezett komplex­brigádokat. A csúcsbrigád élén Harangozó Fe­renc igazgató áll. Az üzemi komplex­ brigádok­ban az illetékes részleg osztályvezetője, a műve­zető és sztahanovisták dolgoznak. A komplex­brigádok most olyan feladatokat kapnak, ame­lyek elsősorban a minőségre és anyagtakarékos­ságra vonatkoznak. Az eddigi minőségjavító intézkedések számos új cikket eredményeztek. Komoly sikereket értek el a különböző kabát-minőségek kialakításában. A minőség megjavításában különösen kitűnt a kiké­szítőüzem iműszatoi vezetősége, Karsai Ele­mér osztályvezető, Pintér Lajos technikus, Mar­kó Ödön művezető. Tartsa be minden dolgozó a technológiai fegyelmet a Kisalföldi Gépgyárban A Kisalföldi Gépgyár­ és öntödében már ed­dig is komoly eredményeket értek el a selejt csökkentése terén. Az üzemre megállapított tűrt selejt 219 százalék, ezzel szemben július első két dek­ádjában a selejt mindössze 2­1 százalék volt. A selejt elleni harc sikere többek között annak tulajdonítható, hogy a versenyvállalások jelentős része a selejt csökkentésére irányul. Az üzem olyan kiváló dolgozókkal büszkélkedik, mint Ke­resztes József, Zsibrita János, Pauszai Antal és javítsuk a minőséget! Szarvas Imre, akik tervük rendszeres túlteljesí­tése mellett teljesen selejtmentesen dolgoznak. A Kisalföldi Gépgyár­ és öntödében is meg­találhatók azonban a selejtgyártók. Kántor hajós 684 forint selejtkárt okozott, mert keményre dön­gölte a homokot. Hasonló ok miatt Alföldi Sán­dor 553 forint értékű munkát tett­ tönkre, Bedő Jenő kis jelöntést készített és ebből 217 forint értékű kár származott. A gyártási utasítások pontos betartásával, a technológiai fegyelem megszilárdításával kell tovább harcolniuk a Kisalföldi Gépgyár­ és öntöde dolgozóinak a se­lejt csökk­entéséért. Nevelő munkával a jobb minőségért A Győri Textilben a minőség terén vissza­esés mutatkozik. Ez a visszaesés­­ abból adódik, hogy a dolgozók egy része helytelenül értelmezte a pénzbüntetés eltörlését. Azt gondolta, hogy most már nem annyira fontos a minőségi mun­ka, mert ha selejtet gyárt, annak sem lesz kö­vetkezménye. Azóta a népnevelők felvilágosító munkája nyomán kezdik megérteni ezek a dol­gozók is magatartásuk helytelenségét A szövődében Kovács Anna, Nagy László, Pongrácz Margit, Mideczki Róza és még többen is, csak első­ osztályú árut szőnek. A blokkv­eze­­tők versenyeiben első Juhász János II, 9­,5 szá­zalékos minőségi termeléssel. Minőségileg gyenge árut sző Petruska Györgyné, Mérő Júlia és Vincze Erzsébet. Ezek­nek a dolgozóknak a gyenge minőségi termelése kom­oly mértékben hátráltatja a szövőde átlagos eredményeit. Feladata népnevelőinknek, hogy a szakszervezeti aktívákkal együtt tovább fokoz­zák a felvilágosító munkát, neveljék a dolgozó­kat az adott szó betartására, a minőség javítá­sára tett vállalás, becsületes teljesítésére. Kulich Pálné párt­titkár. MAI SZÁMUNKBÓL Az Országos Béketanács békenagygyfiláse. — A Német Den­okrattki.LS Köztársaság Népi Kamarájának felhívá­sa a német néphez. — A Szovjetunió kilügyminiszté­­riuménak jegyzéke az Egyesült Államokhoz. Előre a begyűjtési békeverseny sikeréért Továbbra is a győri járás vezet a begyűjtési versenyben A Megyei Tanács begyűjtési osztálya jelenti: A járásaink közt folyó begyűjtési békeverseny állása a július 28-i állapotnak megfelelően a következő: 1. győri járás, 2. téti járás, 3. mosonmagyaróvári járás, 4. soproni járás, 5. kapuvári járás, 6. csornai járás. A legutóbbi három napban to­vább fokozódott a járások és köz­ségek között folyó­ begyűjtési ver­seny. A július 25-i kiértékeléshez képest az élenjáró győri járás vé­gezte továbbra is a legjobb mun­kát, ahol három nap alatt 8,9 szá­zalékkal emelkedett a­­begyűjtési tervteljesítés eredménye. Javult a munka a mosonmagyaróvári já­rásban is, ahol 7.5 százalékos, va­lamint a téti járásban, ahol 6.5 százalékos volt az emelkedés. Igen gyenge munkát végez a kapuvári járás és méginkább is csornai já­rás, amely az előző értékelés óta az ötödik helyről az utolsó helyre esett vissza. A csornai járás há­rom nap alatt mindössze 10 szá­zalékkal emelte tervtel­jesítését. A lemaradt járatokbe­n elsősor­ban a hordás, valamint az összes cséplőgépek folyamatos üzemelte­tése biztosíthatja csak, hogy fel­zárkózzanak az élenjárók mellé. A városok versenyében Sopron város eredménye emelkedik ki, ahol a gabonabe­gyűjtés tervének több mint kétharmad részét telje­sítették már. Ezzel szemben Győr város jelentősen elmaradt a ver­senytárs Sopron mellett. .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék