Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1953. december (9. évfolyam, 281-306. szám)

1953-12-01 / 281. szám

Új erfi a békeharcban Megyénkben is lezajlottak a járási béketalálkozók. Legjobb békoharcosaink százai éa százai vettek részt ezeken a találkozó­kon, s mögöttük ezres és ezres tömegek álltak. A küldöttek szá­zainak és százainak ajkáról hangzott el Győrött, Sopronban, Mosanimagyaróvárott, Téten, Kapuváirott, Csornán a követelés a nagyhatalmak leié: „Tárgyaljatok.'“ „Követeljük, hogy a nagy­hatalmak békás úton rendezzék a vitás nemzetközi kérdéseket/“ Hogy ez így volt, nem véletlen. A nemzetközi politikának nut a legfontosabb kérdése a tárgyalások követelése. Az, hogy ne a csatatereken, hanem a tárgyatóaszta.l mellett döntsenek a nagyhatalmak a vitás nemzetközi kérdésekről. Egyszerű kíván­ság ez. minden becsületes ember kívánsága. S hogy ennek máris vannak eredményei, azt éppen a koreai fegyverszünet mutatja, ahol egy már kirobbant háborút sikerült tárgyalásokkal meg­szüntetni. A tárgyalások szellem e képes volt diadalmaskodni a koreai kérdésben, s a népek sze rte az egész világon azon van­nak, hogy a tárgyalások szelleme diadalmaskodjék továbbra is. Ennek a követelésnek adott hangot már számtalanszor a be. ketábor vezető ereje: a Szovjetunió. Szerte az egész világon tárgyalásokat követelnek a dolgo­zók milliói és milliói. Olyan erőteljes, napról-napra erőtelje­sebb ez a hang, hogy reszketnek bele a háborús gyujtogatúk. A békegalamb fehér szárnyai alá szeretnék elrejteni véres kar­maikat, mert félnek a leleplező déstől az egész világ előtt. Ezért hangoztatják fogcsikorgatva bár, hogy ők hajlandók tárgyalni, tettekben azonban tárgyálási készségük úgy nyilatkozik meg, hogy minden áron akadályokat próbálnak gördíteni a tárgya­lások elé, mindenféle feltételhez kötik a tárgyalásokat, s láza­san készítik elő a bermudai különértekezletet. Azt akarják a teljesíthetetlen feltételekkel elérni, hogy úgy állhassanak a világ közvéleménye elé: „íme, mi hajlandók lettünk volna tár­gyalni, de hát a Szovjetunióvá l nem lehet!“ Céljuk az volt, hogy olyan zűrzavaros helyzetet teremtsenek, amiben az em­berek nem ismerik ki magukat, olyan, helyzetet, amelyben el. sikkad a megegyezés igazi értelme, s amely lejáratja a tárgya­lások eszméjét. Tervüket azonban keresztülhúzta — mint már annyiszor — a Szovjetúnió november 26-i jegyzéke. A Szovjetunióé, amely születése pillanatától már számtalanszor bebizonyította, hogy nemcsak szavakban, de tettekben is harcol minden becsületes1 ember legnagyobb ügyéért: a bekéért. A'Szovjetunió jegy zeke ú j helyzetet teremtett a nemzet közi politikában, új erőt és re­ménységet adott a béke harcosainak, új erőt és lendületet az éppen ezekben a napokban ülésező Béke-Viiágtanáesnak, mely­hez a világ minden részéből — hazánkból és megyénkből is — eljutott a követelés: „Egyezzenek meg a nagyhatalmak!“ „Kö­veteljük a tárgyalásokat!“ A Szovjetúnió november 26-1 jegyzéke, amelyet az Egye­sült Államok, Anglia és Franciaország kormányának nyújtott át, közli hogy a Szovjetúnió kormánya hajlandó résztvemni a négy hatalom képviselőinek tárgyalásán, s Berlint javasolja az értekezlet színhelyéül. A Szovj etúnió éa a nyugati hatalmak között hónapok óta tart a jegyzékváltás a tárgyalások érdeké­­hon. A nyugati hatalmak a tárgyalásokat már csaknem befut­­lasztották. A november 26-i jegyzék új erővel tör utat a tár­gyalások számára. A szovjet kormány ezzel a jegyzékével egye­nesen szavukon fogja a nyugati hatalmakat, s ugyanakkor, amikor számukra elzárja a visszatáncolás útját, megnyitja az utat minden békeszerető ember akarata: a tárgyalások előtt. A háborúra spekulálók fogyvore tehát visszafelé sült el. A Szovjetunió nem unta meg a tárgyalásokra^ irányuló sikerte­len kísérleteket, mint ahogyan az imperialisták azt elképzelték. Nem sikerült azzal, hogy ismételten provokatív feltételeket szabtak a tárgyalások elé — elérni, hogy végülis a Szovjet­unió tűnjön úgy fel a világ közvéleményének szeméiben, mint­ha maga szabna feltételeket a tárgyalások elé. Ezért érte úgy a szovjet jegyzék a nyugati hatalmakat, a bermudai értekezlet küszöbén, az európai hadsereg- egyezmény ratifikálási kampá­nyának kellős közepén, mint „derült égből a villámcsapás“ és ezért fogadták ezeket a jegyizé keket úgy a békeszerető embe­rek milliói, mint újabb fényt a béke derülő egén. Látnunk kell azonban azt is, hogy a harc a tárgyalásokért még nőm ért véget, hanem új szakaszába lépett. Ugyanakkor, amikor egyes nyugati körök szavakban „örömmel fogadják“ a jegyzéket, lázasan folyik tovább ra is a készülődés a bermudai különtalálkozóra. A népek éberségére, a tárgyalások követelé­sére továbbra is szükség van t cihát. Békeharcosaink új erőt merítettek a héketalálkotzékból, a Bé.ke-Viláigtanács bécsi ülésének határozatából, amely szerve­sen összefügg a békét akaró milliók akaratával, s amely a né­pekre épít akkor, amikor ezt mondja: „.4 béke végső soron a népektől függ, s a népek fellépése megszüntetheti és meg is kall, hogy szüntesse azt a felel met és aggodalmat, azt a nyo­morúságot és nélkülözést, amelyet, a hidegháború és a fegyver­kezési verseny zúdított az emberiségre.“ A Szovjetúnió jegyzéke, a mi béketalálkozóink és a Béke­világtanács bécsi ülése így függnek szorosan össze egymással, s meghatározzák békeharcosaink további feladatait is: megma­gyarázni, mit jelent a Szovjet unió legújabb jegyzéke, hogy újabb erőt cs reménységet meríthessünk belőle napról-napra megújuló, az egész világ békés zeretö népeitől támogatott és az egésiz világ békeszerető népeit támogató békeharcos munkához- Ehhez adtak a járási béketalál kozók is újabb útmutatást, ame­lyet követni, a amelyet a bökő erősítése érdekében felhasznál­ni megyénk minden békeharcosáuak kötelessége hazánk és a világ békéjének megvédése érdekében. I ____________________________________—J Uj lakónegyed Komlón. ★ Az évi terv teljesítéséért A Győri Textil dolgozói szombaton reggel röpgyülésen elhatározták, hogy decemberben sztahanovista hónapot tartanak. A sztahanovista hónap alatt újabb termelési sikereket akarnak elérni. Decemberben több min' százmillió napi vetést kívánnak elérni, hogy így a tervi eljesités biztosítva legyen. A dolgozók elhatározták azt is, hogy a sztahanovista hónap alatt az elsóosztályú áru gyártását a lehető legmagasabb fokra növe­lik. Ezért az egész üzem minőségi átlagát 90 szá­zalékra akarják fokozni. Ha ezt a célkitűzést tel­jesítik, akkor egész évi minőségi tervteljesítésük 101 százalék lesz. A feladatok között szerepel az is, hogy év végére a II.-es terem termelését sztahanovista szintre emelik. A hátralévő hónap alatt még 30 sztahanovistát nevel az üzem a Rőder.mozgalom keretében. A Győri Textil dolgozói már az elmúlt hó­napban is kiváló teljesítményeket értek el. Az üzem november utolsó dekádjának mennyiségi tervét 101, minőségi tervét 92 százalékra teljesí­tette. Ez a nagyszerű eredmény nagyrészt kö­szönhető Bejczi Valéria, Berzsenyi Zoltánná, Kegy Mária, Somogyi Teréz, Farkas Kálmánná és még nagyon sok olyan dolgozónak, akik az utolsó de­kádban is 100 százalékos minőséget értek el. To­vábbi jó munkájuk, példám utalásuk egyik szi­lárd biztosítéka annak, hogy a szombati röpgyű­­lés határozatát a Győri Textil dolgozói teljesí. feni tudják. Újításokkal fokozzák termelésüket a vagonoyári dolgozók A Wilhelm Pieck Vagon, és Gépgyár dolgo­zói nagyszerű teljesítményeikkel zárták novem­ber harmadik dekádját. Böhm László, a szállitó­­gépüzem sztahanovista lakatosa áraimforrás ta­liga telőburkolatán dolgozik. A munka jó meg­szervezésével, egyéni észlszcrűsités alkalmazásá­val teljesítményét 370 százalékra fokozta a de­kád utolsó napján. Kállai Géza sztahanovista autogenhegesztő is több újítás felhasználásává:. állandóan 300—320 százalékos teljesítményt ért el. A gépkarbantartóüzem két lakatosát, Nagy Istvánt és Idei Bélát nemrég tüntették ki szia. Iiánovista jelvénnyel. Mindketten párosversei g­­ben állnak egymással. Hétfőn, a dekád- utolsó napján Idei Béla lói százalékos teljesítménnyel megelőzte Nagy Istvánt, aki lúO százalékot ér! el. a hidüzemben Kernes József lakatos 250 szó. zalékos teljesítményével hétfőn az üzem legjob­ban termelő dolgozói közé került. A kovácsüzcnt­­ben Lakics József sztahanovista kovács nevét ol­vashatjuk az üzem dicsőségtábláján: 2G5 száza­lékot ért el. A Wilhelm Pieck Vagon- és Gépgyár dolgozói az elmúlt hónap kimagasló termelési eredményeit az év utolsó hónapjában tovább fo­kozzák, hogy ismét megtarthassák az élüzem csillagot. Tepinelőszöveílíezdemk életéből Még jobb munkával viszonozzák kormányza­tunk segítségét a moson­magyaróvári Haladás termelőszövetkezet tagjai Kagy az öröm a mosommaggar­­óvári Haladás termelőszövetkezetbe. Kormányzatunk eddigi számtalan kedvezménye mellett a közelmúlt­ban 40.000 forint támogatást kap­tak a termelőszövetkezet dolgozói a gazdasági épületek és lakóházak ta­tarozására. Mondják is a termelő­szövetkezet tagjai, hogy ezt a sok segítséget a jövőben még jobb mun­kával kívánják |viszonozni. A: épü­letek a tatarozás után szebbek lesz­nek, mint abban az időben, amikor Albrecht főherceg a maga céljaira épít ette azokat. Egyik-másik szövet­kezeti tag mondja is: — .4 főherceg nem tudta piroszsindclyesrc csi­náltatni a birkaólakat. Most a tata­rozás után kel! majd megnézni< hogy milyen szép. is lesz a gazda­ságunk. Ez érthető is. A főherceg nem törődött azzal, hogyan élt a cselédsége, csak ahhoz értett, hogy hajcsáraival hajnali két órakor munkára zavarja az uradalom dol­gozóit. Termelöszövetkezclünk tag­jai most mcginknbb tátink, hogy kormányunk minden intézkedése a dolgozók javát szolgálja. (Pápai Jó­­. zsef leveléből.) OllAO fWQUTARJAf fCY£5 VI JCTf K f IX. évfolyam, 281, szám. 1953 december 1, kedd. 6¥ÖB-SOPRON WEOYtl ÁRA; 50 FILLÉR AZ M DP CiVÖP- SOPRONMfCiYCI BIZOTTSÁGÁNAK LAMA Sztahánovista hónap a Győri Textilben A feketeerdei Úttörő termelőszö­vetkezet dolgozói is befejezték a közelmúltban az őszi betakarítási munkákat. A dologból a férfi erőn kívül az asszonyok cs a többi csa­ládtagok is derekasan jkivették a ré­szüket. Most, a gazdasági év végén a ter­melőszövetkezet tagjai már látják, hogy az idén sokkal (jobb termés­­eredményeket is elérhettek volna a kapáshövényekből is, ha jobban megmunkálták volna azokat. Ezért elsősorban a termelőszövetkezet volt elnöke a felelős, aki maga is ross? példái mutatóit. Egyesek hiába vé­gezték szorgalmasan a tavasszal és a nyáron a növényápolási munká­kat, mások meg egy kapavásást )scm végeztek. Igg hiába ültettük a ku­koricát és a napraforgót négyzete­­tcn, a földjeink mégis úgy néztél: ki, mint a |csíkos kórházi ruha. En­nek az lett az eredménye, hogy ku­koricából holdanként csak 17 má­zsa termett a háztáji földekkel el­lentétbeni amit a tagol; rendesen megkapáltak és ahol 1200 négy­szögölenként 25—30 mázsás kuko­ricatermést is elérlek. De tanultunk az idei év hiányosságaiból és meg­fogadtuk, hogy jövőre lelkiismere­tesebb munkát végzünk a földeken. A most kcsziilö zárszámadás alapján a gabonaféléken kívül két kg. burgonyát és 1 kg. kukoricát oszlottunk munkaegységenként. Kincs termelő szövetkezetünknek egyetlen olyan tagja sem, aki ne lattana a háztáji tehénen és egy anyakocán kívül két-három hízót is. Jövőre úgy dolgozunk, hogy sok­kal jobbak legyenek eredményeink. (Szűcs Frigyes leveléből.) Segítse jobban a bőnyrétalapi gépállomás a győrszentiváni Űj Utakon termelőszövetkezetet A győrszentiváni Uj Utakon fefl me.öszövelikezet tagjai szorgalmas munkával dolgoztak azért, hogy valamennyi ősz] mezőgazdaság: munkái, a vetést is, a szántást is minél (korábban befejezzék. Sajnos a bőnyrétalapi gépállomás nem ad megfelelő segítséget ehhez a mun­kához. A gépállomásról olyan ross2 állapotban lévő traktort küldlek a iermeloazövelkezetbe, amelyik volt, hogy 1 nap alatt csak fél hol da szántott meg; A gépállomás hibáji­. ból majdnem hét hétig állt a szán­tás munkája a termelőszövetkezet" , ben. Emiatt természetesen a csoport tagsága elégedetlen, mert ez a rossz munka a szövetkezet tagjainak jö­vő évi jövedelmét károsíthatja meg. Jobb munkát várurlk a bőnyrétalapi gépállomásától, mint eddig, hiszen a gépállomásnak az a legfontosabb foladaia, hogy minél nagyobb segít­séget adjon a termelőszövetkezet megerősödéséhez. (Józsi Péter leve­léből). Jövőre jobb munkát végeznek a feketeerdei Úttörő tsz tagjai is Jó- és rosszminőségü árut gyártó dolgozók a Győri Lenszövőben A Győri Lenszövögyárban legutóbb Yégh György művezető partija 97.5 százalékos minő­séget ért el. A partiban 14 dolgozó van, közülük már csak két dolgozó teljesít 100 százalék alatti minőséget. Ez a „titka“ a Végh'parti nagyra szép minőségi munkájának. A parti dolgozói kö­zül Horváth Mária Észten-, Szűcs Ma-rgit cs Sz.v lay Eta példamutató munkát végeznek az első­­osztályú áru gyárfásában. Akadnak azonban olyan dolgozók is, akiknek a nevét bizony fel lehetne inni a Lenszövő salejt* gyórtóinak táblájára. Ilyen, például Csonk?. Sán­­dorné, Bodies Ilona és Srücs Hona, akik mos­tanában elég sűrűn gyártanak selejtet. Végezzék nagyobb gonddal munkájukat, kövessék azoknak a példáját, akik kiváló minőségű munkával har­colnak az évi terv sikeres teljesítéséért.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék