Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. február (10. évfolyam, 27-50. szám)

1954-02-01 / 27. szám

MAI SZÁMUNK TAHTALMÁBÓLi A berlini értekezlet hírei. — A Szovjetunió terv jelentése. — L’lést tart a megyei tanács. — A televíziós készülék bemutatója Győrött és Sopronban. — Kik kapnak leves lczőink közül könyvjutalmat? A magyar sajté napja A második világháború idején, 1M2 február 1-én a békáért való harc jelszavával eaii-etett meg a Szabad Kép. A Szabad Nép első száma megjelenésének évfordulóján a magyar dolgozó nép ezúttal immár harmadízben ünnepli a magyar sajtó nap­ját. A mai magyar sajtó méltó követője és továbbfejlesztője azoknak a haladó hagyományoknak, amelyek a magyar sajtó történetében több mint egy évszázaddal visszamenőleg megtalál­hatók. Méltán tekinthetjük a Szabad Nép elődeinek Kossuth 1841-ben indított Pesti Hírlapját, az 1848-as Március Tizenötö­dikét, a Táncsics szerkesztette Munkások Újságját, Frankel Leó Munkás Heti Krónikáját, a Tanácsköztársaság Vörös Új­ságját, a kommunisták itthoni illegális és emigrációban kiadott lapjait, s a haladásért küzdő megannyi magyar újságot, Pár­tunk és egész dolgozó népünk kegyelettel eunékezik meg a mai napon azokról a mártírokról, akik tollal a kezükben szólították harcba a dolgozó magyar népet a fasizmus ellen és hirdették a szabad élet hajnalát. A felszabadulás után a haladó magyar sajtó tovább foly­tatta nagy feladatának betöltését. Sajtónk neveli, lelkesíti és harcba vezeti a dolgozó népet azoknak a céloknak az «.érésé­ért, amelyeket pártunk és kormányzatunk tár elénk. Nem kis része van a magyar sajtónak, elsősorban a Szabad Népnek ab­ban, hogy néhány rövid osztendő leforgása alatt újjáépítő munkánknál beforrasztottuk a háború ütötte sebeket és ma már az új, szocialista Magyarországot építjük. Nem kis része vau abban, hogy milliók és milliók ismerték fel: a békéért folyó harcnak minden becsü-ctos ember a katonája lehet és annak is kell lennie. A demokratikus magyar sajtó a nép hangját szólaltatja meg, a nopnek ír, ezért érzi magáénak népünk a mai magyar sajtót. Az új magyar sajtó dolgozó népünk életéről, örömeiről, problémáiról, gondjairól számol be, a dogozókhoz szól és meg­szólalnak benne maguk a dolgozók is. Ahogy a föld, a gyár, az isikolák a dolgozó nép tulajdonába mentek át, ugyanúgy a saj­tó is ma már teljes egészében a dolgozóké. Nnpró."napra egy ­re szorosabb szálak fűzik a mai magyar sajtót népünkhöz- Er­ről tanúskodik, hogy a munkás- és parasztlevelezők mind na­gyobb tábora fordu. bizalommal lapjainkhoz közérdekű kérdé­seikkel, híradásokkal, bírálatokkal, javaslatokkal, ötletekkel- Sztálin eivtárs azt tanítja, hoff jr a sajtó segítségével a párt .minden nap, minden órában b eszél a munkásosztállyal.. .“ Dolgozó népünket segíti a sajtó a párt politikájának, a kor­mány- programújának megismerésében, és lelkesíti, szervezi annak végrehajtására. A sajtón keresztül azonban nemcsak a párt beszélget nap' ról-napra a dolgozókkal, hanem éppen a levelezők széles táborán keresztül, e-jut a dolgozó nép hangja is a párthoz. Ezért a sajtónak igen fontos feladata, hogy még szorosabbra fűzze kap­csolatait a dolgozó tömegekkel, munkásokkal, parasztokkal, ér­telmiségiekkel egyaránt, sajtónknak még következoiesobben, még bátrabban, még harcosabban kell szo-gáiUia a nép ügyét, a béke ügyét, az igazság ügyét, a szocializmus ügyét. Ez a módja e.sósorban annak, hogy növekedjék az olvasók tábora. Ez a módja annak, hogy a sajtó még nagyobb tömegeket tud­jon felsorakoztatni pártunk mögé. Az új magyar sajtó, élen a özabad Néppel, a kormán ypro­­gamm végrehajtásáért, sikeres teljesítéséért vívott harc fegyve­re. A sajtó mozgósít a terme.és soroníévő nagy feladatainak megvalósítására, tanít, felvilágosít, szétoszlatja a kétkedést, a kishitűség, a maradiság sze.lemet, leleplezi az ellenséget, színe­sen, sokoldalúan vetíti az olvasók e.ó a szocialista építés nyo­mán születő új, szép, gazdag életet. Következetesen szolgálja a do gozó nép érdekeit, arra neve., hogyan kell még nagyobb tet­tek forrásává tenni a párt és a haza iránti szeretetek Ezeket a feladatokat igyekszik megoldani pártunk megyei lapja, a (jyőr-iöopronmegyei Hírlap is- Ahhoz azonban, hogy a sajtó valóban betölthesse hivatását, szükség van arra is, hogy minél több dolgozó kezéhez eljusson pártunk lapja. Pártszerve­zeteinknek ezzel a kérdéssel is törődniök kell, A sajtó terjesz­tése, az olvasótábor növelése, fottL08 politikai feladat. kommu­nista sajtó a kollektív agitátor, kollektív propagandista 43 kol­lektív sízarvezö szerepét tölti be. önmagát erősiti az a pártszer­vezet, arue.ynek funkcionáriusai, népnevelői, tagjai rendszere­sen olvassák a napi sajtót, mert a pártsajtó cikkeiből tájékoz­tatást, felvilágosítást, jó tapasztalatokat, helyes módszereket kapnak párttagjaink munkájuk elvégzéséhez. A pártsajtó fegy­ver, de ezt a fegyvert forgatni is kell. Komoly, szép, de nehéz feladatokat kell megoldania sajtónk­nak a kormányprogramra megvalósításával kapcsolatban. Elő kell segítenie a termelési tervek teljesítését, a mezőgazdaság fejlesztését, harcolnia kell a do.gozók érdekeiért, a róluk való messzemenő gondoskodás biztositásáért. Ezeket a feladatokat azonban a sajtó csak akkor tudja megoldani, ha egész dolgozó népünk támogatja munkájában- Közös az ügy, amelyért a sajtó munkásai, az üzemok, falvak, hivata.ok dolgozói harcolnak Ezt a haroot egymást támogatva kell megvívnunk. A magyar sajté harmadik ünnepe hozza még közelebb egymáshoz a sajtó munkásait és a más területeken dolgozókat. Erősödjék népünkben a'bizalom hü segítőtársa, a sajtó iránt. Keressék fel leveleikkel a szerkesztőségeket minél számosabban az olvasók, számoljanak be munkájukról, tapaszta­lataikról, az észlelt hibákról és hiányosságokról, hogy a szabad magyar sajtó nemes hivatásának megfelelően, még eredménye­sebben segíthesse dolgozó népünk előrehaladását a jólét, a fel­emelkedés útján. R III. pártkongresszus tiszteletére 15 noppd előbb adják át e sseanyi iskolát as építőipari KTSz dolgoséi Szany községben az áitaános iskola már ke­vés férőhelyet biztosít a 450 tanulónak. Ezért úgy határoztaík az illetékesek, hogy a volt saanyi kastélyt kell átalakítani hattan termes iskolává. A terv szerint az átalakítási munkálatokat ez év március 1-re kellene befejezni. A Szanyi Építőipari Kisipari Termelőszövet­kezet dolgozói, akik az átalakítást végzik, olha' tározták, hogy a párt ITI. kongresszusa tisztelő" téxe február 15'én, 15 nappal a határidő előtt, kész állapotban átadják az iskolát, emellett min­den tekintetben minőségi munkát végeznek ée önikölteégcsökfcentési tervüket is teljesítik. A Me­gyei Tanács Bombázási Igazgatóságának műsza­ki dolgozói is ígéretet tettek arra, hogy a Szanyi IITSa-t legmesszebbmenőkig segítik a vállalás teljesítésében. Samu József igazgató. Fontos gépek kijavítását vállalták a Gardénia Csipkegyár műszaki dolgoséi Üzemünkben a zavartalan és jóuiinőségű munkát gyakran akadályozzák néhány fontos gép hibái. Kártyamásológépünik sem tökéletes- A műszáki dolgozók vál.alták, hogy a kártyamá­­soiögép rejtett hibáit felkutatják és legkésőbb februáT 28ya tökéletesen kijavítják ezt a gépet. Ugyanez a helyzet a 6’os számú függönygéppol, amelyet ugyan nemrég generáloztak, de ennek ellenére sem végez jóuúnőséigü munkát. Ennek a gépnek rendbehozását is válla, ták nrúsaaki dolgozóink február 20*i határidővel. A 26’os füg“ gönygóp kijavítását — amint arra ígéretet tet­tek __ február 10-ig hozzák rendbe a műszaki dolgozók. így készülnek a párt .DI. kongresszu' sara és így biztosítják, unnák előfeltételeit, hogy a ?ii5Ílv£ii do-^ozóki is tolj ©sitii ©sséílc v at a .jó gépeken, Takács Jenő igazgató. Másfél hónap alatt 5 százalékkal túlteljesíti forgalmi tervét az Állami Áruház A kormányprogramul megvalósítása terén nagy feladat áli áruházunk előtt, A dolgozók igényeinek kielégítése terén kell egyre nagyobb erőfeszítéseket tennünk. Ezért a III. pártkon­gresszus tiszteletére vállaljuk, hogy forgalmi tervünket április 18-ig, a kongresszus napjáig 5 százalékkal túlteljesítjük. Felajánlásunk telje­sítése érdekében időben biztosítjuk a szükséges árualapot és gondosikodunk a választék kibőví­téséiről is. Vásárlóink igényednek megismerése érdekében március hónapban vevőankétot tar­tunk, karöltve a nagykereskedelmi vállalatokkal és az Állami Kereskedelmi Felügyelet és a me­gyei tanács kereskedelmi osztályának dolgozói' val. Emellett vállaljnk azt is, hogy betervezett költségeinkből április 18-ig 10.000 forintot meg­takarítunk. Szikop Béla igazgató. Á peresztegi Szabadság termelőszövetkezet tagjainak felajánlóba A peresztegi Szabadság termelőszö vétkévé: elnöke a® egybegyúrt tagság előtt ismertette a mihályi Táncsics term oi őezö vetkezet vereenyfel' hívását, amelyet pártunk III. kongresszusának tiszteletére vállalt. A peresztegiek alaposan meg­vitatták a mihályiak felhívását, megtárgyalták, milyen lehetőségekkel rendelkeznek ők, a az egy­begyűltek lelkes helyeslése közben a következő­ket vállalták: A tervünkbe bevett 16 máz&a búzával szem­ben vállalunk 18 mázsát, 15 mázsa rozzsal szem­ben 16 mázsát, 16 mázsa ősziárpáva! szemben 18 mázsát, 14 mázsa tavasziárpával szemben 15 má­zsát, 25 mázsa kukoricával szemben 30 mázsát, 150 mázsa cukorrépával szemben 180 mázsát, 160 mázsa takarmányrépával szemben pedig 200 má' asát katasztrális holdanként. A tavaszi-árpát ff) zabot kereszt sorosan ve' - jük. Kukoricát és napraforgót négyzetesen vet­jük, a a nitrogénhiányos földjeinket műtrágyá­val fejtragyázzuk- A cukorrépát négyszer, a ku­koricát négyszer, a burgonyát háromszor kap® jui, illetve töltögetjük meg- Ugyancsak a cu­korrépát és kukoricát nyári egyszeri kapálásban, míg a burgonyát nyári gyomtaanitásbau része­­sitjük. Állattenyésztésünknél a SÍ darab fejős­tehén helyett június l*ro 50 darab fejőstehenei állítunk be. Meglévő szarvasmarha állományún' Icát 82-ről 110 darabra, sertésállományunkat pe­dig 160 darabról 200 darabra eme jük fel. Azokat a utakat, amelyek ezidáig nem voltak íásítva, 3 pártkongresszus tiszteletére mintegy 3 kilométer hosszúságú mezei dűlőút mindkét oldaláu fásil - jak. Kovács Mihály elnök, Szabó János. Kan tó Géza. Versenyben a Soproni Zárgyár ifjúmunkásai A Soproni Zásgy-árban pár héttel ezelőtt uiég Horváth Béla, Bertalau József ifjúmunkások az ebédidőt néhányszor a pártirodába 11 töltötték. Ezek a fiatalok fegyelmezetlenek voltak, nem tö' rődtek a munkaidő pontos kihasználásával, sem a minőségi termeléssel. Trimmel József üzemi párt­titkár, ebédidő alatt beszélgetett velük. A szép szó, a felvilágosító munka meghozta a gyümöl­csét. A napokban egészen váratlanul a két fia­tal, Horváth Béla és Bertalan József azzal lépett Trimmel elvtárs párttitkár elé, hogy újítottak'. Újításukkal a több jobb termelést kívánják biz' tosítani. Az újítás lényege a gyalugépen a gyalu - kés módosítása. A módosított gyalukés egyszerre gyalulja, marja és simítja is az anyagot. Horváth Béla, Bertalan József ifjúmunkások eddig gyak­ran voltak a 100 százalékon alul teljesítők közöli- Most az utóbbi napokban már nem ritka a 120— 130 százalékos teljesítményük. Ezt a teljesítményt n III. pártkongresszusig 200 százalékra kívánják emelni. Egyben versenyre hívták a másik mű­szakban dolgozó ifjúmunkás társaikat is. A vei " senyben a Zárgyár valamennyi DISz ifjúmunkása belekapcsolódott és harcol az elsőségért. Aliol a jövöévi bor terem ... „A borok minőségének megjavítása érdekében a borok kezelésére szolgáló tárolóteret hat év alatt folyamatosan egymillió hektóliterrel kell növelni“ — állapítja meg a párt' és a kormánynak a mező­­gazdaság fejlesztésével kapcsolatos halál ozata. A soproni állami gazda­ságban az 1949-es évben még csak 600 hektóliter bor befogadására , alkal­mas tárolóhelyiség voll. 1950-ben már 2900 liek' tóliter. 1951-ben 3500 hektóliter és 195S-ban pedig 11,000 hektoliter bor befogadására alkalmas tárolóheliyel rendelkez­tek. A tárolóhelyiség a szőlőterület fejlesztésével nőtt, és most a párt- és kormányhatározat után tovább akarják fejleszte­ni a szőlőterülettel egy időben a tárolóhelyiséget is, mert ez a biztosíték a minőségi bornak. A soproni állami gaz­daságban 205 kát. hold ültetvény van, amit az el­múlt három év alatt tele­pítettek. Ebből az új ül­tetvényből ez évben már 60 holdról várják az első termést. A gazdaság a meglévő szőlőterületet még bővíteni akarja. Tér vük az, hogy 1000 hold borszőlő és 300 kát hold csemegeszőlő területük le­gyen. Ennek a tervnek a megvalórsiiását már eb­ben az évben megkezdik. 1954. évben 110 kát. hold öntözéses szőlőt telepíte­nek. A szőlőtermesztés­sel kapcsa'atban a ferlöi préslclepet, amely 10,000 hektó cefre megmunkálá­sára alkalmas, továbbfej­lesztik. Uj erjesztőházai építenek a fertői présle­­lep mellé még ebben az évben, és új gépek, bo­gyózó és préselőgépek be­szerzését vették tervbe. A tárolóteret pedig az el­következő öt évben a szőlőtelepítésnek megfele­lően legalább 30,000 hek­toliter bor befogadására kívánják bővíteni A szőlőtermesztés fej­lesztésével a soproni ál­lami gazdaság dolgozói ápolják Sopron szölőkul­­túráját, és ezzel meg akar­ják őrizni a soproni vörös“ jó hírnevét. De a szőlő fejlesztése mellett a gyümölcsös területüket is bővítik. Jelenleg 423 kát. hold újtelepitésü gyümöl­csösük van. Ebből a te" rületből az elmúlt három cv alatt 18S kát. holdat olyan helyen leEeplteltek, aliot azelőtt bozót, ki­használatlan terület volt. Ebben az évben újabb 20 hold őszibarackot, 10 kot­­hold ribizkét, 20 kát. hold cseresznyét, 20 kút­­hold szilvát cs 70 kát. hold diófát telepítenek. A fejlődő gyümölcsös mellé csomagolót és egy 50 w­­gonos utóérlelő házat építenek. A soproni álla­mi gazdaság vezetőt és a kertészet dolgozót a je­lenlegi 40 kot. hotd ter­­mőgyümölcsösről ebben a: évben 20 vagon almát, és ugyanennyi körtét vál­nak, amellyel a dolgozót; fokozottabb gyümölcsdló­­fását kívánják biztosí­tani. X. évfolyam, 27. szán. 1ÍWV-1 február 2, kedd 4KJ: 50 PILLÉK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék