Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-02 / 51. szám

MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL; Ipari tanulók területi versen?-«. — a paresetegi acahad' hág nagy ünnepe. _ A kongresszusi felajánlások • megvalósulás útján a száHitógépüzemben, _ IVcpmnelök tapasztalatcseréje. ívek, hosszú hónapok óta az egész ország dolgozó népe feszült figyelemmel kisérte ötéves tervünk legnagyobb alkotása, a Sztálin Vasmű épitltezésének munkáját. A földmunkások, betonozok, hegesz­tők, szerelők, mérnökök százainak, ezreinek nagyszerű munkáját, helytállását bizonyítja, hogy befejezték a vasmű 1. számú nagy­­olvasztójának építkezését. Most már vasat ad a hatalmas kohó. Tég­lák millióit, az acéllemezek száztonnáit adta az ország a vasmű­nek és most, első egységének felépítése után, a hatalmas aoélóriás kezdi visszafizetni népünknek a fáradságot, a költséget: új mezőgaz­dasági, könnyűipari, élelmiszeripari gépek gyártásához, közlekedési eszközök készítéséhez ontja a vasat. Vasárnap délben került sor az ünnepélyes osapolásra. Az avató­­ünnepségért megjelent Rálcosi Mátyás, a Magyar Dolgozóié Pártja Központi Vezetőségének első titkára, Nagy Imre, a Magyar Népköz­­társaság Minisztertanácsának elnöke, Gerő Ernő, Hidas István, Zso­­finyec Mihály, Kristóf István, az MDP Politikai Bizottságának tag­jai, ijzalai Béla, az MDP Politikai Bizottságának póttagja, az Or­szágos Tervhivatal elnöke, Vég Béla, az MDP Központi Vezetőségé­nek titkára, a Központi Vezetőség és a minisztertanács több más tagja, Földes László, a sztálinvárosi pártbizottság titkára, Lay Ár­pád és Picker Ignác, a szocialista munka hősei, Tajkov András Kos­­suth-dijas sztahanovista, politikai, gazdasági és kulturális életünk számos kiválósága. Eljött J. D. K iszoljov, a Szovjetunió magyaror­szági nagykövete is. A postászenekar eljátszotta a Himnuszt, majd Borovszki Ambrus, a Sztálin Vasmű igazgatója lépett a díszemelvény mikrofonja elé,' Elmondotta, hogy Sztálinváros és a vasmű építkezésén végzett ki­váló munkájuk elismeréséül — a dolgozok egész sorát tüntette ki kormányzatunk, a megbecsülés jeléül több mint 100.000 forint ju­talmat osztottak ki közöttük. Ezután Szlobodnyik László ácsbrigádvezetö a kohóépitők nevé­ben átadta au új, hatalmas létesítményt, ★ A sztálinvárosi 'kohászok névé" MDP Politikai Bizottságénak tag­hon Horváth László kohómaster ja, kohó- ás gépipari miniszter beszélt. mondott beszédet: ■Ezután Zsofimier. Mihál-v. az Sikerünket mindenekelőtt mun­kásosztályunk és műszaki értelmi­ségünk odaatjó, lelkes munkája, tatvóeaág-a ós áldozatkészsége tette lehetővé. És ez nem egyedül a Szt áli nv áros iák ra vonatkozik. A sztálinvárosi építők kimagas­ló érdemei mellett óriási szerepük volt azoknak is, akik nem itt a helyszínen, hanem távol, az ország minden részében, üzemében segí­tették a nagyolvasztó üzembehelye­­zésót, A kooperáló, a Sztálin Vasműnek szállító üzemek sokasága nyújtot­ta segítő kezét, az egész ipar kő' zös, nagy nemzeti megmozdulása tette lehetővé, hogy elérjük cé­lunkat A kohó építői, szerelői, a kohó alkatrészeit gyártó munkások és a velük küzdő műszakiak valóban hősies munkát végeztek. A nagy munka közben kováesolódtak ösz­­sze a műszaki és fizikai dolgozók, mérnökök és munkások. így tud­ták legyőzni a munka közben je­lentkező nehézségeket. Dolgozó népünk nagy szeretet­tel és megbecsüléssel adózott Sztá­­linváTos építőinek. Három Kos­suth "díjas. 61 ko-rmánykitüntetett, háromezer sztahanovista került ki innen és több mint kilencezer dol­gozó kapta meg a „Sztálin Vasmű“ emlékérmet. A Sztálin Vasmű és az új nagy­­olvasztó megalkotásából oroszlán­­részt vállalt ifjúságunk. Számtalan esetben mutatták meg a fiatalok, hogy lelkesedésükkel, önfeláldozá­sukkal élére tudnak állni az építő­­munkának. És lehet-e természete­sebb dolog, mint hogy a fiatal szo­cialista város építésének legoda­­adóbb, Iegragaszkodóbb harcosa az ifjúság? Az a fiatalság, amely Sztálin" városban tanulta a szocializmus építését, nagyot nőtt politikai ön­tudatban, szakmai tudásban, szi­lárd magatartásban. Példát vehet róluk sok magyar fiatal! Az építés sikerének döntő té­nyezője voh a mi nagy pár­tunk, a Magyar Dolgozók Párt­ja. A párt szervezte, vezette a harcot a Sztálin Vasmű építé­séért, az új nagyolvasztó üzem­behelyezéséért. A párt (elfcesí­­tette harcra az új kohó épí­tőit, tette nemzeti üggyé e cél valóraválását. műn*ásói tízezreit, a mernokojs, technikusok ezreit az országnak •több mint 60 üzeméből és tervező* intézetéből; A párt nevelte a város és a vas­mű építkezésének dolgozóit, a párt szította fel az emberek lelkesedé­sét, acélozta meg energiáját, tar­totta ébren hazaszeretetét. A párt türelmes uevelőmunkája formált hősöket, egyszerű, mindennapi em­berekből. A kohócpítés sikerét a baráti .Szovjetunió önzetlen testvéri segítsége tette lehetővé. Az új nagyolvasztó terveinek legnagyobb részét a Szovjetuniótól kaptuk. A legkorszerűbb gépeket, berendezéseket a Szovjetúnió bo­csátotta rendelkezésünkre. Mérnö­keink. technikusaink a helyszínen, a Szovjetunióban tanulmányozhat­ták a világ legmodernebb kohá­szati kombinátjainak működését. Itt, a Sztálin Vasműnél nyújtottak a szovjet emberek baráti segítsé­get e hatalmas méretű munka ki­vitelezésében. Szovjet barátaink együtt harcol­tak a magyar dolgozóikkal, és az­zal, hogy felépült az új nagyol­vasztó — velük együtt győzedel­meskedtek. Köszönet érte a mun­kában résztvett szovjet elvtársak­nak, hála a nagy Szovjetuniónak. Tisztelt elvtársak 1 A Sztálin Vasmű nagyolvasztója készen áll, hogy biztosabban halad­hassunk előre, kitűzött céljaink útján. A cél viágos: tartós, állandó jólétet, boldog életet akarunk teremteni dol­gozó népünknek! Ezt. a, célt szolgálja az a Hei­kes munka verseny, amely pártank kóttgrossizusának tiszteletére mind »zéóesebb méretekben bontakozik ki. a mucira felajánlások méltóan, fejezik ki azt az érdeklődést, amellyel dolgozó aápdai: a kon“ gresszos elé tekint, azt a szerel« * tét, bizalmat és hűségét, amelyet dolgozóink pártunk iránt tanúsi* tarnak. Egész dolgozó népünk méltán tekint érdeklődéssel pártunk ksom­­greaszosa elé, hiszen ez a kon­gresszus az új szakasz cjsö kon­gresszusa lesz. Ez a kongresszus hosezú időre megszabja majd az új szakasz feladatait és világosan megmutatja a jóiét, a további fel­emelkedés útját. Azok az új munkaeikerek, ame­lyek a kongresszusi ntenkaverseuy során születnek, egy-egy üzenetet Jelenítenek a kongresszus számára és azt fedezik ki, hogy dolgozóink fiáját ügyüknek tartják a Közpon­ti Vezetőség határozatait, késsen állnak azok hiánytalan megváró' sításána. A dolgozó nép munkája, amely­nek megtestesült jelképe a Sztálin­­városi nagyolvasztó is, elvezet bennünket a nagyobb bőséghez, a jobbmódú, szebb, gazdagabb élet­hez. Éljenek az új nagyolvasztó hős építői, szerelői, műszaki vezetői! Éljen a szocializmus építésének vezető ereje, nagyszerű munkás­­osztályunk, amely ismét bizonysá­gát adta öntudatának, áldozat­­készségének! Éljenek segítőink és küzdötár­­saitnk, a szovjet emberek! Éljen és virágozzék a megbonthatatlan szovjet-magyar barátság! Legyen ez a kohó jelképe a szilárd munkás-paraszt szövetség­etek! Éljen a munkásosztály és a dolgozó parasztság testvéri barát­sága[ Éljen ra kohóépítés lelkesítője, minden győzelmünk szervezője, a Magyar Dolgozók Pártjai — fe­jezte be beszédét Zsófiayac eivtárs. Az ünnepi csopolas nagykohó mellett, hosszú aeéfrudrrf vesz kezébe, a csapolónyHúshoz megy, hogy utast nyisson az izzó­fehéren folyó vasnak. Balázs La­jos főolvasztár és a 26 éves Zakhar László főolvasztár is segit neki. Szikraeső lövel ki a nyitásból. Pon­tosan 12 órakor előtör a salak, majd az izzó vasfolyam kígyózva, sisteregve fut a csatornán át; előbb csak vékony érként, majd egyre szélesebb sugárban zúdul le a csarnok mellett a vágányon vá­rakozó üstbe. Az ömlő vas vörös fénye besugározza az új harcra, új hőstettekre induló sztálinváros i Előre a konaresszusi zászlóért A Wdühelm Pieck Vágom- ás Gépgyár kovácsüzeménék dolgo­zói is .«liheeem készülnek pártunk harmadik kongresszusának méltó megünneplésére. Többek között Ta­kács Lajos sztahánovista kovács felajánlotta, hogy a közszükség­leti cikkekből a reáeső részit, a miagyar fejszéket batáridő előtt S nappal, minőségi munkával már­cius 12-ig elkészíti, továbbá Jóasa Zoltánt segíti tapasztalatainak át­adásával. Takács Lajos kovács a 166 százalékos teljesítményével harcol vállalásának maradiéktaiaar teljesítéséért. Józsa Zoltán tanító­jának muincamouszeret nasamuaj-i<­­va, közel 140 százalékot teljesít. Peng Imre ifjúmunkás brigádja szintén a legjobbak között van- Átlagos teljesítményük 160 sziáza­­.ék, s ezzel elnyerték a komgresz," szusi verseny legjobb brigádja cí­mű III. 'fokozatú versenyzászlót. Vadas János művezető felajánlot­ta, hogy az üzem 107—110 száza­lékos átlagát a kongresszusig 115 százalékra emeli és megszilárdítja a munkafegyelmet, a legutóbbi értékelés szerint 112 százalékot teljesített. . értékelés szerint már Ili százalé­kot ért el. Hasonló szép eredményt ért el Szabó Mária ifi orsózó is. Régi átlaga 92 százalék volt. Vál­lalta, hogy 100 százalék fölé emeli teljesítményét. ■ Horváth András né sztahanovista munkamódszer-át­adó segítségével jelenleg 120 szá­zalékban teljesíti napi normáját. .4 szövődé dicsőségtábláján Csiz­madia Erzsébet i gépes ifiszövő neve szerepel. Régi átlaga 121.000 vetés volt naponta. Felajánlotta, hogy gépenként napi ezer vetéssel emeli teljesítményét. Megérdemel­te, hogy neve kikerüljön a legjob­­balt közé, mert vállalását túltelje­sítve, gépenként 3 ezer vetéssel emelte napi teljesítményét. Senke Tibor ifi sztahanovista művezető felajánlotta, hogy a gephatásfo­­kol 71.1 százalékra emeli. A leg­utóbbi crtéleelés szerint SO.t száza­lékos géphatásfokltal dolgozott, megteremtenünk. Mindenekelőtt fo­koznunk kell a mezőgazdaság gé­pesítését. Mind több, korszereié termelőeszközt: traktort, kombájnt, okét, boronát és egyéb kisgépet kell adnunk a falunak. A szlálin városi nagyolvasztó megindulásával hatalmas lépést tettünk előre ebben az irányban. Uj erő jelentkezett a népgaz­daságban: a sztálinvárosi nagy­­olvasztó, amelynek egynapi ter­meléséből 141) traktort, vagy •tOO kombájnt, vagy 400 vető­gépet lehet gyártani. Ezzel a kohóval biztosabban, sikere­sebben folytathatjuk harcunkat nagy nemzeti ügyünkért, a mezőgazdaság felvirágoztatásá­ért. Különleges jelentősége van az új nagyolvasztó ifelavatásának azért is, mert segit megbonthatatlanná kovácsolni államunk alappillérét: a munkásosztály és a dolgozó pa­rasztság testvéri szövetségét. Ez a mű, amely a munkásosztály alkotóerejét hirdeti, hatalmas se­gítséget nyújt a falu népének. A munkás-paraszt szövetség egyik legfontosabb anyagi alapja az a vas és acél, amely a munkások ke­­zenyomán válik gépekké, hogy megkönnyítse, termelékenyebbé, jövedelmezőbbé tegye a paraszti munkát. Amilyen szilárd (esz a sztálin­­városi vasból készült acél, le­gyen olyan szilárd és acélos a munkásosztály és a dolgozó parasztság baráti összefogása! A sztálinvárosi nagyolvasztó ter­melése- nagy mértékben hozzájárul a közszükségleti cikkek gyártásé­­nak növeléséhez is. Lehetővé te­szi. hogy több könnyűipari, élelmi­­szeripari és nem utolsó sorban épí­tőipari gépet gyárthassunk, hogy jobban ej tudjuk látni a lakossá­got a legfontosabb ipari és fogyasz­tási cikkekkel. Az új nagyolvasztó hatalmas se­gítséget nyújt az iparosításban ed­dig elért eredményeink megszilár­dításához. Rendkívül fontos ez az egész népgazdaság, az egész lakos­ság szempontjából. Dicsősógtáblo a Győri Gyapjúfonóban egyre többet szerepel a dicsőség­­táblán Bölösics Ibolya ifi gyűrűs­­fonó neve. Januári átlagteljesít­ménye 100 százalék volt. Felaján­lotta; ,a harmadik pártkongresz­­szus tiszteletére 101 százalékra emeli teljesítményét. u legutóbbi A Győri Gyapjúfonó- és Szövő­gyárban valamennyi üzemrészben dicsőségtáblát állítottak fel. A dicsőségtáblán tüntetik fel a kon­gresszusi verseny legjobbjait és a legnagyobb fejlődést mutató dol­gozók neveit is. A fésűs fonodában X. évfolyam, 51. érám, 1954 március 2, kedd. ARA: 5« FILLÉR. Zsofinyec Mihály elvtárs beszéde — 'Jogos öröm, 4 jólvégzotl munka tudata töltheti el e hatal­mas alkotás építőit, akik most végső formájában láthatják maguk ellőtt azt, amiért éveken keresztül küzdöttek. Sztálinváros és a vas­mű — s címek egyik legfontosabb része, a ma átadásra kerülő nagy­olvasztó — a mi szocializmust építő, saját jólétén munkálkodó népünk erőfeszítéseinek a gyümöl­cse. Minden magyar munkás, dolgozó paraszt és értelmiségi úgy tekint Sztálinvárosra, az új nagyolvasz­tóra, mint a legnagyobbszabású békemüvünkre. Sztálin város, Sztá­lin Vasmű építésének munkája né­pünk tudatában elválaszthatatlanul eggyéforrott a béke védelmének gondolatával.' A most elkészült nagykohó hazánk egész népe előtt, de országunk határain kívül élő barátaink, a békeharcosok milliói előtt is a magyar dolgozók tettek­ben megnyilvánuló békeakaratát jelképezi, • A mai napon elérkeztünk ahhoz, amikor a Sztálin Vasmű nagyol­­vaszíí^iból nyersvasat csapolnak, hogy nagyrészt aoéllá alakítva el­jusson a gépgyárakba. A mai naptól kezdve a trakto­rokat. a szerszámgépeket, a mezőgazdasági gépeket, a ke­rékpárokat nemcsak a diósgyő­ri, az ózdi és a csepeli acélból gyártják, hanem olyan acélból is, amely már a Sztálin Vas­műben termelt nyersvasból ké­szülj A sztálinvárosi nagyolvasztó megindulásának, fejlődésünk mai szakaszában különleges jelentősé­ge van. Különleges jelentősége van azért, mert nagyon kiszélesíti a mezőgazdaság fellendítését szolgá­ló programmunk acélalapját, s ez. zel még szilárdabbá, biztosabbá teszi e nagyszerű programm reali­tását. A magyar mezőigazdaság a nagy felvirágzás szakaszába lépett. Bőségesebb kenyér, több hús, tej és egyéb élelmiszer lesz az eredmé­nye e programm megvalósításának: De az eredmény nem hullik az ölünkbe. A győzelem feltételeit áll­hatatos munkával magunknak kell A sstálimárosi kohó előtt még tart au ünnepség. Betm, a mű' szerházban, s előtte, az öntőcsar­nokban izgalommal készülnek az ünnepi csapolásra. Néhány perccel tizenhét óra előtt pártunk vezetői, a kormány tagjai, a bányák, a gyárak, a falu küldöttei és a hős építők, akiknek tehetségét, szorgalmát dicséri a nagy mű — már ott állnak az ön­­tőcsamokban. Balázs Lajos főol­vasztár a műszerház melletti kis­­haranghoz lép, Megkonditja. Az érces hang: jel a csapolásra. L. Szász Antal olvasztár felhúzza kcr hásskesztyüjét. Most ott áll az új

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék