Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. március (10. évfolyam, 51-76. szám)

1954-03-02 / 51. szám

Legújabb külpolitikai hírek Palmire Togliatti cikke a berlini értekeslet eredményeiről A Kína sell­a című olasz folyói­rat közölte Paliniro Togliatti ve­­sztétroikkát a négy hatalom főü­lügy mdni aztapessiek részvételével meg­tartott berlini értekezlet eredm­é­­nyébről. A ci­lak a többi között a követ­kezőket mondja: A négy hatalom külügyminisz­­­tereátvei­ l­ éssavél­eléivel megtartott born­ui értekezlet két tekintetben, volt sikeres: egyrészt az értekez­let eredménye mindenki számára konkrét és nyilvánvaló. Rövid időn­­belül újabb nemzetközi érte­­kezletet hívnak egybe azzal a cél­lal, hogy rendezzék a Távolkelet időszerű problémáit, ezen az érte­kezleten mint egyenjogú fél, ré­szt­­vesz majd a nagy Kínai Népköz­­társaság.­­ Másrészt a berlini értekezlet si­keres volt azért is, mert az érte­kezlet után tisztázódott a helyzet, jobban m­eg lehet érteni a felek álláspontját. Az emberek könnyeb­ben láthatják a helyes utat. Csu­­pán azok nem érthetik meg ennek a sikernek a jelentőségét, akik nem­ veszik észre azt, hogy a köz­vélemény egyre nagyobb fontossá­got tulajdonít a tárgyalásoknak és a nemzetközi problémák békés úton történő rendelésének. Mi nem csupán a békeharcosok mozgal­máról beszéltünk, amely tényle­­ges nemzetközi erővé vált. Látjuk azt is, hogy olyan országok tőkés osztályainak vezetői és képviselői, mint Anglia, Franciaország és mások, kénytelenek voltak meg­változtatni állásp­ont­j­ukat, hogy veget tegyenek a közvélemény követeléseinek, a közvélem­ény ugyanis felháborodott a nemzet­­kö®i érdekek védelmének hiánya és az amerikai imperializmus há­borús politikája előtti szolgai be­­hódolás miatt­­a nyugalmat, vala­mint békét kíván. Gondoljuk csak el:j­ess­oimerikiai imperialisták mindmáig nem tudták rákénysze­ríteni Európát arra, hogy az euró­pai hadsereg leple alatt elfogadja a német militarizmus teljes feltá­­masztását célzó tervüket. Előre látható: a berlini értekezlet után az amerikai imperialisták még na­gyobb nyomást fejtenek majd ki, hogy elérjenek valamilyen ered­ményt ezen a téren. Ugyanakkor azonban meg kell jegyezni, hogy a közvélemény ellenállása még szívósabb lesz, mint azelőtt... Palm­iro Togliatti befejezéssül rá­mutatott arra, hogy az európai biztonság biztosítását célzó szov­­jet terv „olyan gondolat, amely gyorsan széles utat tör magának az európai népek között.A­diai miniszterelnök válaszában a következőket írta: Köszönetemet fejezem ki szemé­lyes üzenetéért, amelyet február 21-én kaptam kézhez. Értékelem az ön által nyújtott biztosítéko­­kat, azonban ön ismeri álláspon­tunkat a katonai segély elvére vo­natkozóan. Kormányunk állás­pontja azon a vágyunkon alapszik, hogy hozzájáruljunk a világ béké­jéhez és biztonságához. Ezt a po­­liitikát tovább folytatjuk. Az indiai parlament hétfői ülést tartott. Az ülésem Kobra ismer­tette Eisenhower elnök levelér­e küldött válaszát ,48 részletesem in­dokolta azt. Indiának neon áll szándékában szabadságát alkudozás tárgyává tenni, vagy bármilyen okból, vagy bármilyen nyomásra lemondani róla — mondotta többek között Nehru. Az indiai miniszterelnökitnak ezeket a szavait a parlamenti kép­viselők lelkesen megtapsolták. Nehru ezután valamennyi párt tagjaihoz szólva, kijelentette, hogy ez már pártkérdés hanem nemze­ti probléma, amellyel kapcsolat­ban minyi lehet sz a kétféle állás­­pontról. Ezt a kijel­entést egyönte­tű tatu fogadta. Nehru válasza Eisenhower elnöknek Eisenhower, az Egyesült Állam Eisenhower elnök levelére. Az iná mok elnöke, az elmúlt héten leve­­let intézett Nehruhoz, India mi*­niszterelnökéhez. Minthogy az in­diai kormány több ízben aggodal­mát fejezte ki a török-pakisztáni katonai egyezményt illetően, bizo­nyos biztosítékokat ajánlott fel In­diának és kilátásba helyezte, hogy amennyiben India is kérné, az Egyesült Államok hajlandó se­gélyt nyújtani. Mint a nyugati hűnügynökségek közölték, Kekru vasárnap válaszolt Angol lap az amerikai válságjelenségekről A Birmingham Post mewyorki tudósítója írja: Az amerikai ipari termelés most tíz százalékkal alacsonyabb az 1953 júliusában elért tetőpontnál. Minden alap megvan annak felté­telezésére, hogy a csökkenés foko­zódik, mert a korm­ámykiadásokat csökkentik, s a farmerek jövedele­m­ei megcsappannak. Ezúttal azon­ban semmi jele sincs annak, hogy az 1950. évi koreai konfliktus ál­tal előidé­zetiekhez hasonló erőfe­szítések támogatják majd a gyen­gülő gazdasági életet. Így a meg­élhetési költségek a jövőben nyit­­ván valóan emelkedni fognak. Lengyel tudós érkezett hazánkba A magyar l­engyel kulturális cse­reegyezmény keretében a Magyar Tudományos Akadémia meghívá­sára hazánkba érkezett Stefan Furmanik lengyel nyelvészprofesz­­szor. Ipari tanulók területi versenye A tanulóvárosban már korán reggel nagy a sür­gés-forgás. Elérkezett a nagy nap, a területi ver­seny ideje. Ma mérkőznek Magyaróvár, Sopron, Szombathely, Nagykanizsa és Győr legjobb szaktudá­sú ipari tanulói. Közeledik nyolc óra, a verseny kezdete. Még a légy zümmögését is meg tehetne hallani. Figyelmes tekintetek szegeződnek az elnökre■ E tekintetekből ki lehet olvasni, hogy minden tanulót egy gon­dolat foglalkoztat: vájjon milyen tételek lesznek, tudnak-e válaszolni min­den kérdésre? Szakma szerint minden­ki kézhez kapja a fedő­névvel ellátott papírlapot, amelyen a tételeket fel­tüntették. A fejek lehaj­tanak, gondosan tanulmá­nyozzák a kérdéseket. Nem gyerekjáték egy ilyen verseny. Most dől el, ki a szakma legjobbja, ki érdemes arra, hogy az or­szágos versenyen is részt­­vegyen és megmutassa tu­dását. A tollhegyek megérintik a papírt, aztán egymás­után kirajzolódnak a be­tűk. Telnek a sorok, készül az írásbeli dolgo­zat . ★ Tíz óra: Az engedélye­zett idő letett. A dolgoza­tokat összeszedik, a ta­nulók megkönnyebbülten sóhajtanak fel. Előkerül a tízórai. Egy kerekarcú szőke fiú. Pálmai Pál, a győri rot­es intézet ta­nulója éppen most nyel­te le az utolsó falatot. A verseny eddigi izgalmairól présél: — Az írásbelin három tételt kaptunk. Először kellett írni a hantolásról, majd a csigahajtásról, s végül egy összetett felada­tunk volt, amelyben meg­mutattuk számtani és fi­zikai tudásunkat. Ki kel­lett számítani a csigahaj­­tás fordulatszámát. Az el­ső és a második pont könnyen ment, mint a ka­rikacsapás, de a harma­dik már nem. Hatvanöt percig gyürköztem a fel­adattal, aztán beadtam a kidolgozást. * Tizenegy óra. Kezdődik a verseny gyakorlati ré­sze. A lakatosok és az esztergályosok a tanulóvá­­ros műhelyében dolgoz­nak. A nevelők elosztják a tanulókat. Minden esz­tergályos kap egy-egy gé­pet. Nézegetik, elindítják, megismerkednek vele, hogy jól működik-e. A szélső gépen dolgozik Galtai Antal. Minden fi­gyelme a gépé. Csak né­hány rövid mondatban fe­lel kérdésünkre. . .Itt lakom a tanuló­­városban. Másodéves esz­tergályos tanuló vagyok. Amikor befejeztem az ál­talános iskolámat, mind­járt ipari tanulónak jöt­tem. Nem bántam meg. Amit megtanultam, az az enyém. , Gallai Antalnak igaza van. Senki nem veheti el tőle azt, amit megtanult. S ha tanult, bizonyára Ind is, azért meri nyíltan kimondani: „Remélem, hogy az esztergályosok között én leszek az első“. ★ Az esztergályosok egy esztergagép fogaskerekét, a lakatosok pedig egy szo­rítóvasat készítenek el. Minden tanuló külön-kü­­lön megkapja feladóiának elkészítéséhez szükséges rajzot. A munkadarab a rajzon elő- és oldalnézet­ben pontos mértékkel van feltüntetve. A versenyzők számára megszűnt élni a világ. Mindenki a saját munká­ját figyeli. Az anyagot sa­tuba szorítják, kimérik, kirajzolják gondosan az ábrát, aztán gyerünk! Az esztergályosok beállítják a gépet, aztán a kemény vidra vágja a vasat, s hullik az acélkék forgács. A lakatosok reszelnek, szabályozzák a satu jo­gait, amelyek nagy erővel harapják a megmunkálás­ra váró anyagot. A mun­kadarab elkészítése ko­moly fizikai erőt vesz igénybe. A ki­skabát, puló­ver lassan lekivánkozik a fiúkról. ★ A versenyzőkön kívül az üzemben nagyon sok fiatal dolgozik. Sóvárgó tekintettel figyelnek azok, akik már az első forduló­nál kiestek a versenyből. Az egyik nevelő csípőre tett keze mellől ágaskod­va figyeli a nagy munkát egy kócos fürtű gyerek, Farkas Laci, akire nagyon sok a panasz. — Nem szeret dolgozni, mindig fuserál — mondja Varga bácsi, a főműve­zető. Lajcsi pirulva is­meri be, hogy valóban rassú fát tett a tűzre. De ma megígéri, hogy meg­javul. Ezután jól tanul és dolgozik, mert nemsokára megindul az elsősök ver­senye és bizony nem akar szégyent vallani. ★ —**■•" Vége a versenynek. A fiúk megkönnyebbülten pihennek meg a nagy munka után. Az értékelő bizottság összeül, s kivá­lasztja minden szakmából a három legjobb dolgoza­tot és gyakorlati darabot. A verseny eredményét el­döntötték, de most még a nevelők számára is rej­tély, hogy név szerint kik a verseny győztesei. Az elnökön kívül ugyanis senki sem tudja, hogy a fedőnévvel ellátott kézira­tot ki adta be. Este 7 órakor az MTH nyugat­­magyarországi igazgatósá­gának főigazgatója, Kucs­már­ Miklós ünnepélyes keretek között olvassa fel az eredményt és kiosztja a 600, 000 és 100 forintos­­ alul mákot és okleveleket. Esztergályosok közül első Gallai Antal Győr, második Csik Ferenc Nagykanizsa, harmadik Lépesd Zoltán Szombat­hely. A lakatosaiknál első: Vági Emil Győr, második Giczi András Győr, har­madik Horváth István Győr. A villanyszerelők közül első Begovits István Győr, második Póka Miklós Szombathely, harmadik Bad­ó László Mosonma­gyaróvár. Öntőknél első Mayer Nándor Győr, második Limpár Miklós moson­­magyaróvár. Motorszerelők közül el­ső Devecseri István Győr, második Korokai Sándor Nagykanizsa. N­agy az öröm. A győz­tesek büszkén veszik át a jutalmat, aztán boldogan táncolnak éjfélig . . . Sindulár Anna. A magyar-szovjet barátsági hónap eseményei A zeneiskola növendékhangversenye A Győri Zeneiskola harmadik nő- Haydn, Mozart, Kabajevszkij, Sehu­­vendékh­angversenyé­t a magyar- maim, Grecsaninov, Donizetti, Bce­­szovjet barátsági hónap alkalmából thouen, Bach műveit tolmácsolták a rendezték vasárnap a megyei kid- növendékek. A hangverseny részi­­t arotthon előadótermében. Az ünnepi vevőt nagy tapssal jutalmazták a esemény hírére nemcsak a nevén­ kis apróságok — Szigethy Elvira, dékel, és a szülők figyeltek fel, ha­ Náray Zsuzsa, Szemenov Miklós, nem az egész város közvéleménye, Tóth Mária és a többiek a játékát. A termet ezúttal zsúfolásig meg­töltötték a látogatók. A műsort az ének- és zenekar számai nyitották meg. Haendel: Jöjj Béke, Győzelmi dal és Vedd át a dalt című művei­ A műsor második felében Nyáriné Borostyán Magda, Barsi Ernő és Nyári Béla tanárok adtak hangver­senyt a barátsági hónap tiszteletére. Kabalevszkij: Szonatina című mű­nek nagysikerű bemutatója után vét Nyáriné Borostyán Magda, sorra következtek a növendékek. Hart­ók- Országh: Magyar népdalai*. Egymásután csendültek fel a bájos- Barsi Ernő, Rimszkij-Korzakov ái­­nál-bájosabb hegedű, zongora, gór­­tatódalát és a Dongót pedig Nyári donkta és fin­yaszántóik, Bartók, Béla adta elő nagy sikerrel. Szovjet könyvkiállítás a megyei tanácson A baráti hónap al­kalmából megyénkben is megtartják a szov­jet könyv ünnepét. Könyvkiállítások és ankétek népszerűsítik a kiváló szovjet írók műveit. A megyei ta­­nácsháza bejárati fo­lyosóján helyezték el azt az ízléses, változa­tos kiállítási anyagot, amely a szovjet iroda­lom nemrég kiadott műveit szemlélleli. Itt található többek kö­zött Gajdar nemrég megjelent válogatott műveinek diszkötéses kiadása, továbbá Vaj­­szenbely: Húgocskám című műve, valamint Lenin: Filozófiai jegy­zetek című bőrkötéses ugyancsak díszkiadás­­ban megjelent értékes műve. Az orosz klasz­­szikusokat többek kö­zött Puskin: Anyegin című művének dísz­kiadások kötete kép­viseli a kiállításon. Gorkij, Erenburg, Fa­­gyejev, Kravcsenko, Spanov, Virta, Solo­­hov, Bubenov és szá­mos más szovjet író remekművei mellett a magyar irodalom több alkotása teszi változa­tossá és érdekessé a megyei taná­cshazán el­helyezett kiállítást. A szovjet film ünnepe Győrött Nagy érdeklődés előzi meg város­szerte a szovjet film ünnepét. Az el­múlt években már hozzászoktak dol­gozóink, hogy a szovjet film ünnepe új nagyszerű filmalkotásokkal ajándékozza meg a mozilátogató­kat. Ezúttal is kiváló filmek érkez­nek a győr-sopron megyei filmszín­házakba. Győrött március 3-én, csütörtökön este nyitják meg a szovjet film ünnepét az „Örs a he­gyekben“ című színes szovjet fim bemutatásával. Az izgalmas, esemé­nyekben bővelkedő film a szovjet emberek igaz hazaszeretetéről, a ha­tárőrök elszánt, bátor, akadályt nem ismerő magatartásáról és hőstettei­ről beszél. A gyönyörű, színes fel­vételek a Szovjetunió egyik legszebb határvidékének égbenyúló hegylán­colatát mutatják be. A Keksz- és Ostyagyár műsoros estje A Győri Keksz- és Ostyagyárban február 27-én, szombaton este 7 órakor nagyszabású műsoros tánc­estet rendeztek a magyar-szovjet barátsági hónap keretében. A műsoros esten fellépett az üzem árny­játék brigádja, amely nagy si­kert aratott tréfás műsorszámaival. A műsor megszervezésében, ötletes, technikai kivitelében nagy szerepe van Sólyom­i István kultúrfelelősnek és Dajka András műszaki rajzoló­nak, Fodor Ági, Tóth Margit és Morvay Anna brigádtagok ugyan­csak hozzájárultak a műsor sikeré­hez. Az üzemi népi tánccsopo­rt a Sióagárdi táncot mutatta be. A leányok színvonalas táncát tapssal jutalmazták a dolgozók. Kaszás An­tal, az üzem karbantartó lakatosa énekszámokkal szórakoztatta mun­katársait, s a vendégeket. A rigmus­brigád tagjai közül Száger Éva, Pleier Zsuzsa, Ferenci Rózsi nagy lelkesedéssel vétték­­ki részüket a műsoros est megrendezéséből. A Keksz- és Ostyagyár dolgozói hajnali órákig szórakoztak a mű­soros esten. Szovjet vendégek látogatásai 3. Tv. Leszjuk látogatása a SzOT kultúrosztályán. 1. Tv. Leszjuk, az OSzSzSzK kul­turális ügy­e­k minisztériumának munkatársa hétfőn délelőtt a Szak­­szervezetek Országos Tanácsa kul­­túrosztályát látogatta meg. Az osz­tály munkatársaival elbeszélgetett a szovjet szakszervezeti klubélet ki­* alakulásáról és az üzemi kul­túrott­­honok életéről. J. Ty. Leszjuk a beszélgetés során számos tanácsot adott s a magyar szakszervezetek kul­­túréleténak további fejlesztéséhez. J. M. Nyeprincev látogatása Mezőkövesden. J. M. Nyeprincev, Sztálin-díjas festőművész hétfőn délelőtt Mező­kövesdre látogatott el. Megtekintette a matyó múzeumot, ahol nagy érdeklődéssel tanulmá­nyozta a többévszázados matyó népművészet remekeit, a Műszése­­ket, a népviselet színes és jellegze­tes darabjait. J. K. Oszipova látogatása a DISz központjában. J. K. Oszipova, a magyar-szovjet barátság hónapja alkalmából ha­zánkban tartózkodó szovjet kultu­rális küldöttség tagja hétfőn dél­előtt látogatást tett a Dolgozó Ifjú­ság Szövetsége Központjában­. Vár­hegyi György, a DISz Központi Ve­zetősége titkára üdvözölte a szovjet vendéget. Szovjet filmművész-küldöttség érkezett a magyar-szovjet barátság hónapjára Hétfőn délelőtt a magyar* szovjet barátság hónapja alkal­mából rendezett szovjet film ün­nepére szovjet filmművész küldött­ség érkezett Budapestre I. P. Kom­palija Sztálin-díjas dokumentum* fil­mrende­ző vezetésével. A küldött­ség tagjai B. Andrejev, az OSzSzSzK Sztálin-díja­s népművé­sze, I. Szu­k­arevszk­ij­a Sztáliin-dí­­jjas, az OSzSsSzK és a Tadnsik SzSzK érdemes művésze és I. Ma­­karova Sztálini-díjas filmművész­­nő. A küldöttséggel együtt érkezett a magyar szovjet barátság hónap­ján résztvevő szovjet művészeti küldöttség két tagja: M. O. Rejzen operaénekes, a Szovjetunió népmű­vésze és Sz. Richter­­zongoramű­vész. A szovjet vendégek fogadására a ferihegyi repülőtéren megjelent Kun György népművelési minisz­­terhe­lyettes, Kelen Béla, a Ma­gyar-Szovjet Társaság főtitkára, a külügyminisztérium, a miépn­űve­­lésügyi minisztérium, a színház és filmművészeti szövetség és az Állami Operabál képviselői. Ott voltak a fogadtatáson a Szovjet­unió magyarországi nagykövetsé­­geinek képviselői. Krutyikov, a Szovjetunió kulturális ügyek mi­­nisztériumának munkatársai, a mű­vészeti küldöttség vezetője, vala­­min­t V. Z. Kuzmenko, a VOKSz magyarországi k­épvis­elője.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék