Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. június (10. évfolyam, 128-153. szám)

1954-06-01 / 128. szám

MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL« Megvalósítjuk a pártiougressms «Utal elénk tűzött frt­adatokat. — ünnep a gyulamajori Úttörő termeJöezövet­­kezoiben. — Két újítás — sokmiHió forint megtakart­­tás. — Hozzászólások Csatkai Endre cikkéhez. A Magyar Dolgozók Pártja 111. kongresszusa A Magyar Dolgozók Pártja HL. kongresszusának hetedik napján, vasárnap délelőtt Apró Antal e.v­­társ, a Po'itikai Bizottság tagja nyi­totta meg az ii.ést. Napirenden1 volt a Magyar Dogozók Pártja vezető szerveinek megválasztása. A választás titkosan folyt. A sza­vazás után szünet következett, majd a kongresszus Rákosi Mátyás elv­­társ elnökléséve. folytatta tovább munkáját. A szavazaitszedő bizottság nevében Mekis József elvtárs a következők!­­ben tett jelentést a kongresszusnak: Tisztelt kongresszusi Kedves elv­­társaki A Központi Vezetőség éa a Reví­ziós Bizottság tagjainak megváasz­­lása is kifejezte azt a megbontha­tatlan egységet, amely pártunkat mindig jellemezte és amely külőnö-A Központi Vezetőség Andies Erzsébet Antal János Apró Antal Ács Ernő Ács Lajos Bad ári László tinta István Benkc Valéria Berci Andor Biró Zoltán Boldoczki János Boros Gergely Czottner Sándor Csergő János Dávid Ferenc Dögéi Imre Egri Gyula Erdey-Grúz Tibor Farkas László Farkas Mihály Földvári Uudolf Friss István Gallé Ernő Gáspár Sándor Gerő Ernő Harustyák József Házi Árpád Hegedűs András Herczeg Ferenc Hébelt Ede Hidas István Horváth Márton Juhász Imréné Kiss Árpád Kiss Károly Kovács István Köböl József Malolcsi János Mekis József Molnár Erik Molnár Imre Nagy Imre Nagy Józsefnő Nagy Kálmán Nagy Mária Nógrádi Sándor Non György seu a kongresszus e-ötti időben és a kongresszuson hatalmas mértékben megerősödött. (Taps-) A küldött elvtársak a párt tagjai­nak százezrei nevében tettek most szavazatinkkal hitet pártunk politi­kája és szilárd egysége mellett. Pár­tunk új Köziponti Vezetőségét és a Központi Bizottságot a ikongresszus egyhangúlag választotta meg. (A kütdöttek hegyükről felállva tapsol­nak, felkiáltások: Éljen a párt, hur­rá! Hurrái) A szavazatszedő bizottság össze­­szám'álta a szavazatokat és megál­­kapitotta, hogy 782 szavazatot adtak le és mind a 782 érvényes. (Taps.) A Központi Vezetőség tagjainak, póttagjainak és a Központi Revíziós Bizottság tagjainak a következő elv­társaikat választotta meg a kon­gresszus: tagjai ifj. Nyers Rezső Olt Károly Piros László Pongrácz Kálmán Ratkő Anna Rákosi Mátyás Révai József Rónai Sándor Schumett János Suhajda József Szabó Ferenc Szabó István Szabó János Szakali József Szalai Béla Szántó Zoltán Szobek András Tausz János Vass Istvánná Vas Zoltán Vágvölgyi Tibor Vég Béla Vida Gyula Zsofinyecz Mihály Rákosi Mátyás elvtárs sárósaava A Központi Vezetőség póttagjai teilen Oszkár Kádas István Somogyi Antal Jsikesz Józsefné Szabó Gergely ilzett József LosonczJ pál Tóth Lajos .'ehér Lajos Matusck Tivadar Vajdai Lajosnc jrábri Mihály Molnár Ernő Valkó Márton A Központi Revíziós Bizottság tagjai Baranyai János Komócsin Zoltán Réti László Bogdán István Kristóf István Sebes István Győré József PawTtar”61* Szabó László Keleti Ferenc Pmráraás An«»i Szűcs Lajos A küldöttek és vendégek felállnak, éljenzik győzelmeink szer­vezőjét, a Magyar Dolgozók Párt ját. Hosszú percekig zúg a taps, a hurrá. Hosszantartó, szűnni nem akaró taps, éljenzés köszönti az új Központi Vezetőséget. Ezután Rákosi Mátyás elvtárs, a Központi Vezetőség első tit­kára mondott ünnepi zárószót. Hz MDP Központi Vezetőségének ülése A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasztott Központi Vezetőség megtartotta első ülését, amelyen egyhangúlag a következő határozatokat hozta: A Politikai Bizottság tagjai: Rákosi Mátyás, Nagy Imre, Gerö Ernő, Farkas Mihály, Ács Lajos, Hidas István, Apró Antal, Hege­dűs András, Szalai Béla elvtársak; póttagjai; Bata István és Me­kis József elvtársak. A Központi Vezetőség öt tagból álló Titkárságot választott. A Központi Vezetőség Titkár ságának tagjai; Rákosi Mátyás, Farkas Mihály, Ács Lajos, Végh Béla és Matolcsi János elvtársak. A Központi Vezetőség megvá lasztotta a Központi Vezetőség első titkárát, Rákosi Mátyás elvtársat. A Központi Vezetőség megvá lasztotta a Központi Ellenőrző Bi­zottságot, melynek tagjai: Alapi Gyula, Asztalos Géza, Ács Ferenc, Daczó József, Dögéi Imre, Hajdú József, Házi Árpád, Kiss Károly, Konok Ferenc, Maróti Károly, Nezvál Ferenc elvtársak; póttag­jai: Bernét Lászlóné és Péteri István elvtársak. A Központi Ellenőrző Bizottság elnöke: Kiss Károly elvtárs. A Központi Revíziós Bizottság ülése A Magyar Dolgozók Pártja III. kongresszusán megválasztott Központi Revíziós Bizottság megtartotta első ülését. A Központi Revíziós Bizottság elnökéül Kristóf István elvtársat választotta meg. Tisztelt pártkongresszus! Kedves «1 vitálisak! A Magyar Dolgozók Partjának Ifi. kongresszusa befejezte írnia­­ikiáját. Megvonta az elmúlt eszten­dők eredményeinek és hibáinak mérlegét: felvázolta a sikereket, melyeket a szocializmus építése te­rén, a dolgozó nétp anyagi jólétié­nek és kulturális színvonalának: emelésiében és nemzetünk fokosodé egységéinek erősítésében elértünk. A kongresszus megállapította, hogy pártunk jó munkájának eredmé­nyeképpen elmélyült népünk baza­­fisága. magasabbrendü nemzetünk egysége, erős az ország, szilárdan megalapozott függetlensége. Szilárdabb lett a népi hatalom alapja, szorosabb a párt és a mun­kásosztály viszonya, erősödött a munkás-paraszt szövetség. A kon­gresszus e jelentős eredmények mellett, őszintén és nyíltan feltár­ta és bírálta a hibákat, melyekét az elmúlt évek folyamán pártpoli­tikánkban, gazdaságpolitikánkban — különösen az iparosítás túlzott ütemű fejlesztésével — elkövet­tünk. kidolgozta a hibák kijaví­tásának módjait és megszabta a pértmuk és népi demokráciánk előtt «álló feladatokat. E feladatok között az első: — dolgozó népünk anyagi jólétének és kulturális színvonalának tov..b­­bi szakadatlan, következetes mű­velése. Ennek a növelésnek legfon­tosabb tényezője; a mezőgazdasag fejlesztése, erre kell a párt és kor­mány erőit összpontosítani. \ kongresszus meghatározta a második ötéves terv irányelveit és célul tűzte ki, hogy a második öt­éves terv folyamán a népgazdaság egészében, tehát a mezőgazdaság­ban is, rakjuk le a szocializmus alapjait. (Nagy taps.) lA kongresszus feltárta a® állam­­igazgatás és a helyi 'tanácsok mun­káinak eredményeit és hibáit, s ki­dolgozta a rendiszabályokat, ame­lyek végrehajtása megerősíti a né­pi demokrácia államhatalmát, szi­lárdabbá teszi a munkás-paraszt szövetséget. A kongresszus új szervezeti sza­bályzatot fogadott el, amely pár­tunk fejlődéséinek megfelelően fo­kozottabb követelményeket állliit szervezeteink éa tagságunk ele. A kongresszus ráirányította a fígy® - met arra, hogy fokoznunk keLl aa ifjúsággal való törődést ennek megfelelően jobban, kell támogat nunk a Dolgozó Ifjúság Szövetsé­gét hogy több teret kell biztosíta­nunk a szocializmus építésében, a népi demokrácia minden területén a dolgozó nőknek. Végül — célkitűzéseinknek meg­felelőien — a kongresszus aláhúzta, hogy pártunknak a legközelebbi esztendőkben a falusi pártmunka megjavítására a legnagyobb sunyt kell helyeznie. A pártkongresszus határozata végrehajtásának doulto előfeltétele pártmunkánk általános megjavítása, biztosítása annak, hogy a vezetés a párt minden szer­vében kollektív legyen, hogy min­denütt. érvényesüljön a krutika es önkritika és a pártdamokracia szelleme. Ez a legfőbb biztosítéka annak hogy a párt és a munkás­­osztály viszonya, a munkás-pa­raszt eoövetség még bensőségesebb, ö sszef orrot tabb, szilárdabb ,es®. Nupról-napra jobban el kell me lyíteni pártunk befolyását a ü<w; gcwó tömegek közt, szilárdabba kell minden módon tenni a pa*b a kormány, a nép kapcsoltait. Far­­tuuk miniden tagja, de ku.onosen kongresszusi küldötteink küzd jen e ajzért, hogy rajtok keresztül cél­lá tűzéseink a dolgozó milliók kö­zös ügyévé váljanak. A kongresszus minden megnyil­vánulása azt mutatta, hogy pár­tunk és dolgozó népünk egysége­sem és összekovácsoltam támogatja a szocializmus további építésére vonatkozó terveinket. Megmutatta ezt nemcsak a kongresszusi kül­döttek magatartása és hozzászólá­sa, de a szocialista munkavenseny­­nek az a növekvő lendülete is, mely egyre fokozódott, amint pártkon­­gresszusuink célkitűzéseiről a dol­gozó nép értesült A tanáJos'toozásaiinkkai pánthuza­­mosan folyó és egyre erőteljeseb­ben kibontakozó muukaversemy nemcsak arról tanúskodott, hogy az egész ország, az egész dolgozó nép feszült figyelemmel kísérte munkánkat, de alkotó megnyilvá­nulása annak a helyeslésnek, mely az üzemekben, bányákban, gépállo­másokon, a falvakban és a munka minden frontján új vállalásokra, új termelési sikerekre lelkesített. Ezek a megnyilvánulások mutat­ják, hogy dolgozó népünk magáé­nak vallja és helyesli célkitűzé­seinket és azonnal öntevékenyen hozzálát sikeres megvalósításuk­hoz. (Nagy taps.) A kongresszus menete nemcsak azt igazolta, Sögy egységewem mö­göttünk áll éö helyeslőén támogat bennünket a magyaT dolgozó nép. Az elvtársak hallották 30 ország kainmunista és munkáspártja kül­dötteinek felszólalását, köztük a hazánkat felszabadító hatalmas Szovjetunió dioső Kommunista Pártja képviselőjét (viharos iaps% a kongresszus résztvevői helyűidről felállva, pereelcen át tapsainak), Vorosllov elvtánsat (ismét minden­ki feláll, szűnni nem akaró taps, hurrá-kiáltásaik)' akit a magyar nép régen szívébe zárt. (Nagy taps.) A nagy kínai nép kommu­nista pártjának (nagy taps), az imperialisták ellen oly hősiesem harcoló koreai, vietnami dolgo­zóknak, a szocializmust oly sike­resen építő népi demokratikus or­szágoknak küldötteik (Nagy taps.) Az öt világrész minden tájáról elküldték fcongrasszusunkra kép­viselőiket a test vérpárt ok, nem­csak azért, hogy szolidaritásukról biztosítsanak, hogy közöljék, meny­nyire örülnek sikereinknek és to­vábbi eredményeket kívánjanak jövendő munkánkhoz, hanem, hogy aláhúzzák szocialista építésünk nemzetközi jelentőségét is. A testvérpártok képviselői meg­győződhettek róla, hogy dolgozó népünk tudatában van annak, hogy hazánk szocialista építése elvá­laszthatatlanul összefügg nemcsak a felbecsülhetetlen, állandó segít­séggel, melyben a Szovjetúnió fel­szabadulásunk első napja óta or­szágunkat részesíti, nemcsak a né­pi demokráciák kölcsönös együtt* működésével, de az egész világ dol­gozóinak helyeslő, bátorító támo­gatásával is. (Taps.) Meggyőződ­hettek róla, hogy dolgozó népünk­ben elevenen él a proletámemaet­­közisiég harcos szelleme, hogy miindaimnyian tudjuk: szocialista építésünk ügye elválaszthatatlan az egész haladó emberiség ügyé­től. (Taps.) Minden magyar dol­gozó tudja azt is, hogy a magyar népi demokrácia, a szocialista épí­tés minden sikere egyben hozzájá­rul a béke megvédéséhez. A test" vérpártok küldöttei rövid ittartóz­­kodáauk alatt száz formában meg­győződhettek arról, hogy a ma­gyar nép egységesen, szilárdan és elszántan áll őrt a béka frontjának rábízott szakaszán! (Taps.) Nekünk alá kell húznunk, hogy a nü számunkra milyen új erőfor­rást jelentett, amit annyi formá­ban hallottunk e kongresszuson, hogy szerte a világon, ahol az im­perialista háborús gyújtogatok el­len, s a dolgozók felszabadítása­­ért folyik a harc, mindenütt lel­kes örömmel figyelik a mi szocia­lista építőmunkánk eredményeit hogy sikereinkből bátorítást meri-’ tettek mindenütt a népszabadság katonái. Tudatosítanunk kei! épí­­tómunkánk nemzetközi jelentősé­­gét, aizt, hogy eredményeink és hi­báink egyaránt kihatnak a béké­ért, a népiek szabadságáért folyó harcra, mely a földkerekségen fo­lyik. Ez a tudat, ez a felismerés emielje felelősségémzetüniloet és ser­kentsem bennünket újabb erőfeszí­tésekre, űj sikerekre. A mi kongresszusunk kai egyidő­sen tartotta üléseit Berlinben a Béke - V i lúg tanács és kidolgozta a béke megvédésének újabb felada­tait. A kongresszus nevében kije­lenthetem, hogy a magyar dolgozó népre mindig bizton támaszkodhat - mak ott, ahol a béke nagy ügyé­nek megvédéséről vám szó. (Nagy taps.) Komgressznsonkkal cgyldöben íölynak (Jeniben a tanácskozások, ahol a Szovjetunió képviselőivel az élen a 'kínai, a koreai és vietnami nép küldöttei küzdenek a bÄko helyreállításáért, a népek közti normális, jó viszony megteremté­séért. A magyar dolgozók, mint szerte « világon a békét követető egyszerű emberek százmilliói, e nagy bókéin unkához tiszta szívük­ből kívánnak teljes sikert. (Taps ) Elvtársak! Kongresszusunk munkája kije­lölte aizt az utat, melyein pártunk, dolgozó népünk a legközelebbi • érvekben a szocializmus építésén továbbhalad. A feladatok nem könnyűek, megvalósításúi sok ál­dozatot, sok erőfeszítést követe', de miniden előfeltétele és bizton í­­túka megvan anmafk, ho^y harcok­ban edzett pártunk áldozatos műn - kája összes célkitűzéseinkef valóra váltja. (Taps.) An első és döntő: pántunk megdönthetetlen elvi, po­litikai egysége és szilárd sága, pártunk «a dolgozó népünk össze­­fonrottságaf Nagy taps.) Dz volt sikereink titka és minden jővondő győzelmünk alapja! (Taps.) Erőt az egység ad. Ezért ápoljuk és őrizzük pártunk szilárd egységét, mint szemünk fényét! (Taps.) He­lyes oólkitűzéseink az egész nép vá­gyait és kívánságait fejezik ki, és minit sajátját, egységesen támo­gatja őket a párt és a munkás­­osztály által vezetett dolgozó né­pünk nagyszerű teremtőereje. Végül sikereink biztos záloga, hogy mint a múltban, úgy a jövő­ben Is erőteljesen támogatja szo­cialista 'építésünk munkáját íei­­soabadítóffik, a testvéri Szovjet únió és segítenek megvalósításában a baráti népi demokráciák. (Taps.) Elvtársak! Pártunk IIT. kongresszusának munkájában megnyilvánult lendü­let, bizalom és egység új erő for­rása számunkra. A kongresszussal kapcsolatban száz formában mu­tatkozott meg, hogy pártunkat osz­tatlan szeretettel övezi az egész magyar dolgozó nép, hogy célki­­tűzéseinket helyesli és magáénak vallja a munkás, a paraszt, az ér­(Folytatás a második oldalon,) X, évfolyam, 128. szám. 1954 június 1, kedd. -HA: 50 FILLER

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék