Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1954. szeptember (10. évfolyam, 207-232. szám)

1954-09-01 / 207. szám

ffflifi mcwl*t/*w eoresviaeritr f X. évfolyam, 207, azam 1-904 1, szerda.-SOPBONMEGYEl ARAj »U ELLLLIi MDP GYÖP- SOPBONMEGYEl BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA »Ui SZAMUNK TABTAEMABOLí koiaea Imre min.tagat da tett, — A tanács eddig régLett munkájáról és a »áros legégetőbb kérdéseiről tárgy all a soproni tanácsülés, — Két községi pártszervezet agiti­­dós munkája, — Vito a tanaestík-venj'-tér veeotről. Franciaország válasza ^ Szélesedd versenymozgalom a mosonmagyaróvári járásban Ki ne ismerné m idagfosziitő pililanatoikat, amikor at em­ber lélagaetBt visszafojtva várakozik, a agyát egy gondoUt uralja: .Na, m«»t mi leszt“ Ehhez hasantó izgalom töltötte ©1 a világ közvéleményét is néhány napja, amikor a francia nem­zetgyűlés megkezdte ülését. Az izgalmai az váltotta ki és fo kozta aa; ülések alatt, hogy a francia nemzetgyűlésnek minden eddiginél nagyobb felelősség nyomta a vállát. Döntetnie kellett arról, hogy elfogadja-©, vagy elutasítja az európai védelmi kö­zösségről szóló szerződést. Állást kellett foglalnia ebbein a nem­csak Franciaországot, hanem egész Európát érintő, sorsát be­lő, yásoló kérdésben. A francia nemzetgyűlés viharos, drámai percekkel sűrí­tett ülések után világos éa félreérthetetlen választ adott. Vi­lággá röppenhetett a hír a rádió, a sajtó a telefondrót útján, hogy a francia nemzetgyűlés hétfőn este az európai védelmi közösség ügyében 319 szavazattál 264 ellenében, elfogadta aiz Aumorau tábornok által előtérjesztett előzetes halasztási indít­ványt. A nameetgyüléa aiz indítvány elfogadásával elutasította az európai védelmi közösségről szóló szerződés megvitatását és ezzel magát a szerződést is. Ezek az egyszerű, de rendkívül nagyjelentőségű szavak örömmel töltik el a béke és a haladás híveit. Míg mi örülünk a béke újabb győzelmének, nem kell valami dús fantázia ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogyan dühőngeuek. és toporzékolnak a béke, a haladás ellenségei, akik megszülték 8>z európai- vé­delmi közösség tervezetét és olyan ékesszólóan igyekeztek elfo­gadtatni. Nekünk a hír győzelmi jelentés, nekik pedig gyász­­jelentés. Mi som tükrözi vissza ezt jobban, mint éppen a Reu­ter bírügyuiüfesiég jelentéséinek gyászos hangja. A hírügynökség jelentése a következőket mondja: „Franciaország ma este meg­ölte az európai hadsereg szerződését.“ Valóban találóan fejezi ki magát a hírügynökség, csupán arról feledkezett meg. hogy az igazságnak megfelelően, így kezdje: „Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük.. A francia nép és a béke szerető tí'éipek ünnep© ez a nap, mert megbukott az a politika', amely egy támadó jellegű kato­nai tömb kialakítását készítette elő Európában, amely lényegé-, ben alárendelte volna Franciaországot is az újjáéledő német militariarnuspaik, elősegítette volna nemcsak FrancMotrsaáig, ha­nem egész Európa tóingbaborítását. Az európai védelmi közös­ség tervezetének elfogadtatását négy év óta szorgalmazták, kiét óv alatt liát nemeze táruló kormány (képviselői írták alá a szer­ződést. Most Franciaomzágbatti végre pontot tettek rá, de neon úgy, ahogy a kiagyalói és szószólói elképzelték. A győzelem a francia nép és pártja győzelme. A francia kommunisták münden alkalmat felhasználtak arra. hogy a nép előtt leleplezzék az európai védelmi közösség igazi jellegét, özáimtalainisior bebizonyították,, hogy az európai védelmi közös­ség .szerződésének elfogadása egyenlő lenne a nemzet sírjának megadásával, S az ólnivágyó francia nép bátran silkraszáiüt. a háborús SEoraődés ellen, olyan méretű tömegtiltakozás bontako­zott ti, amely minden becsületes, hazáiéhoz hű francia képvi­selőben niegér.elte azt az elhatározást: ©1 kell vetni az európai védelmi közösségről szóló szerződést, A francia nép győzelme annál értékesebb, mart nehéz küz­delmek közepetf© szerezte meg. Az amerikai agresszív kiörök nem riadtak vissza a legválogatottahb eszközök felhasizináMisá­­tól sem. Módszereik között szerepelt a fenyegetéstől kezdve a zsarolásig, minden, olyan eszköz, amelytől sikert remélitek, S mcg&em sikerült elérniöfk a at, hogy a francia nemzetgyűlés el­fogadja az európai védelmi közösségről szóló sízanaődást. Ez­zel mt amerikai politika csúfos vereséget eiaeruvedetfc. a most botsai társaikkal együtt, fogcsikorgatva nézhetnek füatbemant terveik után. A francia nép m utóbbi időben jópárgzwr ízelítőt kapott ab­ból, mennyire kutyába se vennék, ha aláírná a szerződést. Ivet mutat!a meg a brüsszeli értekezlet is, ahol ellentmondást neon furttan, ©utasították Mendea-Fi-anoa igen szerény hangnem­ben benyújtott „módosításait“» S most a francia nép nemzeti büszkeségének teljes tudatában kinyilvánította, hogy egy olyan nép amely fonrón szereti a hazáját, meim könnyű falat az ide­gen hódítók számára. A francia nemizet nagysága mutatkozott meg abban, ahogy elsöpörte, miét a porszemeket, azokat a franciául beszélő, de francia hazafiaknak egyáltalán nem ne­vezhető személyeket, akik kísérletet tettek a szerződés elfogad­tatására. A francia nép maga írja a törfénelmóli, s ez a törté, melóm méltó a néphez, A francia nép a békére sBavozott, mert nem akarja azt, hagy fiai idegen érdekek miatt ágyútöltelékké váljanak, hábo­rú dúlja Franciaországot. A francia nép megmutatta, hogy: akaratát nem lehet figyelmen kívül hagyni, setmilyon eszközzé] sem lehet letéríteni arról az útról, amely a békéhez vezet. Franciaország válaszút előtt állt. S a válasz, amit adott, minden békesneratő emberben fokozta a szeretetet a hősi fran­cia nép iránt. A francia nép most elősegítette a-zt, hogy ismét, an eddiginél .sokkal kedvezőbb helyzetben tűzzék napirendre a Szovjetunió javaslatait az európai kollektív biztonságról Né­metország békés egyesítéséről. Nekünk most tovább kell’ har­colnunk «z újabb eredmények eléréséiért, a háborús uszítók le­­leplezéséért, mert olyan győzelem van 'a kezünkben, amely újabb győzelmek ftiindultópoint ja lehet. A mosonmagyaróvári járás te- kötelességtudókról beszélhetünk, A ben eddig Kovács Gyula voll csak füleién 1255 dolgozó paraszt tett mosonmagyaróvári járásban még egyedül hanyag aki elszámoltatás eleget alkotmány-ünnepünk tiszte- vaunak cscplésbeu elmaradt faluk, után jött rá," hogy jobb felt volna Hetére ígért gahonabeadásl kötele- résziben azért, mivel az árvíz miatt neki is a cséplőgéptől teljesíteni a zel(.légének. A telkes verseuynioz- későbben indult a cscplcs. Ilyen gabonabcadást, ahogyan ezt a ta­gállam tovább szélesedik. Olyan falu MáriakáJuok és a hozzátartozó lubaii a többiek lették- Fötör« u n dolgozó parasztok le,.difik előre a Arak. Máriakálnokon most Bognár miiu Gen^k András’ Takács Irt begyűjtési versenyt mint Mason- István cséplőgépvezető gépénél Is. De ennél l.s 'többel tettek Szolnokon Sárkány Lajos Iá holdas van a vandomszlo, a eseplőbrigád ök telkes, felvilágosító munkájuk termelő, aki a gabonabeadas tnel- 150 százalékra fokozta teljcsitmé- . ... , , 8 , • telt már egészért sertés, vágóinál-- nyél, Eire felfigyel lek az Uj Októ- r,f>la'vrult “ , lloS.v falujuk ha, tojás és baromflbcadását is bér fez-ben csépelő munkások és " ,iarkó;ezou a l^etességteljesílés­­teljesilotte. Példáját követték KI- ők is javítottak eddigi teljcsitmé- “cn c*s"“ “oz*- Feketeerdő község tacskó Lajos, Sebők Jenő, Dobro- nyükön. Most már a három cséplő- 3 járás példamutatója, mely ncm­­volszky Lajos, Halász Ferenc. Ka- brigád között az egyre hevesebb a gabonabcadásban fícnjáró. dár József és Király János terme- verseny jelzi, hogy nemsokára be- hanem az állati termékek begyüjté­­lők is. Példamutatásuk biztosi tolta fejeződik a ináriakálnoki dolgozó sében is a niosonmagy árúi ári já­szt, hogy Mosonszolitokon csak parasztoknál a csépié*. A község- rás legjobb községe. A Hfít&hás dolgozói készülnek as őszi nagy forgalomra A Győri Hűtőházi dolgozói (készülődnek a nagy ősai forgalomra. Már egy hónapja végzik a hűitőtenmek fortötlemítését., takarítását, e a kü­lönböző gépek, felszerelések átvizsgálását, javí­tását. Fokozottabb munkával készülnek arz qgal forgalomra, mert ez évben nagyobb mennyiségű árut tárolnak télire, mint tavaly, . A karbantartással egyidejűleg aöldsóg- és gyümölcsfélét ia fakasztanak. Az elmúlt két hó­nap alatt kpzol 50 vagon epret, málnát, fejtett zöldborsói, tököt, uborkát és zöldbabot hütöttek be télire. Ebből nemcsak hazai fogyasztásra, ha­nem exportra is szállítanak. Ugyancsak nem ré­gen fejezték be a rókagomba oxportszállítását la Mintegy 15 vagon gombát válogattak ki, osztá­lyoztak éa csomagolták megfelelő hőmérsékletű termekben. Az így elkészített gombát aztán be­­jegelt vagonokban juttatták el külföldre, A Hűtőházban még mám fejeződött be a gyü­­möiesifólélk tárolása sem. A későbben érő gyü­mölcsöket, például az almát., körtét, őszibarac­kot, megfelelően hűvös, hűtött helyiségekben tá­rolják tavaszig, hogy ezzel ia változatosabbá, te­gyék a lakosság téli ellátását, A vállalat dolgozói szeptember 15-re befeje­zik a karban tartási munkákat. A javítási mun­kák elvégzése után megkezdik a húsféleségek téli tárolását, illetve fagyasztását is. Javul az adófizetés Pér községben Pér községben javulás van az adófizetés te ran. Ezt mutatja az is, hogy augusztus 32-én még csak 51 százaléknál állt axz adófizetés üteme, ma pedig már 60 százalékos. Különösen a harmadik negyedév kezdete óta tapasztalható örvendetes javulás. A 4921 forintos bevételi napi előirányzat, még 11—12 ezer fo ria.tra is felemelkedik. Minden becsületes termelő most azon van falunkban, hogy a gabonabegj-ii ■ ■ tési terv teljesítésének győzelme melleit, az adó­fizetés se maradjon el, mert era Is fontos nőve népgazdasági tervünknek. A község legjobb adó. fizetői között említhető Kovács Béla és Pongrá z György, akik már egószévi adójukat rendezték. Utánuk Szelecz László és Horváth József követ~ kezmeik példamutatásban, ök is befizetlek már harmadik negyedévre esedékes adójukat. így te­hetne a jó adófizetők nevelt tovább is eoroli: . Kell beszélnünk a hátralékosokról is. A kö’--ír­ben összesen 35 az olyan nemtörődöm, hanyn.­­ember, mint amilyen iífjú Csizmadia Mihály hu­táik ia. aki 41.411 forint adóval tartozik államunk­nak. Á három Osi-zmazia kuLák 66.347 forint adó fizetésével «dósa tóllaimunjkmak. Abban a iiéves hitben ringatják magukat esek a kulékok, hogy az adóhátralékukat úgyis elengedik. A türelem fogytán van feléjük és nem tűri a péri dolgozó parasztság, hogy községükben az adófizetés fel­felé szökkenő ivét megtörje a kulákok spekúé­­ciója. Tanácsunk együtt a dolgozó parasztokkal, megtalálja a módját annak, hogy ők is megta­nulják a kötelességtelrjesítést, tisztelni dolgozó népünk törvényét, az adófizetés pontos teljesí­tésével is. Csizmadia Béta p. b. elnök, Per Nagymennyiségű közszükségleti cikket és játékokat készítenek a MOFÉM-ban Nagy feladatokat szeretnének pék gyártását is. Esztergapad, lévő nagymennyiségű hulladékot, megvalósítani még az 1954-es év- fúrógép, excenter-prés és fűrész- amelyet Bihari András és sztahá­­ben a MOFÉM dolgozói. Vala- gép kerül majd a forgalomba, novista öntőcsoportja megfele­­mennyien jó munkájukkal akar- Minden játékfajtából még az idén lőon előkészít a további munkára, ják bebizonyítani, hogy méltók az százezer darabot készítenek. A brigád kifogástalanul dolgozik, iparágon belüli első helyre, az Ezeknek a játékoknak a gyártá- Átlagos teljesítményük 193 száza­­élüzem címre, s arra a vörös sához felhasználják az udvaron lék. zászlóra, amelyet alkotmányunk ünnepén kaptak. ———^ ——-------— Üjabbnál-újabb, kedves köz­szükségleti cikkeket készítenek a dolgozók részére. Rövidesen meg­kezdik az 50.000 minőségi önbo­rotva készítését. Ezenkívül egé­szen újfajta kerékpárzárt, ajtó- és bútorzárakat, öngyújtókat, női trónokat gyártanak a negyedik negyedévben. A közszükségleti cikkek gyártása mellett nem fe­ledkeznek meg a gyermekekről sem. A gyártmány szerkesztés­ben már is rajzolják a különféle gyerekjátékok mintáit. Az új áruk készítésénél komoly feladat vár Kucsor Lajos gépész­­mérnökre. Az ő irányításával és segítségével készülnek a pontos méretű tervrajzok. A játékok közül a vasalót, mo­zsarat, krumplinyomót, húsdará­lót máris százával készítik. Eze­ken a játékokon kívül rövidesen megkezdik a nevelő és oktató gé-Szeptember végére megszünteti lemaradásul a Gardénia A Gardénia Csipkefüggönygyár nak kilenc nap lemaradása volt a? árvízveszély miatt. A árvízveszély elmúltával az üzem dolgozói azzal a: elhatározással fogtak munkához: úgy dolgoznak< hogy a lemaradásu­kat minél röoidebb idő alatt letört eszthessék. A dolgozók elhatározását már j úliusban tettek követték. Júliusban két napot törlesztettek tartozásulkb ól, augusztusban pedig az alkotmá­nyi verseny nagyszerű lendületében mégszebb eredmények születtek, s nap mint nap túlteljesítették tér vüket. Az üzemben az alkotmányi műszak lezárása után sem csökkent a verseny lendülete, sőt talán még fokozódott. Ez mutatkozik meg ab ban Is• hogy a dolgozók az elmúlt hónapban újabb négy napot számol tak fel lemaradásukból. A vállalat dolgozói megfogadta k, hogy szeptember végéig, a meg háfraiévő három nap tartozásukat is letörlesztik és maradéktalanul eleget tesznek a negyedéves tervük nek Is. Vállalásuk teljesítését el­sősorban is a munkafegyelem tóvá bbi mgszilárdít árával cs a vir* cny­­mozgglom szélesítésével, fok(

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék