Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1955. június (11. évfolyam, 127-152. szám)

1955-06-01 / 127. szám

lej-fej mellett haladnak a verseny ben a Soproni i’amulipar DISZ brigádjai A Soproni Pamutiparban kilenc j ifjúsági brigád versenyez egymás­sal Ki lesz az első: nehéz eldön- ] leni, mert fej-fej mellett halad­nak. Legfeljebb egy-két tized el­térés van a mennyiségi és minő­ségi százalékokban. De ha ezt a minimális eltérést figyelembe vesszük, akkor a DISZ brigádok versenyében a Zója-brigádot kell elsőnek tekinteni, amelynek tag­jai 114Á százalékos teljesítmény mellett 99.9 százalékban elsőosz­tályú árut készítenek. Az export­­brigád versenyében az Ifjú gárda­brigád van az élen, A DISZ IL kongresszusára tett vállalásokat a fiatalok közül már sokan teljesítették. Koltai László 110 százalékot vállalt, valamint, hogy 97 százalékban elsőosztályú árut gyárt. Vállalását túlteljesí­tette. Májusban 120 százalékot ért cl, 100 százalékos jő minősé­gű ára gyártása mellett Molnár Etel ifjúmunkás is az élen jár a fiatalok között Már jóval túltel­jesítette a kongresszus tiszteleté­re tett vállalását Elsőosztályú árut gyárt, amellett tervét 117 százalékra teljesítette. He néz Ilo­na 118, Nagy E. Gizella 116 szá­zalékos eredménnyel emelkedett ki társai közüL Csak elsőosztályú árut gyártanak. Horváth Németh Mária DISZ fiatal is a legjobbak közé került és mint mondja, ezt az eredményt nemcsak a DISZ kongresszusáig, de utána is meg­tartja. A Soproni Pamutiparban a kongresszusi verseny ideje alatt 95 taggal gyarapodott az üzemi DISZ szervezet Egyik új tag, Eartakovics Irén, csupán 4 hó­napja dolgozik a Komszomol-te­­remben mint szövő, s máris meg­szerezte a sztahánovisla okleve­let Koós Ferenc sem régen lépte át az üzem küszöbét, de már meg­szerette a gyárat és munkáját, Koós Ferencnek sokat segített, hogy a szakmai minimum tanfo­lyamot éppen a napokban végezte ei. Most azon fáradozik, hogy a tanulásban szerzett tudását a gyakorlatban is érvényesítse. Eb­ben Szabó né segít neki munka­módszer-átadással. Egyetlen árnyoldala van a lel­kes versenynek a Soproni Pamut­iparban. Eredményeit egyetlen versenytábla sem hirdeti. Van ugyan egy DISZ-tábla, de azon a rossz munkások, a selejtet gyár­tók nevei szerepelnek. Helyes len­ne, ha a fiatalok legjobb verseny­­eredményei is felkerülnének a DISZ-táblára. A DISZ IL kongresszusa tiszteletére Lapunk 22-1 számában közöltük a Mosonmagyaróvári Mezőgazda­­sági Gépgyár DISZ fiataljainak versenyfelhívását a megye fiatal­jaihoz. A DISZ II. kongresszusa tiszteletére indított verseny élénk vetélkedést váltott ki a mezőgép­gyári fiatalok között. A verseny élén fölényesen vezet az Előre­­brigád: 249 százalékra teljesíti tervét, Erős küzdelem alakúit ki a Zója- éa a Komszotnol-brigéd között. A tizenegy versenyző bri­gád közül egyedül a Kossuth-bri­­gád maradt el vállalásától. A fiatalok vállalták azt is, hogy a száz százalék alatt teljesítő if­júmunkásoknak segítenek mun­kájuk megjavításában. Ma öröm­mel jelenthetik, hogy minden fia­tal teljesíti a tervét I szanyi gépállomás dolgozói legyőzik a nehézségeket As tímúlt években ritkán lehe­tett hallani a szanyi gépállomás­ról és ha szóba is került több­nyire csak a hibákról volt híres. Ebben az évben azonban gyöke­resen megváltozott a szanyi gép­állomás munkája. Már a téli gép­javítások idején alaposan felké­szültek a dolgozók, hogy zökkenő­­mentesen láthassanak a tavaszi terv teljesítéséhez. A dolgozók­ban nagy volt a lendület hogy jó munkával megszervezik a szanyi gépállomáson is a gépi munka becsületét De hiába volt nagy a lendület amikor a tavasz elején még csak 45 százalékra volt biz­tosítva szerződés hiányában a ta­vaszi terv teljesítése. A gépállo­más vezetősége és összes dolgozói azonban elhatározták, hogy ha tö­rik, ha szakad, túlteljesítik a ta­vaszi tervet Az elhatározást tettek követték. Párosversenybe léptek egymással a gépállomás brigádjai és a bri­gádokban az egyes traktorosok. Fülöp József traktoros 200 száza­lékos tervteljesítést vállalt. Talán merésznek tűnt néhány hónappal ezelőtt ez a vállalás egyeseknek, de a szanyi gépállomás trakto­rosai és vezetői nem hátráltak meg a nehézségek előtt. A trak­torosok és a brigádok vállalása nem maradt üres ígéret. Fokozott gondot fordított a gépállomás minden dolgozója a minőségi munkára és ez volt a fő módja annak, hogy mind több egyénileg dolgozó paraszttal kötöttünk szer­ződést gépi talajmunkákra. Az eredmény nem is maradt el. Most a tavaszi kampány végén már elmondhatjuk, hogy amit ígértünk, teljesítettük. Eddig a szanyi gépállomás tavaszi tervét 138 százalékra teljesítette. Ebben' nagy része volt annak, hogy sike­rült sok egyénileg dolgozó parasz­tot meggyőzni a gépi munka elő­nyeiről, úgy, hogy végül is ter­vünk mintegy ötven százalékát kis parcellákon teljesítettük. A szanyi gépállomáson már húsz traktoros dolgozik tavaszi tervének túlteljesítésén. Fülöp József, aki annakidején 200 szá­zalékos teljesítményt vállalt, már 207 százaléknál tart, de nem messze maradnak el tőle Varga Ferenc és Varga Lajos traktoro­sok sem 201 százalékos, Töreki Lajos 182 százalékos teljesítmé­nyükkel. Külön meg kell emlí­teni a gépállomás DISZ brigád-A Magyarkimlei Rákóczi Ter­melőszövetkezet tagjai hatalmas kedvvel végzik a tavaszi munká­kat és ezzel is hozzá akarnak já­rulni a márciusi párthatározat célkitűzéseinek végrehajtásához. A termelőszövetkezet tagjai e hét elején befejezték a cukorrépa egyelését, valamint a napraforgó, a magrépa és a kukorica első ka­pálását A termelőszövetkezetben kiosz­tották a területet az egyes csalá­dok között megművelésre és való­ját amely tavaszi tervét eddig 180 százalékra teljesítette. A szanyi traktorosok most a növényápolásnál és a széna beta­karításánál igyekeznek a lehető legjobban kihasználni a gépállo­más gépi erejét közben pedig ké­szülnek a nagy nyári feladatok­ra is, hogy az aratásnál ismét be­bizonyítsák a gépek munkájának fölényét. (Barcza Imre párttitkár levele alapján.) ságos verseny folyik köztük a nö­vényápolás mielőbbi jó elvégzésé­re, Az idősebbek közül különösen ki kell emelni Ábrahám Sándor, Novits János, Vencettl Mihály és a nemrég a szövetkezetbe újon­nan belépett Koloszár János jó munkáját De nem maradnak el a DISZ fiatalok sem, köztük kü­lönösen a leányok, Kovács Ida, Borbély Erzsébet és Svaszta Ilo­na érdemel dicséretet. Baffy Olga levelező, Magyar kimle. Készülődés a pedagógusnapra Június 5-« a pedagógusok nagy ünnepe. Ezen a napon az egész társadalom kifejezi háláját és megbecsülését a nevelők iránt. Min­denütt ünnepségek lesznele, melyeken kitüntetik és jutalmazzák a legjobb munkát végzett pedagógusokat. Győrött a Felszabadulás kul túrotthonban minden iskola szülői munkaközössége vendégül látja a nevelőket. Műsorral, virággal kisebb zeneszámokkal kedveskednek az ünnepségen. Serény készü­lődés folyik mindenfelé. Különösen lellces a gorkijvárosi, a Lenin úti fs a Péterffy Sándor utcai Általános Iskola szülői munkak&zös sé gémek és a Kazinczy Leánygimnázium szülői munkaközösségének készülődései. Ezekben az iskolákban a szülők virágokkal, gyermelr műsorokkal és egyéb kedves meglepetéssel mutatják meg szeretetii­­ket gy érme Izeik nevelői iránt. Iekolánkint i—l szülő képviseli majd a Felszabadulás kuliúr otthonban rendezett központi pedagógus ün­nepségen az egyes szülői munkaközösségeket. Hasonló ünnepi készülődések folynak v többi járási székhelyen, és vidéki iskolákban. Befejezték o cukorrépa egyelését a Magyarkimlei Rákóczi TSZ-beu A képen: Uj 18 soros kultivátor, amely a eakorrcpatermwztí­­munkálatainak egész komplexumát végzi cl. A gépet traktor von­tatja. Az új kultivátor elveti a <ui korrépát, trágyáz, s elverd - vor közötti lazítást is, A kultlvátort most próbálják tí. Képek a Szovjetunió éleiéből A Szovjetunió deli részén nemrég fejeződött be a Kercsi-öblön átvezető vasúti komp-átkelőliely építkezése. A személy- cs teher­vonatok nagy Diesel-villamoskompon kelnek át a krimi partról a kubánira. — A képen: A Krim-félszigcti állomáson a kompra tolat­ják a tehervagonokat. (Fotó: N. Bondarenko.) A harkovi gyárak a kahovkai vízierőmű számára gyártanak felszereléseket. A mozdonyszerelvények gyárában elkészült az eLso nagyteljesítményű hidrogenerátor. A gyár üzemeiben most fogtak hozzá a második és a harmadik hasonló teljesítőképességű gépcso­port elkészítéséhez. Minden egyes gépcsoport 52.000 kilowatt ára­mot szolgáltat. — A képen: A mozdonyszerelvényck gyárának egyik üzeme. Összeszerelik a kahovkai vízierőmű számára készülő hidrogenerátor alkatrészeit. (Fotó: M, Nacsinkin.) A moszkvai Sztálin-autógyár kollektívája új, korszerű autó­busz, a „ZISZ—127“ kibocsátására készük Az új autóbuszt távol­sági forgalomba állítják be, 180 lóerős Diesel-motor hajtja és kü­lönleges, kényelmes ülésekkel látták eL Az autóbusz jól szellőztet­hető és fűthető. Átlagos sebessége 75—80 kilométer óránkini. A gyár az idén elkészíti az újtipusü autóbusz első sorozatát — A ké­pen: A „ZISZ—125“ autóbusz belseje. (Fotó: L. Volikzsanj in.) &llÍG eGXESÜLJCríK ! XI. évfolyam, 127. szám. MB fBHf OB 1955. június 1. szerda. «89 M GYÖB-SOPRONMEGYEI ARA: 50 FILLÉR AZ MDP ŰYÖP-SOPRONMEGVEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék