Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1955. július (11. évfolyam, 153-179. szám)

1955-07-01 / 153. szám

MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL; Sopronból jelentjük. — Felhívás a második országos ifjúsági cséplő-munkacsapatok versenyére. — Riport a raportról. — A párt felhívására. . . — Mikor kezdjük cl az aratást. — Az ifjúságnak. , Napjainkban egyre szélesebb körben, egyre erőteljesebben bon­takozik ki a békeszerető emberi­ség mozgalma: a békemozgalom. Mind többen tömörülnek a béke zászlaja alá, mert szeretik az éle­tet, mert élni akarnak. Az elmúlt napokban Helsinkiben is arról tárgyaltak, hogy a világközvéle­mény szembefordul az erő politi­kájával, a katonai tömbökkel, a fegyverkezési versennyel és az atomháború borzalmas veszedel­mével. Helsinkiben egyben a ta­nácskozók utat is mutattak, ami­kor a világ népeihez intézett fel­hívásukban a következőket mond­ják: „A világon fennálló ellenté­teket lépésről-lépésre át lehet hi­dalni és a népek reményeit való­ra lehet váltani“. A helsinki béke­világtalálkozó, a varsói VIT és a július 7—10-ig tartó párizsi anyák világkongresszusa, . mind-mind megannyi harcos állomása a bé­kemozgalomnak. Az anyák világkongresszusa zászlajára a következő jelszót tűzte: „Harc gyermekeink védel­méért, harc a háború ellen, harc a lefegyverzésért, harc a népek közötti barátságért,“. Ennek tud­ható be, hogy világszerte igen nagy az anyák világkongresszusa iránti érdeklődés, sok nemzetközi nőszervezet, társadalmi és külön­féle kulturális szervezet biztosí­totta támogatásáról. Készülnek a szomszédaink, az osztrák asszo­nyok, barátnőink, a népi demok­ratikus országok asszonyai, a ja­pán, német, amerikai, francia, olasz édesanyák. Készülnek a hős szovjet asszonyok, akik a legtöbb áldozatot hozták a második világ­háborúban a fasizmus megsemmi­sítéséért, a népek szabadságáért. A világ édesanyái mind jobban megértik, hogy az élet nevében nekik van legtöbb követelésük, akik a bimbózó új életet a szívük alatt hordják. Az asszonyok, édes­anyák mellé állnak a békeszerető fiatal lányok is, mert megértik: családot alapítani, a jövendőbeli gyermekeknek puha fészket rakni csak békében lehet. S melyik édesanya ne szeretné megérni azt, hogy fiából, vagy lányából em­bert faragjon, örülhessen gyer­meke sikereinek? Azért készülnek a mi megyénk asszonyai is méltó módon az anyák világkongresszusának meg­ünneplésére, mert teljesen egyet­értenek az anyák világkongresszu­sa célkitűzéseivel, segíteni akar­ják annak megvalósítását. Az el­múlt napokban Győr, Sopron, Mosonmagyaróvár város üzemi MNDSZ szervezeteinek vezetői, aktívái arról tanácskoztak, hogy hogyan kívánnak hozzájárulni az anyák világkongresszusa sikeré­hez. A megbeszéléseken sokrétű, szép feladatokat tűztek ki az MNDSZ szervezetek elé. A Sop­roni Selyemipar MNDSZ tagjai felhívást tettek közzé, amelyben vállalták, hogy július i—10-ig bé­keműszakot tartanak. A felhívás­hoz már csatlakoztak a Győri Lenszövőgyár, a Győri Pamut­szövő- és Műbőrgyár, a Győri Gyapjúfonó- és Szövőgyár, a Győri Textilművek, a Sotex, a Soproni Ruhaüzem, a MOFÉM, a Mosonmagyaróvári Mezőgépgyár asszonyai, leányai is. A Győri Fo­noda asszonyai magukévá tették a Soproni Ruhagyár asszonyainak kezdeményezését: „Takarékos­kodj úgy, mint otthon“ című moz­galmat. A békeműszak során tel­jesítményeink emelésére, takaré­kosságra. önköltség csökkentésre, a minőség megjavítására töre- Icesznek. Az üzemek asszonyainak pél­dáját követik a falvak asszonyai is. Segítik az állami gazdaságokat, termelőszövetkezeteket a mező­­gazdasági terméshozam növelésé­ben. Elősegíti!?: a párt határozatá­nak megvalósítását, hogy a mező­­gazdasági terméshozam növelésé­vel együtt, mind többen lépjenek a szocialista nagyüzemi mezőgaz­daság útjára. Az egyénileg dolgo­zó parasztok feleségei állampol­gári kötelezettségeik teljesítésében járnak elől jó példával, időben teljesítik adófizetési és beadási kötelezettségeiket. A készülődés­ből kiveszik a részüket az értel­miségi munkát végző asszonyok is. Hivatalaikban, iskoláikban, a tudományos kutató intézetekben eszüket, a legjobb szaktudásukat a haza felvirágoztatására, a jólét megteremtésére fordítják. A há­ziasszonyok a maguk módján kérnek részt a lelkes készülődés­ből. Azok az ass2Tonyol$ akik részt vettek az anyák megyei és orszá­gos konferenciáján, elhatározták, hogy beszámolókat tartanak, és az asszonyok, lányok újabb réte­geit vonják be a békéharcba. Az MNDSZ legjobb aktívái békebe­szélgetéseken ismertetik a Szov­jetunió vezette béketábor har­cát, sikereit, s amikor az impe­rialisták háborús törekvéseinek a veszélyére hívják fel a figyelmet, egyúttal megmagyarázzák azt is, hogyan harcolhatunk ellene ered­ményesen. Béketalálkozókat szer­veznek az édesanyáknak, s itt be­szélnek arról, hogy a mi gyerme­keink nem a harctereken akarnak megismerkedni más népek fiai­val és leányaival, hanem a var­sói VIT-en, a világ ifjúságának különböző találkozóin. Elmondják azt, hogy mi úgy neveljük a gyer­mekeinket, hogy erejüket, tudá­sukat, képességeiket ne a hábo­rúban, hanem a termelés, a kul­túra, a sport és művészetek vona­lán mérjék össze. Számos helyen asszonyaink és leányaink az anyák világkongresz­­szusát műsoros kultúresteken ün­nepük, s méltatják az anyák világ­­kongresszusának jelentőségét. Az MNDSZ csoportok és legjobb ak­tívái már megkezdték a munkát az anyák világkongresszusának előkészítésére. De igazi eredményt csak akkor tudtunk elérni, ha a nevelő, felvilágosító munkát, mint fő módszert alkalmazzuk. El kell érnünk minden asszonyhoz, min­den hazáját és családját szerető, minden gyermekét féltő édes­anyához és beszélni, tanácskozni kell velük a nemzetközi kérdé­sekről, a békeharc eredményeiről. Éppen az elért eredmények alap­ján kell rámutatnunk arra, mit tehet ő az újabb sikerek eléré­séért. írjanak a mi megyénk asszo­nyai is a világkongresszuson résztvevő bátor, neves, békehar­cos asszonyoknak, s mondják el azt, miért védelmezik olyan ke­mény elszántsággal hazájukat, családjaikat. Az élet nevében kö­vetelik a mi megyénk asszonyai; leányai is: ne bántsák a gyerme­keket, valósuljon meg a lefegy­verzés, tiltsák el a tömegpusztító fegyvereket, szűnjék meg a né­pek egymás elleni uszítása, a vi­tás nemzetközi kérdéseket tárgya­lások útján rendezzék. Hisszük és valljuk, hogy: a népek reményeit valóra lehet váltani, s az anyák világkongresszusára való készülő­déssel újabb lépést akarunk előre tenni, a népek reményeinek meg­valósítása útján. Bríski Mátyásáé, Győr, városi MNDSZ elnök. Negyedév végén - félév kezdetén Mit várnak az üzemi újságtól az Öntöde* és Kovácsológyárban? A Győri öntöde- és Kovácsológyár dolgozói ez év első negyedében jó munkát végeztek, telje­sítették, sőt túl is teljesítették tervüket. A máso­dik negyedévben azonban csökkent az üzemben a munka lendülete, és messze elmaradtak a terv tel­jesítésétől. Érthető tehát, ha újra megnézték: mi volt a titka az év első három hónapjában a jó munkának? Nem kellett egyebet tenni, mint fel­használni a felszabadulási verseny jó tapasztala­tait. Ezek között volt az üzemi újság is, amely mindössze egylapos, de kiválóan alkalmas voit arra, hogy megdicsérjenek, vagy ha arra volt szükség, megbíráljanak benne valakit — érdemei szerint. A felszabadulási műszakban jelentek meg az első példányok és sok hasznát látták ennek az üzemben. A tervteljesítés gondja lett mindenki­nek, mert látták a dolgozók: hol van lemaradás, hol kell segíteni, mit kell tenni. A felszabadulási verseny után azonban nem adták ki, illetve csak esetenkint, egy-egy termelési értekezlet után az üzemi újságot. Rossz értelembe vett nyugalom uralkodott el, amely már szinte a nemtörődömség határát súrolta. Hiába emelkedett egyes munkadaraboknál 30 százalékra a selejt, hiába nem ment ütemesen a termelés, úgy látták, hogy ezen nem lehet változtatni. Június utolsó dekádjában aztán elhatározták, hogy újra kiadják az üzemi újságot: a Vasöntőt és az Acélöntőt. Az első számot még csak egy öt­tagú brigád írta és szerkesztette. Június 24-én már megérkezett a szerkesztőséghez az elektroszürke­­ör.töde fiatal magkészítőinek a versenyfelhívása, amelyben a magselejt 25 százalékos csökkentésére szólítják az összes magkészítőket. írásban ugyan még nem válaszoltak a többi magkészítők a fel­hívásra, de beszélnek a dologról és napokban bizo­nyosan megérkezik a szerkesztőbrigádhoz a vá­lasz is. Hogy mit jelent az üzemi újság a terme­lési eredmények javításában, azt már eddig iß sok példa mutdtja. Takács Imre formázó június 23-án önkényesen a második műszakba jött dolgozni, holott az első műszakba volt beosztva, sőt a nor­máját sem teljesítette aznap. Az újságban meg­bírálták ezért és Takács Imrének az volt a vála­sza, hogy felajánlotta: hatvan rugóbak helyett ki­lencvenet készít naponta. Tehát használt a bírálat Takács Imrének és a tervteljesítés ügye is előbbre ment. Nagy és szép feladat áll most az üzemi újsá­got szerkesztő brigád előtt. Jó szervezőmunkát kell, hogy végezzen az újság az ,500 forintos moz­galom elterjesztésében. Mi az „500 forintos mozga­lom“ lényege? Az, hogy egy-egy brigád 500 forint értékű anyagot takarítson meg havonta. Nagyon nagy dolog ez az önköltségcsökentési terv teljesí­tése szempontjából. Évente félmillió forintot tud­nak megtakarítani az üzemben csak azzal, hogy minden brigád csatlakozik a mozgalomhoz, és tel­jesíti is a vállalását. Helyes tehát, hogy meghir­dette ezt a mozgalmat az újság és azóta is rend­szeresen cikkezik róla. Közöljön erről minél több munkáslevelet, indítson vitát, közölje az eredmé­nyeket és akkor valóban jó szervezőmunkát vé­gez. Van tehát szerepe és nem is kicsi az üzemi újságnak abban, hogy a következő negyedévben a termelési tervét és az önköltségcsökkentési ter­vét is teljesítse az üzem. Segítse, bátorítsa a dol­gozókat, bíráljon és dicsérjen és akkor betölti hi­vatását. Gépállomásainkról jelentik Beledi Gépállomás: Az aratást még nem kezdték meg, de a gépállomás dolgozói ad­dig sem tétlenkednek. Cirákon, Hunodon, Dénesfán, Kisfaludon, Győrön és Ivánon az egyénileg dolgozó parasztoknak bíborheret csépelnek a gépállomás gépei. Hétfőn ötven mázsa bíborherét csépeltek el. Ezt a munkát négy gép végzi. A legkiemelkedőbb eredményt Kocsis Géza érte el, .aki Himódon egyedül 25 mázsa bíbormagot csépelt. Jól dolgozik Németh Jdjteef is, tiszta, egészsé­ges magot csépel és emellett tel­jesítménye sem marad el a töb­bieké mögött. Egy nap alatt tíz mázsa bíbormagot csépelt, Most az aratásra készülnek, de nem hanyagolják el növényápo­­lési feladataikat sem. Idáig két­százötven holdat megkapáltak, mégpedig olyan lelkiismeretesen, hogy a termelőszövetkezeti tagok nagyon elégedettek munkájukkal. Jelenleg a mihályi Táncsics Ter­melőszövetkezetnél kapálnak, s ott is nemsokára befejezik a munkát. Itt az összes kapálni va­lót Kerekes József és segédveze­tője, Nagy Endre végezte el. Az aratást előreláthatólag hét­főn kezdik a répceszemerei Hala­dás és a beledi Élőre Termelő­szövetkezetben kombájnnal. Szanyi Gépállomás: A Szanyi Gépállomás gépei hét­főn kezdik meg az őszi árpa ara­tását a sobori Béketábor Terme­lőszövetkezetben. Addig is a nö­­vényápolási munkákat végzik, mert eddig ezen a téren nagyon lemaradtak. A gépi kapálást csak néhány nappal ezelőtt kezdtek meg. Jelenleg Rábasebesen és a páli Sarló-Kalapács Termelőszö­vetkezetben dolgoznak a kultivá­­torok. Június 28-án 22 holdat, 29-én pedig 18 holdat kapáltak meg gép­pel. A kapálásban Bognár Béla és Töreki Lajos végzett jó mun­kát. A gépállomás készen áll az ara­tásra. Egy kombájnja már kint dolgozik a szili Győzelem TSZ-ben, a fűmagot aratja. A fűmag­aratás után a gép ott is marad a termelőszövetkezetben és megkez­di az őszi árpa aratását. A gép­állomás aratógépeit már kiszállí­tották a helyszínre, sőt már a cséplőgépek kiszállítása is meg­kezdődött. Töltéstavai Gépállomás: A gépállomás gépei a növény­ápolási munkák utolsó simításait végzik. Jelenleg a nagybaráti Dózsa Termelőszövetkezetben ré­pát kapál egy gép. Huszonnyolca­dikén 6 hold, 29-én pedig 10 hold répát kapált meg Czimerer Jó­zsef sztahánovista traktoros. A többi gép Győrságon, Ménfőcsana­­kon, Nagybaráton biborherét csé­pel. A péri Micsurin TSZ-nek le­kaszáltak 30 hold herét, s ugyan­annyit össze is gyűjtöttek x-encl­­sodró géppel. A gépállomásnak módja lenne megkezdeni az aratást, de még­sem kezdte még el. A győrsagi tsz-ben megérett az őszi árpa. A gépállomás vezetősége már teg­nap kombájnt akart küldeni a földre, de a termelőszövetkezet vezetősége nem egyezett bele a gépállomás tervébe. Érthetetlen okok miatt hétfőre akarják elha­lasztani az aratás megkezdését. A gépállomás dolgozói mindent tegyenek meg az aratás megkez­déséért, a szövetkezet vezetősége pedig ne húzza-halassza a kezdés időpontját, hanem amikor elérke­zett az idő, engedjék a gépet a földre, sőt maguWis követeljék a gépállomástól az aratás időbeni megkezdését. A győri szabadtéri színpad Lapunk korábbi Színház szabadtéren hírű Fővárosi Lépi számában írtunk már' is bemutatja a Mária Együttes is. a szabadtéri színpad főhadnagyot. A hó- N weretettel megnyitó előadásáról, nap közepén ellátó- vár közönséffUn Az első megnyitó elő- gat ismét Győrbe Bt- Gyurkovics Móriái. adás után julius ho- licsi Tivadar. Julius , . ehWphtthntnnn napban sok színes él- második felében eljön júUus uío[so jai_ menyben lesz részé a hozzánk az Országos bQn jön ei hozzálll. közönségnek A ho- Cirkuszvállalat is. A f művészetével nap elejen bemuta- Magyar Állami Ope- gyönyörködtessen tásra kerül Mozart rahaz szinten meglepi t,c“inünket. örökszép operája, a majd egy nagyszabá-Don Juan. A vidám, sú balett-műsorral A szabadtéri szin­­könnyü zene kedve- közönségünket. A hó- pad gazdag nyári lói is megtalálhatják nap végefelé pedig programmal várja azt, tyni éppen őket egy alkalommal sze- Győr művészetszerető érdekli. A Kisfaludy repel majd a nagy- közönségét. nyári műsortervei A szénbányászat teljesítette féléves tervét A Szénbányászati Minisztérium jelenti: A szénbányászok az első negyedévi terv túlteljesítése után eredményesen dolgoztak a második negyedév feladatainak meg­valósításán. Június 30-án a kora reggeli órákban az egész szén­bányászat befejezte első féléves tervét, s a hátralévő két és fel műszak alatt még többtízezer tonna szenet szállít terven felül fel­színre. Előzetes adatok alapján a szénbányászat jelentősen túltelj;“ - tette a minőségi előirányzatát is és javulás mutatkozik az önköü­­ség, valamint a termelékenység területén. NI. évfolyam, 153. szám. 1955. július 1. péntek. ARA: 50 FILLÉR Készülünk az anyák világkongresszusára

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék