Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1955. augusztus (11. évfolyam, 180-204. szám)

1955-08-02 / 180. szám

MAI SZÁM UNK TARTALMÁBÓL! A nemzetközi elet legújabb eseményei. — Termelőszövetke­zetek fejlődését hirdette a szili mezőgazdasági kiállítás. — Kisbajcson tizenhármán már döntöttek. — Jól sikerült va­sárnap az első békefcsztivál. — Partéiét hírei. — A Könnyű­ipari Gyártásfcjlesztósi Vállalat figyelmébe. — Újabb kihall­gatások Gábor és társai bűnügyében. — Sport. az újságos naponta hírt közölnek arról, hogy különböző községekben új belépőkkel gyarapodik a helyi termelőszövet­kezet, vagy ahol eddig még nem volt, ott most alakítanak a tegnap még egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok termelő­szövetkezetet. Az érdeklődés megnőtt a termelőszövetkezetek iránt A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséért arra kell töre­kedni, hogy ezt az érdeklődést tovább fokozzuk. A politikai felvilágosító és nevelómunkán kívül, amelyet a párt és a kü­lönböző tömegszervezetek, a tanács, a DISZ, stb. végeznek, városi és falusi kult úrcsoportja ink feladata, hogy a művészet eszközeivel megmutassa a termelőszövetkezetek életét, a ter­melőszövetkezeti tagok megváltozott életkörülményeit. Jelenleg — bár városi és falusi kultúrcsoportjaink rend­szeresen felkeresik a mezőgazdaság dolgozóit — nem mondhat­juk el, hogy művészeti csoportjaink teljesítik ezirányú felada­taikat. Igaz, hogy megyénk jól működő művészeti csoportjai felköszöntik a munkákban élenjárókat. A műsorban azonban — amennyiben egyéni gazdák köszöntéséről van szó — pem, vagy csak nagy ritkán találni olyan verset, éneket, vagy jele­netet, amely a köszöntött dolgozó figyelmét a termelőszövet­kezet felé fordítja. A kultúragitáció eredményessége ma már lemérhető, egy­­egy község aratásban, cséplésben, szántásban, vagy begyűj­tésben elért sikerén. Ma már széles területre terjedt ki a kultúrcsoportok munkája, s a vidékre járó üzemi kultúrcso­­portok kedves vendégei lettek egy-egy területnek. A különböző kultúrcsoportokon kívül a kultúragitációból kiveszik részüket a képzőművészek, a győri írók, a kultúrott­­honok különböző szakkörei, és a mozi dolgozói is. A képző­művészek vállalták például, hogy a példamutató dolgozó pa­rasztokat lerajzolják. A győri írók a jól működő termelőszö­vetkezetek életét örökítik meg, elbeszélésekben és riportok­ban. Eddig már három termelőszövetkezetet látogattak me«, a beledit, a dunaszegit és a dunaszentpálit. A kultúrotthonok fotószakkörei tervbe vették, hogy a termelősZövetkezéték éle­téből fényképsorozatokat készítenek, melyet alkalomadtán ki­állításokra is elküldenek. Különösen jól megy a munka a mi­­hályi, a szili, az ágfalvi, a darnózseli, valamiht a soproni járási kultúrház fotószakköreinél. A filmszínházakban tovább folytatódnak a nem régen megkezdett és a mezőgazdasággal foglalkozó filmek, valamint oktatófilmek vetítései. Több köz­ségben a mozi-üzem vezetősége a község élenjárói részére ese­tenként két-két darab tiszteletjegyet Is küld, és ugyanezeket a dolgozókat a vetítés megkezdése előtt, még hanglemezzel is felköszöntik. A felsorolt kultúragitációs munkákon kívül, szólni kellene még a hangoshíradókról és az egyéb lehetőségekről, amelyek­kel ma már a legtöbb helységben élnek kul túrmunkásaink. Az eddigi eredmények teljes felsorolása helyett azonban szá­mot kell adni arról is, hogy milyen akadályai vannak a ter­melőszövetkezetek művészeti csoportjaink által való népszerű­sítésének. A sok hiba közül elsőként kell rámutatni arra, amire a legtöbb színjátszó csoport hivatkozik: Ez a termelőszövetkeze­tek életét bemutató színdarabok hiánya. Csuta Lajosné, a szil­­sárkányi kultúrotthon igazgatója, ezelőtt két héttel levelet írt a szerkesztőségnek, amelyben a szerkesztőség segítségét kérte, hogy ajánljon egyfelvonásos színdarabot, ami a termelőszövet­kezetek problémáival foglalkozik. A szerkesztőság válaszában javasolt három-négy műsorfüzetet is, amelyben találni ilyen témájú színdarabokat. Az azóta eltelt idő alatt a Járási Tanács népművelési osztálya is küldött műsoranyagot, de mint Csuta Lajosné elvtársnő egy későbbi levelében megírta, sem a szer­kesztőség által javasolt műsorfüzetekben, sem a tanács által küldött műsoranyagban a sok mástémájú színdarab, mellett, egyetlen termelőszövetkezettel . foglalkozó egyfelvonásos szín­darab sem volt. Nyilvánvaló, hogy ha könnyen betanulható egyfelvonásos termelőszövetkezeti témájú' színdarabok nem állnak rendelke­zésre, vagy ha vannak is, de nehezen megszerezhetők — ak­kor a színjátszó csoportok a könnyebb oldalát választják a do­lognak és más témájú színdarabot tanulnak be. Ezek a kéznél lévő műsoranyagok pedig, nagyon sokszor nem felelnek meg a termelőszövetkezeti mozgalom céljainak. Gyakori hiba még az is, bőgj' a vidéken játszó művészeti csoportok egy része, csak a szórakoztatást tekinti feladatának és nem törekszik arra, hogy elősegítse a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztését, a termelőszövetkezetek eredményeinek népszerűsítését. Pedig azáltal, hogy megfelelő színdarabot ta­nulnak be, sokat tehetnek a termelőszövetkezeti mozgalom érdekében. Azoknak, akik idegenkednek attól, hogy a mű­vészeti csoportok — így a színjátszó csoportok is — 'politizál­janak, meg kell magyarázni, hogy nincs politikamentes műve­lődés. A kultúrmunkának is, mint mindennek, ami ebben az országban történik, célkitűzései valóra váltását kell elősegí­tenie. Ebben a munkában fontos szerepe van pártszervezeteink­nek is. Kísérjék figyelemmel a népművészeti csoportok mun­káját, adjanak segítséget, támogatást munkájukhoz. Nyújtsa­nak segítséget a darabváíasztásnál és ott, ahol csak a szóra­koztatást tekintik feladatnak, tereljék helyes mederbe a nép­­művészeti csoportok munkáját. Csak akkor várhatunk további javulást a kultúragilációban, ha az eddiginél fokozottabb tá­mogatásban részesülnek népművészeti csoportjaink. Közel ezer foggal növekedtek meevénk termelőszövetkezetei az év első felében iVéisrvezer dolgozó paraszt versenye a győri járásban A győri járás területén alkotmá­nyunk ünnepének tiszteletére 18 község, 20 termelőszövetkezet és 4-101 egyénileg dolgozó paraszt tett fogadalmat beadási kötelezettségé­nek túlteljesítésére. Ezek közül 11 termelőszövetkezet és 2840 dolgozó paraszt már teljesítette fogadalmát. A járás termelőszövetkezetei közül gabonából négy teljesítette teljes egészében egész évi kötelezettségét — a gvőrszentmártoni Uj Barázda, a mezőőrsi Boldog Jövő, a nyuli Dózsa és e töltéstavai Béke Terme; leszövetkezet. Az állat- és áilat: tennékbeadás teljesítésében az al­kotmány tiszteletére indított ver­senyben példát mutat a töltéstavai Béke 107.3, az öttevényi Kossuth 1103.9, a ménfőcsanaki Uj Élet 105.6 ‘százalékos teljesítéssel. Az egyéni­leg dolgozó parasztok versenyében a Itgobb eredményt Németh Károly gyomoréi középparaszt érte el, aki egész évi állat- és állati termék, va­lamint gabonabeadását 100 száza­lékra teljesítette. A pereéziegi Szabadság Termel őszövei kezet vezet az aifcutmány ünnepének tiszteletére íolyó munka versenyben A Megyei Tanács Mezőgazdasági Igazgatósága értékelte a me­gyénk termelőszövetkezetei között az alkotmány ünnepének tisz­teletére indult mutikaverseny állását. Az értékelésnél figyelembe vették, hogy az egyes termelőszövetkezetek hogyan végezték el az aratás, behordás, tarlóhántás munkáját, hogyan veszik ki részüket az állampolgári kötelezettségek teljesítéséből és hogyan állnak a nyári növényápolási munkákkal. Az értékelés szerint a munkaversenyben a peresztegi Szabad­ság Termelőszövetkezet vezet. A további. sorrend a következő: má­sodik rábacsanaki Kossuth, harmadik mindszentpusztai Petőfi, ne­gyedik bőnyrétalapi Szabad Május 1., ötödik töltéstavai Béke, ha­todik újkéri Zója, hetedik markotabödögei Táncsics, nyolcadik fa­­rádi Felszabadulás, kilencedik beledi Előre, tizedik hédervári Ró­zsa Ferenc Termelőszövetkezet. A munka verseny következő értékelésére augusztus 14-én, végső értékelésére pedig az alkotmány ünnepén, augusztus 20-án kerül sor. A beledi malom megkezdte az új gaboua őrlését Az edvei Dimitrov TSZ a múl! hónap 22-én megkezdte kombájnnal aratoli búzájának beszállítónál n malomba. Két nap alatt 100 mázsa, búzát vittek őrlésre. így a már elő­zőleg rendbehozott malom 23-án megkezdhette az új gabona őrlését. Az új búza minősége műiden te­kintetben elsőrendű, qmiért dicsé­ret illeti meg az edvei Dimitrov ISZ-t. Most. amikor a mezőgazda­ság lemaradását a nagyüzemi gaz­dálkodásra való áttéréssel akarjuk pótolni, és Beleden is a termelő­­szövetkezetek fejlesztéséért és meg­erősítéséért folyik a harc. ezt a példát sem szabad szem elől tévesz­teni. Az edveiek jó gabonatermése azt mutatja, hogy a termelőszövet­kezetek a gépi munka kibaszna'ú­­sával jóval nagyobb terméseredmé­nyeket tudnak elérni, sőt minőségi­leg is jobb árut termelnek. Ez sem mindegy, amikor azon fáradozunk, hogy dolgozóink élelmiszerszükség­leteit minél jobban ki tudjuk elégí­teni. Máté László igazgató, beledi malom. „Érd utol a legjobbakat“ Az alkotmányünnepi verseny nyilvánossága az Öntöde- és KorácnoMgn rh hau Kezdjük talán azzal, amit Stol­­cenberger József formázó mondott a vasöntödében a verseny nyilvá­nosságáról: — Jó ha tudja az ember, hogy kik a legjobbak a termelésben és jólesik az is, ha megdicsérik a jó munkájáért. De igen fontos az is, hogy biztosítsák a munka minden feltételét. Nem lehet akkor ver­senyezni, ha mint a múlt héten is, hol a homok hiányzik, hol mag nincs. Egészítsük ki mindjárt Stolcen­­berger József szavait a követke­zőkkel: a verseny nyilvánossága akkor jó, akkor éri el a célját, ha a való életet, a valóságos problé­mákat tükrözi. Dícsér, de bírál is. ha kell, elhárítja az akadályokat a tervteljesités útjából. Az öntöde- és Kovácsólógyár­­|pan a verseny nyilvánosságának mindkétirányú feladatát igyekez­nek betölteni. Hogy lendületet ad­janak az alkotmány ünnepi ver­senynek, az acélöntődéi kommu­nista taggyűlés javaslatára ver­senyre hívták a megye összes üze­meit. Pontosabban arra vonatko­zik ez a felhívás, hogy augusztus 1-től augusztus 20-ig tartsanak .minden egyes üzemben alkotmány­­műszakot. Vállalást Is tettek: az augusztusi terv 4 százalékos túl­teljesítésére. az acélöntődéi selejt öt százalékos, a vasöntödéi selejt 2.5 százalékos csökkentésére és az elektroszürke öntödében 6 száza­lékkal akarják csökkenteni a se­­iejtet. A „Vasöntő“ és az „Acélöntő“ — az üzemi újság — nem mu­lasztja el egyetlen számában sem, hogy foglalkozzék az alkotmány­ünnepi versennyel. Az üzem össz­­vállalása alapján most teszik meg a dolgozók az egyéni felajánláso­kat. Ezeket is közölni fogja a na­pokban az üzemi lap. Popper Fe­renc, a munkaügyi osztály dol­gozója, a vállalat versenyfelelőse mindennap korén reggel meg­kapja a művezetőktől, szakszerve­zeti bizalmiaktól, hogy kik azok, akiket dicsérni kell és mi az, vagy ki az, amit, illetve akit bírál: szükséges. A hangos híradó, csasztuskabrigád aztán tudt-r adja mindenegyes dolgozónak hogy például Stolcenberger Józ'i- 40 formaszekrény helyett haív; nat készített egy műszak alatt é­­ezzel példamutatóan segítette ív alkotmányünnepi felajánlások tel­jesítését. De kikeresik az olyan bajok okait is, mint a homok­­hiány, vagy a maghiány, mert n húsznapos műszakban semmi som gátolhatja a nagy célok megváló sítását. Az már az augusztus 20-1 követő napok feladata lesz, hogy állandósítsák az eredményeket. A Győri Fonodában üresek a versenytáblák Amilyen kicsi a távolság az ön­töde- és Kovácsológyár és a Győri Fonoda között, olyan nagy a kü­lönbség a verseny nyilvánosságá­ban. A Fonodában egyetlen fel­írás sem utal arra, hogy alkot­mányünnepi műszak lenne az üzemben, de a hangoshíradó is mélyen hallgat erről. A verseny­táblák nem mutatják a legfrissebb eredményeket. Az egyik táblára április 20-án írtak fel utoljára va­lami eredményfélét, de azóta semj mit. Az MNDSZ-híradón sincs egyetlen szó se az alkotmányün­nepi versenyről, pedig a Győri Fonoda nődolgozói is sokat kö­szönhetnek alkotmányunknak, Be­szélni kellene erről és írni is. Nemcsak az MNDSZ-híradón, ha­nem a DISZ-faliuJságon is. Ez azonban egyelőre nincsen, pedig már hónapok óta el akarják ké­szíteni. De csak akarják. Remél­jük, hogy még az alkotmánymü­­szak idején meglesz a verseny­tábla. Sok idő nincs a várakozás­ra. A verseny lendületére és az azt biztositó versenynyilvánosság­ra azért is nagy szükség van, mert a múlt héten mindennap száz szá­zalék alatt teljesítette tervét a/, üzem. Csupán szombaton sikerült 101 százalékos tervteljesítést elér­niük. Erről is hirt kellene adnia a verseny nyilvánosságának. XI. évfolyam, 180, szám 1955. augusztus 2, kedd. ARA: 51! I'TLLHH r , Kultúragitáciéval a termelőszc vetiteze I i mozgalom fejlesztéséért Megyénk termelőszövetkezeteinek minő joDDan mesrauumum crenmenyei es a rciviiagosito munka nyomán egyre főbb egyénileg dolgozó paraszt lép be a termelőszövetkezetekbe, vagy határoz­za el, hogy dolgozó paraszt társaival együtt, új termelőszövetkezetet alakit. Különösen meggyorsult a termelőszövetkezetekbe való belépés az utóbbi hetekben, amikor az aratás során még szembetű­nőbbé váltak termelőszövetkezeteink magasabb terméseredményei. Csupán a legutóbbi héten, július 24 és 30-a között megyénkben 64 család 82 taggal irta alá a termelőszövetkezetbe való belépési nyilatkozatot. Bázel Györ-Sopron megyében január elsejétől, július 31-ig, 688 család, 922 tag válasz­totta a jobb életet jelentő szövetkezeti utat és vitt be magával 1113 hold földet. Megyénkben számos helyen alakultak meg és bővültek a termelőszövetkezeti előkészítő bizott­ságok, amelyek rövidesen új termelőszövetkezetekké alakulnak át. Kisbajcson 13 család, Balfon 2,‘i család, Fertőrákoson 7 család alakított előkészítő bizottságot és határozták el, hogy a legközelebbi időben megtartják az új termelőszövetkezeti alakuló gyűlést. Ezek mellett előkészítő bizottságok működnek, Kisbaráton. Bágyogszováton. Jóbaházán. Bezenyén, Kónyban, Dörben, Völcscjcn, Egyhó zasfalun és még több más községben Is. Versenvaen a falu az alkotmány ünnepének tiszteletére

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék