Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

MAI SZAMUNK TARTALMÁBÓL; Beszámoló a Megyei Tanács üléséről. — A békekölcsön-jegy­zés hírei. — Korai vetéssel akarják biztosítani a jövő évi kenyeret a nagycenkiek. — Október 2-áu éjjel megszűnik a nyári időszámítás. Levelezőink írjak a termelőszövetkezetek életéből A |é munkának magfon a gyümölcs? Magyar áilamiöriiak üdvöslő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának hatodik évfordulósán A Kínai Népköztársaság fenn­állásának hatodik évfordulója al­kalmából Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke Mao Ce-tung elvtárs­nak, a Kínai Népköztársaság el­nökének, Hegedűs András, a Ma­gyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke Csou En-laj elv­társnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének üdvözlő táviratot küldött. Levelezőink írják a bekefcolcsinjegyzesriH Hédervúron is példát mutattak a kommunisták Közeledik a zárszámadás. Szö­vetkezetünk dolgozói az őszi be­takarítás és vetési munkák köz­ben egyre többet gondolnak erre a nagy napra. Most mutatkozik meg a jó munkának a bőséges gyümölcse. Edvei viszonylatban az idén sokkal jobb termés volt, mint tavaly. A termelőszövetke­zetünk tagsága nem hiába fára­dozott. Búzából 12 mázsa 53 kilo­grammot, árpából 14 mázsa 68 kiiugrannnot, rozsból 15 mázsa 44 kilogrammot, zabból 10 mázsa 17 kilogrammot takarítottunk be boldankint. Beadási kötelezettsé­günknek száz százalékig eleget tettünk, sőt még 100 mázsa ke­nyérgabonát szabadáron is átad­tunk az államunknak. A tagság előlegként 7 kilogramm búzát, 2 kilogramm árpát és 70 deka­gramm rozsot kapott munkaegy­­ségenkint. Idős Halász Józsefnek — aki ötödmagával dolgozik a szövetke­zetben — búzából 54 irázsát, ár­pából 14 mázsát, rozsból pedig 5 és fél mázsát vittek a kamrájába előlegként. De Barta Vendel — aki legényeutber — is megtalálta jobban a számítását, mintha bár­hol is dolgozott volna, mert neki egyedül 53 mázsa búzát, 9 mázsa árpát és 3 mázsa rozsot vittek. Szövetkezetünk tagsága látja, hogy a jó munkának megvau a gyümölcse, most azon fáradozik, hogy biztosítsa a jövő évi jó ter­més alapjait ■ Klcmpa Irén tsz könyvelő, Edvc. Új tagolt a pérl Micsurin Tér in elő sző vet kezet bon Nálunk a Micsurin TSZ árpája már szépen zöldül. Az elvetett rozs ij mutatja magát. A szövetkezet tagsága most búzát vet, s ennél a munkánál már az újonnan belépők is szorgoskodnak. Csordás elvtárs. uki három héttel ezelőtt még a Wil­helm Pieck-gyár sztuhanovista dol­gozója volt, ő is itt van köztünk, pedig 1800 forintot keresett havon­ta, de a szövetkezet jó eredményeit látva, visszahúzta paraszti szíve a földhöz. Ezután itt akar boldogul­ni és minél hamarabb házat építe­ni, mert az tetszik neki a legjobban, hogy a régi szövetkezeti tagok egy­más után építik a szép családi há­zakat. Kolonits János bácsi szintén új tag, aki már 60 éves, de bebi­zonyította, hogy az ilyen korú dol­gos ember is megtalálja helyét és a számítását a közösben, öt hete, hogy a csoportban van, s máris 61 munkaegység tulajdonosa, ami több mint három és félezer forintot je­lent, mert a szövetkezetben előre­láthatólag 58—60 forintot ér egu munkaegység. Hegedűs György v. b. titkár. Pér. Tapasztalatcsere A múlt vasárnap a barbacsi s a most alakuló maglócái termelő­­szövetkezet tagjai látogattak el a potyondi Kossuth Termelőszövet­kezetbe. Megnéztük a határt, s utána megtekintettük a szép, kor­szerű istállókat. Bizony itt kriti­zálni nem nagyon lehetett, annál többet tanulni. Sörözés közben is­mertette az elnök elvtárs a szö­vetkezet eredményeit. A magló­­caiafe a szemükkel is látták, hogy érdemes a nagyüzemi gazdálko­dás útjára lépni De mi a barba­­csiak is sok értékes tapasztalat­tal tértünk haza. Nagy Sáadómé, Barbacs A harmadik negyedév végén a A harmadik negyedév befejezése előtt nagy lendülettel folyik a munka a Wilhelm Pieck Va­gongyár valamennyi üzemében. Különösen a va­gon-gyáregység dolgozói igyekeznek, hisz tőként, rajtuk áll az egész gyár negyedéves tervének tel­jesítése. A dolgozókat azonban a negyedéves terv teljesítésén túl a Hatodik Békakólcson-jegyzés is lelkesíti, jobb munkára ösztönzi őket. Ezekben a napiokban szinte óráról-órára új eredményekről értesíti a gyár kollektíváját az üzemi hangoshír­adó; a békekölcsön-jegyzésben és a munkában elért sikerekről is. A daru-gyáregységben a szereldei Szabadság­brigád már teljesítette a három futódaru három nappal határidő előtti legyártására tett felajánlá­sát. Ugyancsak — vállalásuk értelmében — elké­szítették az egyiptomi személykocsi alvázának gyártásához szükséges bakokat és emelőcsavaro­kat. Kiemelkedő jó munkát végeztek Stenger Lá­zár brigádvezető, Förhétz Dezső, Szabó Rezső, Ta­kács József és Foki Károly szerelő lakatosok. Szabó Miklós szerelő lakatos a havi tervben szereplő két exkavátor szerelésénél a reá kirótt részt határidő előtt beszereli. Vállalását teljesí­tette, a két exkavátor már szerdán házipróbára került. Wilhelm Pieck Vagongyhrban A híd-gyáregységben főként a 63 köbméteres tartányok gyártásánál folyik nagy lendülettel a munka. Pongrácz Ferenc sztahanovista lakatos, a szakma kiváló dolgozója dolgozik itt brigádjával. Az ő jó irányító munkájának eredménye, hogy a brigád teljesítménye eléri a 175 százalékos átla­got. Pongrácz eivtárs nemcsak kiválóan szervezi a munkát, de brigádján belül már minden dolgozó jegyzett békekölcsönt, ő maga pedig 1500 forintos jegyzéssel járult hozzá népköztársaságunk kor­mánya felhívásának sikeréhez. ' A kovácsüzemben Sági János sztahanovista kovács teljesítménye tűnt ki. Kerékcsavar-anya kovácsolásává] 185 százalékot teljesített. Kitűnt a békekölcsön-jegyzésben is: Í200 torintot jegyzett. A vagon-gyáregységben Madarász Ferenc villany­hegesztő a szovjet személykocsi hullámpadló le­mezeinek hegesztését végzi. Együtt dolgozik Nagy Istvánnal, aki jó munkája jutalmául a szerdai ter­melési értekezleten megkapta a szakma kiváló dolgozója kitüntetést. Nagy Istváfi 213, Madarász Ferenc pedig 197 százalékos teljesítményével har­col az üzem tervének teljesítéséért. Véget ért a harmadik negyedév. A dolgozók .lendületéből és győzni akarásából arra lehet kö­vetkeztetni, hogy a gyár jó eredménnyel fejezi be a negyedév munkáját. I. K. A falvak további fejlődéséért szívesen adjak forintjaikat a földművesszövetkezeti vezetők és tasok Bősárkány A földmüvesszövetkezet dolgozói amint lejegyeztek, a munkaidő be­fejeztével valamennyien népnevelő munkára indultak. Szűcs István szénafelvásárló Párkány Ferencet kereste fel, akinek egy hald földj van. Szűcs István elmondotta, hogy mi mindent kapott a község­­a tervtől és hogy miért jegyezzen minden becsületes dolgozó békeköl­csönt. Párkány Ferencet nem kel­lett sokáig agitálni: négyszáz fo­rint békekölcsönt jegyzett. Szédeli János szövetkezeti népnevelő felvi­lágosító szavára Tuller István és Rácz Károly dolgozó parasztok két­száz-kétszáz forint jegyzését írták az ívre. A Sarló—Kalapács Termelőszö­vetkezet tagjai kivétel nélkül leje­gyeztek. Huszonnégy tag hétezer­kétszáz forintot jegyzett. Cikolassiget A községnek mindössze ezer la­kosa van. A csendes kis faluban is megtaláljuk azokat a létesítménye­ket, amelyek pártunk és kormá­nyunk állandó segítése és támogatá­sa nyomán megváltoztatták a falu arculatát. Az árvíz ideje alatt nagy kán szenvedeti község egy kettőre taipraállt, s ma sokkal szebb, mint valaha is volt. Az ötéves terv kul­túrházal, minden házba villanyt öt közkutat adott a község dolgozói­nak. Az utolsó simításokat most végzik az új szövetkezeti üzlethá­zon, amely több mint háromszáz­­ezer forintos beruházással épült, s amelyet október 2-án nyitnak meg ünnepélyesen. Amikor a népneve­lők a békekölcsönjegyzésről beszél­nek, ezekről a létesítményekről sok szó esik. Cíkolasziget dolgozói nem felej­tenek. Tudják, hogy a kölcsönjegyzés u falu további fejlődését, a dolgo­zók életszínvonalának emelését je­lenti. Ezért jegyeznek és ezért ad­ják kölcsön forintjaikat államunk­nak. Az eddig lejegyzett forintok az utolsó fillérig visszatérültek — mondotta Biacsics János tizenegy holdas középparaszt, aki jegyzésé­vel hamarosan 500 forintos köt­vénynek lesz a tulajdonosa és öröm­mel írta a jegyzésgyüjtő ívre. Bia­csics János földművesszövetkezeti tag jó példával jár elől minden munkában., A községben még ko­­tánisem ért véget a jegyeztetés, de máris 30 ezer forint az ered­mény. Szepesy László. A mi községünkben harminc nép­ncvelőpár felvilágosító munkája nyomán indult meg a békekölcsön, jegyzés. Már az első napon több mint 26 ezer forintot jegyeztek. A legnagyobb lendületet a kommunis­ták példamutatása adta a békeköl­csönt jegyzőknek. Márnái Miklós párttitkár 1200 forintot, Garami Enió párttag 1000 forintot, Csanádi Irén 600 forintot. Hu5 István hadi­rokkant 400 forintot jegyzett. A kommunisták mellett lelkesen legyeztek a pártonkívüli dolgozó pa­rasztok is. Földes Ferenc he,koldus dolgozó paraszt például a követke­zőket mondotta. — »En földhözjut­­tatott paraszt vagyok. Nincs olyan tehetségem, mint a módosabbak­nak, de azért megmutatom áldozat­készségemet államunk iránt azzal is, hogy jegyzek békekölcsönt. Ha arra kerülne a sor, szántanák az ökreimmel egy napot és már meg is lenne a pénz. .« Dicséretet érdemel még példamu­tató jegyzéséért Hahnekamp Ká­roly igazgatóhelyettes, aki 1400 .fo­rint békekölcsönt jegyzett. Németh Miklós v. b. elnök. t^Államunli sokkal többet adott nőnünk“ A Mosonmagyaróvári Timföld­gyár dolgozói csaknem félmillió forintot adtak kölcsön államunk­nak. örömmel jegyeztek a gyár dolgozói, hiszen állatnunk sokkal többet adott már eddig is nekünk. Hogy csak a nagyobb beruházáso­kat említsük: új kikeverő üzem­részt, fürdőt és kultúrbázat, ebéd­lőt és munkásházakat kaptunk. Most épül gyermekeink számára 309 ezer forintos költséggel egy óvoda. Tervbe vették egy lakóház tömb építését is, amely 72 dol­gozó család részére biztosít ott­hont. Ezeknek megvalósításához járultunk mi is hozzá kölcsön­adott forintjainkkal. A példamutató jegyzők; Szolno­ki János, Bábel Józsefné, Beneze Jenő ifjúmunkás, Horváth VI. Fe­renc és a többiek magnetofon be­szélőn keresztül mondották el az üzem dolgozóinak, hogy miért je­gyeztek szívesen békekölcsönt. A kiváló jegyzőket úttörők és óvo­dások is köszöntötték munkahe­lyeiken. Galambos László leveléből. cAkik ftéldumatató an ieq,tj,e.zte.k Szakács Gábor, a Kapuvári líúsgyár dolgozója, az üzemi párt­­szervezet titkára, mint koinmu­­nisjta és mint brigádvezető is pél­dát mutatott a békekölcsön-jegy­zésben; 800 forinttal segítette ál­lamunk célkitűzéseinek meg­­valósítását-Moluár János, a Mosonmagyar­óvári Timföldgyár vegyészmérnö­ke, 1500 forintos jegyzésével kö­szönte meg államunknak, hogy lehetőséget adott neki a tanulásra es munkásból mérnökké képez­hette magát. Leipold István, a Mosonmagyar­óvári Kötöttárugyár főmérnöke az elsők között mutatott példát jegyzésével. Havi fizetése 3300 fo­rint s 3000 forintot adott kölcsön államunknak­„Szívesen adtam kölcsönt államunknak“ Nem is olyan régen, a pedagógu­sok munkája újabb anyagi és er­kölcsi megbecsülést nyert. Ezért je­gyeztem örömmel békekölcsönt, hogy ezzel is köszönetemet fejezzem ki államunknak. Ha visszagondolok arra, hogy húsz évvel ezelőtt kezdő tanitókoromban milyen sok nehéz­séggel kellett megküzdeni, koplalva kellett élnem kevés fizetésemből — már csak rossz álomnak tűnik az egész. Ma már őszintén örülök, hogy erre a pályára léptemi A békekölcsön-jegyzésen kívül még jó munkával is szerelném meg­hálálni pártunk és kormányunk gon­doskodását. Igyekszem — kartár­­saim segítségével — iskolánkat, szo­cialista iskol vá fejleszteni. Arra tö­rekszem, hogy a község kulturális életét is segí-sem, minél szebb és boldogabb legyen Győr íjfalun is az élet. Hiszen köztudomású, hogy a jólvégzett munka és a kölcsönadott forintok saját magunk jobb életét eredményezik majd. Salamon Ferenc iskolaigazgató. XJL évfolyam, £31. szám. 1955. október 1, szombat.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék