Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1955. október (11. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-01 / 231. szám

XI. évfolyam, 131. szám, 1955. október 1. szombat. Levelezőink írtak a termelőszövetkezetek életéből A jó munkának magjon a gyümölcs? Közeledik a zárszámadás. Szö­vetkezetünk dolgozói az őszi be­takarítás és vetési munkák köz­ben egyre többet gondolnak erre a nagy napra. Most mutatkozik meg a jó munkának a bőséges gyümölcse. Edvei viszonylatban az idén sokkal jobb termés volt, mint tavaly. A termelőszövetke­zetünk tagsága nem hiába fára­dozott. Búzából 12 mázsa 53 kilo­grammot, árpából 14 mázsa 68 kilogramm­ot, rozsból 15 mázsa 44 kilogrammot, zabból 10 mázsa 17 kilogrammot takarítottunk be holdankint. Beadási kötelezettsé­günknek száz százalékig eleget tettünk, sőt még 100 mázsa ke­nyérgabonát szabadáron is átad­tunk az államunknak. A tagság előlegként 7 kilogramm búzát, 2 kilogramm árpát és 70 deka­gramm rozsot kapott munkaegy­­ségenként. Idős Halász Józsefnek — aki ötödmagával dolgozik a szövetke­zetben — búzából 54 m­ázsát, ár­pából 14 mázsát, rozsból pedig 5 és fél mázsát vittek a kamrájába előlegként. De Barta Vendel — aki legényeu­ber — is megtalálta jobban a számítását, mintha bár­hol is dolgozott volna, mert neki egyedül 53 mázsa búzát, 9 mázsa árpát és 3 mázsa rozsot vittek. Szövetkezetünk tagsága látja, hogy a jó munkának megvan a gyümölcse, most azon fáradozik, hogy biztosítsa a jövő évi jó ter­més alapjait ■ Klimpa Irén tsz könyvelő, Edve. Új tagok­ a pert Micsurin Tér­in elő szö­vet­kezet­ben Nálunk a Micsurin TSZ árpája már szépen zöldül. Az elvetett rozs is mutatja magát. A szövetkezet tagsága most búzát vet, s ennél a munkánál már az újonnan belépők is szorgoskodnak. Csordás elvtárs, aki három héttel ezelőtt még a Wil­helm Pieck-gyár sztahanovista dol­gozója volt, ő is itt van köztünk, pedig 1800 forintot keresett havon­ta, de a szövetkezet jó eredményeit látva, visszahúzta paraszti szíve a földhöz. Ezután itt akar boldogul­ni és minél hamarabb házat építe­ni, mert az tetszik neki a legjobban, hogy a régi szövetkezeti tagok egy­más után építik a szép családi há­zakat. Kolonits János bácsi szintén új tag, aki már 60 éves, de bebi­zonyította, hogy az ilyen korú dol­gos ember is megtalálja helyét és a számítását a közösben, öt hete, hogy a csoportban van, s máris 61 munkaegység tulajdonosa, ami több mint három és félezer forintot je­lent, mert a szövetkezetben előre­láthatólag 58—60 forintot ér egy munkaegység. Hegedűs György v. b. titkár, Pér. Tapasztalatcsere A múlt vasárnap a barbacsi s a most alakuló maglócai termelő­­szövetkezet tagjai látogattak el a potyondi Kossuth Termelőszövet­kezetbe. Megnéztük a határt, s utána megtekintettük a szép, kor­szerű istállókat. Bizony itt kriti­zálni nem nagyon lehetett, annál többet tanulni. Sörözés közben is­mertette az elnök elvtárs a szö­vetkezet eredményeit. A magló­­caiafe a szemükkel is látták, hogy érdemes a nagyüzemi gazdálko­dás útjára lépni De mi a barba­­csiak is sok értékes tapasztalat­tal tértünk haza. Nagy Sándorné, Barbacs MAI SZÁMUNK TARTALMÁRÓL. Beszámoló a Megyei Tanács üléséről. — A békekölcsön-jegy­zés hírei. — Korai vetéssel akarják biztosítani a jövő évi kenyeret a nagycenkiek. — Október 2-án éjjel megszűnik a nyári időszámítás. Magyar államfők­iak üdvözlő táviratai a Kínai Népköztársaság fennállásának hatodik évfordulóján A Kínai Népköztársaság fenn­állásának hatodik évfordulója al­kalmából Dobi István, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke Mao Ce-tung elvtárs­nak, a Kínai Népköztársaság el­nökének, Hegedűs András, a Ma­gyar Népköztársaság Miniszterta­nácsának elnöke Csou En-laj elv­társnak, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökének üdvözlő táviratot küldött. A harmadik negyedév végén a A harmadik negyedév befejezése előtt nagy lendülettel folyik a munka a Wilhelm Pieck Va­gongyár valamennyi üzemében. Különösen a va­gon­gyáregység dolgozói igyekeznek, hisz főként, rajtuk áll az egész gyár negyedéves tervének tel­jesítése. A dolgozókat azonban a negyedéves terv teljesítésén túl a Hatodik Békakölcsön-jegyzés is lelkesíti, jobb munkára ösztönzi őket. Ezekben a nap­okban szinte óráról-órára új eredményekről értesíti a gyár kollektíváját az üzemi hangoshír­adó, a békekölcsön-jegyzésben és a munkában elért sikerekről is. A daru-gyáregységben a szereldei Szabadság­brigád már teljesítette a három futódaru három nappal határidő előtti legyártására tett felajánlá­sát. Ugyancsak — vállalásuk értelmében — elké­szítették az egyiptomi személykocsi alvázának gyártásához szükséges bakokat és emelőcsavaro­kat. Kiemelkedő jó munkát végeztek Stenger Lá­zár brigádvezető, Förhétz Dezső, Szabó Rezső, Ta­kács József és Foki Károly szerelő lakatosok. Szabó Miklós szerelő lakatos a havi tervben szereplő két exkavátor szerelésénél a reá kirótt részt határidő előtt beszereli. Vállalását teljesí­tette, a két exkavátor már szerdán házipróbára került. Wilhelm Pieck Vagongyárban A híd-gyáregységben főként a 63 köbméteres tartányok gyártásánál folyik nagy lendülettel a munka. Pongrácz Ferenc sztahanovista lakatos, a szakma kiváló dolgozója dolgozik itt brigádjával. Az ő jó irányító munkájának eredménye, hogy a brigád teljesítménye eléri a 175 százalékos átla­got. Pongrácz elvtárs nemcsak kiválóan szervezi a munkát, de brigádján belül már minden dolgozó jegyzett békekölcsönt, ő maga pedig 1500 forintos jegyzéssel járult hozzá népköztársaságunk kor­mánya felhívásának sikeréhez.­­ A kovácsüzemben Sági János sztahanovista kovács teljesítménye tűnt ki. Kerékcsavar-anya kovácsolásával 185 százalékot teljesített. Kitűnt a békekölcsön-jegyzésben is: 1200 forintot jegyzett. A vagon-gyáregységben Madarász Ferenc villany­hegesztő a szovjet személykocsi hullámpadló le­mezeinek hegesztését végzi. Együtt dolgozik Nagy Istvánnal, aki jó munkája jutalmául a szerdai ter­melési értekezleten megkapta a szakma kiváló dolgozója kitüntetést. Nagy Istváni 213, Madarász Ferenc pedig 197 százalékos teljesítményével har­col az üzem tervének teljesítéséért. Véget ért a harmadik negyedév. A dolgozók­­lendületéből és győzni akarásából arra lehet kö­vetkeztetni, hogy a gyár jó eredménnyel fejezi be a negyedév munkáját. I. K. A falvak további fejlődéséért szívesen adják forintjaikat a földművesszövetkezeti vezetők és tasok Bősárkány A földművesszövetkezet dolgozói amint lejegyeztek, a munkaidő be­fejeztével valamennyien népnevelő munkára indultak. Szűcs István szénafelvásárló Párkány Ferencet kereste fel, akinek egy hald földi van. Szűcs István elmondotta, hogy mi mindent kapott a község­­a tervtől és hogy miért jegyezzen minden becsületes dolgozó békeköl­csönt. Párkány Ferencet nem kel­lett sokáig agitálni: négyszáz fo­rint békekölcsönt jegyzett. Szédeli János szövetkezeti népnevelő felvi­lágosító szavára Tuller István és Rácz Károly dolgozó parasztok két­száz-kétszáz forint jegyzését írták az ívre. A Sarlói Kalapács Termelőszö­vetkezet tagjai kivétel nélkül leje­gyeztek. Huszonnégy tag hétezer­kétszáz forintot jegyzett. Cikolasliget A községnek mindössze ezer la­kosa van. A csendes kis faluban is megtaláljuk azokat a létesítménye­ket, amelyek pártunk és kormá­nyunk állandó segítése és támogatá­sa nyomán megváltoztatták a falu arculatát. Az árvíz ideje alatt nagy kán szenvedett község egy kettőre talpraállt, s ma sokkal szebb, mint valaha is volt. Az ötéves terv kul­túrházat, minden házba villanyt és közkutat adott a község dolgozói­nak. Az utolsó simításokat most végzik az új szövetkezeti üzlethá­zon, amely több mint háromszáz­­ezer forintos beruházással épült, s amelyet október 2-án nyitnak meg ünnepélyesen. Amikor a népneve­lők a békekölcsönjegyzésről beszél­nek, ezekről a létesítményekről sok szó esik. Cikolasziget dolgozói nem felej­tenek. Tudják, hogy a kölcsönjegyzés a falu további fejlődését, a dolgo­zók életszínvonalának emelését je­lenti. Ezért jegyeznek és ezért ad­ják kölcsön forintjaikat államunk­nak. Az eddig lejegyzett forintok az utolsó fillérig visszatérültek — mondotta Biacsics János tizenegy holdas középparaszt, aki jegyzésé­vel hamarosan 500 forintos köt­vénynek lesz a tulajdonosa és öröm­mel írta a jegyzésgyűjtő ívre. Bia­csics János földművesszövetkezeti tag jó példával jár elől minden munkában., A községben még ko­­rántsem ért véget a jegyeztetés, de máris 30 ezer forint az ered­mény. Szepesy László. ­Akik szélbamutató­an segítíke­zte­k Szakács Gábor, a Kapuvári h­úsgyár dolgozója, az üzemi párt­­szervezet titkára, mint kom­mu­­nis­ta és mint brigádvezető is pél­dát mutatott a békekölcsön-jegy­zésben. 800 forinttal segítette ál­lamunk célkitűzéseinek meg­­valósítását­ Molnár János, a Mosonmagyar­óvári Timföldgyár vegyészmérnö­ke, 1500 forintos jegyzésével kö­szönte meg államunknak, hogy lehetőséget adott neki a tanulásra és munkásból mérnökké képez­hette magát. Leipold István, a Mosonmagyar­óvári Kötöttárugyár főmérnöke az elsők között mutatott példát jegyzésével. Havi fizetése 3300 fo­rint s 3000 forintot adott kölcsön államunknak­ Levelezőink írják a békef­ölcsinjegyzést­• Héderváron is példát mutattak a kommunisták A mi községünkben harminc nép­nevelőpár felvilágosító munkája nyomán indult meg a békekölcsön, jegyzés. Már az első napon több mint 26 ezer forintot jegyeztek. A legnagyobb lendületet a kommunis­ták példamutatása adta a békeköl­csönt jegyzőknek. Málnás Miklós párttitkár 1200 forintot, Garami Ernő párttag 1000 forintot, Csanádi Irén 600 forintot, Hun István hadi­rokkant 400 forintot jegyzett. A kommunisták mellett lelkesen legyeztek a pártonkívüli dolgozó pa­rasztok is. Földes Ferenc he,koldus dolgozó paraszt például a követke­zőket mondotta. — »Én földhözjut­­tatott paraszt vagyok. Nincs olyan tehetségem, mint a módosabbak­nak, de azért megmutatom áldozat­készségemet államunk iránt azzal is, hogy jegyzek békekölcsönt. Ha arra kerülne a sor, szántanák az ökreimmel egy napot és már meg is lenne a pénz. .. Dicséretet érdemel még példamu­tató jegyzéséért Hahnekamp Ká­roly igazgatóhelyettes, aki 1400­­fo­rint békekölcsönt jegyzett. Németh Miklós v. b. elnök. t„Államunk­ sokkal többet adott nőkünk“ A Mosonmagyaróvári Timföld­gyár dolgozói csaknem félmillió forintot adtak kölcsön államunk­nak, örömmel jegyeztek a gyár dolgozói, hiszen állam­unk sokkal többet adott már eddig is nekünk. Hogy csak a nagyobb beruházáso­kat említsük: új kikeverő üzem­részt, fürdőt és kultúrházat, ebéd­lőt és munkásházakat kaptunk. Most épül gyermekeink számára 309 ezer forintos költséggel egy óvoda. Tervbe vették egy lakóház tömb építését is, amely 72 dol­gozó család részére biztosít ott­hont. Ezeknek megvalósításához járultunk mi is hozzá kölcsön­adott forintjainkkal. A példamutató jegyzők, Szolno­ki János, Bábel Józsefné, Bencze Jenő ifjúmunkás, Horváth VI. Fe­renc és a többiek magnetofon be­szélőn keresztül mondották el az üzem dolgozóinak, hogy miért je­gyeztek szívesen békekölcsönt. A kiváló jegyzőket úttörők és óvo­dások is köszöntötték munkahe­lyeiken. Galambos László leveléből: „Szívesen adtam kölcsönt államunknak“ Nem is olyan régen, a pedagógu­sok munkája újabb anyagi és er­kölcsi megbecsülést nyert. Ezért je­gyeztem örömmel békekölcsönt, hogy ezzel is köszönetemet fejezzem ki államunknak. Ha visszagondolok arra, hogy húsz évvel ezelőtt kezdő tanítókoromban milyen sok nehéz­séggel kellett megküzdeni, koplalva kellett élnem kevés fizetésemből — már csak rossz álomnak tűnik az egész. Ma már őszintén örülök, hogy erre a pályára léptem. A békekölcsön-jegyzésen kívül még jó munkával is szeretném meg­hálálni pártunk és kormányunk gon­doskodását. Igyekszem — kartár­­saim segítségével — iskolánkat, szo­cialista iskol­áá fejleszteni. Arra tö­rekszem, hogy a község kulturális életét is segítsem, minél szebb és boldogabb legyen Győr­újfalun is az élet. Hiszen köztudomású, hogy a jól végzett munka és a kölcsönadott forintok saját magunk jobb életét eredményezik majd. Salamon Ferenc iskolaigazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék