Győr-Sopronmegyei Hírlap, 1956. február (12. évfolyam, 27-51. szám)

1956-02-01 / 27. szám

ytlio PROLII****** £V/ÍSVIJ XXL évfolyam, 27. Mám, IHafc. lebruar i, szerda. ARA: 60 FILLÉR. AZ MDP'GYÖß-SOPRONMECiYEl BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A kommunista sajtó fontos és felelősségteljes szerepet tölt be a szocializmusért folyó harcban, a néptömegek nevelésében és a tömegeknek a párt köré tömörí­tésében. Betölti azt a szerepét, amelyet Lenin elvtárs határozott meg, hogy a lap nemcsak kollek­tiv propagandista és kollektív agitátor, hanem kollektív szerve­ző is. Ezt a szerepet töltötte be az 1942. február 1-én megjelent Sza­bad Nép, a Kommunisták Ma­gyarországi Pártjának lapja is. A kommunista sajtó az elnyomás sötét éveiben leleplezte a fasiszta kormányzat politikáját, lelkesí­tette az elnyomásban sínylődő dol­gozókat, harcra mozgósított, meg­mutatta az elnyomásból kivezető' utat, a felszabadulás útját. Hogy a kommunista sajtó a dolgozók érdekét szolgálta, azt többek kö­zött az is bizonyltja, hogy a mun-, kasok százai, ezrei vállalták a rendőri üldözések közepette is a terjesztését Kézről-kézre járva Hirdette a sajtó a párt igazát, az igazság útját. Ezért lett február 1-e, a Szabad Nép megjelenésé­nek napja, egyben a magyar saj­tó napja is. A felszabadulás után a sajtó lelkesítette a dolgozókat az or­szág újjáépítésének megvalósítá­sában, a hároméves és ötéves terv megvalósítására mozgósított, harcolt az osztályellenség ellen, kérlelhetetlenül bírálta a hiányos­ságokat, de megmutatta a hibák kijavításának útját is. A marx­­i/mus-leninizmus tudományának fegyverével harcolt a fejlődésün­ket gátolni akaró politikai néze­tek ellen. A felszabadult nép al­kotókészségét hirdeti — hirdeti a szocializmus építésének program­ját, tájékoztatja dolgozó népün­ket a bel- és külpolitikai esemé­nyekről, a béketábor sikereiről. A sajtó könnyebbé teszi a nép út­ját, megvilágítja az eseményeket, új győzelemre lelkesíti a dolgo­zókat A sajtó a nép legszélesebb kö­rében magyarázza a párt politi­káját, határozatait, amely politi­ka hűen fejezi ki a nép érdekeit. A párt és a kormányzat őszinte hangját tolmácsolja dolgozó né­pünknek. De nemcsak magyaráz­za a párt politikáját, a határoza­tokat. meg is mutatja, hogy mit kell tenni a határozatok végre­hajtásáért. A kommunista sajtó a népé, a nép érdekeit szolgálja, az igazsá­got mondja el. Nem titkolja el a bajokat és a nehézségeket. Ebben is különbözik a burzsoá sajtétól, amely egy kizsákmányoló kisebb­ség érdekében fejti ki tevékeny­ségét. A burzsoá sajtó a dolgozó­kat félrevezeti, eltitkolja az igaz­ságot. Minden eszközzel igyekszik meggátolni a dolgozókat abban, hogy megtudják az igazságot a tőkés kormányok bel- és külpoli­tikájáról. Szárút;»«!. esetben elko­bozzák, eltitkolják a munkássaj­tót. A mi sajtónk minden eseményt tudat a dolgozókkal. Az állam a tömegek öntudatánál fogva ak­kor erős, ha a tömegek minden­ről tudnak, mindenről ítéletei tudnak alkotni, és mindenhez ön­tudatosan fognak hozzá. Mi azt akarjuk, hogy a dolgozó tömegek öntudatosan segítsék valóravái­­tani pártunk politikáját és ez az öntudatra ébresztés a sajtónak is fontos feladata. A kommunista sajtónak nagy ereje elvhűségében, eszmei szín­vonalában. a nép érdekeiért foly­tatott harcában, a tömegekkel való szoros kapcsolatában van. A sajtó a tömegek bírálatának is fontos eszköze. Ma már ezrek kri'lik véleményüket és észrevé­telüket a sajtóval, és a sajtón ke­A Megyei Párt-végrehajtóbizottság üdvözlete a Györ-Sopronmegyei Hírlapnak a magyar sajtó napja alkalmából resztül a párttal, a párt és az ál­lami vezetőkkel, hogy a dolgozók bírálata nyomán a dolgozók se­gítségével tevékeny közreműkö­désével kijavítsák a hibákat. Le­nin, Sztálin elvtársak és pártunk vezetői nem egyszer figyelmez­tettek arra, hogy a „felülről jövő ellenőrzést kl keil egészíteni az alulról jövő ellenőrzéssel“. Fontos tanítás ez, mert amit a vezetők szeme nem vesz észre, észreveszi a tömegek szeme. A párt tanul ezekből a bírálatokból, ezért a sajtólevelezés a párt és állami munka ellenőrzésének egyik fon­tos része. A párt lapja számára fontos az éltető levegő — a dolgozó töme­gekkel való szoros kapcsolat. A szocializmus építésében nélkülöz­hetetlen a dolgozók leveleinek te­vékeny segítsége. Akad azonban még ma is vezető, aki lebecsüli a dolgozók segítségét. Nem egy esetben elfojtják a bírálatot, ül­dözik a bírálókat. Nem látják azt, hogy minél később tárjuk fel a hibákat, annál nagyobb lesz a kár, annál később érjük el kitű­zött céljainkat. A Győr-Sopronmegyel Hírlap a Megyei Pártbizottság lapja is A Pravda szerkesztőségének üdvözlő távirata a MUOSZ-hoz a magyar sajtó napja alkalmából A magyar sajtó napja alkalmából a Pravda szerkesztősége az alábbi táviratot küldte a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez: *A magyar sajtó ünnepe alkalmából a Pravda szerkesztősége meleg szeretettel köszönti a népi Magyar­­ország sajtóját, amely a Magyar Dolgozók Pártjának vezetésével a szocializmus építéséért, a béke biztosításáért és a nemzetközi feszültség enyhítéséért folytatott harc élvonalában halad. A népi Magyarország sajtója, élén a harcos Szzbad Néppel, a párt lelkesítő szavát közvetíti a dolga, zókhoz, nagy szervező szerepet tölt be, segít szélesíteni és erősíteni a párt kapcsolatát a tömegekkel. A ma­gyar sajtónak nagy érdeme van a magyar és a szovjet nép megbonthatatlan barátságának erősítésében, a ba­ráti országaink közötti gyümölcsöző együttműködés fejlesztésében. Kedves Barátaink! Kívánjuk önöknek, hogy új sikereket érjenek eí azoknak a feladatoknak a végrehaj­tásában, amelyeket a Magyar Dolgozók Pártja megjelölt a szocializmus építésének útján. Kívánjuk, hogy újabb sikereket arassanak a marxizmus-leninizmus életigenlő eszméinek hirdetésében, a magyar-szovjet ba­rátság további erősítésében, a béke fenntartásáért és a nemzetközi biztonság megőrzéséért vivőit harcukban. A Pravda szerkesztősége.* A magyar sajtó napja alkalmóM! újságírókat ós levelezőket tűntettek ki A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a magyar sajtó napja alkalmából kitüntetéseket adományozott újság­íróknál:, a sajtó munkás- és dolgozó­paraszt levelezőinek. A kitüntetése­ket kedden délelőtt Dobi István, az Elnöki Tanács elnöke adta át az Országházban. Az ünnepségen jelen volt Nagy Dániel, az Elnöki Tanács elnökhelyettese, Darabos Iván, az Elnöki Tanács titkára' Mihályfi Ernő népművelési miniszterhelyettes, valamint a Szabad Nép szerkesztő bizottságának, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökségének több tagja. Dobi István az ünnepségen mon­dott beszédében többi között hang­súlyozta: — A ml sajtónk első és legfon­tosabb jellegzetessége, hogy szabad Szabadon szolgálja a nép ügyét hirdeti az igazságot, feltárja, bírál­ja a hibákat és segít kijavíiásuuban. A nép kezében vannak a nyomdák a papírgyárak, megbecsülés, a nép szereteíe övezi újságíróinkai. A sajtó ! közelebb került a néphez. J Dobi István ezután arról szélt, hogy a Központi Vezetőség múlt évi határozataiban kitűzött feladatok megoldása fokozott követelményeket állít a sajtó minden dolgozója elé. L feladatok megkövetelik, hogy megoldásukhoz az újságírók állan­dóan növekvő politikai és szakmai felkészültséggel lássanak hozzá Ugyanakkor csak úgy tudnak ered­ményes munkát végezni, ha mind­jobban megismerik dolgozó népünk életét, problémáit. Dobi István ezután átnyújtotta a kitüntetéseket. Gábor Pál, a Nép­szava szerkesztő bizottságának h vezetője, Földes György, a Lud3s Matyi felelős szerkesztője, Rókás Sándor, a Szabad Nép szerkesztő bizottságának titkára és Kálmán Endre, a Pártélet szerkesztője a Munka Érdemrend, Tatár Imre, a Szabad Nép pártrozatának munka­társa, Diószegi András, a Szabad Nép kulturális rovatának munka­társa, Siklósi Norbert, a miniszter­­tanács titkársága sajtócsoportjának vezetője. Mihályfi Ernőné. a Béke és Szabadság képszerkesztője, Szűcs Andor, a Magyar Rádió irodalmi osztályának h. vezetője, Takács Fe­renc, a Magyar Rádió ifjúsági osz­tályának h- vezetője, Tóth István, a Szolnokmegyei Néplap h. szerkesz­tője, Nagy Richard, i Turbo szer­kesztője, Bertalan József, a tatabá­nyai VII. akna dolgozója, a Nép­szava levelezője. Tollas Sándcmé levelező, a debreceni Rákosi telepi Petőfi TSZ tagja, a Szocialista Munkáért Érdemérem; Kiss András, a Ganz Vagongyár dolgozója, az Esti Budapest levelezője, Kalocsai Viktor a kávai Béke TSZ tagja, a’ Pestmegyei Népújság levelezője, Nusszer Péter, a Pécsi Csatornamű­vek többszörösen kitüntetett dolgo­zója, a Dunántúli Napló levelezője, Jó István, a Makói Gépállomás trak­torosa, a Viharsarok levelezője és id. Kardos János, a nádudvari Vörös Csillag TSZ tagja, a Termelőszövet­kezet levelezője, a Munka Érdem­érem kitüntetésben részesült. Ezenkívül a Magyar Népköztársa­ság Elnöki Tanácsa a sajtó éj e rádió számos dolgozójának a Mun­ka Érdemérem, a népművelési mi­niszter a »Szocialista kultúráért« kitüntető jelvényt adományozta A kitüntetetitek nevében Gábor Pál, a Népszava szerkesztő bízott­­ságának helyettes vezetője mondott köszönetét Fogadás a magyar sajtó napja alkalmából A Magyar Újságírók Szövetségé­nek elnöksége a magyar sajtó napja alkalmából kedden este fogadást icndezett az Újságíró Klubban. Résztvett a fogadáson Horváth Márton, az MDP Központi Vezető­ségének tagja, a Szabad Nép szer­kesztő bizottságának vezetője a MUOSZ elnöke, Gállá Ernő, a Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszervezetének elnöke, valamint a magyar sajtó és a rádió vezető munkatársai. Jelen vohak a fogadáson a kül­földi sajtó budapesti képviselői, va­lamint több budapesti képviselet sajtóattaséja. , A fogadáson Kenyeres Júlia, a MUOSZ elnökségének tagja, a Ma­gi ar Távirati Iroda vezérigazgató­helyettese mondott ünnepi beszédet — ötödször ünnepeljük meg a magyar sajtó napját, szabad saj­tónk története azonban már tíz évre tekint vissza, hazánk felszabadulá­sával kezdődik — kezdte beszédét Kenyeres Júlia. — Központi lapjaink, élükön a Szabad Néppel, megyei és üzemi sajtónk, időszaki lapjaink — a szó igazi értelmében a nép sajtószervei­­zé lettek. A továbbiakban hangsúlyozta hogy sajtónk a kommunista saitő hagyományaiból tanult és tanul azokon épít tovább a felszabadulás merőben új körülményei, új felada­tai között. — Népi demokratikus sajtónkra felmérhetetlen megtermékenyítő ha­tással volt és van a nagy Szovjet­unió sajtója — folytatta. — Ahogy a Szovjetunió a szocia­lizmus építésében szerzett minién tapasztalatát készséggel rendelke­zésünkre bocsátotta — mondotta ez­után — így bocsátja rendelkezé­sünkre a sajtómunka terén felhal­mozott tapasztalatait. És mi teli ma­rokkal merítünk — de más* mindig nem eléggé — ezeknek a tapaszta­latoknak gazdag forrásából. A szov­jet sajtó legfőbb jellemvonása pár­tossága, hűsége a marxizmus-leni­betöltötte feladatit. Lelkesítette, mozgósította a dolgozókat a terv­feladatok végrehajtására, a me­zőgazdaság szocialista átszervezé­sére. Bátran tárta a nehézsége­ket a dolgozók elé éa segítségü­ket kérte a munka megjavításá­hoz. Javult a pártépitési rovata is. Fő feladatának tartotta a marxizmus-leninizmus elméleté­nek propagálását A közölt elvi cikkek és gyakorlati tapasztala­tok nagy segítséget adnak párt­­szervezeteinknek a pártoktatási munka megjavításához. A me­gyei sajtó segítette pártszervez, - teink vezetőségújjáválasztó elő­készítő munkáit is. A megyei sajtó eredményes munkáját annak Is köszönheti, hogy a hivatásos újságírók jó munkája mellett állandó kapcso­latban van a dolgozó tömegekkel. Havonta többszáz levelet Írnak a dolgozók a szerkesztőséghez, ame­lyekben közük a munka frontján elért eredményeket, közük örö­meiket, panaszaikat. Leveleikben számtalan javaslatot tesznek a hiányosságok, lazaságok felszámo­lására. Napjainkban különösen nagy jelentősége van a sajtónak. Az 1956. év nagyszerű célkitűzései­nek megvalósítására kell a dolgo­zókat mozgósítani. 1958-ban az ipari termelést 6 százalékkal emeljük, a nehézipar termelését pedig 10.1 százalékkal. Az Ipa­ron belül megnő a nagyipar sú­lya és érvényesül a nehézipar el­sősorban való fejlesztésének elve. A mezőgazdaságban a termelő­szövetkezetek számszerű fejlesz­tése, megszilárdítása és a termés­hozamok növelésének feladata áü előttünk. Emeljük iparunk technikai színvonalát. Meg keü mutatnia a sajtónak, hogy az élet­­színvonal emelésének egyetlen és nélkülözhetetlen feltétele a ter­melékenyebb, jobb és több mun­ka. Az iparban dolgozóinkat lel­kesítse még jobban az exportter­vek teljesítése. Nevelő és felvi­lágosító munkával, gyakorlati példákkal mutassa meg a sajtó, hogy a termelőszövetkezet a dol­gozó paraszt felemelkedésének egyetlen útja. Fokozottabban fog­lalkozzék a pártélet kérdéseivel, a dolgozók mindennapos problé­máival. Kérlelhetetlenül küzdjön a hibák, lazaságok, a fegyelme­zetlenség ellen. Ebben a munká­ban támaszkodjék a dolgozók széles rétegeire. Lenin elvtárs azt tanította, hogy a párt lapja csak akkor le z élettel telítve, ha öt vezető és hi­vatásos újságíróra ötszáz és öt­ezernyi nem hivatásos munka­társ jut. A sajtó munkatársai ahogy eddig, ezután is ebben a szellemben végezzék munkáju­kat. Felelősségteljes feladat áü a sajtó előtt és a feladat sikeres végrehajtásától is függ az a si­keres harc, amelyet a szocializ­musért folytatunk. A magyar sajtó napja alkal­mából szeretettel üdvözli a Me­gyei Párt-végrehajtóbizottsig- a Győr-Sopronmegyei Hírlap szer­kesztőségét, minden dolgozóját és levelezőjét. Fogadják köszönetünket áldo­zatkész munkájukért, amellyel igyekeztek hivatásuknak eleget tenni, hogy szabad nép, szabad országában a sajtó munkásai le­hetnek. Kívánjuk, hogy az újságírás terén elért sikereiket tovább fo­kozzák, még sokáig jó egészség­ben, harcos munkalendülettel szolgálják írásaikkal felszabadult népünk nagy ügyét; a szocializ­mus ügyét. Megyei Párt-végrehajtó­bizottság. MAT SZÁMUNK TARTALMÁBÓL DISZ-tagkönyvcsere az Öntöde- és Kovácsológyárban. — Ma ülést tart a Megyei Tanács végrehajtó bizottsága. — 1141 család, 1310 új tag lépett egy hónap alatt megyénk terme­lőszövetkezeteibe. — Gyors ütemben folynak a gépjavítások a Soproni Téglagyárban. — Befagyott a Balaton. V A nizmus mindent legyőző elméleté­hez, a tömegekkel való elpusztítha­tatlan kapcsolata. Ezután arról szólt, milyen meg­tisztelő feladat népi demokratikus otszág újságíróinak lenni, kommu­nista újságírónak lenni. A mi újságíróink gondalatait né­pünk érdekei sugalmazzák. Ujság­­irótársadalmunkban mind tudato­­sabbá válik, hogy az újságíró felelős közéleti aktivista, akinek erkölcsi je. Iclőiséget kell éreznie mindenért, ami az országban végbemegy és írá­sai közvetítésével be kell avatkoznia a társadalom életébe, s a legszentebb kötelessége pártunk politikájának harcos képviselete. Befejezésül a sajtó munkásainak feladatairól szólt Kenyeres Júlia Az ünnepi beszéd után Sz. Kru­­sinszkij, a Pravda budapesti tudó­sítója tolmácsolta a Pravda szerkesz­tőségén;: üdvözletét a magyar új ságíróknak. A fogadás meleg baráti légkörben zajlott te.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék