Állami Révai főreáliskola, Győr, 1898

67 Vigyázni kell az ördög mesterségére. (Haller János) A remete. (Mikes) Szájaskodás. (Fáy) Nagy Lajos hadjáratai és uralkodása. (Fraknói) A nándorfehérvári győzelem. (Salamon) A huszti beteglátogatók. (Jókai) A magyar ház. (Baksay) Szalonta égése. (Arany) Hortobágyi képek. (Jókai) A nagy lélek (Aristoteles) A képmutatás (Hunfalvy) A hizelgés. (Theoph­­rastos) A zsugoriság (Theophr) A gyávaság. (Theophr) A magyar faj. (Hunfalvy­­) Vörösmarty szülői. (Gyulai) A magy. nemzeti versidomról. (Arany). b) Költemények: Nyúl, veréb, ölyv. (Péczeli) A róka. (Czuczor) A hű kutyáról (Greguss­y) Rozgonyiné (Arany) A fülemile (Arany) Az erdei lak. (Tompa, Petőfi) Az Alföld (Petőfi) A puszta télen. (Petőfi) A közelitő tél. (Berzsenyi) Magyarország. (Berzsenyi) A jámborság és középszer. (Berzsenyi) A megelégedés (Berzsenyi) Az igaz bölcs. (Verseghy) Epigrammák. (Vörösmarty) Wesselényi hamvaihoz (Berzsenyi) Br. Wesselényi M. képe. (Berzsenyi) Toldi (Arany) Toldi (Ilosvay). Ezen olvasmányok alapján: stilisztika és verstan. A szabad dolgozatok tételei: 1. Az oroszlán és róka (elb.) 2. Roz­gonyiné. (tart. elmondás.) 3. Arany »Fülemilé«-je prózában. 4. Hortobágy lakói és viselete. 5. Toldi jellemzése az I. énekben. 6. Toldi IV. énekének tartalma. 7. Nagy Lajos (jellemzés). 8. Toldi jellemének fővonásai. 9 Miklós és Bencze találkozása (jelenet rajz). 10. Miklós és György (párhuzamos jellemzés). 11. Szabadkézi rajznál használt rajzeszközökről és azok haszná­latáról. 12. Trópusok és figurák Toldi I —IV. énekében 13. Az Alföld (Petőfi költ. után prózában.) 14. A közelitő tél (prózában). 15. A hang­súlyos és időmértékes verselés különbségei példákban. 16. A hála egyik legszebb vonása az ifjú jellemének. Német nyelv: Olvasmányok: a) Prózaiak: Der Zauberstössel. Der Einsiedler und der Bär. Der Mönch und das Vögelein. Der Seiler von Fürfeld. Die Schildbürger. Die Erfindung der Buchdruckerkunst. Kannit­­verstan. Der Argonauten/ug. b) Költemények: Der Zauberlehrling. Der Mönch zu Heisterbach. Gefunden. Wanderers Nachtlied. Ein Faustschlag. Hans Euler. Erlkönig. Schilflied. Theilung der Erde. Rendszeres nyelvtan: Hangtan­i helyesírás, a beszédrészek, a névragozás, az igeragozás, a mondatrészek, a szórend. Káthetenkint írásbeli dolgozat. Franczia nyelv: Olvasmányok: a) Prózaiak: Le petit chaperon rouge. Les Grecs devant Troie. On sacrifie Iphigénie. Premiere descente des Grecs devant Troie; combat d’ Achille et de Cygnus. b) Költemények: La cigale et la fourmi. Le corbeau et Je renard. Le rat de ville et le rat des champs Les deux mulets. Le pot de terre et le pot de fer. 5*

Next