Katolikus Főgimnázium, Gyula, 1906

Magyar nyelv. Heti 5 óra. a) Költői olvasmányok: A szél és a nap. Gyulai. — Diósgyőr. Tompa. Galamboskő. Tompa. — Az obsitos. Garay. •— A keresztútról. Tompa — A vámosújfalusi jegyző. Tompa. — Jámbor Bence. Mindszenti G. — Tatárjárás. Vida J. —Boldogasszony anyánk. Tárkányi B. —Szent Erzsébet betege. Bán Aladár. — Endre királyfi. Arany. — *Régi dal, régi dal. Jókai. — *Az ó-torony. Arany. — A szegény asszony könyve. Vörösmarty. — *Az öreg korcsmáros. Petőfi. — *A téli esték. Petőfi. — *Vándorélet. Petőfi. — *Szózat. Vörösmarty. — *Isten. Reviczky Gy. — *Mikes. Lévay J. — *A rab. Petőfi. — Szent István napján. Reviczky Gy. — Isten hozzád. Bajza. — Hymnus. Kölcsey. b) Prózai olvasmányok: A fiatal daru. A patak és a tenger. A csikó és anyja. Az okos elefánt. A veréb és a fecske. A két patak. A napszámos és a felesége. Fáy A. — A tyúk és a galamb. A cinke és a fülemile. A holló és a majoros. Czuczor G. — A kecskekörmök. Benedek E. — A lietavai csoda. Latkóczy M. — A kolozsvári biró. Benedek E. — Világos vára. Veneturné vára. Mikszáth. — Bandi. Bársony I. — A vargainas. Tóth B. — A magyar ke­resztes hadjárat. Pauler. — Julián az őshazában. Szalay L. — A mohi csata. Pauler. — A tatárjárás után. Jókai. — Szent Erzsébet és szent Margit. Sebes­tyén Gy. — Nagy Lajos és a nápolyi hadjáratok. Gaal M. — Hunyadi János. Vaszary K. — A kis kondás. Bársony J. — A falusi disznótor. — Karácsonyi népszokások. Lévay M. — A forum Romanum. Szemák J. c) Nyelvtan: Az egyszerű mondatról s különösen a határozókról szóló is­meretek bővítése. — A mondatösszetételek különböző nemei és kötőszavaik. — Szórend. — Szóképzés és szóösszetétel. — Az iskolai helyesírás szabályai. d) 15 írásbeli dolgozat a nyelvtan és helyesírás begyakorlására. — Rövid fogalmazások az olvasmányok alapján. Latin nyelv. Heti 6 óra. a) Olvasmányok: De Horatiorum et Curiatiorum certamine. — De equo ligneo, — De fraude Sinonis. — De incendio Troiae. — De Ulixe in Ogygia insula morante. •— De Nausicaa. — De Phaeacibus. — De Demodoco citha­roedo. — Ulixes nomen suum aperit. — De Polyphemo. — De Aeolo, ventorum rege. — De Tarquinio Prisco. — De Servio Tullio. — De caede Servii Tullii — De Tarquinio Superbo. — De regibus expulsis. — De supplicio filiorum Bruti. — De Horatio Coclite. — De Mucio Scaevola. — De secessione plebis. — De Gneio Marcio Coriolano. — Sententiae. b) Teljes alaktan. A legszükségesebb mondattani szabályok alkalmi ismer­tetése. c) /5 írásbeli dolgozat az olvasmányok alapján a nyelvtan begyakor­lására. Földrajz. Heti 3 óra. Európa, Ázsia és Afrika általános és országok szerint való részletes leírása, a domborzat, vizek, éghajlat, termények, állatvilág, lakosok, foglalkozás és városok tekintetbe vételével. Térképvázlat készítési kísérletek. Természetrajz. Heti 2 óra.

Next