Néplap, 1955. október (12. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-30 / 256. szám

NÉPLAP A NÉPLAP fr gr Isis fiit lira/s... '" [2 F* Is ’[e p r* * :_jf n It “ í j j ^ *4-1 t-|- ^&~: -l I _____ * 8B8" ___ t \_ JS í mJ~S^ _ - 1 ­u m ” jagpT-é zw rzzm iz^m z so T VIZSZIN7-E5 1. Európai ország. 9. A kártyában ez a legerő­sebb. 10. Nézet. 11* Kicsinyítő képző. 13. Lásd — ahogy kiejtjük. 15. Kertben dolgozik. 16. Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyei község. 19. Baromfiak lakóhelye (Az első kockába: ty). 20. Majdnem mászás. 21. Korszak görögül. 22. Fejünk része. 23. Félig elzárt. 24. Ráhajít (ékezethibával). 26. Aláül — keverve. 28. A szovjet labdarugó-csa­pat kapitánya. 32. A Szovjet Távirati Iroda rövidítése. 35. 0. S. N. 36. Keltezés latin szóval, rövi­dítve. 37. . . vi tenger, a Szovjetunió beltengere. 38. . . .lom, sajnálat. 40. A sárga szin egyik ár­nyalata. 42. Szolnok megyei község a Zagyva folyó mentén. 44. Alag mássalhangzói. 45. Régi fonógép betűi ke­verve. 46. Néz eleje és vége. A Néplap keresztrejtvény-pályázata 5. szelvény 47. Mint a 22. vízszintes. 48. Menyasszony. 50. Eddig a kikötőig terjed Kanada dél-nyugati határa. FÜGGŐLEGES 1. Dnyepropetrovszk régi neve (5-ik kocka: ty) 2. Libahang. 3. Norvégia fővárosa (köz­ben felesleges „u” betűvel). 4. Két testrész. 5. A dal szerint ezt teszi a csendes éj. 6. Kávépótló neve volt régen. 7. Azonos betűk. 8. A Nőmet Szövetségi Köz­társaság egyik állama a volt brit-zónában 12. ...fakó! Magyar közmon­dás. 14. Összetett mássalhangzó. 15. A másik táborhoz csatla­kozik. 17. Nem megy simán. 18. Üzen betűi keverve. 25. Folyó Erdélyben. 27. Község Fejér megyében. 29. Ez az illat. 30. Fordítva: a legnagyobb bauxit-lelőhely. 31. Abban a községben lakik. 32. Fordítva: Ilyen csipke is van! 33. Elmesport. 34. Végtelen szellemidézés ■ 39. Páros szám. 41. Ilyenre verni valakit — az már kegyetlenség. 43. Sakk közepe. 47. Határozó-rag. 49. Hamar vége. Beküldendő: vízszintes 1, 16, 42, 50. Függőleges: 1, 8, 25, 27. Az első öt rejtvény megfejté­sének határideje: november 8. SeN» se legyenek iires°k A VER S E A1 T Á H I I K ) A november 7-i verseny si­kere megköveteli a jó munka­­feltételek biztosítása' mellett a jó versenynyilvánosságot is. A nagy versenyek idejéből vannak már tapasztalataink arról, hogy ahol rossz volt a versenynyilvánosság, ott a verseny is döcögött. Hiszen a dolgozók nem tudtak egymás eredményeiről, s nem lelke­sedtek az elsőbbség megszer­zéséért. Nem szabad szem elől té­veszteni, hogy a november 7-i verseny nem a „kirakat“ kedvéért, s nem azért lolyik, hogy elmondhassuk: „verseny­ében vagyunk“. A november 7-i verseny el­sősorban a negyedévi és éves tervek sikeres teljesítését se­gíti elő. Az üzemek vezetői éppen ezért fordítsanak r ;y gondot a versenynyilvános­ságra, a jó munkafeltételek biztosítására. Fokozzák a dolgozók kedvét, serkentsék őket teljesebb. eredménye­sebb munkára. Ne forduljon elő olyan eset az üzemekben, ami jelenleg a Textilgyárban és a Szabadság Lapnyomdában tapasztalhat. Ne álljanak üresen a verseny­­táblák egy percig sem, mint ahogy az említett üzemekben állnak. Akkor ugyanis nem lesz eredménye a versenynek, ha még arra sem méltatják a dolgozókat, hogy nevüket né­hány krétavonással felkanya­­rítsák a versenytáblára. Teremtsünk jó verseny­nyilvánosságot, népszerűsítsd k a dolgozók eredményeit, érde­mes. Ök még jobb munkával hálálják meg majd a velük való törődést. S a negyedéves, éves tervek teljesítése is könnyebb lesz! R Tatarozó Vállalat dolgozói is forradalmi műszakot tartanak Sok fontos és megoldásra váró feladata van most a Ta­tarozó Vállalatnak. Közeleg a tél, gyorsítani kell az építke­zésekéi. Hogy a munka végre tervszerűen és eredményesen (haladjon, a dolgozók novem­ber 7 tiszteletére forradalmi műszakot kezdeményeztek. A dolgozók közül Lukács János építésvezető és műszak­ja csatlakozott elsőnek ehhez a kezdeményezéshez. Példá­jukat követve Bácsi Lajos Lisztes István építésvezetők s a hozzájuk beosztott kőmű­vesek, ácsok, segédmunkások is versenyre léptek. Az első eredmények alap­ján mind a három részlegnél máris 110 százalék felett van az átlag. Persze, lesz még az több is... Csak így tovább, ilyen lelkesen elvtársak. KÖRHINTA Debrecen határában forgatják a% új magyar film külső feltételeit Hosszú lakodalmas sze­kérsor, felsaUangozatt lo­vak. a szekereiken vidám, énéklő lakodalmasaik: vő­fély, násznagyok, vőlegény­menyasszony — és a zene­kar húzza a szép magyar népdalokat... Mindez nem újdonság, nem ritka látvány a Horto­bágyon. Akikor miért állják olyan szokatlanul sokan ‘kö­rül a lakodalmasokat ? Miért a nagy csődület ? Mihelyt átértünk a híd túlsó oldalá­ra. megkapták a feleletet, hogy miért olyan különleges eseménye ex a lakodalom a Hortobágynak . .. Magas emelvényen film­vetítőgép áll, körülötte iz­gatott emberek. Különös vezényszavak hallatszanak. Indíthatok? ... Szirtes, a he­lyére Felvétel !. ■. In­dítok !... és megindul a vi­dám szekérsor a felvevőgép felé. Zenélnek. énekelnek, kurjongatnák a szekéren ülők. Ez tehát a titok : film­­felvételek folynak a Horto­bágyon. F ábr y Zoltán Kossuth-díjas rendező és Hegyi Barnabás Kossuth­­díjas operatőr vezetésével Sarkadi Imre Kossuth­­díjas „Körhinta“ című film­jének külső felvételeit ké­szítik. A film a hortobágyi tanya,világban játszódik és két fiatal ember gyönyörű szerelmének története. Figyeljük egy kicsit a for­gatócsoport munkáját. Nagy apparátussal, sok emberrel, géppel vonultaik fel a mun­kához. A ragyogó napsütés­ben egymás után készülnek a felvételék, a hortobágyi táj. a kilenclyukú híd a hát­tér. Először a teljes szekérsor felvonulásod fényképezik, aztán kerül sor a részletek­re. S oó s Imre, S z irt es Adám, végül Törő esik Mari — a film fiatal fősze­replői — kerülnek a gép elé. Ezek a részletfelvételek na­gyon érdekes, izgalmas mo­dem készülnék. Vágtató sze­kéren kell az operatőrnek dolgozni. Ez különleges technikai felszerelést köve­tel. Egy, Csepel teherautó alvázára van felszerelve a székér és a felvevőgép egy­aránt — lovaik sehol, a ko­csisok csak a hajtószárat fogják. A teherautó elindul, rajta a szekér, benne a szí­nészek, a felvevőgép rende­zőstül, operátorostól. Teljes sebességgel robog a teher­autó, a színészek játszanak, a gép forog, a forgatócso­port földön maradt tagjai néma izgalommal figyelik, vajon sikerül-e, a J'elvétel, nem történik-e valami baj ? Nem, semmi baj, az izgal­mas felvételek sorban ké­szülnek egymás után. Sike­rült a nehéz feladat, baj nélkül elkészült a jelenet. De máris újabb izgalom következik. A felvevőgép és vele az operatőr be van ás­va a földbe, egy faépítmény takarja. A lyuik felett kell 8 szekérnek elvágtatni, úgy, hogy pontosan felette haj3 tanak el. Először a lovak megijednek, még lépésben sem hajlandók rámenni az építményre. De a csoport tagjai nem csüggednek. Új­ra és újra nekihajtják a lo­vaidat a lyuknak. Végül is vágtatva robognak a szeke­rek a lyuk felett, a gép fo­rog, a rendezőnek és mun­katársainak bizony megiz­zadt a tenyere az izgalom­ban ! Sikerült! Izgalmas és veszélyes felvétel volt, de ez is megvan! Még nem ért véget a nap, még nincs vége a lázas mun­kának. Most az okoz izgal­mat, hogy a hátralevő felvé­teleket vajon meg lehet-e még csinálni „nem megy-e be“ a nap a felhők közé! Mert még napsütés is kell a sok egyéb mellett a film­­felvételekhez. Fokozódik a ■munka tempója, de kapko­dásnak nyoma sincs, jól olajozott gépezetként dolgo­zik az egész csoport. Min­denki a helyén, xökkenéa nélkül folyik a .forgatás. Kész! Elkészült az utolsó felvétel is, most már lebuk­hat a nap ! Sikeres nap volt, nehéz, fáradságos és izgal­mas munka folyt. Sokan segítették a film­csoport munkáját. A Borsósi Állami Gazdaság szekerei és dolgozói, Debrecen Város Tanácsa, a tűzoltók nagy fe­gyelemmel és segítőkészség­gel dolgoztak. Ez egyik fel­tétele volt a jó munkának. A csoport tovább folytatja majd e héten munkáját a debreceni tanyavilágban. Sok nehézséggel kell még megküzdeniük, mert a va­lóságnak megfelelően iga­zán akarják ábrázolni a ta­nyai parasztok életét. Az időjárás változékonysága, a hatalmas vend,égmarasztaló sár, a sok változatos hely­szín, mind, mind leküzdésre váró akadály. Érdekes, izgalmas, szép munkát végez a Debrecen­ben tartózkodó filmcsoport. Az ő sikeres, jó munkájúk eredményéként egy újabb művészi magyar film készül el, megismertetve a világ­gal a hortobágyi puszta éle­tét. S. Gy. Törőcsik Mari és Soós Imre a Körhint;' '•'trfi film egyik felejthetetlen jelenetébe n KÖNYVESPOLC Shakespeare össze« iliómnl új bibliofil négy és hat­kötetes kiadásának nyomdai és terjesztési munkálatai nagy ütemben folynak. Az Uj Magyar Könyvkiadó min­dent elkövet, hogy a régóta várt teljes Shakespeare'kia­dás ott legyen a decemberi téli könyvvásáron, amikor bizonyára legkívánatosabb ajándék lesz minden Sha­kespeare ba: bibliofil papíron nyor _ félnör, vagy egész, a -z,,.,Kötésbe kötött 'vad,' Az Állam K‘yvlerjesz­­tő Vállalat I ismeretes az előfizeti- v... 'hirdetésé­vel igyekezeti b.ztosítani minden Shakespeare rajon­gó számára a kiadvány meg­szerzését. A Héftiofv RÁDIÓMŰSORA VASÁRNAP KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Édes anyanyelvűnk, ■*— 8.15: Egy falu — egy nóta. —- 8.55: Fotoamatőrők ötperce. — 9: Uj Zenei Újság. — 10: Vasár­nap: levél. — 10.10: Aa Ifjúsá­gi Rádió műsora a Kcmszomo1 megalakulásának 37. évforduló­jára. — 11: Nagy együttesek hangversenye. — 12: Hírek. — 12115: Jó ebédhez szói a nóta. — 13: Jó munkáért — szép muzsikát. — 13.30: Tudományos híradó. — 14.15: A Magyar Rá­dió szimfonikus zenekarának hangversenye. — 15.30: Egy hét a külpolitikában. — 15.45: Szív küldi szívnek öziveisen. — 16.15: Budapest előadóiermei­bő1. — 17: II. félidő... Helyszíni közvetítés bajnoki labdarúgó­in érk őzésekről. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 18.40: Táneze­­ne. — 19.20: Aa épülő kommu­nizmus nagy országában. 20: Esti Híradó, — 20.20: Szentiván­­éji álom. Mesejáték. — 22: Hírek. — 22.10: Operett est. PETŐFI-RADIó ' 8: Fúvószene. — 8.30: Éva ­gélikus vallásos félóra a stúdió­ból. — 9.30: Miska bácsi le­mezes! ódája. — 10.10: Szív kül­di szívnek saivesen. — 11: Ze­nebarátok köre. — 12: Jó mula­tóst I Vidám zene. •— 12.30: A világirodalom humora. — 13.01: Művészlemezek. — 14: Házas­ságszédelgő. . . Kisoperett egy felvonásban. — 15: 130 éves a Magyar Tudományos Akadémia. 15:20: Dunántúli népdalok. — 16: Legszebb Verdi-lemezeinki bői. — 17: A Rádió Gyermek­­. színházának műsora. — 17.40: Délutáni hangverseny. — 18.35: Szatírák. — 18.55: Kamarazene. 19.30: V er b u nko sok és csár dó­sok. — 20.20: Lapismertetés. — 20.35: Erre táncol Berlin. .. — 21.30- A vasárnap sportja, — HÉTFŐ KOSSUTH-RÁD1Ö 8.10: Zen ek ári han g ver seny. 10.10: Hegedű és zongora-mű­vek, — 10.30: Meséskönyv, — 11: Operarészieteik. — 11.30: Emlékezés Tevan Andorra, —- 12.10: Klasszikus operettek. 13: Magyar népi muzsika, 14.15: Úttörő híradó. — 14.40: Köny­­nyü zene. — 15.10: Heti zenés kalendárium. — i 6: Most légy oko9 Domokos. — 16.25: Közép­­iskolások zenei műsora. 16.40: Zongoraművek. — 17.10: Vála­szolunk hallgatóinknak. 17.30: Egy falu — egy nóta, 18: Újító klub. 18.15: Magyar szer­zők kantátái, 18.40: Az ifjúság hullámhosszán. — 19.02: Téli cirkusz, 20.20: Mai írók rádió­­szinháza: Ünnepi vacsora. — 22.45: Tiz perc külpolitika. ~ 22.25 í Szovjet zenei hét meg­nyitó hangversenye. Közvetítés Leningrádból. — 23.50: Német népdalok és táncok. 0.10: Csár­dások. PETŐFI-RÁDIÓ 14: Operar észtetek, —■ Í5: Mesédéin tán. — 16: Operett­részletek, 16.30: Énekkarok éne­kelnek. — 17: Külföldi kórusok énekelnek. — 17.25: Filmzene, 17.50: Kamarazene. —■ 18.20: Havasok virága. Varga Katalin előadása. — 18.40: Könnyű ze­ne. — 19: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. — 19.30: ,,A tenger és a gát” Maxim Gorkij elbeszélése. — 19.50: Tánczene. — 20.20: Sporthíradó, 20.40: Operák. — 21.10: A Ma­gyar' Rádió népi zenekara ját­szik. — 21.40: Hangképek a magyar néphadsereg írócsoport­­jának szerzői estjéről., — 22: Könnyű zene. KEDD KOSSUTH-RÁDIÓ I 8.10: Verbunkosok, magyar nóták és csárdások. — 9: Indu­lók. — 9.15: Úttörő híradó, — 10.10: Könnyű zene. — 11: Lá­nyok, asszonyok... — 11.15: A Magyar Rádió zenekara játszik, 11.30: A P é n züg ym i n isztér i-u-m Erkel Ferenc fúvészenekara ját­szik. lil.50: Versek. — 12.10: Vidéki népi zenekarok műsorá­ból. — 13: Hangszerszólók. — 13.30: Operettréiszletek. 14.15: Hangverseny gyermekeknek. — 15.10: Szovjet zenei hét. — 16: Móricz Zsigmond a nép emléke­zetében. — 16.40: Az Állami né­pi Együttes műsorából. — 17.10: Válaszolunk hall gate!nknak. — 17.30: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 18: Riportműsor. 18.20: Toki Horváth Gyula és zenekara játszik. — 18.55: Pillantás a nagyvilágba. — 19.02: Bordalok és borversek a világirodalom­ban.— 19.30: Bartók összes zoaigoraművei. — 20.20: Tánc­zene. — 20.50: A kuruckor köl­tészete. — 21.30: Szovjet zenei hét. — 22.15: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. PETŐFI-RADIó 14: Népek dalai és táncai. —r 15: Keringő zenéje mellett. — 16: Népdalok, verbunkosok és csárdások. — 17: Kamarazene. 17.30: Magyar tájak: A Körösök vidéke. — 17.45: Tánczene. — '18.30: Aa épülő kommunizmus nagy országában. — 19: Magyar népi muzsika. — 19.30: Mű­vészlemezek. — 20.20: Szóra­koztató zene. — 21: Tánczene. 21.30: Népzene. — 22: Zenekari hangverseny. SZERDA KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Néps zer ü op era r és zl e ­tek. — 10.10: Románcok Pus­kin verseire. — 10.30: Az óvo­dások műsora. 11: Rádió ének­karok műsorából. — 11 30: H rom könyv. — 12.10: Tánczen- 12.48: \z idegen fö'd. Fr lés. — 13.20: Szovjet > c ■ ’ 14.15: Ny mi Pál ó- A mester. Rádiójáték. —.1 Zenekari hangverseny. — 1.6.-10, Válaszolunk hallgatóinknak. ^ 17.10: ,,A mikrofon előtt” —* 17.45: Nemzetközi kérdések. — 18: Közös dolgainkról. — H8.15: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.45: Virágzó mezőgazdaság útján — 19.17: Jó munkáért — szép muzsikát. — 20.20: Me­sél a könyv. — 21: Az SZTK- bam hallottam. . . — 21.25: Tánczene. — • 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.26: Szovjet zenei hét. PETŐFI-RADIÓ 14: Művészi emezek. — 14.40: Vidám zene. — 15.20: A nemzet napszámosai. — 16.20: Megér­tette. . . Elbeszélés. — 16.40: Csorba Dezső és zenekara ját­szik. — 17.20: Mi újság a tu­domány és technika világában. 17.40: A Tátrai vonósnégyes ját­szik. 18.25: Angol népdal. — 18.30: Orosz nyelvtanfolyam ha­ladóknak. — 18.30: Részletek a Vadvízország című film zenéjé­ből. — 19 30: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 20: Kamarakórusok énekelnek. — 20.20: Sporthíradó. — 20.40: Opera részi etek. — 21.20: Vérből készült gyógyszer. — 21.30: Október szülöttei. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Reggeli hangverseny. — 9.20: Történetek Leninről. — 10.10: Bura Sándor és zeneka­ra játszik. — 10.50: Szimfoni­kus táncok. — 11.30: Regény­részlet. — 11.50: Vidám zene. 12.10: Operarészletek. — 13: Z ön g óramű vek. — 13.20: Offen­bach műveiből. — 14.15: A Rá­dió Gyermekű j-sá-g műsora. 15.25: Az épülő kommunizmus nagy országában.— 15.55: Fú­vó-szene.. —' 16.20: somogyi jegyzetek. — 16.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.10: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 17.25: Egy falu — egy nóta. — 17.55: Pillantás a nagyvilágba. — 18: Riportműsor. — 18.20: Régi ma­gyar operettekből. — 19.02: Lá­nyok a DlSZ-ben. — 19.30: Tánczene. — 20.20: Szovjet mű­­véisizek opera-hangversenye. — 21: A családi háztartás. 2-1.20: Operettmuzsika. — 22.15: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 22.40: Csikágó. Ver. sék. PETŐFI-RADIÓ 14: Zenekari muzsika, 14.40: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 15.20: Kodály-művei­ből. — 16: Vidám- szórakoztató zene. — 16.30: Iskolai riportok. 17.25: Szovjet népek dalai. — 17.45: Hogyan készül a papír. 18: Kamaraművek. 19: Sporw híradó. — 19.20: Gimnazisták. PÉNTEK KOSSUTH-RALMó 8.10: Népdalok. — 9: Dalok. 9.20: Észak tavasza. Rádiójá­ték. — 10.10: Varj-u Imre zongo­rázik. — 10.30: Az óvodások műsora. — 10.50: Az Okos Mac. kő. — 11: Lányok, asszonyok. 11.20: 'Filmzene. •— llv.30: Ope­ra-finálék. — 12.10: A bukaresti Filharmónia zenekara játszik. — 12.35: Úttörő híradó. — 13: Tánc zene. — 14.17: Né-pek ze­­néjébő’. — 15.10: Mi legyen a * neve. — 15,30: Sosztakovics: Felédbe tétlen 1919. — szvit. — 16: Orosz nyelvtanfolyam kez­dőknek. — 16.20: Fiatalok sporthír-adója. — 16.40: Fúvós­ötösök. — 17.10: Mi az anyag? Előadás. — 17.30: S-ziv küldi szívnek szívesén. — 18: Jó munkáért — szép muzsikát. — 18.45: Hanglemezek. 19.02: Külpolitikai kérdésekre válaszo­lunk. — 19.15: Helyszíni közve­títés Kazincbarcikáról. — 19.30: Hanglemezek. — 20,20: Szovjet zenei hét. — 21.30: Sporthíradó, 2-2.15: Tíz perc külpolitika. — 22:25: Tánczene. — 22.50: Eső -a sztyeppén. Versek. — 23: Éji zene — 0.10: Népdalok. PETŐFI-RÁ DIÓ 14: Operarészletek. — 14.50: Népi zene, népi tánc. — 13.30: Orgonamüvek. — 16: ifj. Veres Károly és zenekara játszik. — 16.40: Zenekari muzsika. 18: Fiatal művészek hangversenye. 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19: Kő-ru. sok. — 19.25: Előadás. 19.40: Népi zenekarok műsorából. — 20: Tánczene. — 21: Magyar muzsika. — 21.30: Operettrész­letek. — 22.10: Vigoperarészle­tek. SZOMBAT KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Ze nékari hart.gversen y. 9.20: Úttörő híradó. — 10.10: Szerelmi házasság. Rádiójáték. 11.30: Orvosi tanácsok a hiány­zó fogak pótlásáról. — 12.10: Szórakoztató zene. — 13: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 13.40: Fúvószenekari hangverseny. — 14.15: Szovjet zenei hét. — 15.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 15 35: Vá­laszolunk hallgató-in-knak. 15.55: Hanglemezek. — 16.35: Zongora­művek — 17.10: A Magyar Rá­dió népi zenekara játszik. — 17.40: Tánczene. — 18.10: Az épülő kommunizmus nagy or­szágában. — 18.50: Operarész­letek. — 21.30: Tarka-barka. — PETŐFI-RADIÓ 14: Operettrészletek. — 15: Október a béke világító fáklyá­ja. — 15.20: Az opera minden­kié: Glinka: Ivan Szuszán yin. — 16.20: Hidasi Hajós Éva együttese játszik. — 16.35: Kó­rusaink életéből. — 17.05: A császár és a proletár. Irodalmi összeá'lítás. — 17 30: A zene, r oda lom legszebb dalai. 18: Regényrészletek. — 18.30: Szív üidi szívnek szívesen. — 19: '•'oniiMkai kalauz. — 19.10: '"•a 8 ás — 19.25: Sz/rak oz-'ató '.e. — 20 20: Sr-rr híradó/ — ■40 M£’ operedek. — 21.20: vidám- dalok, vidám táncok. —■ 1955 OKT. 30.. VASÁRNAP 6_____

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék