Néplap, 1955. október (12. évfolyam, 231-256. szám)

1955-10-30 / 256. szám

______ A NÉPLAP fr gr­esis fitt lira­s... 1. Európai ország. 9. A kártyában ez a legerő­sebb. 10. Nézet. 11. Kicsinyítő képző. 13. Lásd , ahogy kiejtjük. 15. Kertben dolgozik. 16. Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyei község. 19. Baromfiak lakóhelye (Az első kockába­­tű). 20. Majdnem mászás. 21. Korszak görögül. 22. Fejünk része. 23. Félig elzárt. 24. Ráhajít (ékezethibával). 26. Aláül — keverve. 28. A szovjet labdarúgó-csa­pat kapitánya. 32. A Szovjet Távirati Iroda rövidítése. 35. O. S. N. 36. Keltezés latin szóval, rövi­dítve. 37. . . vi tenger, a Szovjetunió beltengere. 38. . . .lom, sajnálat. 40. A sárga szin egyik ár­nyalata. 42. Szolnok megyei község a Zagyva folyó mentén. 44. Alag mássalhangzói. 45. Régi fonógép betűt ke­verve. 46. Néz eleje és vége. 47. Mint a 22. vízszintes. 48. Menyasszony. 50. Eddig a kikötőig terjed Kanada dél-nyugati határa. FÜGGŐLEGES 1. Dnyepropetrovszk régi neve (5-ik kocká­ ty) 2. Libahang. 3. Norvégia fővárosa (köz­ben felesleges „u” betűvel). 4. Két testrész. 5. A dal szerint ezt teszi a csendes éj. 6. Kávépótló neve volt régen. 7. Azonos betűk. 8. A Német Szövetségi Köz­társaság egyik állama a volt brit­ zónában 12. ...fakó! Magyar közmon­dás. 14. Összetett mássalhangzó. 15. A másik táborhoz csatla­kozik. 17. Nem megy simán. 18. Üzen betűt keverve. 25. Folyó Erdélyben. 27. Község Fejér megyében. 29. Ez az illat. 30. Fordítva: a legnagyobb bauxit-lelőhely. 31. Abban a községben lakik. 32. Fordítva: Ilyen csipke is van! 33. Elmesport. 34. Végtelen szellemidézés . 39. Páros szám. 41. Ilyenre verni valakit — az már kegyetlenség. 43. Sakk közepe. 47. Határozó­rag. 49. Hamar vége. Beküldendő: vízszintes 1, 16, 42, 50. Függőleges: 1, 8, 25, 27. Az első öt rejtvény megfejté­sének határideje: november 8. "" [2 F* rs ’[e p r* * :_jf n It “ j j j ^ *4-1 t-|- ^&~: -l I _____ * 8B8" ___ t \_ JS | mJ~S^ _ - 1 -u m ” jagpT-é z wrzzmiz^mz so T VIZSZINZ-E5 A Néplap keresztrejtvény-pályázata 5. szelvény SeN» se legyenek iires°k A VER S E A1 T Á H I I K ) A november 7-i verseny si­kere megköveteli a jó munka­­feltételek biztosítása­ mellett a jó versenynyilvánosságot is. A nagy versenyek idejéből vannak már tapasztalataink arról, hogy ahol rossz volt a versenynyilvánosság, ott a verseny is döcögött. Hiszen a dolgozók nem tudtak egymás eredményeiről, s nem lelke­sedtek az elsőbbség megszer­zéséért. Nem szabad szem elől té­veszteni, hogy a november 7-i verseny nem a „kirakat“ kedvéért, s nem azért folyik, hogy elmondhassuk: „verseny­ében vagyunk“. A november 7-i verseny el­sősorban a negyedévi és éves tervek sikeres teljesítését se­gíti elő. Az üzemek vezetői éppen ezért fordítsanak í­gy gondot a versenynyilvános­ságra, a jó munkafeltételek biztosítására. Fokozzák a dolgozók kedvét, serkentsék őket teljesebb, eredménye­sebb munkára. Ne forduljon elő olyan eset az üzemekben, ami jelenleg a Textilgyárban és a Szabadság Lapnyomdában tapasztalhat. Ne álljanak üresen a verseny­­táblák egy percig sem, mint ahogy az említett üzemekben állnak. Akkor ugyanis nem lesz eredménye a versenynek, ha még arra sem méltatják a dolgozókat, hogy nevüket né­hány krétavonással felkanya­­rítsák a versenytáblára. Teremtsünk jó verseny­nyilvánosságot, népszerűsítsü­k a dolgozók eredményeit, érde­mes. Ők még jobb munkával hálálják meg majd a velük való törődést. S a negyedéves, éves tervek teljesítése is könnyebb lesz! A Tatarozó Vállalat dolgozói is forradalmi műszakot tartanak Sok fontos és megoldásra váró feladata van most a Ta­tarozó Vállalatnak. Közeleg a tél, gyorsítani kell az építke­zéseket. Hogy a munka végre tervszerűen és eredményesen­­haladjon, a dolgozók novem­ber­i tiszteletére forradalmi műszakot kezdeményeztek. A dolgozók közül Lukács János építésvezető és műszak­ja csatlakozott elsőnek ehhez a kezdeményezéshez. Példá­jukat követve Bácsi Lajos Lisztes István építésvezetők s a hozzájuk beosztott kőmű­vesek, ácsok, segédmunkások is versenyre léptek. Az első eredmények alap­ján mind a három részlegnél máris 110 százalék felett van az átlag. Persze, lesz még az több is... Csak így tovább, ilyen lelkesen elvtársak. NÉPLAP KÖRHINTA Debrecen határában forgatják az új magyar film külső feltételeit Hosszú lakodalmas sze­kérsor, felsasangozott lo­vak, a szekereiken vidám, éneklő lakodalmasaik: vő­fély, násznagyok, vőlegény­menyasszony — és a zene­kar húzza a szép magyar népdalokat... Mindez nem újdonság, nem ritka látvány a Horto­bágyon. Akikor miért állják olyan szokatlanul sokan­­kö­rül a lakodalmasokat ? Miért a nagy csődület ? Mihelyt átértünk a híd túlsó oldalá­ra, megkapták a feleletet, hogy miért olyan különleges eseménye ez a lakodalom a Hortobágynak . .. Magas emelvényen film­vetítőgép áll, körülötte iz­gatott emberek. Különös vezényszavak hallatszanak. Indíthatok? ... Szirtes, a he­lyére Felvétel !. .. In­dítok !... és megindul a vi­dám szekérsor a felvevőgép felé. Zenélnek, énekelnek, kurjongatnak a szekéren ülők. Ez tehát a titok : film­­felvételek folynak a Horto­bágyon. F­ábr­y Zoltán Kossuth-díjas rendező és Hegyi Barnabás Kossuth­­díjas operatőr vezetésével Sarkadi Imre Kossuth­­díjas „Körhinta“ című film­jének külső felvételeit ké­szítik. A film a hortobágyi tanya,világban játszódik és két fiatal­ember gyönyörű szerelmének története. Figyeljük egy kicsit a for­gatócsoport munkáját. Nagy apparátussal, sok emberrel, géppel vonulta­k fel a mun­kához. A ragyogó napsütés­ben egymás után készülnek a felvételek, a hortobágyi táj, a kilenclyukú híd a hát­tér. Először a teljes szekérsor felvonulását fényképezik, aztán kerül sor a részletek­re. S­oó­s Imre, S­z­irt­es Ádám, végül Törő­csik Mari — a film fiatal fősze­replői — kerülnek a gép elé. Ezek a részletfelvételek na­gyon érdekes, izgalmas mo­dem készülnek. Vágtató sze­kéren kell az operatőrnek dolgozni. Ez különleges technikai felszerelést köve­tel. Egy, Csepel teherautó alvázára van felszerelve a szekér és a felvevőgép egy­aránt — lovaik sehol, a ko­csisok csak a hajtószárat fogják. A teherautó elindul, rajta a szekér, benne a szí­nészek, a felvevőgép rende­zőstül, operátorostól. Teljes sebességgel robog a teher­autó, a színészek játszanak, a gép forog, a forgatócso­port földön maradt tagjai néma izgalommal figyelik, vajon sikerül-e, a f­elvétel, nem történik-e valami baj ? Nem, semmi baj, az izgal­mas felvételek sorban ké­szülnek egymás után. Sike­rült a nehéz feladat, baj nélkül elkészült a jelenet. De máris újabb izgalom következik. A felvevőgép és vele az operatőr be van ás­va a földbe, egy faépítmény takarja. A lyu­k felett kell a szekérnek elvágtatni, úgy, hogy pontosan felette haj­­­anak el. Először a lovak megijednek, még lépésben sem hajlandók rámenni az építményre. De a csoport tagjai nem csüggednek. Új­ra és újra nekihajtják a lo­vaidat a lyuknak. Végül is vágtatva robognak a szeke­rek a lyuk felett, a gép fo­rog, a rendezőnek és mun­katársainak bizony megiz­zadt a tenyere az izgalom­ban ! Sikerült! Izgalmas és veszélyes felvétel volt, de ez is megvan! Még nem ért véget a nap, még nincs vége a lázas mun­kának. Most az okoz izgal­mat, hogy a hátralevő felvé­teleket vajon meg lehet-e még csinálni „nem megy-e be“ a nap a felhők közé! Mert még napsütés is kell a sok egyéb mellett a film­­felvételekhez. Fokozódik a ■munka tempója, de kapko­dásnak nyoma sincs, jól olajozott gépezetként dolgo­zik az egész csoport. Min­denki a helyén, zökkenés nélkül folyik a­­forgatás. Kész! Elkészült az utolsó felvétel is, most már lebuk­hat a nap ! Sikeres nap volt, nehéz, fáradságos és izgal­mas munka folyt. Sokan segítették a film­csoport munkáját. A Borsosi Állami Gazdaság szekerei és dolgozói, Debrecen Város Tanácsa, a tűzoltók nagy fe­gyelemmel és segítőkészség­gel dolgoztak. Ez egyik fel­tétele volt a jó munkának. A csoport tovább folytatja majd e héten munkáját a debreceni tanyavilágban. Sok nehézséggel kell még megküzdeniük, mert a va­lóságnak megfelelően iga­zán akarják ábrázolni a ta­nyai parasztok életét. Az időjárás változékonysága, a hatalmas vend­égmarasztaló sár, a sok változatos hely­szín, mind, mind leküzdésre váró akadály. Érdekes, izgalmas, szép munkát végez a Debrecen­ben tartózkodó filmcsoport. Az ő sikeres, jó munkájuk eredményeként egy újabb művészi magyar film készül el, megismertetve a világ­gal a hortobágyi puszta éle­tét. S. Gy. Törőcsik Mari és Soós Imre a Körhint.' 'a­ trói film egyik felejthetetlen jelenetébe­n KÖNYVESPOLC Shakespeare összel­iliomns új bibliofil négy és hat­kötetes kiadásának nyomdai és terjesztési munkálatai nagy ütemben folynak. Az Új Magyar Könyvkiadó min­dent elkövet, hogy a régóta várt teljes Shakespeare-kia­dás ott legyen a decemberi téli könyvvásáron, amikor bizonyára legkívánatosabb ajándék lesz minden Sha­kespeare­ba: bibliofil papíron nyer­s félnör, vagy egész, a­­z,..,kötésbe kötött 'vad.' Az Állam Knyvterjesz­­tő Vállalat­a ismeretes az előfizeti- v... 'hirdetésé­vel igyekezett biztosítani minden Shakespeare rajon­gó számára a kiadvány meg­szerzését. A Hoftiofv RÁDIÓMŰSORA VASÁRNAP KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Édes anyanyelvűnk. ■*— 8.15: Egy falu — egy nóta. —­ 8.55: Fotoamatőrök öt perce. — 9: Új Zenei Újság. — 10: Vasár­nap: levél. — 10.10: Az Ifjúsá­gi Rádió műsora a Komszomol megalakulásának 37. évforduló­jára. — 11: Nagy együttesek hangversenye. — 12: Hírek. — 12.15: Jó ebédhez szól a nóta. — 13: Jó munkáért — szép muzsikát. — 13.30: Tudományos híradó. — 14.15: A Magyar Rá­dió szimfonikus zenekarának hangversenye. — 15.30: Egy hét a külpolitikában. — 15.45: Szív küldi szívnek öziversen. — 16.15: Budapest előadótermei­ből. — 17: II. félidő... Helyszíni közvetítés bajnoki labdarúgó­m­­érk­őzésekről. — 17.40: Kincses Kalendárium. — 18.40: Táncze­­ne. — 19.20: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 20: Esti Híradó. — 20.20: Szentiván­­éji álom. Mesejáték. — 22: Hírek. — 22.10: Operett est. PETŐFI-RADIó ' 8: Fúvószene. — 8.30: Eva­ngélikus vallásos félóra a stúdió­ból. — 9.30: Miska bácsi le­mezes l ódája. — 10.10: Szív kül­di szívnek szivesen. — 11: Ze­nebarátok köre. — 12: Jó mula­tóst ! Vidám zene.­­— 12.30: A világirodalom humora. — 13.01: Művészlemezek. — 14: Házas­ságszédelgő. . . Kisoperett egy felvonásban. — 15: 130 éves a Magyar Tudományos Akadémia. 15.20: Dunántúli népdalok. — 16: Legszebb Verdi-lemezeinki­ből. — 17: A Rádió Gyermek­­­­színházának műsora. — 17.40: Délutáni hangverseny. — 18.35: Szatírák. — 18.55: Kamarazene. 19.30: V­er­b­u­nko­sok és csár­dá­sok. — 20.20: Lapismertetés. — 20.35: Erre táncol Berlin. .. — 21.30- A vasárnap sportja. — HÉTFŐ KOSSUTH­ RÁDIÓ 8.10: Zen­ek­ari han­g­ver­seny. 10.10: Hegedű és zongora­mű­vek. — 10.30: Meséskönyv. — 11: Operarészleteik. — 11.30: Emlékezés Tevan Andorra, —­ 12.10: Klasszikus operettek. 13: Magyar népi muzsika. 14.15: Úttörő híradó. — 14.40: Köny­­nyű zene. — 15.10: Heti zenés kalendárium. — 1­6: Most légy okos Domokos. — 16.25: Közép­­iskolások zenei műsora. 16.40: Zongoraművek. — 17.10: Vála­szolunk hallgatóinknak. 17.30: Egy falu — egy nóta, 18: Újító klub. 18.15: Magyar szer­zők kantátái, 18.40: Az ifjúság hullámhosszán. — 19.02: Téli cirkusz, 20.20: Mai írók rádió­­színháza: Ünnepi vacsora. — 22.45: Tíz perc külpolitika. — 22.25 : Szovjet zenei hét meg­nyitó hangversenye. Közvetítés Leningrádból. — 23.50: Német népdalok és táncok. 0.10: Csár­dások. PETŐFI-RÁDIÓ 14: Operar­észletek. —■ 15: Mesédévi tán. — 16: Operett­részletek, 16.30: Énekkarok éne­kelnek. — 17: Külföldi kórusok énekelnek. — 17.25: Filmzene, 17.50: Kamarazene. —■ 18.20: Havasok virága. Varga Katalin előadása. — 18.40: Könnyű ze­ne. — 19: Az épülő kommuniz­mus nagy országában. — 19.30: ,,A tenger és a gát” Maxim Gorkij elbeszélése. — 19.50: Tánczene. — 20.20: Sporthíradó, 20.40: Operák. — 21.10: A Ma­gyar­ Rádió népi zenekara ját­szik. — 21.40: Hangképek a magyar néphadsereg írócsoport­­jának szerzői estjéről.. — 22: Könnyű zene. KEDD KOSSUTH-RÁDIÓ 1 8.10: Verbunkosok, magyar nóták és csárdások. — 9: Indu­lók. — 9.15: Úttörő híradó. — 10.10: Könnyű zene. — 11: Lá­nyok, asszonyok... — 11.15: A Magyar Rádió zenekara játszik. 11.30: A P­é­n­züg­ym­i­n­isztér­i­u­m Erkel Ferenc fúvószenekara ját­szik. K­l.50: Versek. — 12.10: Vidéki népi zenekarok műsorá­ból. — 13: Hangszerszólók. — 13.30: Operettré­szletek. 14.15: Hangverseny gyermekeknek. — 15.10: Szovjet zenei hét. — 16: Móricz Zsigmond a nép emléke­zetében. — 16.40: Az Állami né­pi Együttes műsorából. — 17.10: Válaszolunk hall­gatóinknak. — 17.30: Szív küldi szívnek szíve­sen. — 18: Riportműsor. 18.20: Toki Horváth Gyula és zenekara játszik. — 18.55: Pillantás a nagyvilágba. — 19.02: Bordalok és borversek a világirodalom­ban.— 19.30: Bartók összes zon­goraművei. — 20.20: Tánc­zene. — 20.50: A kuruckor köl­tészete. — 21.30: Szovjet zenei hét. — 22.15: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. PETŐFI-RÁDIÓ 14: Népek dalai és táncai. —­ 15: Keringő zenéje mellett. — 16: Népdalok, verbunkosok és csárdások. — 17: Kamarazene. 17.30: Magyar tájak: A Körösök vidéke. — 17.45: Tánczene. —­­18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19: Magyar népi muzsika. — 19.30: Mű­vészlemezek. — 20.20: Szóra­koztató zene. — 21: Tánczene. 21.30: Népzene. — 22: Zenekari hangverseny. SZERDA KOSSUTH­ RÁDIÓ 8.10: Néps­zer­ű op­era r­és­zl­e­­tek. — 10.10: Románcok Pus­kin verseire. — 10.30: Az óvo­dások műsora. 11: Rádió ének­karok műsorából. — 11 30: H­rom könyv. — 12.10: Tánczen- 12.48: Az idegen föld. Fr­­cs. — 13.20: Szovjet­e­c ■ ’ 14.15: Ny­ui Pál :- A mester. Rádiójáték. —.1 Zenekari hangverseny. — 1.6.­10: Válaszolunk hallgatóinknak. — 17.10: ,,A mikrofon előtt” —* 17.45: Nemzetközi kérdések. — 18: Közös dolgainkról. — 18.15: Szív küldi szívnek szívesen. — 18.45: Virágzó mezőgazdaság útján — 19.17: Jó munkáért — szép muzsikát. — 20.20: Me­sél a könyv. — 21: Az SZTK- bam hallottam. . . — 21.25: Tánczene. —­­ 22.15: Tíz perc külpolitika. — 22.26: Szovjet zenei hét. PETŐFI-RÁDIÓ 14: Művészl­emezek. — 14.40: Vidám zene. — 15.20: A nemzet napszámosai. — 16.20: Megér­tette. . . Elbeszélés. — 16.40: Csorba Dezső és zenekara ját­szik. — 17.20: Mi újság a tu­domány és technika világában. 17.40: A Tátrai vonósnégyes ját­szik. 18.25: Angol népdal. — 18.30: Orosz nyelvtanfolyam ha­ladóknak. — 18.30: Részletek a Vadvízország című film zenéjé­ből. — 19 30: Az épülő kommu­nizmus nagy országában. 20: Kamarakórusok énekelnek. — 20.20: Sporthíradó. — 20.40: Opera részl­etek. — 21.20: Vérből készült gyógyszer. — 21.30: Október szülöttei. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH­ RÁDIÓ 8.10: Reggeli hangverseny. — 9.20: Történetek Leninről. — 10.10: Bura Sándor és zeneka­ra játszik. — 10.50: Szimfoni­kus táncok. — 11.30: Regény­részlet. — 11.50: Vidám zene. 12.10: Operarészletek. — 13: Z­on­e­oramű­vek. — 13.20: Offen­bach műveiből. — 14.15: A Rá­dió Gyermekú­j­sá­g műsora. 15.25: Az épülő kommunizmus nagy országában.— 15.55: Fú­vó­szene.. —­ 16.20: somogyi jegyzetek. — 16.40: Szív küldi szívnek szívesen. — 17.10: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 17.25: Egy falu — egy nóta. — 17.55: Pillantás a nagyvilágba. — 18: Riportműsor. — 18.20: Régi ma­gyar operettekből. — 19.02: Lá­nyok a DISZ-ben. — 19.30: Tánczene. — 20.20: Szovjet mű­­vé­s­zek opera-hangversenye. — 21: A családi háztartás. 2­1.20: Operettmuzsika. — 22.15: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 22.40: Csikágó. Ver­­sek. PETŐFI-RÁDIÓ 14: Zenekari muzsika. 14.40: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 15.20: Kodály­ művei­ből. — 16: Vidám­ szórakoztató zene. — 16.30: Iskolai riportok. 17.25: Szovjet népek dalai. — 17.45: Hogyan készül a papír. 18: Kamaraművek. 19: Sport híradó. — 19.20: Gimnazisták. PÉNTEK KOSSUTH-RALMO 8.10: Népdalok. — 9: Dalok. 9.20: Észak tavasza. Rádiójá­ték. — 10.10: Varj­u Imre zongo­rázik. — 10.30: Az óvodások műsora. — 10.50: Az Okos Mac­­kó. — 11: Lányok, asszonyok. 11.20:­­Filmzene. •— ilv.30: Ope­ra-finálék. — 12.10: A bukaresti Filharmónia zenekara játszik. — 12.35: Úttörő híradó. — 13: Tánc­zene. — 14.17: Né­pek ze­­néjéből. — 15.10: Mi legyen a­­ neve. — 15.30: Sosztakovics: Feledhe tétlen 1919. — szvit. — 16: Orosz nyelvtanfolyam kez­dőknek. — 16.20: Fiatalok sporthír­adója. — 16.40: Fúvós­ötösök. — 17.10: Mi az anyag? Előadás. — 17.30: S­ziv küldi szívnek szívesen. — 18: Jó munkáért — szép muzsikát. — 18.45: Hanglemezek. 19.02: Külpolitikai kérdésekre válaszo­lunk. — 19.15: Helyszíni közve­títés Kazincbarcikáról. — 19.30: Hanglemezek. — 20.20: Szovjet zenei hét. — 21.30: Sporthíradó, 2­2.15: Tíz perc külpolitika. — 22.25: Tánczene. — 22.50: Eső­­a sztyeppén. Versek. — 23: Éji zene — 0.10: Népdalok. PETŐFI-RÁ­DIÓ 14: Operarészletek. — 14.50: Népi zene, népi tánc. — 13.30: Orgonaművek. — 16: ifj. Veres Károly és zenekara játszik. — 16.40: Zenekari muzsika. 18: Fiatal művészek hangversenye. 18.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 19: Kó­ru­­sok. — 19.25: Előadás. 19.40: Népi zenekarok műsorából. — 20: Tánczene. — 21: Magyar muzsika. — 21.30: Operettrész­letek. — 22.10: Vígoperarészle­tek. SZOMBAT KOSSUTH-RÁDIÓ 8.10: Ze­nekari hartngversen­y. 9.20: Úttörő híradó. — 10.10: Szerelmi házasság. Rádiójáték. 11.30: Orvosi tanácsok a hiány­zó fogak pótlásáról. — 12.10: Szórakoztató zene. — 13: A Magyar Rádió népi zenekara játszik. — 13.40: Fúvószenekari hangverseny. — 14.15: Szovjet zenei hét. — 15.10: Szív küldi szívnek szívesen. — 15 35: Vá­laszolunk hallgató­in­knak. 15.55: Hanglemezek. — 16.35: Zongora­művek — 17.10: A Magyar Rá­dió népi zenekara játszik. — 17.40: Tánczene. — 18.10: Az épülő kommunizmus nagy or­szágában. — 18.50: Operarész­letek. — 21.30: Tarka-barka. — PETŐFI-RÁDIÓ 14: Operettrészletek. — 15: Október a béke világító fáklyá­ja. — 15.20: Az opera minden­kié. Glinka: Ivan Szuszán­yin. — 16.20: Hidasi Hajós Éva együttese játszik. — 16.35: Kó­rusaink életéből. — 17.05: A császár és a proletár. Irodalmi összeállítás. — 17 30: A zenei­r­oda­lom legszebb dalai. 18: Regényrészletek. — 18.30: Szív aldi szívnek szívesen. — 19: '•'etni­kai kalauz. — 19.10: ''•a­d ás — 19.25: Szó rak­oz-'ato­­.e. — 20 20: Sz­rr híradó/ — ■40 M£’ operedek. — 21.20: vidám­ dalok, vidám táncok. —■ 1955 OKT. 30., VASÁRNAP

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék