Hajdú-Bihari Napló, 1961. április (18. évfolyam, 78-101. szám)

1961-04-12 / 85. szám

HAJDÚ-BIHARI Világ. ftKófetoxiaZ, egyesül­etekf Jff XVni. ÉVFOLYAM: 85. SZÁM pjPqk jj| mWlM. WjjS PwS mM PPs ARA: 50 FILLÉR Gto&£| JUH» H9 £ 1961. Április 12., szerda Jp%m tie ■&* Túlteljesíti lakásépítési tervét az építőipar Az Építésügyi Minisztérium kollégiuma Trautmann Rezső miniszter­elnökletével ülést tartott, amelyen megtárgyalta az első negyedévi előirányzat és a tárca intézkedési tervé­nek végrehajtásáról, valamint a kétműszakos termelés és a minisztérium vállalatainak együttműködéséről szóló je­lentéseket Az első negyedévi tervtelje­sítés előzetes adatai szerint a minisztériumai ipar 9, az ÉM kivitelező építőipar eddig 11 százalékkal ért el jobb terme­lési eredményt, mint a múlt év azonos időszakában. Az építőanyagipar több fontos ter­mékből túlszárnyalta előirány­zatát s az építőipar túlteljesí­tette lakásépítési tervét. A vállalatok dolgozóinak száma lényegében változatlan volt A kollégium értékelte a két­műszakos termelés eddigi ta­pasztalatait és meghatározta azokat a feltételeket, amelyek­nek alapján biztosítani tudják a további előrehaladást, így az építőipari munkahelyeken első teendő, hogy a beruházók és a társminisztériumok segít­ségével jelentősen fokozzák az építkezések koncentrálását. Az embernek a világűrbe­li teendő ugrása előtt vagy­un­k.­ KUZNYECOV SZOVJET TUDÓS NYILATKOZATA Moszkva (MTI) Andrej Kuznyecov professzor ked­den este a Művészeteit Dol­gozóinak Központi Házában beszámolt a szputnyik­ űrha­­jók segítségével végzett leg­utóbbi biológiai kutatások­ról.­­ Teljes bizonyossággal elmondhatjuk — jelentette ki —, hogy azok a változások, amelyeket az élő organizmu­sok az űrrepülés idején el­szenvednek, nem veszélyesek, és így a szovjet tudósok el­jutottak annak a feladatnak a megoldásához, hogy űrhajót bocsássanak fel, emberrel a fedélzetén. Kuznyecov professzor hang­súlyozta, hogy az embert szállító űrhajó felbocsátása a jelek szerint a nem távoli jövőben megtörténik. — Feltehető — folytatta a továbbiakban —■, hogy a leendő űrhajós nem találko­zik különösebb veszélyekkel. Rövid időtartamú, néhány napos repülések során az em­ber megszokhatná a súlytalan­ság állapotát. Mint a tudós megjegyezte, a radiációs övezetek nem je­lentenek veszélyt az emberre ilyen repüléseknél. Mindamel­lett napkitörések fokozhatják a radiáció erősségét, ami már veszélyes. Ezért a tudósok kutatják, hogyan lehetne előre megállapítani, mikor lesznek ilyen kitörések, hogy ily módon el lehessen fosztani végzetes hatásukat az űrha­jósokra. Kuznyecov professzor kije­lentette: — Az embernek a világ­űrbe teendő ugrása előtt vagyunk. Meggyőződésünk, hogy minden jól megy és ki­vívjuk a győzelmet. (MTI) Nagy érdeklődés kíséri Bakoss Tibor festőművész kiállítá­sát, melyet a debreceni Déri Múzeumban rendeztek meg. Képünk a kiállítás gazdag anyagának egyik részét mutatja. Magyarország és az NDK megállapodott az atomenergia békés alkalmazásának munkatervében Dr. Bertram Winde, a Né­met Demokratikus Köztársa­ság kormánya magkutatási és magtechnikai hivatalának vezetője hattagú küldöttséggel látogatást tett Magyarorszá­gon és tárgyalásokat folytatott az Országos Atomenergia Bi­zottság küldöttségével, ame­lyet János­sy Lajos professzor, az Országos Atomenergia Bi­zottság alelnöke vezetett. A szívélyes légkörben foly­tatott tárgyalások után meg­állapodást írtak alá, amely a két ország között — az atom­energia békés alkalmazása te­rén — az együttműködés 1961—1962-es munkatervét tar­­almazza. (MTI) A bandingi értekezlet megbélyegzi a gyarmatosítók új módszereit Banding (TASZSZ) Az ázsiai és afrikai népek szoli­daritási tanácsa negyedik ülés­szakának hétfő esti ülésén fel­állással emlékeztek meg Pat­rice Lumubáról és a gyarmati elnyomás ellen folyó harc más áldozatul esett hőseiről. Felolvastak több üdvözlő táviratot. köztük Hruscsov szovjet kormányfő üdvözletét. Ezután Jusszef el Sziriai fő­titkár mondta el beszámolóját az ázsiai és afrikai népek ál­landó szolidaritási titkárságá­nak tevékenységéről. — Népeink tudatára ébred­tek annak — mondotta —, hogy nem elég, ha a régi típusú gyarmatosító rendszer el­len küzdenek, hanem ugyanakkor harcolniuk kell az Egyesült Államok új gyarmatosító módsze­rei ellen is, amelyekkel a régi gyarmattartók helyé­be igyekszik lépni. A kongói események világo­san megmutatták, hogy az ENSZ-t jelenleg az Egyesült Államok és Belgium eszköz­ként használja Kongó felda­rabolására és leigázására.­­ Teljesen világossá vált az is, hogy a NATO, valamint az amerikai fegyverek és dollá­rok nélkül Algéria népe már régen kivívta volna függet­lenségét. Ha a washingtoni kormány nem támogatná a laoszi lázadókat és a SEATO nem avatkozna be, Laosz népe a genfi egyezményeknek meg­felelően már szilárd, semle­ges kormányt hozott volna létre. Ha az amerikai kor­mány nem segítené Hollan­diát, Indonézia népe már ré­gen megszüntette volna a hol­landok gyarmati uralmát Nyugat-Irian­ban. — Ázsia és Afrika országai­nak és a világ haladó erőinek nagy győzelme volt, hogy az ENSZ deklarációt fogadott el, amelynek értelmében meg kell adni a függetlenséget a gyarmati országoknak és né­peknek, mégis nagy hiba vol­na azt hinni, hogy az impe­rialisták önként megadják a függetlenséget. Az imperialis­ták felhasználják szavazógé­pe­zetüket az ENSZ-ben, fel­használnak olyan megvásá­rolható politikusokat és áru­lókat, mint Hammarskjöld, akit felelősség terhel a kongói helyzet rosszabbodásáért és Lumumba bestiális meggyil­kolásáért. Ezért a gyarmati rendszer teljes megszünteté­séhez arra van szükség, hogy az ázsiai és afrikai népek, va­lamint a világ haladó erői még szilárdabban harcoljanak ezért a célért. (MTI) ünnepi műszak május 1. tiszteletére a Debreceni Hajlítottbútor-gyárban A Debreceni Hajlítottbú­­tor-gyár dolgozói elhatároz­ták, hogy a nemzetközi mun­kásmozgalom nagy ünnepe, május 1 tiszteletére kéthetes műszakot szerveznek. E két­hetes műszak alatt elsősor­ban éves termelési tervük sikeres végrehajtását kíván­ják megalapozni. Vállalásaik között szere­pel, hogy az export éves terv teljesítése érdekében április 17-től május 1-ig tízezer da­rab széket szállítanak kül­földre. Az éves terven felül a belföldi szükséglet jobb kielégítése érdekében húsz­ezer darab széket gyártanak. Április 17-től május 1-ig ezer darab székkel készítenek töb­bet, mint ami a tervben sze­repel. A termelékenység nö­velése, a fényezők munkájá­nak megkönnyítése céljából három mártógépet állítanak munkába, ami 50 százalékos termelékenység emelkedést eredményez. Az anyaggal szigorúan kell takarékoskod­ni a bútorgyárban, éppen ezért nagy jelentősége van a hulladékok hasznos feldolgo­zásának. Ez évben 1,4 millió forint értékű mellékterméket állítanak elő hulladékból. ■■ Megkezdődött az Eichmann-per Jeruzsálem (MTI) Kedden reggel 8 órakor megkezdődött Jeruzsálemben Eichmann-nak, milliók hóhérának a pere. A termet 750 néző töltötte meg, közöttük 440 újságíró, valamint 40 ország diplomá­ciai képviselője. Landau, az elnöklő bíró héber nyelven ismertette a vádirat szövegét. A 27 oldalas vádirat ismer­tetése 70 percig tartott. A bíró ekkor megkérdezte Eiehmannt, megértette-e a vádat, a náci tömeggyilkos kifejezéstelen arccal bólin­tott. Ezután Servatius, Eiehmann védője emelkedett szólásra, elfogultsággal vádolta a bí­rákat és illetéktelennek ne­vezte az összeült törvényszé­ket. Ugyanakkor tiltakozott az ellen is, hogy a perről televíziós adást készítsenek. Servatius érvénytelennek minősítette azt az izraeli tör­vényt, amely a tömeggyilkos­­ságokért felelős nácik és kollaboránsok megbünteté­séről szól. Azzal érvelt, hogy e bűntényeket még az izraeli állam megalakulása előtt követték el. Ugyanakkor megpróbál érvénytelennek felmentetni Eichmann-nak azt a nyilatko­zatát, amelyben a vádlott közli, hogy hajlandó Izrael­ben bíróság elé állni. A vé­dőügyvéd szerint Eichmann kényszer hatására tette nyi­latkozatát. A védőügyvéd megismétel­te azt az állítását is, hogy Eichmannt az izraeli állam utasítására elrabolták Argen­tínából, s ily módon Izrael megsértette a nemzetközi jogot. Servatius ezután azt fejte­gette, hogy a tömeggyilkost nyugatnémet bíróság elé kell állítani, mert csak az illeté­kes ügyének kivizsgálására. A továbbiakban a védő megkísérelte kisebbíteni Eich­­mann bűneit, azt állította, hogy csak eszköz volt a náci vezetők kezében, és a náci állam kényszerítette szörnyű gaztetteinek elkövetésére. Ezért — szerinte — a nácik bűntényeiért a német állam a felelős. Servatius beszéde után Gideon Hausner főügyész, a vád képviselője kért szót. Bevezetőben, hangoztatta, „a világ már 15 esztendeje vár arra, hogy ez az ember bí­róság elé kerüljön ...” Ez­után pontról pontra szembe­szállt Servatius érvelésével. Utalt a Biztonsági Tanács 1960. július 23-i határozatára, amely ugyan nem állapította meg Eichmann bűnösségét — hiszen ez a bírák feladata —, de leszögezte, hogy Eich­mannt bíróság elé kell állí­tani. A Biztonság Tanács határozata megelégedéssel ál­lapítja meg, hogy Eiehmann az igazságszolgáltatás kezére került. Az ügyész ezután arra is felhívta a figyelmet hogy Izraelen kívül egyetlen or­szág sem kérte magának azt a jogot hogy a saját bíró­sága ítélkezzék Eiehmann fö­lött. A védelem képviselője valójában meg akarja fosz­tani az izraeli hatóságot at­tól a jogától, hogy ítélkezezék olyan ember ügyében, akit szándékos népirtással vádol­nak. Elutasította Servatiusnak (Folytatás a 2. oldalon) 2005 hold öntözését tervezik a debreceni járásban A Hajdú-Bihar megyei Tanács végrehajtó bizottsága megtárgyalta a járás termelőszövetkezeteinek munkáját A Hajdú-Bihar megyei Ta­nács végrehajtó bizottsága keddi ülésén tárgyalta a Deb­receni Járási Tanács elnöké­nek, dr. Gergely Viktornak beszámolóját a járás mező­­gazdasági helyzetéről. Rámu­tatott a beszámoló arra, hogy a múlt évi termelési eredmé­nyek az összes főbb termel­vé­nyekben meghaladták az üze­mi tervekben megjelölt átla­gokat és az állatállomány is a tervezettnél nagyobb mér­tékben növekedett. A Keleti-főcsatorna és más vízforrások által rendelkezés­re álló öntözéses lehetősége­ket nem használják még ki eléggé a debreceni járásban, annak ellenére, hogy a megyei terv szerint a járás termelő­szövetkezetei 2005 hold öntö­zését tervezték. Balmazújvá­roson és Nagyhegyesen most készül a műszaki terv a kö­vetkező évek öntözéses gaz­dálkodásának kifejlesztésére. Ez évben szántóföldi növé­nyeket, kertészetet és legelőt öntöznek. Túlnyomólag az esőztető megoldást alkalmaz­zák. A termelőszövetkezetek 57 millió forint értékű beruhá­zást terveztek a megadott ke­retből. Ebből építkezésre fel­használnak ez évben 27 mil­lió forintot, gépeket vásárol­nak 8,4 millió forintért örvendetes, hogy a 80 hol­das tervvel szemben 224 hol­don kívánnak gyümölcsöt te­lepíteni a szövetkezetek, ami az előrelátó gazdálkodás szép példája. A szőlőtelepítést vi­szont a szövetkezetek — ért­hetetlenül — nem szorgalmaz­zák. A járásnak hízott sertésből 36 700 a felvásárlási terve. Ezt a tervet teljesíteni tud­ják, ha a háztáji gazdaságok is szerződnek. A járásban kocasu­ldó t k­­­helyezési akciót is indítottak. A határozati javaslatban többek között igen helyesen foglalkoznak az öntözés prob­lémáival, megállapítva, hogy a Keleti-főcsatornát az eddi­ginél jobban kell a termelés szolgálatába állítani. Szüksé­gesnek tartják, hogy az öntö­zéses gazdálkodást folytató termelőszövetkezetekben ta­pasztalatcseréket szervezze­nek, hogy tanulmányozzák az egyszerűbb öntözéses módsze­reket és történjen idejében gondoskodás arról, hogy víz­ügyi szakembereket is képez­zenek ki elegendő számban. A mezőgazdasági gépgyártás specializálásáról tárgyalnak a KGST-államok szakemberei Prága (MTI) Karlovy Vary­­ban hétfőn megkezdte ülésezé­sét a KGST-nek a mezőgazda­ság gépesítésével és villamo­sításával foglalkozó állandó munkacsoportja. A tanácsko­zás napirendjének legfontosabb pontja a mezőgazdasági gépek­kel, traktorokkal 1960-ban végzett nemzetközi próbák eredményének értékelése. Az értekezleten részt vevő szak­emberek javaslatot tesznek a próbákon legjobban megje­lelt gépek specializált gyár­tására a KGST tagállamok együttműködése érdekében. (MTI) II Szovjetunió újabb lépése a megegyezés felé Carapkin felszólalása a genfi értekezleten Genf (TASZSZ) A nukleá­ris fegyverkísérletek megszün­tetéséről tárgyaló háromha­­talmi értekezlet hétfői ülésén a szovjet küldöttség — hogy lehetővé tegye a megegyezést — újabb jóakaratról tanúsko­dó lépést tett. Carapkin szov­jet megbízott kormánya ne­vében kijelentette, hajlandó elfogadni az Egyesült Államok és Anglia azon új javaslatát, hogy az ellenőrző bizottság 11 tagból álljon s ebből négy a szocialista országokat, négy a nyugati hatalmakat és há­rom a semleges államokat képviselje. A TASZSZ közli, Carapid­o ennek bejelentésével egyide­jűleg sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy nyugati kollégái nem hajlandók jegyzőkönyvi­leg rögzíteni azokat a megál­lapodásokat, amelyek a há­romhatalmi atomértekezleten a föld alatti nukleáris robban­tások ellenőrzésének, valamint a békés rendeltetésű nukleá­ris robbantások ellenőrzésé­nek feltételei tekintetében lét­rejöttek. Az ellenőrző bizottság ös­szetételének problémájáról szólva Carapkin utalt arra, hogy két esztendőnek kellett eltelnie, mire a nyugati hatal­mak­ elismerték az ellenőrző bizottságra vonatkozóan az egyenlő arányú képviselet jo­gosságát. Az atomfegyver-kísérletek felfüggesztésének időtartamá­ról és az ellenőrző állomások számáról szólva Carapkin megjegyezte, az idevágó új angol—amerikai javaslatok elemzése nem jogosít fel olyan megállapításra, hogy ezekben a kérdésekben a nyugati ha­talmak valóban változtattak volna álláspontjukon és vala­mennyire is közelebb kerültek volna a Szovjetunió álláspont­jához.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék