Hajdú-Bihari Napló, 1966. március (23. évfolyam, 50-76. szám)

1966-03-16 / 63. szám

HAJDÚ-BIHARI \JHcuj. vtxaleta Aiai, eqyisiLtteUl­I f^jf ~ XXIil. ÉVFOLYAM, 63. SZÁM «reMlk Eg WSI:~. 81|11 jB&fg E$P ara: so fillér l*l§ii Mgm mm* wm Hg » 1------------- míW AAdi «MW A VIETNAMI NÉPÉRT Felújítások, tiltakozások, műszakok Hajdú-Biharban A vietnami nép megsegíté­sére indított országos mozga­lomból eredményesen veszik ki részüket a hajdú-bihari dolgozók is. Tovább folyik­ a vietnami műszakok szervezé­se, az üzemek, intézmények újabb és újabb felajánlások­kal, tiltakozó­ gyűlésekkel fe­jezik ki szolidaritásukat a harcoló vietnami néppel. A Szék- és Kárpitosipari Vállalat debreceni üzemében a Dobó Katalin ifjúsági brigád volt a kezdeményezője a viet­nami műszakoknak. Az üzem dolgozói egyöntetűen csatla­koztak a KISZ-brigád felhí­vásához és vállalták, hogy va­sárnaponkénti műszakokkal vesznek részt a mozgalomban. Március 13-án a gépmű­hely, az asztalosműhely és az epeda-műhely dolgo­zói tartottak vietnami mű­szakot. A Május 1., a Hámán Kató és Petőfi brigád mintegy 100 tag­ja dolgozott ezen a vasárna­pon, s összesen több mint 10 000 forint összegű munka­bért ajánlottak fel a vietna­mi szolidaritási alapra. A debreceni Alföldi Nyom­da dolgozói eddig már két íz­ben szerveztek vietnami mű­szakot az üzemben. Elsőnek a kezdeményező Ifjú Gár­da KISZ-brigád áldozta pihenőnapját a nemes cél érdekében, majd a gépte­rem fiataljai tartottak műszakot. Március 13-án az aggusztálóik, korrektorok és tördelők men­tek be vasárnapi műszakra a nyomdába, mintegy 45-en. Az­napi tervüket 110 százalékra teljesítették, s 3000 forintnyi összeget — munkabérük ösz­­szegét — ajánlották fel. A munkában a következő bri­gádok vettek részt: Béke, Tóthfalusi, Ifjúsági, Guten­berg, Huszár Gál brigád. A ktsz-ek sem maradnak ki Hajdú-Biharban a mozgalom­ból. Az első kezdeményezés Berettyóújfaluból indult el, ahol a Berettyóújfalui Szabók Kisipari Termelőszövetke­zetének dolgozói mérleg­záró közgyűlésükön hatá­rozták el: minden egység­ben dolgozónként 5—5 munkaórával járulnak hozzá a vietnami nép meg­segítéséhez. Huszonöt részlegben tartottak eddig ilyen kisműszakot, s az így kapott bért teljes egészé­ben átutalták a vietnami szo­lidaritási alapra. A megye üzemeiben, intéz­ményeiben, vállalatainál nem­csak anyagi eszközökkel segí­tik a vietnami nép harcát. Rendszeressé váltak a tiltako­zó­­gyűlések az USA agresszió­ja ellen. Hétfőn a MÁV Deb­receni Fűtőháznál, a Hajdú megyei Vendéglátó Vállalat két egységében, a Hajdú-Bi­­har megyei Vegyesiparcikk Kiskereskedelmi Vállalat két boltjában tartottak tiltakozó gyűléseket. Kedden a köztisz­tasági vállalatnál, a püspök­ladányi állomáson fejezték ki a dolgozók tiltakozásukat az amerikai agresszorok ellen és szolidaritásukat a vietnami néppel. V. M. Március 13-án az ágyús­ztások, tördelők, korrektorok tartottak vietnami műszakot a debreceni Alföldi Nyomdában. Képünk a brigádokat mutatja munka közben A debreceni Alföldi Nyomdában az Ifjú Gárda KISZ- brigád kezdeményezte a vietnami műszakok megszervezé­sét. Képünkön az ifjúsági brigád néhány tagja munka köz­ben (Művészi Foto Ktsz — Szlovák Péter felvételei) Az Indiai Kommunista Párt határozata Új-Delhi (TASZSZ) Az In­diai Kommunista Párt Köz­ponti Végrehajtó Bizottsága határozatban foglalkozik az országos közélelmezés helyze­tével. A határozat megállapít­ja, hogy Indiában az élelme­zési helyzet általános romlása tapasztalható. A Központi Végrehajtó Bi­zottság nemzeti élelmiszerpo­litika folytatására szólítja fel a kormányt, szorgalmazza a mezőgazdasági termelés meg­javítása céljából haladéktala­nul szükséges intézkedések életbeléptetését és az amerikai élelmiszer-segélytől való füg­gőség felszámolását. A párt követeli továbbá a rendkívüli állapot megszünte­tését az országban és a politi­kai foglyok szabadon bocsátá­sát. A határozat a Mizo törzs felkelésének ügyében megálla­pítja, hogy ezt a problémát lehetetlen egyszerűen erő al­kalmazásával megoldani. A Központi Végrehajtó Bi­zottság indítványozza, hogy fokozott pénzügyi támogatás­sal lendítsék fel a Mizo-törzs által lakott terület gazdasági fejlődését, javítsák meg a nép életkörülményeit és ismerjék el a Mizo-törzsnek azt a jo­gát, hogy fejlesztheti nyelvét és kultúráját. (MTI) A Szellőzőművek hajdúnánási telepén a másodéves ipari tanulók is bekapcsolódtak a közvetlen termelésbe. Képünkön Tímár Miklós oktató irányításával Benkő Antal és Dudlák Zoltán tanulók a ventillátorokat szerelik „A márciusi fiatalok álma megvalósult../* Ifjúsági nagygyűlés Debrecenben Az 1848-as szabadságharc évfordulójának tiszteletére a KISZ és a Hazafias Népfront kedden délután Debrecenben a fegyveres erők klubjában az üzemi, hivatali, iskolai fia­talok részvételével ifjúsági nagygyűlést rendezett. A gyű­lésen jelen volt, és az elnök­ségben foglalt helyet Tóth Imre, az MSZMP megyei vég­rehajtó bizottságának tagja, a KISZ megyei bizottságának első titkára, Nagy Tiborné, az MSZMP Debrecen Városi Bi­zottságának titkára, Onosi László, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára, Jánószky Mihályné, a Haza­fias Népfront Debrecen Városi Bizottságának titkára, Száldo­­bágyi Zsigmond, a KISZ Deb­recen Városi Bizottságának titkára, dr. Ács István, a Deb­recen Városi Tanács V. B. tit­kára. Ónosi László szavai után Jánószky Mihályné mondott ünnepi beszédet. Kiemelte, hogy a mai nemzedék március örököseinek vallja magát, s nemcsak saját országának építésén fáradozik, hanem in­ternacionalista kötelességből segíti más népek szabadság­­harcát is. Ezt követően Sárközi Zoltán, Kézdi György, Sinkó László, Albert Miklós, Tolnai Miklós és Tóth Mária, a Csokonai Színház fiatal művészei, vala­mint a Kossuth Lajos Tudo­mányegyetem énekkara adott műsort. A Kossuth szobornál Supp György, az Agrártudományi Főiskola KISZ vb-titkára mondott megemlékező beszé­det. Ezután került sor a ko­szorúzásra. A Hajdú-Bihar megyei KISZ-bizottság nevé­ben Illisz László, a KISZ me­gyei végrehajtó bizottságának titkára, a Debrecen városi KISZ-bizottság nevében Szál­­dobágyi Zsigmond, a KISZ városi bizottságának titkára, a Hazafias Népfront Debrecen Városi Bizottsága nevében pe­dig Jánószky Mihályné, a Ha­zafias Népfront Városi Bizott­ságának titkára helyezett el koszorút. Ezután az Agrártu­dományi Főiskola, az Alföldi Nyomda és a Református gim­názium KISZ-szervezetének képviselői rótták le kegyele­tüket, koszorút elhelyezve az 1848-as szabadságharc nagy vezéralakjának, Kossuth La­josnak szobránál. A Petőfi szobornál Lukovics András, a tanítóképző intézet KISZ vb-titkára mondott ün­nepi beszédet, majd koszorút helyeztek el a tanítóképző in­tézet, a szék- és kárpitosipari kisz, a gépipari technikum és a MÁV járműjavító KISZ- szervezeteinek képviselői. A városban ezenkívül öt he­lyen koszorúzták meg, kis em­lékünnepséget tartva a gimná­ziumok, technikumok és vál­lalatok KISZ-fiataljai Kos­suth, Petőfi, Jókai és Arany János emléktábláit. Jánoszky Mihályné tartja beszédét Megkoszorúzták Kossuth és Petőfi szobrát A Kommunista Ifjúsági Szövetség és a Hazafias Nép­front Debrecen Városi Bizott­sága március 15-e tiszteletére koszorúzási ünnepségeket ren­dezett Debrecenben. Délelőtt 10 órakor megkoszorúzták Pe­tőfi­­és Kossuth szobrát. A nagygyűlés részvevői (Művészi Foto Ktsz — Szlovák Péter felvételei)

Next